Hlavní navigace

Daňové přiznání za rok 2011 krok za krokem

28. 2. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Máte hrůzu z růžového formuláře daňového přiznání? Už nemusíte. Projdeme si, jak jej snadno a rychle vyplnit.

Březen, který bývá ve znamení daní, už je za dveřmi. Dnes si proto projdeme formulář přiznání k dani z příjmu fyzických osob a podrobně vysvětlíme, jak ho vyplnit.

Budeme se držet papírového formuláře, který si můžete vytisknout třeba z webu České daňové správy. Pokud se vám nechce přiznání vyplňovat „růčo“, můžete si na serveru Měšec.cz stáhnout zdarma interaktivní formulář, který vyplní podstatnou část údajů za vás.

První strana

Na první straně nemáte moc šancí udělat chybu. Je zde nutné vyplnit místně příslušný finanční úřad, kam budete dokument podávat, daňové identifikační číslo a rodné číslo.

Pak označte, jaké daňové přiznání podáváte. Většinou budete označovat políčko „řádné“. Opravné přiznání podáváte tehdy, pokud jste do konce lhůty odevzdání přiznání v původním tiskopise objevili chybu, ale formulář už jste podali finančnímu úřadu. Správce daně pak bude hledět pouze na opravné přiznání. Pokud pochybení zjistíte až po termínu odevzdávání, je nutné podat dodatečné přiznání.

Nakonec také označte, zda vám přiznání zpracovává daňový poradce a jestli máte povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem.

Než přejdete k vyplňování osobních údajů, zapište také, za jaký rok nebo jeho část formulář podáváte.

V samotné hlavičce formuláře (buňky 6 – 28) pak vyplňte osobní údaje.

Pole 29 a 29a se týká daňových nerezidentů a pole 30 značí, zda jste spojení se zahraničními osobami.

Příloha č. 1

Přílohy obecně procházet nebudeme. Každá obsahuje vlastní pokyny k vyplnění. Výjimku uděláme pro Přílohu č. 1, protože velká část čtenářů jsou buď OSVČ, nebo mají vedle příjmů ze zaměstnání také příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

Nejprve je nutné uvést (kromě rodného čísla v záhlaví), zda vedete daňovou evidenci, účetnictví nebo uplatňujete pro činnost výdaje procentem z příjmů.

Do řádku 101 vyplňte příjmy z činností, které stanovuje § 7 zákona a do řádku 102 pak výdaje, které s těmito příjmy souvisejí. Pokud uplatňujete paušál, vypočtěte výdaje jako příslušné procento z dosažených příjmů. Například pokud máte příjmy ze samostatné činnosti 100 000  Kč a uplatňujete jako živnostník 60% paušál, budou výdaje 60 000 Kč a základ daně tedy bude odpovídat 40 000 Kč. Ten zapíšete do pole 104.

Řádky 105 – 112 se týkají pouze podnikatelů, kteří mohou uvést částky, které zvyšují či snižují výsledek hospodaření (např. uplatňují daňovou ztrátu), poplatníků, které mají spolupracující osobu nebo sami jsou spolupracující osobou či jsou společníky veřejné obchodní či komanditní společnosti.

Po následných případných úpravách na řádcích 105 – 112 se výsledek zapíše do pole 113. Z tohoto pole interaktivní formulář přenese údaj do řádku 37 v samotném přiznání. Proto je dobré začínat vyplňování přílohou.

Neplaťte více, než musíte. Přečtěte si tipy, jak ušetřit na daních.

Druhá část přílohy pod písmenem A je určena pro informace o čistém obratu a uplatňovaných odpisech.

Vy se zaměřte spíše na písmeno B, kam zadáte název činnosti, ze které příjmy pramení, výši paušálu, výši příjmů a následně i uplatňované výdaje.

V oddílu C pak uveďte, kdy jste zahájili činnost a zda jste ji přerušili, případně již ukončili.

Oddíl D vyplní jen poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci. Oddíl E je určen pro podnikatele, kteří zadávali do řádků 105 a 106 částky zvyšující či snižující výsledek hospodaření. Oddíl F vyplní pouze účastníci sdružení, které není právnickou osobou. Část G a H je určena pro poplatníky, kteří mají spolupracující osobu nebo jí sami jsou. Do části I pak vyplní společníci v.o.s. či komanditní společnosti její daňové identifikační číslo a výši svého podílu.

