Hlavní navigace

Novostavba už vás od daně z nemovitosti nezachrání

22. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od nového roku se nevyhnou dani z nemovitosti ani vlastníci novostaveb. Jaká jsou pravidla placení této daně?

S vlastnictvím nemovitosti je spojena pravidelná daňová povinnost hradit daň z nemovitosti. Víte jak podat přiznání k dani? Poradíme vám jak. Více čtěte v článku: Daň z nemovitosti 2010: Víme, jak na ni

Konec výhody: Novostavby osvobozeny jen do r. 2009

Od roku 2010 již není možné uplatnit osvobození od daně ze staveb pro nové stavby obytných domů a byty v nových stavbách  obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých.

U nároků na osvobození od daně z nemovitosti vzniklých do 1. ledna 2009 bylo možno toto osvobození uplatnit ještě pro jedno poslední zdaňovací období, kterým bylo zdaňovací období roku 2009. Dnem 31. prosince 2009 daňové prázdniny pro novostavby zcela skončily. Všem poplatníkům byla zkrácena již běžící 15letá lhůta, bez ohledu na to, v jaké délce jí v minulých letech poplatníci využili. Změny v úpravě osvobození provedl zákon č. 1/2009 Sb.

I vlastníci novostaveb bytů nebo rodinných domků apod. musejí zaplatit daň jednorázově nejpozději do 31. května 2010. Pokud je vypočítaná daň vyšší než 5000 Kč, můžete ji rozdělit na dvě splátky. První splátka je splatná do konce května, druhá do 30.11.2010.

Za zateplení zůstává možnost osvobození jen do r. 2012

Zrušena byla také část osvobození od daně ze staveb pro stavby na dobu 5 let od roku následujícího po  provedení „změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení“. Pokud však vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb do 1. ledna 2009, pak se osvobození poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012. Od 1. ledna 2013 tedy nelze poskytnout osvobození ve vztahu k zateplení staveb. Podobné téma: Jak na daň z nemovitosti

Dosavadní osvobození od daně ze staveb pro stavby na dobu 5 let od roku  následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, zůstává i nadále zachováno. Jde o změnu v systému vytápění, které je šetrné k životnímu prostředí a jeho zavedení je pro poplatníky poměrně finančně náročné.

Daňové přiznání se podává v lednu

Přiznání k dani z nemovitostí  je třeba podat příslušnému finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba  nebo pozemek nachází. Přiznání je nutno podat do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ne vždy lze však stihnout tento termín a proto existuje výjimka:

Tou je situace pokud je datum podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru (a tedy následně i datum vzniku vlastnictví k nemovitosti) a datum provedení zápisu dle tohoto návrhu, stejně jako datum doručení rozhodnutí úřadu o povolení vložit vlastnická práva do katastru rozdílné, k 1.1. – tedy k datu zdanění nemusí vlastník vědět, zda bude jeho právo do katastru zapsáno. 

Když katastr pracuje pomalu

Nezapomeňte, že právní účinky vkladu nastávají zpětně ke dni doručení příslušného návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Vlastnictví tak v podstatě vzniká se zpětnou platností a účinností. Jestliže tedy např. byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu 31. října 2008, vklad vlastnického práva do katastru byl učiněn 31. ledna 2009, pak daňové přiznání (a to za zdaňovací období roku 2009) muselo být podáno do 30. dubna 2009. Pokud by vlastnické právo bylo vloženo do katastru nemovitostí o den později, tedy 1. února 2009, pak muselo být daňové přiznání podáno do 31. května 2009. 

Na čem závisí velikost daně

Platit daň z nemovitostí vyžaduje skutečnost vlastnického nebo jiného (ve stanovených – menšinových – případech nájemního nebo užívacího) práva k nemovitosti. Výše daně nezávisí na tom, zda daná nemovitost poplatníkovi přináší nebo nepřináší výnos (zisk z pronájmu je předmětem daně z příjmů), ale ovlivňuje ji lokalita, v níž se nemovitost nachází, druh nemovitosti nebo účel jejího využití.

Ačkoliv daň z nemovitostí je pravidelným každoročním odvodem, daňové přiznání se znovu s každým novým kalendářním rokem nepodává, pokud jej poplatník už jednou podal v některém z předchozích zdaňovacích období (nebo pokud byla daň vyměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední) a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti a za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího období.

Anketa

Souhlasíte se zrušením osvobození od daně u novostaveb?

Daňové přiznání se nepodává ani tehdy, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze ke změně sazeb daně, ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím, ke změně koeficientů anebo k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty (a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu).

Vyplňte daňové přiznání z pohodlí vašeho domova

Daň z nemovitosti 2010, víme, jak na ni

Nové daňové přiznání nebo dílčí přiznání k dani ovšem podávají poplatníci, na jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně podstatné pro vyměření daně – jestliže například prodali nebo naopak přikoupili část pozemku či přistavěli na domu další patro. 

Přiznání samozřejmě podávají ti, kdo v předchozím kalendářním roce nějakou nemovitost nově získali (ať už koupí, směnou či jako dědictví nebo dar). Rozhodující je vždy stav k 1. lednu běžného roku, kdy se také vyměřuje výše daně. Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, jež nastanou v průběhu kalendářního roku, se tedy nepřihlíží.

Někdy je možné platby rozložit 

Daň z nemovitostí, která nepřevyšuje částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.

Vyšší částky přesahující 5000 Kč mohou poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a 30. listopadu příslušného zdaňovacího období.

Ostatní poplatníci pak mohou daň převyšující 5000 Kč uhradit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu.

Tip do článku - účto fakturace duben

I daň převyšující 5000 Kč je samozřejmě možné odvést jednorázově k datu 31. května. 

Činí-li u jednoho poplatníka daňová povinnost z nemovitostí nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho finančního úřadu méně než 30 Kč, daň se nepředepisuje. Výjimka je stanovena pro stanovené spoluvlastnické podíly na pozemcích, za něž se platí minimální daň 50 Kč, i když je případně vypočtená daňová povinnost nižší.

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitost podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).