Hlavní navigace

Dostat můžete až 20 000 Kč měsíčně za péči o vás. Přes komerční pojištění

29. 1. 2018
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dlouhodobé ošetřovné od státu začne platit v polovině roku 2018. Vlastní řešení však představila komerční pojišťovna. Nechce potvrzení příjmů, nevyžaduje absenci v práci a nepodmiňuje ošetřování určitým vztahem k nemocné osobě.

Od února 2018 přibude u Pojišťovny České spořitelny do FLEXI životního pojištění nové připojištění, a to pojištění ošetřování dospělého. Pojišťovna má za cíl jím doplnit variantu dlouhodobého ošetřovného, které nabízí stát. Pojďme se tedy podívat, jakou variantu nabízí pojišťovna a co stát v rámci sociálních dávek.

Dlouhodobé ošetřovné od státu

Novinku, která bude platit od června 2018, schválil v polovině roku 2017 Senát. Nárok na dlouhodobé ošetřovné vám vznikne ve chvíli, kdy dlouhodobě pečujete o člena rodiny v domácím prostředí. Slovem dlouhodobě je myšleno minimálně 30 dnů s tím, že vy během této péče nedocházíte do zaměstnání a nemůžete ani vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošetřovanému spočívající v každodenním ošetřování, provádění opatření spojených se zajištěním léčebného režimu stanoveného poskytovatelem zdravotních služeb nebo pomoci při péči o vlastní osobu (tzn. péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby).

Kromě toho osoba o kterou pečujete, musí mít tak závažný problém, že si vyžádal hospitalizaci na nejméně 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů. Nemocnice také musí potvrdit, že zdravotní stav po propuštění z nemocnice vyžaduje alespoň měsíční celodenní péči. Potřebu péče v následujícím období musí potvrdit ošetřující lékař. Za den hospitalizace se považuje i den přijetí do zdravotnického zařízení a den propuštění. 

Pro zaměstnance i pro OSVČ

Na dávku dlouhodobého ošetřovného máte nárok jako zaměstnanec i jako OSVČ, což je rozdíl oproti krátkodobému ošetřovnému. Podmínkou ale je dostatečně dlouhá účast na pojištění.

Dostatečně dlouhou účastí se myslí alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících v případě zaměstnance a alespoň 3 měsíce u OSVČ.

Nárok nevznikne každému

Aby vám ale bylo ošetřovné vyplaceno, musíte být kromě celodenní péče navíc v určitém vztahu k nemocné osobě. Musíte být:

  • a) manželem nebo registrovaným partnerem ošetřované osoby,
  • b) příbuzným v linii přímé (dítě, rodič, prarodič) nebo její sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  • c) manželem, registrovaným partnerem nebo druhem příbuzného v linii přímé nebo jeho sourozence, jeho tchýně, tchána, snachy, zetě, neteře, synovce, tety nebo strýce,
  • d) druhem ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Pokud jste druhem či družkou, je navíc nutné, abyste měli s ošetřovanou osobou shodné trvalé bydliště alespoň po dobu 3 měsíců. Ošetřovaná osoba vám dále musí dát souhlas s poskytováním dlouhodobé péče.

Kolik dostanete a na jak dlouho?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné máte pouze jedenkrát za 12 měsíců. Respektive znovu vám nárok vznikne po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy jste naposledy měli nárok na tuto dávku. Je poskytováno maximálně 90 kalendářních dnů a nepočítá se do nich doba hospitalizace s výjimkou prvního a posledního dne.

Výše dávky za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

U ošetřované osoby se samozřejmě může střídat i více lidí. Dávka ale náleží jen jednomu z nich. Řešením je se v péči postupně střídat, protože pak se může dávka postupně vyplácet i více oprávněným. Vystřídání je možné i opakovaně, ale za podmínky, že v jednom kalendářním dnu může poskytovat péči s nárokem na dlouhodobé ošetřovné jen jedna osoba.

Připojištění k FLEXI

U Pojišťovny České spořitelny si pojištění ošetřování dospělého bohužel nemůžete sjednat samostatně. Poskytováno bude jen jako součást výše zmíněného životního pojištění. Ovšem v rámci životního pojištění je možné si sjednat téměř jen toto riziko.

