Hlavní navigace

Jak budou zaměstnavatelé provádět exekuční srážky od lednové mzdy zúčtované a vyplácené v únoru 2024?

20. 2. 2024
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Jak se projeví snížení nezabavitelného minima pro dlužníky v exekuci na srážkách z jejich mzdy? O kolik méně bude zůstávat dlužníkovi a o kolik více mu bude sraženo?

Měšec.cz se v článku Nezabavitelné částky pro dlužníky se snižují, exekutor si vezme více peněz. Kolik zbyde z výplaty? zabýval tématem, jak se nově počítají snížené nezabavitelné částky, když jsou z dlužníkovy mzdy prováděny exekuční srážky ze mzdy. 

Nové hodnoty čísel, která rozhodují o tom, kolik zůstane dlužníkovi a kolik naopak připadne věřitelům, ukazuje tabulka srovnávající situaci v roce 2023 s tím, jak to bude od únorového zúčtování lednové mzdy v roce 2024.

Kolik zůstane dlužníkovi po srážkách ze mzdy
Částka V roce 2023
čili od srážek ze mzdy za měsíc leden 2023 v únoru 2023 až do srážek ze mzdy za měsíc prosinec 2023 v lednu 2024
v Kč
V roce 2024
čili od srážek ze mzdy za měsíc leden 2023 v únoru 2024 až do srážek ze mzdy za měsíc prosinec 2024 v lednu 2025
(pokud nedojde
ke změnám)
Nezabavitelná částka na dlužníka 13 638,00 12 704,67
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 3409,50 3176,17
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení čili hranice, nad kterou je mzda již plně zabavitelná 30 686,00 28 586,00
Maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy v Kč 10 228,00 9528,00

Postup při provádění srážek 

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočítá tak, že se od hrubé mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a pojistné odvody. Z takto vypočtené čisté mzdy zaměstnance (povinného) se odečte (základní) nezabavitelná částka, která je součtem nezabavitelné částky na samotného povinného (dlužníka) a nezabavitelných částek na jím vyživované osoby. 

Pokud zbylá čistá mzda (tzv. výpočtová základna) – po odečtení základní (celkové) nezabavitelné částky – je rovna nebo nižší 28 586 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách. Maximální výše jedné třetiny z 28 586 Kč je 9528 Kč. Případný zbytek odečtený od zbytku čisté mzdy – 1 nebo 2 Kč – při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi náleží povinnému.

Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek až do částky, nad kterou se sráží bez omezení (28 586 Kč), se rozdělí na tři třetiny. Částka přesahující hranici 28 586 Kč se srazí bez omezení. 

Rozdělení mzdy na třetiny 

 • 1. třetina (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek) je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina). 
 • 2. třetina (zbytku čisté mzdy) slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému. 
 • 3. třetina (zbytku čisté mzdy) se vždy vyplatí povinnému. 

Pokud 2. třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do 1. třetiny. 

Částka zbytku čisté mzdy přesahující částku, nad kterou se sráží bez omezení, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy, se připočte ke 2. třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k 1. třetině.

Součet vypočtené (1.) třetiny, případně dvou třetin (1. a 2.), a částky přesahující částku, nad kterou se sráží bez omezení, je tedy postižitelnou výší příjmu. Nepostižitelnou výší příjmu je tedy součet vypočtené (3.) třetiny, případně dvou třetin (2. a 3.), a (základní) nezabavitelné částky (a případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi).

Přednostní pohledávky a ostatní – nepřednostní pohledávky 

Přednostními pohledávkami jsou: 

 • pohledávky výživného,
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, 
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, 
 • pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona.

Postavení přednostní pohledávky má i paušální náhrada nákladů pro plátce mzdy. Ostatní pohledávky jsou nepřednostní. 

Mezi nepřednostní pohledávky tak spadají všechny ostatní dluhy. Jde např. o neuhrazený nájem a služby spojené s užíváním bytu, pokuty, resp. přirážky k jízdnému za tzv. černou jízdu bez platné jízdenky ve veřejné dopravě, dluhy z nesplacených půjček a úvěrů apod. 

Paušální náhrada pro plátce mzdy jako přednostní pohledávka čili ze mzdy si ukrojí i zaměstnavatel 

Plátce mzdy má od 1. 1. 2022 nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného dlužníka. Náhrada je nákladem výkonu rozhodnutí (exekuce) a hradí ji plátci mzdy povinný dlužník. 

Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu činí za 1 kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému, 50 Kč; to platí i v případě, že plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky z více mezd nebo jiných příjmů, které vyplácí povinnému. 

Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu však nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy nebo jiného příjmu povinného zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. Zbývá-li tedy po odečtení nezabavitelných částek a jedné třetiny zbytku čisté mzdy (po odečtení základní – celkové nezabavitelné částky), v případě, že je sráženo pro přednostní pohledávky, nebo po odečtení nezabavitelných částek a dvou třetin zbytku čisté mzdy, je-li sráženo jen pro nepřednostní pohledávky 150 a více Kč, paušální náhrada činí 50 Kč. Zbývá-li však a je-li sráženo méně, paušální náhrada se snižuje.

