Hlavní navigace

Nový daňový řád přináší bič na nepořádníky. V čem ovlivní vás?

10. 1. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Prvním lednem začal platit také nový daňový řád. Mimo jiné zpřísňuje postoj k nepořádným poplatníkům, kteří si dosud z daňového přiznání moc nedělali.

Nový daňový řád nahradil zákon o správě daní a poplatků (ZSDP), zavedl nové pojmy a jiným pozměnil význam.

Opozdilce čekají pokuty

Dosud vám za opožděné podání daňového přiznání správce daně mohl uložit sankci v podobě tzv. zvýšené daně, maximálně do částky odpovídající 10 % vaší daňové povinnosti. Pokud podáte daňové přiznání o více než 5 dnů později letos, naúčtuje vám správce daně  pokutu ve výši 0,05 % vyměřené daně či nadměrného odpočtu, resp. 0,01 % daňové ztráty vždy. Maximálně si tak za svou nedochvilnost připlatíte 5 % daňové povinnosti, nadměrného odpočtu či daňové ztráty. Čtěte také: Daňové přiznání na poslední chvíli: Elektronicky bez e-podpisu

Plátci daně také vznikne povinnost zaplatit pokutu, pokud nepodá hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování nebo je podá se zpožděním delším než 5 pracovních dnů. Ta bude činit 0,05 % celkové daňové povinnosti, kterou bylo nutno v hlášení uvést za každý den prodlení. Nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně.

Za nepodání daňového přiznání nebo dodatečného přiznání se zpožděním déle než 5 dní také vždy zaplatíte pokutu minimálně 500 Kč. Maximálně se může vyšplhat na 300 000 Kč.

Daňový řád také snížil penále z 5 na 1 %, pokud daňový subjekt neoprávněně uvede ve svém přiznání vyšší daňovou ztrátu a tato chyba jím není zhojena ani dodatečně. Nově také vzniká subjektu povinnost hradit úrok z prodlení za každý den prodlení od pátého pracovního dne po splatnosti.

Už také není možné podat tzv. odvolání proti vlastnímu přiznání. Nově jsou formulované také podmínky podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň či vyšší ztrátu. Od roku 2011 je potřeba, aby vyšly najevo nové skutečnosti  či důkazy, že byla daň stanovena nesprávně. Konkrétní výklad podmínek bude především záležet na postupech uplatňovaných  správci daní, uvedl před časem Petr Toman ze společnosti KPMG ČR s tím, že je do budoucna nutné počítat spíše se zúžením možnosti dodatečné daňové přiznání na nižší daň podat.

Za ztěžování průběhu řízení může finanční úřad opakovaně uložit pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč.

Nová lhůta pro stanovení daně

Nově se také bude tzv. prekluzivní lhůta – nově lhůta pro stanovení daně – počítat ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného přiznání. Ne od konce zdaňovacího období, ve kterém daňová povinnost vznikla. Zároveň také daňový řád stanovuje výčet důvodů, které mohou mít za následek prodloužení či přerušení lhůty pro stanovení daně.  Lhůtu pro stanovení daně bude nově prodlužovat i podání dodatečného daňového přiznání nebo doručení platebního výměru. Přerušovat ji naopak bude i nadále zahájení daňové kontroly. Stávající znění daňového řádu i nadále počítá s tříletou lhůtou pro stanovení daně, v příštích letech lze ale očekávat prodloužení lhůty na 5 let, uvedla Eva Doložílková ze společnosti KPMG ČR.

Novinky v daňové kontrole

Při zahájení daňové kontroly musí správce daně stanovit rozsah, v jakém bude kontrolu provádět. Ten může v průběhu kontroly moci změnit. Pokud by se kontrola stejného zdaňovacího období konala znovu, ale v jiném rozsahu, nebude se jednat o opakování kontroly, ale o kontrolu v nově vymezeném rozsahu. Opakování kontroly v už dříve kontrolovaném rozsahu pak daňový řád podmiňuje zjištěním nových skutečností nebo podáním dodatečného daňového přiznání. V tom případě ale bude možné kontrolovat jen nově zjištěné skutečnosti nebo záležitosti spojené s dodatečným přiznáním. K pojmu daňové kontroly přibyly také nová pravidla pro její zahájení. Kontrola je zahájena prvním úkonem, u kterého je vymezen předmět, rozsah daňové kontroly a správce daně začne prověřovat daňové povinnosti nebo tvrzení subjektu. Čtěte také: Daňové změny 2011: Za více peněž méně muziky

Úroky z prodlení až od pátého dne

Za den úhrady daně se stále považuje den připsání platby na účet finančního úřadu. Úrok z prodlení ale v případech zpožděných plateb bude účtován až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti daně.

