Hlavní navigace

Daňové přiznání za rok 2006: Podrobný návod

26. 3. 2007
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Odkládali jste podání daňového přiznání na poslední chvíli? Nevíte, co do které kolonky daňového formuláře vyplnit? Připravili jsme pro vás podrobný návod k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006. Čas máte jen týden... nebo si můžete přidat další tři měsíce!

Pokud se vás týká povinnost podat daňové přiznání, máte poslední týden, kdy můžete splnit svou zákonnou povinnost bez sankcí ze strany finančního úřadu. Můžete ale získat další tři měsíce času navíc. Stačí doručit finančnímu úřadu (správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně) zplnomocnění daňového poradce – a povinnost podat daňové přiznání si odložíte až do konce června 2007.

Odložení daňového přiznání a daňové povinnosti ale neřeší povinnost daňový formulář dříve či později vyplnit. Pokud tedy nechcete připlatit daňovému poradci více, aby kromě odkladu zajistil též veškeré vyřízení daňových povinností. A jak tedy postupovat při dosazování údajů do kolonek?

Protože čas a výpočetní technika pokročily, vychází letošní „rozstříhané“ daňové přiznání z interaktivního daňového přiznání vytvořeného společností Software602, jehož distributorem je finanční server Měšec.cz. K užití interaktivního daňového přiznání potřebujete pouze program 602XML Filler, který je k dispozici zdarma.

Údaje o poplatníkovi a daňovém přiznání

Daňové přiznání vyplňujete finančnímu úřadu v místě vašeho bydliště či sídla vaší firmy. Pokud máte přidělené identifikační číslo, tak ho zadejte do kolonky 01, pokud ne, ponechte pole nevyplněné. Rodné číslo vyplňte do kolonky 02 – následně ho nebudete muset již přepisovat, ale daňový formulář ho převezme i pro další kolonky, kde jinak musíte ručně rodné číslo vyplnit.

DPFO - 01

Podáváte daňové přiznání řádné (řádek 03) a následující řádek (04) se vás netýká. Pokud nevyužijete odklad daňového poradce, pak v řádku 05 ponechte zaškrtnuto „ne“. Povinnost ověření účetní závěrky auditorem (05a) mají např. akciové společnosti. Následující řádek (05b) se týká společného zdanění manželů. Pokud podáváte daňové přiznání s využitím společného zdanění manželů, zaškrtněte „ano“, jinak zvolte „ne“ – touto variantou se budeme zatím zabývat dále.

Spodní část první strany daňového přiznání se týká osobních a kontaktních údajů. Krom toho, že řada z nich (adresa, jméno a další) jsou povinné, mohou vám ušetřit řadu starostí. Např. uvedete-li funkční mobilní telefon, může vás snadněji kontaktovat správce daně a domluvit se na případném doplnění nedodaných dokumentů a příloh. Při podávání daňového přiznání platí, že v případě jakýchkoli nedostatků či zpoždění se nevyplatí „dělat mrtvého brouka“, ale komunikovat co nejvstřícněji.

DPFO - 02

Řádek 29 se týká daňových nerezidentů. Daňoví rezidenti daní v ČR všechny příjmy, daňoví nerezidenti jen část příjmů dosaženou v České republice. Stejně tak spojení se zahraničními osobami se týká především kapitálově propojených osob a netýká se např. příbuzenských vztahů.

Základ daně z příjmů

Řádky 31 až 35 se týkají příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků – především příjmů ze zaměstnaneckého poměru. Uvádějí se veškeré příjmy od všech zaměstnavatelů (ř. 31), pojistné na sociální a zdravotní pojištění (ř. 32), které byste měli dostat v přehledu od zaměstnavatelů. Pokud vám ho některý zaměstnavatel z jakékoli příčiny nevydal, lze použít např. výplatní pásky, jejichž kopie doložíte jako další přílohy k daňovému přiznání. V každém případě ale doporučuji kontaktovat předem správce daně a domluvit se přímo s ním.

DPFO - 03

Pokud jste daňový rezident a máte nějaké příjmy ze závislé činnosti ze státu, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, pak se vás týká řádek 33 – daň zaplacená v zahraničí. O tuto částku se sníží váš dílčí základ daně na ř. 34 (tento řádek se v interaktivním přiznání počítá automaticky).

Řádek č. 35 se týká např. příjmů zaměstnanců zahraničních zastupitelských úřadů.

