Hlavní navigace

Důchody se budou vyplácet v jiných termínech a za jiné období. Jak to bude vypadat?

16. 11. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: profit
Výplata důchodů se změní. Česká správa sociálního zabezpečení bude měnit dny výplaty penzí i období, za které se dávky vyplácí. Proč a jak se systém změní?

Termíny výplat důchodů se změní. Nepůjde jen o snížení počtu výplatních termínů. Důchody se budou vyplácet všem za stejné období. Na problematiku výplaty důchodů dlouhodobě poukazoval i náš autor Karel Zítek, kdy i jeho kritika přispěla ke změnám v tomto systému.

Předloha Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), která zavede také možnost požádat o důchod online nebo změní způsob odměňování za práci v penzi pro ty, kteří si při výdělečné činnosti nechávají vyplácet plnou výši důchodu, je nyní v připomínkovém řízení.

Jak se vyplácí důchody nyní

Výplatní termíny penzí, které bývají v drtivé většině přidělené, jsou stanovené na sudé dny v měsíci od 2. do 24. dne (nebo 15. den v měsíci, je-li penze zasílána do zařízení sociálních služeb). Změna není až na výjimky možná, ačkoli lze o konkrétní termín požádat ještě před zahájením výplaty penze (rozhodnutí je ale na ČSSZ, která se snaží, aby byly výplaty v měsíci zasílány rovnoměrně).

Důchody se u nás v současnosti vyplácí předem v určený výplatní den na tzv. klouzavý měsíc. Máte-li tedy stanovené datum splatnosti ke 14. dni v měsíci, náleží penze vyplacená 14. 11. 2022 na období od 14. 11. 2022 do 13. 12. 2022.

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi Přečtěte si také:

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi

Změna kvůli valorizaci penzí

Navrhovanou změnou výplat Ministerstvo práce reaguje na změnu ve způsobu valorizování penzí z konce minulého roku. Valorizace důchodů se totiž od letoška navýšila všem od začátku roku, a ne až od výplaty dávky. Původní systém vytvářel rozdíly mezi lidmi, kteří mají výplatní termín penze na začátku měsíce, a mezi těmi, kteří ho mají později. Čím pozdější termín v měsíci, tím větší rozdíl oproti příjemcům penze s výplatním termínem na začátku měsíce.

Na tento rozdíl neúnavně už mnoho let upozorňuje právě autor Měšce a matematik Karel Zítek, který odlišnosti obou přístupů vysvětluje v článcích:

Diskuse nad tímto tématem většinou lidi rozdělí na dva tábory. Jedni rozdíl považují za podstatný a podle druhých je naopak bagatelní, protože „všichni dostanou stejně, jen někteří o něco později“.

Ministerstvo práce (MPSV) zjevně patří do druhé skupiny a v důvodové zprávě se o této změně vyjadřuje nelichotivě: Výše popsaný režim vyplácení důchodů byl až do konce roku 2021 plně funkční a v podstatě bezproblémový. Zásadní komplikace však přinesl zákon č. 469/2020 Sb., který na základě chybně připraveného poslaneckého pozměňovacího návrhu a bez respektu k relevantní judikatuře Ústavního soudu (Pl. ÚS 47/18) novelizoval § 67 zákona o důchodovém pojištění v tom směru, že s účinností od 1. ledna 2022 se pravidelná valorizace důchodů provádí nikoliv od lednové splátky nového roku, ale od 1. ledna.

Diskusi o tom, zda má pravdu první, či druhá skupina, nyní ponechme stranou, není předmětem tohoto článku. Zaměřme se na to, že kvůli valorizaci od stejného data je potřeba s lednovou splátkou penze vyplácet pojištěncům (kterým penzi zasílá ČSSZ) tzv. jednorázové doplatky valorizace.

Taková praxe podle MPSV zvyšuje náklady na valorizaci a způsobuje administrativní zátěž ČSSZ. Navíc novelizace vztáhla změnu jen na řádnou (lednovou) valorizaci, a nikoliv na tu mimořádnou, která se letos aktivovala kvůli inflaci rovnou dvakrát. Tato změna též zakládá nerovnost mezi pojištěnci v závislosti na tom, kdo je plátcem jejich důchodu, neboť doplatky náležejí jen k důchodům vypláceným ČSSZ, upozorňuje ministerstvo.