Druhá strana

Pokud pracujete jako zaměstnanci a přivyděláváte si samostatnou výdělečnou činností (pro vás a pro OSVČ bez příjmů ze zaměstnání jsme vyplňovali přílohu č. 1) pak jste asi zaměstnavateli oznámili, že si přiznání podáte sami a následně od něho obdrželi „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2011“ (dále jen potvrzení). Právě odsud budete čerpat informace pro další vyplňování.

31 – Součet hrubých příjmů ze zaměstnání za rok 2011, údaj opište z potvrzení od zaměstnavatele.

32 – Součet sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance odvedl zaměstnavatel. Opět opíšete z potvrzení.

33 – Pokud jste pracovali v zahraničí a platili tam daně, uveďte zde jejich výši.

34 – Sečtěte hodnoty řádku 31 a 32.

35 – Úhrn příjmů, který máte ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné (§ 6 odst. 13 zákona).

36 – Údaj z řádku 34.

36a -  Úprava hodnoty řádku 36 o případné příjmy ze zahraničí.

37 – Sem opíšete údaj z řádku 113 přílohy č. 1 (interaktivní formulář přenáší automaticky).

38 – Dílčí základ daně, pokud máte příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona).

39 – Údaj řádku 206 (příloha č.2), pokud máte příjmy z pronájmu.

40 – Údaj řádku 209 (příloha č. 2), pokud máte tzv. ostatní příjmy (§ 10 zákona).

41 – Úhrn řádků 37–40.

41a – Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 (řádek 41 snížený o úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 – 10 zákona. Pokud nemáte příjmy ze zahraničí, které vyjmout ze zdanění, opište jen údaj z řádku 41).

42 – Základ daně (36a + kladná hodnota 41a).

44 – Vyplňte, pokud uplatňujete ztrátu (max. do hodnoty na řádku 41a se znaménkem minus).

45 – Základ daně po odečtení ztráty (42 mínus hodnota z řádku 44).

46 – Zapište hodnotu případných uznatelných darů, pokud dosáhly alespoň 2 % ze základu daně a činí min. 1000 Kč (max. lze uplatnit 10 % hodnoty řádku 42) (nezapomeňte uchovat i potvrzení o výši daru od příjemce).

47 – Řádek pro zapsání zaplacených úroků v roce 2011 na bytové potřeby. Do první kolonky zapište počet měsíců trvání úvěru, do druhé částku, kterou obdržíte na potvrzení od banky či spořitelny. Úhrn za domácnost ze všech těchto úvěrů nesmí překročit částku 300 000 Kč.

49 – Řádek pro zapsání plateb na životní pojištění v roce 2011. Údaj opište z potvrzení, které počátkem roku zasílala pojišťovna.

50 – Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci za rok 2011 (do výše 1,5 % zdanitelných příjmů dle § 6 s výjimkou těch zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně a zároveň do částky 3000 Kč za zdaňovací období).

Pokud vás tyto počty nebaví, stáhněte si bezplatně náš interaktivní formulář, který spoustu údajů předvyplní a vypočítá za vás.

51 – Uplatněte úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání do 10 000 Kč (do 13 000 Kč se zdrav. postižením a do 15 000 Kč s těžším zdrav. postižením).

52 – Uplatněte výši výdajů vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje – § 34 odst. 4 zákon.

53 – Další částky – např. výše odpočtu podle § 34 odst. 9, 10 zákona.

54 – Součet všech odečitatelných položek z řádků 46 až 53.

55 – Základ daně snížený o nezdanitelné části a odčitatelné položky (45 – 54).

56 – Zaokrouhlení částky z řádku 55 na celá sta Kč směrem dolů.

57- Výpočet 15% daně z hodnoty řádku 56.

58 – Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka z ř. 330 přílohy č. 3.

60 – Daň celkem (zaokrouhlená na celé Kč nahoru).

61 – Případná daňová ztráta z řádku 41a (zde uvádějte bez znaménka minus).

62 – Uveďte slevu dle § 35 odst. 1 zákona (slevy na zaměstnance ZP bez TZP a s TZP).

63 – Sleva dle § 35a nebo 35b (investiční pobídky).

Třetí strana

Na úvod vyplňte jméno, titul a rodné číslo manžela/manželky. Z úsporných důvodů budeme dále uvádět pouze slovo manžel a nikoli manžel/manželka. To ale neznamená, že bychom podporovali jakoukoli genderovou nevyrovnanost.

64 – Odpočet na poplatníka vyplňte částku 23 640 Kč, která platila pro rok 2011.

65a – Uveďte 24 840 Kč, pokud manžel nebyl držitelem průkazu ZTP/P, žije s vámi v domácnosti a nemá vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč ročně. Pokud vyživujete manžela v domácnosti jen  některé měsíce zdaňovacího období, snižte daň o 2070 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku manžela vyživujete.