Další část se v interaktivním daňovém přiznání vyplní téměř celá na základě vyplnění patřičných příloh, k nimž se dostaneme níže, a základních matematických operací (nejčastěji sčítání). Výjimkou jsou příjmy z kapitálového majetku, které nebyly zdaněny u zdroje (např. úroky v bance) nebo osvobozeny (např. výnos z cenných papírů po 6měsíčním časovém testu).

Pokud se vás týká minimální základ daně, uveďte v kolonce č. 43 počet měsíců, po které jste povinni minimální základ daně uplatnit. Pokud se vás týká po celý rok, bude váš minimální základ daně 112 950 Kč, za každý měsíc pak jedna dvanáctina této částky.

V řádku č. 44 můžete uplatnit ztrátu, které jste dosáhli od roku 1999 při podnikání či jiné činnosti (např. i z kapitálového majetku), samozřejmě pokud jste ji již neuplatnili v minulých letech. Lze ji uplatnit maximálně do výše kladné hodnoty v řádku 41, ale váš základ daně nesmí klesnout pod hodnotu minimálního základu daně v řádku 43. Pokud vám nějaká ztráta „zbývá“, můžete ji uplatnit v následujících letech (pokud se tedy nejedná o zůstatek ztráty z roku 1999 – tu již příští rok uplatnit nebude možné). Z „logiky“ daňového přiznání plyne, že ztrátu z podnikání nelze „hojit“ příjmy ze zaměstnání.

Nezdanitelné části daně, odčitatelné položky a daň

Darů (ř. 46) si můžete odečíst v minimální výši 1 000 Kč nebo 2 % z daňového základu (ř. 42 nebo 43, pokud se na vás vztahuje minimální základ daně) – nižší z částek. V případě zdanění za více období se k řádku č. 42 či 43 přičítá ještě řádek č. 111 (výnosy minus náklady zbývající ke zdanění za minulá daňová období). Maximálně lze uplatnit 10 % ze základu daně. Výhodou interaktivního přiznání je, že vás v případě překročení maximální či nedodržení minimální částky upozorní.

DPFO - 04

Úroky z úvěrů na bydlení (ř. 47) lze uplatnit při naplnění dalších podmínek maximálně do výše 300 tis. Kč na domácnost. Potvrzení o výši zaplacených úroků vám vystaví vaše hypoteční banka či stavební spořitelna. Důležité je, že z uvedené částky můžete uplatnit jednu dvanáctinu za každý měsíc, který splňujete podmínky uplatnění odpočtu úroků.

Penzijní připojištění (ř. 48) lze uplatnit do výše 12 tis. Kč a uvést lze částku zaplacenou na penzijní připojištění sníženou o 6 tis. Kč, za které stát poskytuje státní příspěvek. U životního pojištění (ř. 49) lze uvést též až 12 tis. Kč a uvádí se částka zaplacená na kapitálové či investiční životní pojištění při splnění podmínek osvobození. Obě potvrzení o výši zaplacených osvobozených částek by vám měly dodat příslušné finanční instituce (penzijní fond či životní pojišťovna).

Příspěvky odborové organizaci (ř. 50) lze odečíst až do výše 1,5 % ze základu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (ř. 31), ovšem nejvíce 3 000 Kč za loňský rok.

Odečíst od základu daně lze též náklady na výzkum a vývoj (ř. 52) a další částky (ř. 53) podle zákona; ty se ale většiny daňových poplatníků netýkají.

Další řádky se v interaktivním daňovém přiznání dopočítají automaticky samy, s výjimkou ř. 59 (daň ze samostatného základu), jehož hodnotu, pokud se vás týká, získáte z přílohy č. 4 daňového přiznání.

Do řádku č. 62 vyplňují slevy na dani podnikatelé či jiné osoby samostatně výdělečně činné, které zaměstnávají zdravotně postižené zaměstnance. Následující řádek (č. 63) se týká podnikatelů, kteří si pořídili registrační pokladnu a uplatňují na ni slevu na dani.

Slevy na dani

Pobíráte-li starobní důchod (ať již z České republiky či ze zahraničí) a zároveň jste výdělečně činní, můžete si uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 7 200 Kč (ř. 64) pouze tehdy, je-li váš důchod nižší než 38 040 Kč za rok. Přesáhnete-li tuto částku, slevu na poplatníka uplatnit nemůžete.