Obecně má totiž pojišťovna pravidla nastavena tak, že platíte alespoň minimální pojistné ve výši 300 Kč měsíčně. Jediné povinné riziko, které si musíte pojistit, je pojištění pro případ smrti. Následně je zcela na vás, jaká rizika do svého životního pojištění zahrnete. Pokud si vyberete pouze tuto novinku, zaplatíte bez ohledu na cenu připojištění 300 Kč měsíčně. Ale zbytek, který platíte „navíc“, tedy nejde na žádné pojistné riziko, se vám ukládá v kapitálové hodnotě a při zaniknutí pojištění vám pojišťovna tyto peníze vyplatí.

Co pojištění kryje?

Připojištění pro případ ošetřování dospělého je nastaveno následovně. Vy si jakožto zodpovědná osoba sjednáte zmíněné připojištění. A pokud onemocníte nebo se vám stane úraz a budete nemocní dlouho, pojišťovna vám jako nemocnému vyplatí určité denní dávky, které si sjednáte, jakožto ošetřovné. Peníze by tedy měly být použity na úhradu spojenou právě s ošetřováním. Například si z nich zaplatíte ošetřovatele či budete členovi rodiny kompenzovat výpadek příjmu. Nebo, pokud se o vás nikdo nestará, s tím pokryjete jiné náklady, například paní na úklid, dovážku jídla, léků, cokoli.

Pojišťovna vyplatí peníze na základě pojistné události. To, jak s penězi naložíte, je vaše věc.

Podmínky a parametry

Podmínkou pro vyplacení ošetřovného ze strany pojišťovny je lékařská zpráva, která jasně udává, že se neobejdete bez cizí pomoci a je potřeba, aby o vás někdo pečoval. Pečující osobou může být kdokoli, od manžela, dětí, známého, až po zaplaceného ošetřovatele – cizí osobu.

Musíte však být nemocní alespoň 29 dní. Pokud jste nemocní 28 dní, nárok na výplatu pojistného plnění vám nevznikne. Jakmile jste ale nemocní 29 dní a dále, vyplatí pojišťovna pojistné plnění – sjednanou denní dávku, za každý den zpětně od prvního dne. Pojištění je tak nastaveno na případy, kdy je nemoc dlouhá.

Denní dávky, které vám budou vypláceny, si můžete sjednat od 100 Kč do 650 Kč denně. Cenu, kterou měsíčně za připojištění zaplatíte, uvádíme v tabulce:

Věk/Denní dávka 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč 650 Kč
20 let 15 Kč 29 Kč 44 Kč 59 Kč 73 Kč 95 Kč
30 let 16 Kč 33 Kč 49 Kč 65 Kč 81 Kč 106 Kč
40 let 19 Kč 37 Kč 56 Kč 75 Kč 93 Kč 121 Kč
50 let 21 Kč 41 Kč 62 Kč 83 Kč 104 Kč 135 Kč
60 let 23 Kč 45 Kč 68 Kč 91 Kč 113 Kč 147 Kč

Cena připojištění tak pro vás bude spíše orientační, protože s každým dosaženým rokem se mění. Pro účely článku jsme však zvolili alespoň průřezové kategorie. Pokud byste byli nemocní 30 dní, pak vám pojišťovna vyplatí:

  • 3000 Kč v případě 100 Kč denní dávky,
  • 6000 Kč v případě 200 Kč denní dávky,
  • 9000 Kč v případě 300 Kč denní dávky,
  • 12 000 Kč v případě 400 Kč denní dávky,
  • 15 000 Kč v případě 500 Kč denní dávky,
  • 19 500 Kč v případě 650 Kč denní dávky.

Připojištění si mohou sjednat lidé ve věku od 18 do 65 let. Výstupním věkem z pojištění je pak 70 let. To znamená, že po dosažení 70. roku vám pojištění tohoto rizika zaniká, dále jej neplatíte a nejste na toto riziko pojištěni. Pokud ale onemocníte v 69 letech, jste nemocní a dosáhnete věku 70 let, nemusíte se bát. Maximální doba plnění je 1 rok, takže i kdybyste onemocněli den před 70. narozeninami, máte nárok na výplatu pojistného plnění po 365 dní.

