Hlavní navigace

Co když ztratíte závěť, podle které máte dědit?

5. 11. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nejvyšší soud řešil zajímavý případ ztracené závěti. Má dědic i poté nárok na odkázaný majetek, nebo se bude dědictví řídit podle zákona?

Může se zachovat váš dědický nárok v případě, že jste ztratili závěť, podle které máte dědit? Může. Musíte mít ale fotokopii nebo svědky, před nimiž zůstavitel závěť sepsal. Spor na toto téma řešil nedávno Nejvyšší soud ČR. 

Byla závěť zničena nebo nebyla?

Soud prvního stupně rozhodl, že „M. S. není dědicem ze závěti ze dne 2. 1. 1998“. M. S. předložil v dědickém řízení „prostou fotokopii ručně psané listiny nadepsané slovy ‚Moje poslední vůle‛, opatřené datem 2. ledna 1998 a podpisem J. P. a dále připojenými podpisy J. N. a B. B.“.  Čtěte také: Musíte splnit přání zůstavitele, která uvedl v závěti?

Soud dovodil, že „závěť ze dne 2. 1. 1998 odpovídala po formální stránce příslušným zákonným ustanovením“, protože však „nebyl nalezen originál a nebylo ani prokázáno, zda ke dni smrti zůstavitelky existoval, nelze vyloučit, že se vůle zůstavitelky v mezidobí změnila a že předmětná závěť byla zůstavitelkou zrušena“. Vzhledem k tomu „není možno“ tuto závěť „akceptovat jako platný dědický titul“. 

K odvolání M. S. odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil, dospěl k závěru, že „listina ze dne 2. 1. 1998 není platnou závětí zůstavitelky“, neboť „jde o fotokopii, kterou zůstavitelka vlastnoručně nepodepsala, resp. ani nemohla podepsat“, a jelikož „fotokopie závěti v žádném případě nemůže být platnou závětí, neboť nelze vyloučit, že originál byl zůstavitelkou záměrně zničen, protože chtěla závěť zrušit“. Proti usnesení odvolacího soudu podal M. S. dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

V průběhu řízení před soudem prvního stupně tedy předložil M. S. zmíněnou prostou fotokopii vlastnoručně sepsané závěti, jež mimo jiné obsahuje text: „Ustanovuji tímto svým vlastnoručním dopisem a podpisem, který píši při plném vědomí a svědomí, při úplném a dobrém zdravotním stavu fyzickém i duševním, univerzálním dědicem veškerého mého majetku svého synovce M. S.“ Tento text je doplněný v odděleném odstavci vpravo slovy: „Psáno vlastní rukou za přítomnosti svědků“ a opatřený podpisem „J. P.“, pod nímž následují podpisy „N. J.“ (vlevo) a „B. B.“ (vpravo). Čtěte také: Jak napsat závěť?

V posuzovaném případě bylo pro rozhodnutí o dědickém právu M. S. ze závěti dne 2. 1. 1998 nezbytné vyřešení otázky, zda ke dni smrti zůstavitelky existovala platná a účinná závěť ve znění obsaženém v listině ze dne 2. 1. 1998. 

Anketa

Hodláte někdy v budoucnosti napsat závěť?

Závěť se ruší, když ji zničí zůstavitel

Podle ust. § 480 odst. 1 občanského zákoníku se závěť ruší platnou závětí pozdější, pokud vedle ní nemůže obstát, anebo odvoláním závěti. Odvolání musí mít formu, jaké je třeba k závěti. Podle ustanovení § 480 odst. 2 občanského zákoníku zůstavitel zruší závěť také tím, že zničí listinu, na níž byla napsána.

Závěť může být kdykoli zrušena tím, že zůstavitel pořídí platnou závěť novou (lhostejno jakou formou), vedle které závěť předchozí nemůže obstát, nebo tím, že zůstavitel zničí listinu, na níž byla napsána. Zničením listiny obsahující závěť se rozumí její roztrhání, spálení, vymazání textu, přeškrtání podpisu, data atp. Účinky zrušení závěti však nastanou pouze v tom případě, že závěť zničí sám zůstavitel, a to záměrně, tedy s úmyslem závěť zrušit. 

Jaké novinky vás čekají od nového roku? Informace najdete v našem seriálu Nový občanský zákoník.

Pokud ke zničení listiny obsahující závěť dojde omylem, nešťastnou náhodou či listinu zničí jiná osoba než zůstavitel, nemá to za následek zrušení závěti. Zničení závěti má právní následky jen za předpokladu, že je zde dána pořizovací způsobilost zůstavitele a jeho vůle závěť zničit. Jestliže byla závěť pořízena ve více vyhotoveních, je k jejímu zrušení nezbytné zničit všechna vyhotovení. 

Dojde-li ke zničení listiny obsahující poslední vůli zůstavitele neúmyslně nebo osobou odlišnou od zůstavitele, bude pořízení pro případ smrti přesto vyvolávat právní účinky, jestliže se prokáže, že závěť obsažená ve zničené listině měla potřebné formální náležitosti (např. že byla napsána či podepsána vlastní rukou zůstavitele), a zjistí-li se současně, jaký měla obsah. 

skoleni_4_3

Podobně lze uzavřít, že při ztrátě listiny obsahující poslední vůli zůstavitele, je možné dědické právo z této závěti nabýt, prokáže-li se existence této listiny ke dni smrti zůstavitele a její platnost po formální i obsahové stránce (zejména s ohledem na skutečnost, že v souzené věci se nabízí jako důkazní prostředek fotokopie vlastnoručně psané závěti a výslech osob, které měly při sepsání závěti působit jako svědci).

Závěr odvolacího soudu, že M. S. není dědicem ze závěti zůstavitelky ze dne 2. 1. 1998, je proto předčasný. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu není správné. Nejvyšší soud České republiky jej proto zrušil. Jelikož důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí též pro rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).