Hlavní navigace

Daňové slevy 2023: Co si uplatníte letos a co až příští rok?

7. 2. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na jaké daňové slevy vám může vzniknout nárok a za jakých podmínek? Jakou výši slevy si uplatníte letos a jakou až příští rok?

Všechny daňové slevy stanovuje § 35ba zákona o daních z příjmů (ZDP), § 35bb v případě slevy za umístění, § 35c ZDP pro daňové zvýhodnění a § 35 odst. 4, kde je ukotven nárok na slevu za zastavenou exekuci.

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je jediná sleva, na kterou nemusíte prokazovat nárok. (U zaměstnanců ji podmiňuje podpis Prohlášení poplatníka.) Všichni si ji mohou uplatnit za celý rok i v případě, že nepracovali všech 12 měsíců. Podmínkou je existence zdanitelných příjmů alespoň po část roku.

Výše slevy na poplatníka pro příjmy za rok 2022 je ve výši 30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč) a ve stejné výši zůstává i pro příjmy za rok 2023. V přiznání za letošní i minulý rok budete uplatňovat slevu v této výši.

Sleva na vyživovanou manželku/manžela

Slevu na vyživovanou manželku/manžela (dále jen manželku) mohou využít i registrované páry. Nárok na ni vzniká v případě, že s vámi žije daná osoba ve společné domácnosti a její příjmy (před odečtením výdajů) za minulý rok nepřesáhly hranici 68 000 Kč. Výše slevy činí 24 840 Kč.

Výjimkou je situace, kdy je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP/P, pak se sleva zvyšuje na dvojnásobek, tedy částku 49 680 Kč. Zvýšenou slevu můžete uplatnit i v případě, že zatím průkazku fyzicky nevlastní, ale Úřad práce ČR už rozhodl o jejím vydání. Pak nárok prokážete právě tímto oznámením o rozhodnutí.

Tato sleva se uplatňuje pouze po skončení zdaňovacího období buď v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem, nebo při podání daňového přiznání. Pokud došlo ke sňatku nebo registraci teprve minulý rok, platí sleva ve výši 1/12 z roční výše za každý měsíc, ve kterém byla daná osoba vaší manželkou/manželem či registrovaným partnerem/partnerkou už od prvního dne v měsíci. Sleva se dokládá čestným prohlášením o výši příjmů vaší polovičky a můžete ji uplatnit jen po skončení daného roku v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem nebo při podání daňového přiznání.

Do testovaného příjmu se započítává například:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, příjmy z podnikání (před odečtením výdajů), příjmy z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenské,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Výčet není kompletní, jedná se o příjmy, u nichž se podle Finanční správy ČR nejčastěji chybuje.

Podle § 35ba se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné),
 • dávky pěstounské péče kromě odměny pěstouna (ta se započítává),
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendia studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Pokud byl vaší vyživované manželce v minulém roce vyplacen jednorázový příspěvek na dítě nebo dávka pro solidární domácnost, tyto příjmy se započítávat nebudou.

Příjmy ze závislé činnosti za rok 2022, které byly vyplaceny do konce ledna 2023, se ještě počítají do příjmů za rok 2022. U sociálních dávek se započítávají jen dávky vyplacené v roce 2022.

Daňové přiznání bude podávat méně lidí. Kdo bude nově této povinnosti ušetřen? Přečtěte si také:

Daňové přiznání bude podávat méně lidí. Kdo bude nově této povinnosti ušetřen?

Sleva na invaliditu

Poplatníci v invalidním důchodu mají nárok na daňovou slevu ve výši 2520 Kč ročně v případě invalidity I. a II. stupně.

Jsou-li zařazeni do III. stupně, mají nárok na slevu ve výši dvojnásobku, tedy 5040 Kč ročně. O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku (pro případy, kdy by byli během kalendářního měsíce přeřazeni do jiného stupně invalidity s důsledkem změny výše slevy).

Oprávnění uplatnit slevu prokážete potvrzením o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od České správy sociálního zabezpečení.

Jak se mají chovat invalidní důchodci, aby dosáhli na co nejvyšší starobní penzi? Přečtěte si také:

Jak se mají chovat invalidní důchodci, aby dosáhli na co nejvyšší starobní penzi?

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Slevu ve výši 16 140 Kč za rok si může uplatnit držitel průkazu ZTP/P. Nelze ji automaticky nárokovat za celý rok, ale jen za měsíce (pak tedy ve výši 1/12 z částky 16 140 Kč za každý měsíc splnění podmínek), na jejichž počátku spadal poplatník do kategorie ZTP/P. Slevu dokládáte průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím Úřadu práce ČR o jeho přiznání. Pro vznik nároku tedy není nutné mít průkaz už fyzicky u sebe.

Kteří invalidní důchodci dosáhnou na výchovné, kteří ne a kdy se to změní? Přečtěte si také:

Kteří invalidní důchodci dosáhnou na výchovné, kteří ne a kdy se to změní?