DPFO - 05

Slevu na manžela/manželku můžete uplatnit jen tehdy, uvedete-li o něm/ní základní informace (jméno, rodné číslo). Proto též interaktivní formulář zpřístupní pole 65a a 65b, jen uvedete-li jméno manžela/manželky. Do uvedených řádků napište počet měsíců, po které byl manžel (byla manželka) vyživovanou osobou. Jeho/její příjem nesmí překročit 38 040 Kč za rok. Stal/a-li se vyživovaným/vy­živovanou v průběhu roku, testuje se 1/12 uvedené částky za každý měsíc.

U dalších částek na řádcích č. 66 až 69 uveďte počet měsíců, po něž platí uvedená skutečnost. U studia (ř. 69) je podmínkou řádné denní studium do 26 let věku či u doktorského 28 let věku. V případě navazujícího studia (např. po maturitě v červnu vysokoškolské studium zahájené v říjnu) se do studia počítá i období letních prázdnin (a „přilehlých“ měsíců). Pokud je studium ukončeno, za poslední měsíc studia se počítá měsíc, v němž bylo studium ukončeno závěrečnou zkouškou či obhajobou závěrečné práce.

Za každé nezaopatřené vyživované dítě, ať vlastní, osvojené či v pěstounské péči, si poplatník může odečíst 6 000 Kč (příp. poměrnou část, není-li dítě vyživované po celý rok) jako slevu na dani. Pokud se o dítě (či děti) starají manželé, může si každé dítě odečíst od daní jen jeden z nich – nebo mohou využít společné zdanění manželů. Údaje o dětech se vyplňují do tabulky č. 2 a slevu interaktivní formulář dopočítá automaticky. Pouze do řádku č. 76 je třeba zapsat případné daňové bonusy vyplacené zaměstnavateli – opět by měly být uvedeny na potvrzení o příjmech.

Dodatečné daňové přiznání (6. oddíl) se vás nyní netýká.

DPFO - 06

Zato oddíl 7 – placení daně – se dotkne všech daňových poplatníků. Řádek č. 84 se týká především příjmů ze zaměstnání a hodnota zaplacených záloh daně by měla být na potvrzení od zaměstnavatele. Další zálohy (ř. 85) platí např. podnikatelé. Další zaplacené a zajištěné zálohy a daně (ř. 86 až 90) se týkají vymezených případů a od celkové daňové povinnosti (doplatku daně) se odečítají. Výsledný doplatek daně se vygeneruje v řádku č. 91.

Přílohy daňového přiznání

Další stránka (čtvrtá a poslední samotného daňového přiznání) v úvodu shrnuje přílohy, které předkládáte finančnímu úřadu. Veškeré skutečnosti uvedené v přiznání by měly být doloženy přílohami a jejich počet by měl být v této části vymezen.

DPFO - 07

Pokud na některou z příloh zapomenete a nedodáte ji, můžete očekávat, že vás finanční úřad vyzve k jejímu doplnění.

Prohlášení a žádost o vrácení přeplatku

Součástí daňového přiznání je též prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů. Pokud přiznání podává zástupce, je třeba doplnit též jeho nacionále. Je-li zástupce daňovým poradcem, je třeba kromě osobních údajů uvést evidenční číslo jeho osvědčení.

DPFO - 08

Žádost o vrácení přeplatku vyplňujete pouze, je-li vaše daňová povinnost nižší než zaplacené zálohy na dani. Pokud neuvedete výši přeplatku, vrátí vám finanční úřad celý váš přeplatek. Peníze můžete dostat jak na adresu, tak na svůj či cizí účet.

Interaktivní daňové přiznání: Snáze vyplnit daňový formulář již nelze!

Příloha 1 – Samostatně výdělečná činnost

Přílohu č. 1 vyplňují osoby, které mají příjem ze samostatně výdělečné činnosti, které nejsou od daně osvobozeny nebo nebyly zdaněny srážkou u zdroje.

DPFO - 09

První otázka, kterou daňový formulář položí osobě samostatně výdělečně činné, je o způsobu vedení výdajů. Na výběr je daňová evidence, účetnictví a výdaje procentem z příjmů. Třetí varianta má tu výhodu, že nemusíte evidovat výdaje, ale pouze příjmy, z nichž podle druhu vaší činnosti můžete odečíst od 40 % (např. autorské honoráře) do 80 % (zemědělská činnost).