65b – Uveďte 49 680 Kč za rok, pokud je manžel držitelem průkazu ZTP/P. Pokud ho v domácnosti vyživujete jen v některých měsících zdaň. období, odečtěte 4140 Kč za každý měsíc, na jehož počátku jste manžela vyživovali.

66 – Uveďte 2520 Kč ročně (210 Kč měsíčně) pokud pobíráte invalidní důchod (I. a II. stupeň) nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu tohoto a starobního důchodu.

67 – Uveďte částku 5040 Kč ročně (420 Kč měsíčně), pokud pobíráte invalidní důchod (III. stupeň) či jiný důchod, u něhož je podmínka přiznání invalidita III. stupně či zanikl-li nárok na plný invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního (III. stupeň) a starobního důchodu nebo jste plně invalidní, ale vaše žádost o důchod byla zamítnuta z jiného důvodu, než že nejste plně invalidní.

68 – Uveďte 16 140 Kč ročně, pokud jste držitelem průkazu ZTP/P. Pokud neplatí celoročně, snižte daň o 1345 Kč za každý tento měsíc.

69 – Uveďte 4020 Kč ročně, pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem do dovršení 26 let (doktorské prezenční studium – do 28 let). Pokud splňujete podmínku jen za některé měsíce, za každý, na jejichž počátku jste podmínky splnili, snižte daň o 335 Kč.

70 – Součet řádků 64 až 69.

71 – Nová výše daně po odečtení daňového zvýhodnění (ř. 60 – ř. 70).

Tabulka č. 2 vyplňte údaje o svých vyživovaných dětech, se kterými žijete ve společné domácnosti. Do kolonky počet měsíců uveďte měsíce, za které je dítě považováno za vyživované.

72 – Za jedno vyživované dítě máte nárok na slevu 11 604 Kč za rok. Pokud je dítě držitelem ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek.

73 – Sleva na dani (řádek 72) uplatněná maximálně do hodnoty řádku 71.

74 – Daň po uplatnění slevy (71 – 73).

75 – Daňový bonus (72 – 73) zapište rozdíl daňového zvýhodnění a slevy na dani. Bonus můžete uplatnit dle §35c zákona, pokud výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 52 200 Kč za rok.

76 – Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů zaměstnavatelem (zjistíte z potvrzení).

77 – Rozdíl daňového bonusu a úhrnu již vyplacených měsíčních bonusů (75 – 76).

78 – 83 – Řádky určeny pro poplatníky podávající dodatečné daňové přiznání (návod naleznete v pokynech pro vyplnění).

Už vás to nebaví? Přečtěte si tipy z daňové poradny: 11 situací, která vás už nepřekvapí.

84 – Úhrn zaplacených záloh na daň z příjmu za rok 2011 po slevách na dani sražených všemi zaměstnavateli, opíšete z potvrzení.

85 – Úhrn zaplacených záloh za rok 2011 včetně přeplatku použitého jako záloha na daň dle § 154 a § 155 daňového řádu.

86 – Zaplacená daň stanovená paušální částkou dle § 7a zákona.

87 – Sražená daň z úroků ze státních dluhopisů.

87a – Sražená daň dle § 36 odst. 7 zákona.

88 – Zajištěná daň plátcem dle § 38e zákona.

89 – Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona (zdaněné úroky v zahraničí).

90 – Zaplacená daňová povinnost (záloha) dle § 38 gb odst. 4 zákona.

91 – Na tomto řádku zjistíte, zdali budete daň z příjmu za rok 2011 doplácet, nebo získáte přeplatek. Záporná hodnota znamená, že jste loni zaplatili na zálohách více, než jste měli a správce daně vám bude peníze vracet. Kladná hodnota značí částku, kterou musíte na dani doplatit.

Čtvrtá strana

Poslední strana formuláře už by vám problémy činit neměla. Je to jakési shrnutí, kde uvádíte druh a počet příloh, které k přiznání přikládáte. Dále stvrzujete také pravdivost uvedených údajů a připojujete vlastnoruční podpis (tedy pokud neposíláte elektronické přiznání s ověřeným elektronickým podpisem).

V případě, že vám vznikl přeplatek na dani, nezapomeňte vyplnit také kolonku se žádostí o jeho vrácení. Zde si zároveň vybíráte způsob, jakým vám správce daně v dubnu přeplatek poukáže zpět. Zvolit můžete buď složenku, nebo bankovní převod.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).