Výše denní dávky, kterou zvolíte, je opět na vás. Pojišťovna sjednání nepodmiňuje dokazováním příjmů. Do částky 300 Kč na den nebude ani zkoumat váš zdravotní stav. Nad tuto denní dávku už ale ano. Na již projevené nemoci se pojištění nevztahuje. V takovém případě si sice můžete pojištění sjednat, ale dostanete výluku na projevenou nemoc. Pojištění však budete na další možné nemoci a úrazy.

Pojištění není vázáno na zaměstnání ani dávky

Připojištění a následná výplata denních dávek v případě ošetřování dospělého není vázána na sociální systém dávek ani na ztrátu zaměstnání. Musíte doložit pouze lékařskou zprávu o tom, že potřebujete ošetřovatele.

Tím pak může být například vaše sestra, která i nadále bude chodit do práce. A přesto pojišťovna peníze vyplatí. Můžete pobírat také ošetřovné od státu či jiné sociální dávky. Na výplatu pojistného plnění to vliv nemá.

Jak dojde k výplatě?

K výplatě peněz dojde v závislosti na intervalu, kdy pojišťovně dodáte potřebné potvrzení. Poprvé jí ho můžete dodat po 29 dnech s tím, že ošetřování stále trvá. Následně dojde k vyplacení peněz zpětně za zmíněných 29 dnů. A následně můžete posílat na pojišťovnu potvrzení o trvajícím zdravotním stavu a nutnosti ošetřování každý měsíc, čímž si zajistíte pravidelné vyplácení.

Výluky

Výluky má pojišťovna na duševní poruchy a poruchy chování, které spadají do diagnózy F10–F99. Jedná se zejména o poruchy v důsledku závislosti na alkoholu nebo omamných látkách a jiné psychické poruchy, jako např. schizofrenie atd. Výjimkou jsou diagnózy F00–F09, za které je pojistné vypláceno. Pojišťovna tedy pojišťuje i riziko ošetřovného v případě onemocnění Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.

Modelový příklad

Pan Veselý vydělává měsíčně 30 000 Kč. Jeho žena si ale způsobí vážný úraz a bude muset být 3 měsíce v domácí péči. Podmínky pro výplatu dlouhodobého ošetřovného manžel splnil, podívejme se tedy, kolik dostane od státu zaplaceno.

Za rok si pan Veselý vydělal 360 000 Kč (12 × 30 000 Kč). Při vydělení 365 pak dostaneme denní vyměřovací základ ve výši 986,30 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu dostane za každý den ošetřování 60 %, tedy 591,8 Kč. Za 30 dnů tedy 17 754 Kč.

V případě sjednaného komerčního pojištění získá částku v závislosti na sjednaných dávkách od 3000 Kč do 19 500 Kč měsíčně. Pokud splní všechny podmínky, může navíc získat obě částky, jak od státu, tak od pojišťovny.

Výhody a nevýhody

Podle průzkumu, který si nechala Pojišťovna České spořitelny zpracovat, se o jinou osobu, například člena rodiny či známého, stará v České republice déle než 6 měsíců přes 200 000 lidí z řad aktivní populace. V 71 % případů není k dispozici zaplacený pečovatel, ale rodina situaci řeší svépomocí.

V 10 % případů je nemocným členem rodiny dítě. V dalších 18 % je to manžel či manželka a ve 45 % případů pak vlastní rodiče. 6 % nemocných tvoří rodiče partnera či partnerky a 12 % pak prarodiče. Zbylých 15 % jsou jiní členové rodiny.

Ve věkovém omezení však může být potíž. Pojistné je totiž vázáno na nemocnou osobu. Jinými slovy sjednává si jej budoucí nemocná osoba. A to nemůže být dítě a často už ani prarodič, právě kvůli věkovému omezení. Častým případem pak mohou být i rodiče, ať už vlastní, či partnerovy, kteří onemocní, ale v pozdějším věku a pojištění už bude zaniklé.

Tip do článku - účto fakturace duben

Na druhou stranu ale nikdo nedokáže určit, v kolika letech může onemocnět nebo si přivodit úraz, který bude mít delší trvání, a tudíž bude potřeba péče jiné osoby. A pokud se to stane v situaci, které už pojištění nekryje, stále je tu varianta, kterou nabízí stát – dlouhodobé ošetřovné.

A v některých případech může naopak výplata pojistného pomoci, když například nevznikne nárok na ošetřovné od státu.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).