Sleva na studenta

Na další daňovou slevu ve výši 4020 Kč ročně mají nárok ti, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem (v případě vysoké školy platí pro prezenční, distanční i kombinovanou formu) a ještě nedosáhli 26 let.

O dva roky déle (sleva se dá uplatnit nejpozději za měsíc dovršení daného věku) si mohou slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou.

Opět platí, že o nároku v daném měsíci rozhoduje stav platný na jeho počátku, tedy zda jste byli na počátku měsíce studenty. Slevu prokážete potvrzením o studiu.

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat? Přečtěte si také:

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat?

Sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte nemá pevně danou částku, jen horní strop, který vyplývá z úrovně minimální mzdy pro daný rok. Pro příjmy za rok 2022 platí, že je možné odečíst slevu maximálně ve výši 16 200 Kč. Pro příjmy za rok 2023 bude možné odečíst nejvýš 17 300 Kč. 

Konkrétní výše slevy závisí na tom, kolik jste za uplynulý rok zaplatili na tzv. školkovném při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, registrovaná dětská skupina apod.). Podmínkou pro uplatnění je, že s vámi dítě žije ve společné domácnosti. Slevu si může uplatnit jen jeden z rodičů.

I tato sleva se uplatňuje jen za celý rok po jeho skončení buď v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem, nebo při podání daňového přiznání. Výše nároku se prokazuje potvrzením od provozovatele zařízení.

Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Pravidla daňového zvýhodnění upravuje § 35c zákona o daních z příjmů. Snížit si o ně daň může poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden z rodičů).

Zaměstnanci si mohou daňové zvýhodnění uplatňovat i na měsíční bázi, podnikatelé až v rámci daňového přiznání.

Výše daňové slevy činí:

 • 15 204 Kč ročně na první dítě (1267 Kč měsíčně),
 • 22 320 Kč na druhé dítě (1860 Kč měsíčně),
 • 27 840 Kč na třetí a další dítě (2320 měsíčně).

I u daňové slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je potomek držitelem průkazu ZTP/P (a opět platí, že lze vyšší slevu nárokovat i bez průkazu ZTP/P, pouze s rozhodnutím úřadu o jeho přiznání). V takovém případě je sleva ve výši:

 • 30 408 Kč na první dítě (2534 Kč měsíčně),
 • 44 640 Kč na druhé dítě (3720 Kč měsíčně),
 • 55 680 Kč na třetí a další dítě (4640 měsíčně).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti až do měsíce jeho 18. narozenin (včetně). Dále pak i zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. V měsíci, kdy dítě dosáhne 18. nebo 26. roku, se sleva neuplatňuje v případě, že se narodilo první den v měsíci.

Slevu na čerstvě narozené dítě je možné uplatnit už za měsíc, ve kterém se narodilo, ať už je to kterýkoli den v měsíci.

Kompletně vyživované dítě definuje zákon v § 35c odst. 6.

Pro prokázání nároku na slevu na dítě musíte dodat rodný list (jen poprvé) a dále případně potvrzení o studiu. Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, dokládáte také tento průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

Protože si může slevu na dítě uplatnit jen jeden z rodičů, budete potřebovat také potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, jestli si a v jaké výši ten (ne)uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z vašich dětí. OSVČ dokládají místo tohoto potvrzení čestné prohlášení.

Daňový bonus

Daňové zvýhodnění vás může jako jediná daňová sleva po odečtení od daně dostat až „do minusu“. Jestliže vám po odečtení daňového zvýhodnění vyjde záporné číslo, budete žádat finanční úřad o přeplatek, protože vám vznikl daňový bonus.

Abyste na něj získali nárok, musíte mít za předchozí rok zdanitelné příjmy ze zaměstnání či podnikání nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2022 jde o částku 97 200 Kč. Pro příjmy za rok 2023 jde o částku 103 800 Kč. Výše daňového bonusu už není na měsíční ani roční bázi nijak zastropovaná.

Nová sleva za zastavenou exekuci

Od roku 2022 platí nová daňová sleva, kterou bude možné poprvé zohlednit až v letošním zúčtování či přiznání. Vznikla kvůli zastavování marně vymáhaných exekucí (vymáhání nebylo úspěšné ani zčásti) trvajících přes 3 roky a týkajících se pohledávek do 1500 Kč (bez příslušenství dluhu).

účto říjen 23 - tip do článku

Věřitelé, kterým byla takto zastavena exekuce, si budou moci podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů uplatnit daňovou slevu ve výši náhrady za vymáhanou pohledávku (bez příslušenství). Musí jen prokázat, v jaké výši byla náhrada za zastavenou exekuci přiznána (přiznává ji exekutor při zastavení exekuce) a předložit usnesení o zastavení exekuce.

Náhrada odpovídá 30 % z vymáhané pohledávky. Vzhledem k tomu, že ta činí max. 1500 Kč, může maximální sleva za jednu zastavenou exekuci činit nejvýše 450 Kč.

Stát zastaví stovky tisíc exekucí, u jiných se změkčí pravidla Přečtěte si také:

Stát zastaví stovky tisíc exekucí, u jiných se změkčí pravidla

Jak podáváte své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).