Následuje tabulka, v níž se dopočítáte svého dílčího daňového základu ze samostatně výdělečné činnosti.

DPFO - 10

Vyplnění je poměrně snadné – pokud evidujete příjmy i výdaje, uveďte je podle svých výkazů do řádků č. 101 a 102. Stejně tak zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění (ř. 103), jejichž výši vám zaslala zdravotní pojišťovna. Pokud tak neučinila, urgujte ji.

Další pole (ř. 104 až 110) vyplňovat nemusíte, dopočítají se automaticky nebo se dosadí z jiných částí interaktivního daňového přiznání. Až v řádku č. 111 uveďte příjmy, které jste získali za více zdaňovacích období (od dílčího základu se odečtou), a v řádku č. 112 doplňte příjmy ze společností, v nichž ručíte celým svým jměním (např. veřejná obchodní společnost nebo komplementář komanditní společnosti).

Z následujícího řádku (č. 113) se vypočtená částka přenese do úvodní části daňového přiznání.

Doplňující údaje o společnosti zahrnují především informace o obratu (zřejmě kvůli povinnosti stát se plátcem DPH) a odpisech. Finanční úřad zajímá též, jakou činnost (jaké činnosti) provozujete.

DPFO - 11

Pokud jste ve zdaňovacím období roku 2006 zahájili, přerušili, obnovili či ukončili činnost, uveďte data těchto změn a počet měsíců podnikání do části C. první přílohy.

DPFO - 12

Část D. se týká pouze osob, které vedou daňovou evidenci. V takovém případě byste požadované údaje měli mít ve svých výkazech. Vedete-li účetnictví, je účetní závěrka přílohou, a tak není třeba údaje opisovat. Při výdajích uplatněných procentem z příjmů nemusíte uvedené evidovat ani uvádět.

Další část (E.) se týká zejména výdajů, které nejsou daňově uznatelné (např. náklady na reprezentaci), a příjmů, které se do daňového základu nepočítají.

Vydělávat můžete i jako účastník sdružení. Pokud není právnickou osobou, musíte uvést ostatní členy sdružení (F.) s jejich daňovým identifikačním číslem a podílem na příjmech a výdajích.

DPFO - 13

Stejné informace jako o sdružení je třeba uvést u případných spolupracujících osob (G.). Uvedené údaje se následně přenesou do patřičných kolonek první stránky přílohy č. 1.

Příloha 2 – Pronájem a ostatní příjmy

Příloha č. 2 se vztahuje k příjmům z pronájmu a ostatním příjmům. I u příjmů z pronájmu je možné využít náklady počítané procentem z příjmu, ovšem pouze 30 %. Je-li pronajímaná nemovitost součástí společného jmění manželů, je třeba uvést i tuto skutečnost.

DPFO - 14

Příjmy (ř. 201) a výdaje (ř. 202, nejsou-li použity procentem z příjmů) doplňte do patřičných kolonek. Řádky č. 204 a 205 se týkají např. daňově neuznaných výdajů a nezapočítávaných příjmů do základu daně.

Vypočtený údaj z řádku č. 206 – dílčí základ daně či daňová ztráta z pronájmu – se přenese automaticky do hlavní části interaktivního daňového přiznání.

Ostatní příjmy se uvádějí v druhé části přílohy č. 2.

DPFO - 15

Příjmy a výdaje k nim náležející uveďte do příslušné tabulky. Jejich součet se vloží do řádků 207 a 208, jejichž rozdíl z řádku č. 209 se přenese opět do úvodní části daňového přiznání.

skoleni_15_5

Další přílohy – č. 3, č. 4 a č. 5

Příloha č. 3 se týká příjmů ze zahraničí a příjmů dosažených za více zdaňovacích období. Příloha č. 4 počítá daň ze samostatného základu daně. Protože se jedná o poměrně specifické případy, nebudeme se jimi v tomto článku zabývat. Pokud si s nimi nevíte rady, doporučujeme obrátit se na daňového poradce.

Příloha č. 5 – společné zdanění manželů – se v interaktivním přiznání objeví při zaškrtnutí pole 05b – společné zdanění manželů: „ano“. Vzhledem k tomu, že využití společného zdanění manželů upravuje způsob vyplnění celého daňového přiznání, budeme se mu věnovat v samostatném zítřejším článku.

Hledáte pomoc s vyplněním daňového přiznání na internetu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).