Hlavní navigace

Daňové přiznání bude podávat méně lidí. Kdo bude nově této povinnosti ušetřen?

14. 9. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Ve Sněmovně leží návrh, podle kterého někteří poplatníci nově nebudou muset podávat daňové přiznání. Zatím není odhlasováno, kolik lidí se z této novinky bude moci radovat.

Ve Sněmovně leží balíček daňových změn, které by měly v nejbližší době projít hlasováním. Součástí je i drobná změna, které jsme se zatím nevěnovali.

Zbavíte se povinnosti podávat přiznání?

Ustanovení § 38g zákona o daních z příjmů (ZDP) kromě jiného stanovuje, že povinnost podat daňové přiznání má subjekt, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč (pokud nejde o příjmy osvobozené nebo příjmy, jež se daní srážkou dle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP)).

Daňový balíček, který mimo jiné obsahuje i novelu zákona o daních z příjmů, navrhuje, aby se tento limit zvýšil na 25 000 Kč.

Aktualizace: Legislativním procesem nakonec vešla v platnost změna, která tuto hranici navyšuje na 50 tis. Kč. Jedná se o hrubý příjem před odečtením výdajů.

Do částky se nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně, osvobozené příjmy a ty, z nichž je vybírána daň srážkou. Limit se neuplatní ani v případě, že vykazujete ztrátu, protože pak musíte podat daňové přiznání vždy.

Podle novely by tedy nemuseli podávat daňové přiznání poplatníci s ročními příjmy do 25 tis. Kč.

Současná částka už nereflektuje vývoj

Důvodová zpráva připomíná, že do roku 1996 byla minimální výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání ve výši 6000 Kč, následně byla zvýšena na 10 000 Kč, ale od roku 2003 už zůstala nezměněna.

Aby předmětné ustanovení mohlo plnit svůj účel (tj. omezit administrativní zátěž poplatníků i orgánů finanční správy v případě zanedbatelně nízkých
příjmů), je nutné, aby výše této částky reflektovala současnou ekonomickou situaci,
vysvětluje důvodová zpráva s tím, že vzhledem k výraznému hospodářskému rozvoji je zvýšení cen za toto období odhadováno zhruba na 70 %.

Změna ovlivní i režim paušální daně

V návaznosti na zvýšení částky minimální výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání podle důvodové zprávy dojde analogicky ke zvýšení této částky upravené v rámci podmínek pro vstup poplatníka do paušálního režimu podle ustanovení § 2a odst. 2 písm. d) bod 4 (dosavadní § 2a odst. 2 písm. d) bod 5) a pro paušální daň podle ustanovení § 7a odst. 1 písm. b) bod 4 (dosavadní § 7a odst. 1 písm. a) bod 5) ZDP.

OSVČ v režimu paušální daně by tak mohly mít kromě příjmů ze samostatné činnosti ještě další příjmy do 25 tis. Kč.

Aktualizace: hranice se zvýšila ne na 25 tis. Kč, ale na 50 tis. Kč.

Změna u příjmů vedle závislé činnosti

Další navrhovaná změna by měla navýšit hranici příjmů, kvůli kterým musí podávat přiznání někteří zaměstnanci.

Konkrétně jde o limit v § 38g odst. 2, podle kterého daňové přiznání musí podat ten, kdo má vedle příjmů ze závislé činnosti (vyjma příjmů osvobozených a příjmů daněných srážkou dle § 36 ZDP) i jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 6000 Kč.

Novela navrhuje tento limit vedlejších příjmů zaměstnanců zvýšit na 10 000 Kč.

Aktualizace: Tento limit se nakonec zvýší ze 6 tis. Kč na 20 000 Kč.

Přehledy a příležitostné příjmy

Změna ve výši limitu dle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, která určuje případnou povinnost k podání daňového přiznání, řeší ale pouze daňové povinnosti.

Povinností vůči České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně vás nezbavuje, takže počítejte s tím, že změna limitu povinnost podat přehled neovlivní (neodstraní).

