Hlavní navigace

Zvyšují se nezabavitelné částky při exekuci. O kolik více zůstane od dubna dlužníkovi a méně věřiteli?

19. 4. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/VIKTOR CHLAD
Zvýšení životního minima přineslo znovu i další zvýšení nezabavitelných částek při exekuci na mzdu nebo jiný příjem, třeba důchod. Jak se změní „čísla“ pro srážkovou exekuci z příjmu za duben 2022?

Pro rok 2022 se již podruhé mění parametry („čísla výpočtů“) exekučních srážek ze mzdy. Především se znovu zvyšují nezabavitelné částky a celkové nezabavitelné minimum vůbec, a to od 1. 4. 2022. Ovšem změny se neprojeví hned v dubnu, ale až při zúčtování mzdy za duben v květnu.

O té první valorizaci od 1. 1. 2022 jsme psali v článku Dlužníkům v exekuci se pro rok 2022 zvyšuje nezabavitelné minimum. A nebyla to jediná novinka.

Další novinkou, a to též od 1. 1. 2022, je, že při výpočtech toho, co připadne oprávněným věřitelům a co zůstane naopak povinnému dlužníkovi v rámci jeho nezabavitelného minima, je nutno nově zohledňovat paušálně stanovenou náhradu nákladů pro plátce mzdy (zaměstnavatele). Informovali jsme vás o tom v článku Ze mzdy dlužníka v exekuci si nově ukrojí peníze i samotný zaměstnavatel.

Jde o marginální částku – zásadně má jít o 50 Kč, ale může to být i méně, nicméně její srážení mechanismus exekuce na mzdu nebo plat či obdobný příjem pochopitelně ovlivňuje.

Co určuje parametry srážek čili čísla, podle kterých se počítá

Parametry (limity) nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok závisí, jak už jsme naznačili,

1) na pravidelně pro každý kalendářní rok s účinností od 1. ledna nově (pro účely státní sociální podpory) vyhlašovaném normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a
2) na výši životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně, resp. méně často.

Životní minimum jednotlivce bylo zvýšeno k 1. 4. 2022, předtím naposledy k 1. 4. 2020.

Stanovení nezabavitelné částky na samotného dlužníka a na členy jeho rodiny

Nezabavitelnou (exekucí nepostižitelnou) částku na (osobu samotného) povinného (dlužníka) – zaměstnance (popř. osobu pobírající určité peněžité částky – např. stanovené sociální dávky, s nimiž se při exekuci zachází jako se mzdou) stanovíme jako 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy nově určené částky 4250 Kč (oproti dosavadním 3860 Kč) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel.

Normativ se použije bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný (dlužník) žije (a to i když nebydlí v nájemním bytě).

Částka používaného normativu pro srážky ze mzdy je od 1. 1. 2022 stanovena na 6815 Kč. Takže nezabavitelná částka se spočítá jako 3/4 z částky 11 065 Kč  (součet částek 4250 Kč + 6815 Kč), dosud to byly 3/4 z částky 10 675 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného tak od 1. 4. 2022 činí 8298,75 Kč (dosud to bylo 8006,25 Kč).

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme jako 1/3 nezabavitelné částky na povinného, bude tedy činit 2766,25 Kč (dosud to bylo 2668,75 Kč).

Na koho lze uplatnit částku na vyživovanou osobu

Na manžela povinného se započítává jedna třetina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. K zápočtu částky na manžela (manželku) není podmínkou, aby žili ve společné domácnosti s povinným. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů.

Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá. Příslušná nezabavitelná částka se tak nezapočítává na osobu, v jejíž prospěch byla nařízena exekuce pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá; je-li však výživné sráženo na základě dohody o srážkách ze mzdy, je třeba příslušnou nezabavitelnou částku na tuto vyživovanou osobu započítat.

Součet nezabavitelné částky na povinného a nezabavitelných částek na vyživované osoby

Nezabavitelnou základní (celkovou) částku (určitého povinného) stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Ale to ještě není celé nezabavitelné minimum, to jsou zatím jen nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum totiž není to, co nezabavitelné částky, tedy aspoň ne vždy. Nezabavitelné minimum může být rovno nebo vyšší než součet všech nezabavitelných částek daného povinného dlužníka čili jeho základní nezabavitelná částka.

Jak počítat a zaokrouhlovat

Nezaokrouhlují se jednotlivé složky celkové nezabavitelné částky (tj. nezabavitelné částky na povinného a nezabavitelné částky na vyživované osoby), ale až jejich součet u jednotlivého povinného zaměstnance, tedy (až celková základní) nezabavitelná částka, a to na celé koruny nahoru.