Příklad srážky paušální náhrady pro plátce mzdy

Jde-li o tzv. mnohočetnou exekuci, tedy provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Ze sražených částek, které mají být vyplaceny povinnému, plátce mzdy odečte před jejich vyplacením stanovenou náhradu nákladů.

Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek). Ta je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje druhá třetina). Pohledávka paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy je tak prioritní a má přednost před ostatními pohledávkami, avšak jen při srážkách z 1. třetiny zbytku čisté mzdy, ale ne při srážkách ze 2. třetiny zbytku čisté mzdy. 

Může ovšem získat přednostní postavení dokonce i vůči výživnému, které nebylo uspokojeno ze 2. třetiny, a jeho pohledávka se převádí k uspokojení do 1. třetiny (zbytku čisté mzdy).

Nárok na paušální náhradu nákladů však vzniká plátcům mzdy pouze u nových výkonů rozhodnutí, resp. exekucí, které byly zahájeny 1. 1. 2022 a později. Na řízení zahájená před 1. 1. 2022, v nichž přede dnem 1. 1. 2022 bylo vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, se pravidla o paušální náhradě nákladů pro plátce mzdy, účinná od 1. 1. 2022, nepoužijí.

Příklad výpočtu srážek

Ženatý zaměstnanec se 2 dětmi pobírá čistou mzdu 26 000 Kč. Je mu sráženo pro nepřednostní pohledávku. 

Základní nezabavitelná částka je pro rok 2023 součtem nezabavitelné částky na povinného dlužníka 13 638 Kč a 3 částek na vyživovanou osobu po 3409,50 Kč, takže činí 23 866,50 Kč čili po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 23 867 Kč. 

Zbývá 2133 Kč, které se rozdělí na 3 třetiny po 711 Kč. 

 • Jedna třetina 711 Kč bude sražena ve prospěch oprávněného věřitele. 
 • Povinnému dlužníku zůstává základní nezabavitelná částka 23 867 Kč + 2 × 711 Kč (dvě třetiny zbytku čisté mzdy), takže celkem 25 289 Kč. Jde-li o exekuci zahájenou po 1. 1. 2022, pak se částka sražená ve prospěch oprávněného věřitele sníží o 50 Kč paušální náhrady nákladů exekuce pro plátce mzdy.

Základní nezabavitelná částka je pro rok 2024 součtem nezabavitelné částky na povinného dlužníka 12 704,67 Kč a 3 částek na vyživovanou osobu po 3176,17 Kč, takže činí 22 233,18 Kč čili po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 22 234 Kč. 

Zbývá 3766 Kč, které se rozdělí na 3 třetiny po 1255 Kč. 

 • Jedna třetina 1255 Kč bude sražena ve prospěch oprávněného věřitele. 
 • Povinnému dlužníku zůstává základní nezabavitelná částka 22 234 Kč + 2 × 1255 Kč (dvě třetiny zbytku čisté mzdy) a zbytek 1 Kč vzniklý zaokrouhlováním, takže celkem 24 745 Kč. Jde-li o exekuci zahájenou po 1. 1. 2022, pak se částka sražená ve prospěch oprávněného věřitele sníží o 50 Kč paušální náhrady nákladů exekuce pro plátce mzdy.
 • Nově klesá částka, která zůstává povinnému dlužníkovi, o 544 Kč, a o tolik více připadne oprávněnému věřiteli, zatímco doposud každým rokem při stejné výši čisté mzdy klesala naopak částka, která připadne oprávněnému věřiteli, zatímco narůstala částka, která zůstala povinnému dlužníkovi, jak ilustruje následující tabulka. 

Podívejme se na porovnání, kolik z čisté mzdy 26 000 Kč zůstávalo nebo zůstává v jednotlivých letech povinnému dlužníkovi a kolik připadá oprávněnému věřiteli nebo věřitelům:

skoleni_15_5

Porovnání
Čistá měsíční mzda v období Sraženo ve prospěch věřitele
v Kč
Zůstalo dlužníkovi
v Kč
2018 8879 17 121
leden–květen 2019 8320 17 680
červen–prosinec 2019 4916 21 084
leden–březen 2020 4812 21 188
duben–červen 2020 4637 21 363
červenec–prosinec 2020 3485 22 515
2021 3418 22 582
leden–březen 2022 2769 23 231
duben–červen 2022 2574 23 426
červenec–září 2022 2389 23 611
říjen–prosinec 2022 1264 24 736
2023 711 25 289
2024 1255 24 745

Od kdy nové limity srážek ze mzdy

Plátce mzdy (zaměstnavatel) uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky (a další uvedené nové parametry srážek ze mzdy) poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění.

Nové nezabavitelné částky a další parametry exekučních srážek tak ovlivňují (až) mzdu za měsíc leden 2024, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2024, zatímco mzda za měsíc prosinec 2023 vyplácená v lednu 2024 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek a dalších parametrů.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).