Hlavní navigace

Bojíte se nákazy nebo války v místě, kam pojedete na dovolenou? Pozor, abyste nezrušili zájezd moc brzy

18. 5. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Manželé si koupili zájezd do Turecka s termínem pobytu na začátku července 2020. Báli se koronaviru, a tak už koncem března odstoupili od smlouvy. Cestovka chtěla kompenzaci a nevrátila jim zálohu. Jaké dopadlo řešení soudního sporu?

Zákazníci, manželé, si koupili letecký zájezd do Turecka na dobu od 1. do 8. července 2020. Smlouvu s cestovkou uzavřeli už 2. prosince 2019, celková cena činila 80 774 Kč. Měla být zaplacena ve třech splátkách:

  • 20 000 Kč 4. prosince 2019,
  • 20 387 Kč 31. března 2020 a
  • 40 387 Kč 16. 5. 2020.

Manželé zaplatili první zálohu 3. prosince 2019. Ovšem 24. března 2020 odstoupili od smlouvy a požádali o vrácení zálohy s tím, že Česká republika a Turecko jsou ve stavu pandemie covidu-19 a nelze odhadnout, jak dlouho bude tento stav trvat. Cestovní kancelář ovšem uplatnila nárok na odstupné ve výši 30 % z ceny zájezdu a pojistného 26 024 Kč a fakturou z 20. dubna 2020 manželům vyúčtovala 6024 Kč, když od celkové částky odstupného odečetla zaplacenou zálohu.

Jaká jsou pravidla podle zákona?

Cestovní kancelář se smlouvou o zájezdu zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou sumu (ust. § 2521 odst. 1 občanského zákoníku). Zájezdem je přitom soubor služeb cestovního ruchu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Zákazník může smlouvu o zájezdu zrušit vždy, ale může ho stihnout povinnost platit odstupné

Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost (§ 2533 odst. 1 o.z.). Ovšem pro případ odstoupení od smlouvy může být sjednáno odstupné, které hraje roli jakési pokuty. Ovšem v takovém případě musí být jeho výše přiměřená.

Přiměřenost odstupného se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očekávané úspory nákladů a na příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Není-li ujednáno odstupné, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.

Kdy může zákazník odstoupit od smlouvy, aniž by musel platit odstupné

Podle výše zmíněného paragrafu má zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

Proč soudy nevyhověly žalobě na vrácení zaplacené zálohy na zájezd

Zákazníci podali na cestovku žalobu a domáhali se vrácení částky 20 000 Kč. Soud prvního stupně jejich žalobu zamítl a jeho rozsudek potvrdil i odvolací soud.

Prvostupňový soud mimo jiné zhodnotil, že subjektivně pociťovaná obava zákazníka z pandemie nemoci nebo jeho neochota plnit další sjednané finanční závazky nemohou být důvody pro odstoupení od smlouvy bez zaplacení odstupného.

Odvolací soud pak zdůraznil, že v březnu 2020 byla Evropa a celý svět stále na začátku pandemie a jednotlivé státy zavedly různá počáteční opatření a výluky. V České republice i v Turecku byla v březnu 2020 vyhlášena omezení, která v té chvíli cestování znemožňovala, ale nebylo jisté, zda budou trvat i v červenci 2020. Žádné z mimořádných opatření účinných v České republice – nouzový stav, zákaz vycestování – nebylo zavedeno s časovým dosahem do července 2020.

Jak soudy zhodnotily opatření proti covidu a obavy z něj ve vztahu k plánovanému zájezdu?

Případ se na základě dovolání zákazníků dostal k Nejvyššímu soudu. Nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které zakládají právo zákazníka na odstoupení od smlouvy o zájezdu, musí v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastat před zahájením zájezdu a současně musí splňovat podmínku významného dopadu na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.

Mimořádnými okolnostmi jsou například:

  • válečný konflikt,
  • jiné závažné bezpečnostní problémy jako terorismus,
  • významná rizika pro lidské zdraví, například výskyt ohniska závažného onemocnění v cestovní destinaci,
  • nebo přírodní katastrofy, jako například záplavy, zemětřesení či povětrnostní podmínky, jež znemožňují bezpečně se dopravit do místa určení, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o zájezdu.

Nejvyšší soud zhodnotil, že celosvětové rozšíření nemoci známé pod označením covid-19 bylo bezesporu případem mimořádné okolnosti, na niž zmíněné ust. § 2535 cílí. Ostatně mezi účastníky smlouvy a následného soudního sporu to bylo nesporné – oběma stranám bylo jasné, proč došlo k odstoupení od smlouvy. Spornou otázkou však zůstalo, k jakému okamžiku musí být tyto mimořádné okolnosti dány, aby zákazníku vzniklo právo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez povinnosti platit odstupné.

Důvody pro zrušení zájezdu se posuzují až k okamžiku, kdy se má zájezd uskutečnit

Nejvyšší soud ČR vyložil, že nevyhnutelné a mimořádné okolnosti se vážou na dobu, kdy se má zájezd podle smlouvy uskutečnit.

Právo odstoupit od smlouvy o zájezdu tak vznikne zákazníkovi v okamžiku, kdy lze se značnou mírou pravděpodobnosti uzavřít, že mimořádné okolnosti budou trvat a významnou měrou ovlivní poskytnutí sjednaných služeb či přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.

Vzhledem k různorodosti možných mimořádných okolností nelze bez zohlednění každého jednotlivého případu určit, kdy nastal před zahájením zájezdu takový okamžik, tj. jedná-li se o lhůtu týdenní, kratší, nebo delší; tuto dobu je nutno posuzovat ad hoc.

skoleni_21_6

Nelze však připustit, aby zákazník mohl od smlouvy o zájezdu odstoupit bez odstupného ve chvíli, kdy dosud není zřejmé, zda aktuálně nastalé mimořádné okolnosti jsou reálně s to zájezd ve sjednaném termínu ohrozit. Uvedený výklad zákazníka jako spotřebitele nepoškozuje, neboť jím není znemožněno odstoupit od smlouvy, pouze tuto možnost odsouvá na dobu, kdy je více než zřejmé, že zájezd uskutečněn být nemůže.

Jestliže zákazníci odstoupili od smlouvy více než tři měsíce před zahájením zájezdu, kdy nebylo zřejmé, jaký bude vývoj epidemie covidu v následujících týdnech, je rozhodnutí odvolacího soudu správné, řekl Nejvyšší soud (rozsudek spis. zn. 33 Cdo 1553/2022, ze dne 19. ledna 2023). Dovolání bylo zamítnuto. Cestovka měla nárok na kompenzaci. Zákazníci nemají nárok na vrácení peněz. A ještě by měli cestovce doplatit.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).