Jen pro vysvětlení – ČSSZ má na starosti důchody většiny Čechů. Ale například penzi vojáků řeší Ministerstvo obrany. Dále sociální zabezpečení pro vybrané příslušníky ozbrojených sil řeší např. i Ministerstvo vnitra (policie, hasičský sbor, Bezpečnostní informační služba atd.) nebo Ministerstvo spravedlnosti (Vězeňská služba).

Dřívější důchod pro záchranáře, nižší penze pro komunisty a výchovné pro více lidí Přečtěte si také:

Dřívější důchod pro záchranáře, nižší penze pro komunisty a výchovné pro více lidí

Výplaty důchodů nově

Ministerstvo práce proto navrhuje od 1. července 2025 sjednotit výplatu dávek důchodového pojištění pro všechny důchodce bez ohledu na to, který orgán sociálního zabezpečení je bude vyplácet.

A to tak, že by se výplatní období pro penze vyplácené přes ČSSZ změnilo z klouzavého na kalendářní měsíc (od prvního dne do posledního), jako je tomu u důchodů pro příslušníky ozbrojených sil. Tím by ČSSZ už nemusela řešit výše zmíněné doplatky valorizace.

Termín pro výplatu by podle předlohy pro občany i nadále stanovovala ČSSZ, ale nově tak, aby spadal do první poloviny měsíce, dle Ministerstva práce ideálně v sudé dny v období od 6. max. do 14. dne v měsíci. (U důchodů příslušníků ozbrojených sil by termíny výplaty nadále stanovovaly v oborech své působnosti ministři obrany, vnitra a spravedlnosti.)

Tím by se i zredukoval počet výplatních termínů ze současných třinácti nově na čtyři až pět termínů. (Jednotné datum splatnosti zatím není podle Ministerstva práce zatím možné).

ČSSZ bude příjemce důchodů o změně výplatního termínu písemně informovat. V případě, že by úřad chtěl posunout výplatu oproti původnímu termínu na pozdější den, může to udělat jen se souhlasem příjemce dávky. Bez souhlasu může výplatu posunout jen na dřívější den.

Od července 2025 má také dojít ke sjednocení způsobu provádění řádné a mimořádné valorizace tak, že obě budou náležet od prvního dne příslušného kalendářního měsíce.

Některým pracujícím důchodcům už nebude narůstat penze. Dostanou místo toho slevu z pojistného Přečtěte si také:

Některým pracujícím důchodcům už nebude narůstat penze. Dostanou místo toho slevu z pojistného

Na novinky si počkáme

Změny týkající se výplat penzí jsou navrhovány s časovou rezervou 18 měsíců. Podle MPSV kvůli tomu, že v příštím roce už bude ČSSZ zaneprázdněná novinkami spojenými se zavedením výchovného, a tak není žádoucí zavádět další velké změny.

Změna samotných výplatních termínů by měla probíhat ještě předtím, než dojde ke změně výplatního období z klouzavého na kalendářní, která se tedy konkrétně plánuje na 1. 7. 2025. (Spolu se změnou výplatního období by se změnila splatnost jen u důchodů vyplácených do pobytových zařízení sociálních služeb.)

Samotné výplatní termíny se tedy budou měnit ještě za účinnosti současné právní úpravy v režimu splátek důchodu na tzv. klouzavý měsíc. Při tom se bude vycházet z toho, že jsou-li podmínky nároku na důchod splněny v den splatnosti (což je výplatní termín i počátek období, na nějž se dávka poskytuje), je dávka vyplacena právem. Pokud by nárok na důchod zanikl ještě v období, na které byl vyplacen, náleží příjemci i přesto celá výše vyplacené penze.

Po změně výplatního období však den splatnosti už nebude prvním dnem období, na které se daná splátka vyplácí, ale posune se na později (aspoň o den). Budou tedy nastávat situace, kdy k zániku nároku na důchod (popř. jeho výplatu) dojde mezi 1. dnem daného kalendářního měsíce a dnem splatnosti (nově již jen výplatním termínem).