Limit pro osvobození příležitostných příjmů (tzv. ostatní příjmy dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů) se nemění. Příjmy z příležitostných činností zůstávají od daně osvobozené za podmínky, že jejich úhrn nepřesáhne za jeden rok hranici 30 000 Kč.

Rozpočtový výbor navrhuje limity vyšší

Na limitu ve výši 25 tis. Kč to ale nemusí skončit. Během projednávání ve Sněmovně totiž Rozpočtový výbor navrhl, aby se limit pro vznik povinnosti podat daňové přiznání místo na 25 tis. Kč zvýšil rovnou na 50 tis. Kč. Daňové přiznání by pak nebylo nutné podávat v případě ročních příjmů do limitu 50 tis. Kč. V návaznosti na to by na 50 tis. Kč vzrostla i hranice v rámci podmínek pro vstup poplatníka do paušálního režimu.

Rozpočtový výbor zároveň navrhl, aby zaměstnanci nemuseli podávat daňové přiznání, pokud mají kromě příjmů ze závislé činnosti zmíněné vedlejší příjmy do limitu 20 000 Kč za rok.

Kdy musí podat daňové přiznání i zaměstnanec nebo podnikatel s paušální daní? Přečtěte si také:

Kdy musí podat daňové přiznání i zaměstnanec nebo podnikatel s paušální daní?

Kdo musí podat daňové přiznání

Povinnost daňového subjektu podat daňové přiznání upravuje § 38g zákona o daních z příjmů (ZDP). Podle něj musí přiznání podat každý:

 • jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 50 000 Kč (pokud nejde o příjmy osvobozené nebo příjmy, jež se daní srážkou dle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP)),
 • kdo vykazuje daňovou ztrátu,
 • kdo má příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP pouze od jednoho, anebo postupně od více zaměstnavatelů a nepodepsal u nich na dané období prohlášení k dani dle § 38k ZDP,
 • kdo má vedle příjmů ze závislé činnosti (vyjma příjmů osvobozených a příjmů daněných srážkou dle § 36 ZDP) i jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 20 000 Kč,
 • kdo je uvedený v § 2 odst. 3 ZDP (daňový nerezident), který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo g) ZDP, nebo daňové zvýhodnění, anebo nezdanitelnou část základu daně,
 • komu byly vyplaceny nebo kdo jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány v jeho prospěch,
 • kdo má příjmy ze závislé činnosti a kdo uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP,
 • kterému tak stanoví § 239 a následující daňového řádu v případě úmrtí poplatníka a dále poplatník dle § 244 daňového řádu v souvislosti s insolvenčním řízením (v těchto případech se postupuje dle § 38ga a § 38gb ZDP),
 • jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b) ZDP,
 • u něhož došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti,
 • kdo je správcem daně k podání daňového přiznání vyzván (§ 135 odst. 1 daňového řádu).

Co ještě obsahuje daňový balíček

O všech podstatných novinkách daňového balíčku si přečtěte v článku Chystané daňové novinky: Jak se změní paušální daň?

Daňový balíček obsahuje kromě zmíněného ještě řadu dalších změn. Tou nejvýraznější je asi zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony Kč.

V návaznosti na růst limitu pro plátcovství DPH by se od příštího roku zvýšil na dvojnásobek také limit ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Růst limitu na 2 mil. Kč dává logiku, protože jednou z podmínek pro vstup do paušálního režimu je fakt, že podnikatel není plátcem DPH.

Kvůli širokému rozpětí příjmů už by ale měsíční paušální záloha na daň a pojistné nebyla pro všechny ve stejné výši. Mají se proto zavést 3 pásma odvozená hlavně od výše příjmů a sekundárně pak také od výše výdajového paušálu.

Předloha navrhuje, aby první pásmo bylo určené pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč. Druhé pro podnikatele s příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Jak už jsme ale zmínili, svou roli pro umístění v daném pásmu bude hrát také výše uplatňovaného výdajového paušálu.

Balíček ale má také podstatně rozšířit počet uživatelů datových schránek, prodloužit mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022–2023 nebo zpětně osvobodit zejména bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).