Příslušenství daně z důvodu tvrdosti zákona už se nepromíjí

Od nového roku také už neplatí institut promíjení příslušenství jakékoli daně z důvodů tvrdosti zákona. Nejpozději šlo o prominutí požádat tedy posledním prosincem roku 2010. Výjimky tvoří pouze případy stanovené ve zvláštních zákonech. V současné době v případech vymezených v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, nebo v zákoně o rozpočtových pravidlech, uvedl Toman s tím, že samotný daňový řád umožňuje správci daně prominout pouze úrok z posečkané částky v případě povolení posečkání s úhradou daně.

Ministerstvu financí daňový řád naopak umožní prominout daň či její příslušenství plošným rozhodnutím pro všechny daňové subjekty v mimořádných případech – například při živelných událostech nebo nesrovnalostech, které vyplývají ze samotných daňových zákonů.

Podle přechodných ustanovení se pravidla nového daňového řádu vztahují na všechna daňová řízení, která nejsou ukončená k 1. lednu 2011. Toto pravidlo se vztahuje i na lhůtu pro stanovení daně. Neplatí naopak na sankční mechanismy jako jsou penále, zvýšení daně za opožděné přiznání k dani nebo pokuty za nesplnění nepeněžité povinnosti. Čtěte také: 7 změn, které přinese změna DPH pro vaší peněženku

 Nově zavedené pojmy

Daňový řád zavádí také nové pojmy, které se v předchozím zákoně o správě daní a poplatků neobjevovaly. U některých dobře známých zase definuje nová pravidla nebo smysl.

Atrakce

Tento pojem hovoří o možnosti nadřízeného orgánu na sebe převzít vyřizování záležitosti a rozhodnout v pozici správce daně nižšího stupně. Atrakce je možná v případě, že pro vyřizování záležitosti je potřeba odbornějších znalostí, při nečinnosti správce daně nižšího stupně nebo pokud se jedná o rozhodnutí, které bude mít dopad i na řízení s jinými daňovými subjekty.

Odborný konzultant

Je to osoba, kterou si může na pomoc přibrat daňový subjekt nebo jeho zástupce zejména pro řešení odborných otázek.  Konzultant má ale právo pouze na spoluúčast, samostatně vystupovat nemůže.

Nové součásti spisu

Správce daně může do spisu o právech a povinnostech daňového subjektu kromě písemností zakládat i obrazové a zvukové záznamy. Dále zákon upravuje i členění a povinný obsah spisu, tedy předepsané písemnosti.

Nicotnost rozhodnutí

Tímto pojmem daňový řád nahradil princip neplatnosti rozhodnutí. Rozhodnutí je tedy podle daňového řádu nicotné, pokud nebyl k jeho vydání správce daně příslušný, trpí vadami nebo je zjevně v rozporu s právně nebo fakticky neuskutečnitelným. Nebo také v případech, bylo-li učiněno na základě jiného nicotného rozhodnutí.

Místní příslušnost

Daňový řád také zavádí možnost správce daně provést úkon také mimo svůj obvod územní působnosti, pokud se týká daňového subjektu, ke správě jehož daní je místně příslušný.

Dožádání

Úkony činěné správcem daně bez místní příslušnosti jsou možné na základě tzv. dožádání. Daňový řád se ale oproti ZSDP zaměřuje na důvody na straně dožadujícího správce daně. Ten tak může učinit, pokud by sám mohl učinit úkony jen s obtížemi nebo s vynaložením neúčelných nákladů, popřípadě by je nemohl učinit vůbec. Dožádat lze nově provedení úkonů i dílčích řízení (např. exekucí) nebo jiných postupů (např. daňových kontrol).