V těchto případech by bez dalšího nebylo možné jednoznačně dojít k tomu, že celá splátka důchodu je vyplacena právem, když v době její výplaty bude již zřejmé, že nárok na důchod netrval po celé období, na které se daná dávka poskytuje, upozorňuje Ministerstvo práce s tím, že obdobně, pokud nedojde kvůli úmrtí důchodce k výplatě této dávky, mohly by vznikat pochybnosti, zda nedoplatkem, který má být poukázán právním nástupcům, je celá splátka důchodu, nebo jen její část za období do zániku nároku.

Proto MPSV navrhuje zavést pravidlo, že jsou-li splněny podmínky nároku na důchod a na jeho výplatu k 1. dni kalendářního měsíce, splátka za tento měsíc se nekrátí. Splátka na kalendářní měsíc tedy náleží v nekrácené výši, pokud dojde mezi 1. dnem kalendářního měsíce a termínem výplaty dávky k zániku nároku na dávku či její výplatu.

Na dávku vznikne nárok i tehdy, pokud dojde k zániku nároku na ni nebo na její výplatu po termínu její výplaty. Výjimky z tohoto pravidla se vztahují na situace, kdy je tento princip z podstaty vyloučen, např. pokud by poměrná část splátky byla přeplatkem, za který poživatel důchodu objektivně odpovídá, nebo pokud by tato poměrná část nenáležela z důvodu souběhu nároku na její výplatu s nárokem na výplatu jiné dávky, jmenuje příklady důvodová zpráva.

Příspěvky na penzijko se sníží. Pokud nebudete spořit dost, dostanete méně Přečtěte si také:

Příspěvky na penzijko se sníží. Pokud nebudete spořit dost, dostanete méně

Někteří důchodci na tom vydělají

Na změně výplatního období z klouzavého na kalendářní měsíc důchodci trochu vydělají. Červencovou splátku penze v roce 2025 stát vyplatí v plné výši i v případě, že důchodci byla o měsíc dříve vyplacena splátka (dle původního výplatního období), jež náleží za období, které se částečně kryje s obdobím, za které náleží splátka za červenec.

Příklad

V den splatnosti 10. 6. 2025 je vyplacen důchod na období od 10. června 2025 do 9. července 2025 ve výši 16 000 Kč. Pokud bude desátý den dnem splatnosti i pro červenec 2025 (a další měsíce), bude 10. 7. 2025 vyplacen důchod ve výši 16 000 Kč na celý kalendářní měsíc (od 1. do 31. července). Červencová splátka se ale nezkrátí i přesto, že za období od 1. do 9. července byl důchod vyplacen již v červnu.  

Zdroj: MPSV

Nevyplatí se jen splátka za červenec, na kterou by nevznikl nárok ani podle stávající právní úpravy. Pokud zanikne nárok na důchod nebo na jeho výplatu v červenci 2025 ode dne předcházejícího dni původní splatnosti důchodu v červnu 2025, nebylo by odůvodněné založit nárok na celou splátku náležející na kalendářní měsíc červenec, vysvětluje výjimku důvodová zpráva. Pokud tedy zanikne nárok na důchod nebo jeho výplatu v červenci 2025 tak, že by na ni nebyl nárok dle původní úpravy, nebude náležet ani dle úpravy nové.

Příklady

Nárok na vdovský důchod zanikl 8. července 2025, kdy vdova uzavřela nový sňatek. Poslední splátka vdovského důchodu byla vyplacena v červnu 2025 na období od 10. června do 9. července 2025. Nárok na tento důchod za červenec 2025 jí proto už nevznikne ani podle nových pravidel.

Nárok na starobní důchod zanikl 10. července 2025 z důvodu úmrtí. Poslední splátka starobního důchodu byla vyplacena v červnu 2025 na období od 12. června 2025 do 11. července 2025. Splátka za kalendářní měsíc červenec 2025 již nenáleží. Pokud by příjemce zemřel mezi 12. a 31. červencem 2025, na červencovou splátku by nárok vznikl.

Zdroj: MPSV

V případě, že by došlo naopak k prodloužení období mezi splatností důchodu vyplaceného v měsíci před změnou výplatního termínu a splatností v měsíci, od kterého je změna účinná (v porovnání s tím, kdyby změna nenastala), dostane příjemce penze jednorázový doplatek poměrné části důchodu za dny, o které se toto období prodloužilo. Vyplacen mu bude nejpozději v den, který by v měsíci, od něhož je změna účinná, připadl na termín splatnosti v případě, že by ke změně nedošlo.

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám? Přečtěte si také:

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).