Delegace

Je možnost přenést místní příslušnost, aniž by se změnily podmínky, podle kterých se stanovuje typicky například místo pobytu nebo sídlo. Daňový řád v tomto případě umožňuje podat opravný prostředek. Při včasném podání odvolání mu také přisuzuje odkladný účinek.

Plná moc

Institut plné moci se od ZSDP liší. Podle daňového řádu si každá osoba, která je zúčastněná na správě daní může zvolit jednoho zmocněnce (kromě případů, kdy má osoba něco vykonat osobně). Doloženo musí být také přijetí plné moci zmocněncem. Plná moc je účinná okamžikem uplatnění u správce daně. Ne v okamžiku odeslání daňovým subjektem, ale momentem, kdy má správce daně se s ní možnost opravdu seznámit. Nejčastěji tedy doručením na podatelnu.

Plná moc je účinná i:

  • vůči správci daně po změně místní příslušnosti,
  • vůči správci daně, který provádí úkony na základě dožádání,
  • vůči dalším správcům daně, pokud vedou řízení ve věci, pro kterou byla plná moc uplatněna (sem bude typicky patřit např. nadřízený správce daně, který povede odvolací řízení).

Zmocnitel musí stanovit rozsah plné moci tak, aby bylo jasné, k jakým úkonům se vztahuje. Písemnost od správce daně se pak nově doručuje pouze zástupci – v rozsahu jeho oprávnění. Pokud má zastoupený vykonat něco osobně, dostanou písemnost oba. Pokud v téže věci jedná se správcem daně zmocněnec i zmocnitel, přednost má jednání zmocnitele.

Postup k odstranění pochybností

Postup k odstranění pochybností nahradil dosavadní vytýkací řízení. Rozdíl tkví ve vymezení sdělení konkrétní pochybnosti. Pokud k jejímu odstranění nedošlo, může být širší dokazování provedeno v rámci daňové kontroly. 

Úhrada daně

Prioritu má podle daňového řádu nedoplatek na dani (největší s dřívějším datem splatnosti) před nedoplatkem na příslušenství. Finanční úřad vás musí na nedoplatek vhodným způsobem upozornit. Vzniklý přeplatek zase správce daně převede na úhradu případných nedoplatků u správců daně.

Posečkání

Finanční úřad se na vaši žádost nebo i z moci úřední může rozhodnout pro tzv. posečkání. Musí tak učinit do 30 dnů od podání vaší žádosti. Pokud jako daňový subjekt nedodržíte pravidla při posečkání, zruší se toto ke dni vašeho nedodržení pravidel.

Nové způsoby zajištění daně

Nově se jedním ze způsobů zajištění daně stává vedle zákonného ručení také dobrovolné ručení a bankovní záruka. Závazek ručitele za pohledávku daňového subjektu u správce daně musí být písemný s úředně ověřeným podpisem.

Vymáhání daní a daňová exekuce

Pro účely vymáhání daně nechal nový řád finančním úřadům možnost volby, zda tak budou činit v daňové exekuci, podají návrh na výkon rozhodnutí soudu nebo požádají o vymožení nedoplatku soudního exekutora. Ve specifických případech ale může finanční úřad uplatnit nedoplatek v řízení podle úpadkového práva nebo přihlášením do veřejné dražby.

skoleni_8_6

Technická novela

Na počátku prosince také Poslanecká sněmovna přijala návrh tzv. technické novely daňového řádu. Ta například vyřazuje prokuristu ze skupiny zástupců. Při správě daní bude oprávněn jednat jménem právnické osoby, bude-li moci podle prokury jednat samostatně. Podle technické novely také nebude nutné dokládat přijetí plné moci zmocněncem a pokud si zmocnitel zvolí zmocněnce nového, pak okamžikem uplatnění nové plné moci ji vypoví zmocněnci původnímu. Nově se také zaplacená částka daně použije kromě úhrady nedoplatků na dani i na úhradu splatné daně a pak až na nedoplatky na příslušenství daně.

Účinnost technické novely nastane prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).