Průběžné – případně v průběhu výpočtu, resp. stanovení (základní) nezabavitelné částky potřebné – zaokrouhlování na dvě desetinná místa je třeba provádět podle obecných matematických pravidel, nikoliv podle zmíněného pravidla.

Od jaké částky bez omezení

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (po odečtení nezabavitelných částek), a to ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy ve výši dvojnásobku součtu částek 4250 Kč a 6815 Kč, nově od 1. 4. 2022 činí 22 130 Kč (dosud to bylo  21 350 Kč).

Od kdy vyšší nezabavitelné minimum pro dlužníka

Ukázali jsme si nové parametry – „nová čísla“ exekučních srážek ze mzdy. To samozřejmě není všechno, v dalších pokračováních si ukážeme, jak takové srážky probíhají, jak se počítají, kolik zůstane dlužníkovi, kolik dostane exekutor pro věřitele, ale i kolik si ukrojí samotný zaměstnavatel.

Plátce mzdy (zaměstnavatel) uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky (a další uvedené nové parametry srážek ze mzdy) poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění. Tak to říká právní předpis.

V praxi to znamená, že nové nezabavitelné částky vypočtené k 1. 4. 2022 na základě valorizace životního minima od 1. 4. 2022 však ovlivňují (až) mzdu za měsíc duben 2022, zúčtovanou a vyplácenou v květnu 2022, zatímco mzda za měsíc březen 2022 vyplácená v dubnu 2022 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek.

Důležité upozornění aneb Co je dnes jasné a jednoduché?

Musíme vás upozornit, že v některých jiných titulech, v jiných článcích můžete případně najít úplně jiná čísla. A klidně tomu může být tak, že my to máme na Měšec.cz špatně. Proč to říkáme s takovým klidem? Protože jde o nelehkou právní otázku. A pokud se mýlíme, mýlí se s námi společně celá řada právníků, včetně soudců.

V našem článku, pokud jde o konstrukci parametrů srážek ze mzdy v roce 2022, zohledňujeme toliko dvě legislativní opatření, když počítáme

  1. se změnou příslušného normativu nákladů na bydlení k 1. 1. 2022, která byla provedena nařízením vlády č. 507/2022 Sb., a
  2. se změnou životního minima od 1. 4. 2022 (dle nařízení vlády č. 75/2022 Sb.).

Nicméně s účinností od 28. ledna 2022 došlo k další změně příslušného normativu pro rok 2022, a to zákonem č. 17/2022 Sb.

Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč pro 1 osobu v bytě užívaném na základě nájemní (a podnájemní) smlouvy, a to toliko pro rok 2022, činí 1120 Kč.

Příslušný normativ tak činí 1120 Kč + námi uváděných (a původně s účinností od 1. 1. 2022 stanovených) 6815 Kč, tedy celkem 7935 Kč.

Této hodnotě pochopitelně odpovídají, resp. by odpovídaly zcela jiné parametry (proporce, čísla) srážek ze mzdy – vyšší nezabavitelné částky i vyšší hodnota částky, nad kterou se (po odečtení nezabavitelných částek od zbytku čisté mzdy) sráží bez omezení. A to již od 1. 1. 2022, stejně jako od 1. 4. 2022.

Podle § 4 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů, platí, že:

Zvýší-li se částky životního minima nebo normativních nákladů na bydlení, uplatní plátce mzdy nově vypočtenou nezabavitelnou částku a částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky zvyšují.

Jestliže by tedy bylo nutno zohlednit (započíst) i druhou změnu normativu nákladů na bydlení pro rok 2022, jejíž účinnost je stanovena k 28. 1. 2022, potom by již pro srážky ze mzdy za měsíc leden 2022 platily vyšší nezabavitelné částky a vyšší částka, nad kterou se sráží bez omezení.

Obdobně by byly vyšší tyto částky od 1. 4. 2022 v závislosti na navazující zvýšení životního minima, které ovlivňuje srážky ze mzdy za měsíc duben 2022.

Nezabavitelné částky – varianta 1
Od 1. 1. 2022, resp. od zúčtování příjmu za leden 2021 do 31. 3. 2022, resp. do zúčtování příjmu za  březen Od 1. 4. 2022, resp. od zúčtování příjmu za duben 2022
Nezabavitelná částka na povinného v Kč 8846,25 Kč 9138,75 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu v Kč (1/3 nezabavitelné částky na povinného) 2948,75 Kč 3046,25 Kč
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, čili hranice, nad kterou je mzda již plně zabavitelná, v Kč 23 590 Kč 24 370 Kč

Autor článku se však přiklání k výkladovému přístupu některých soudů, které mimořádné a dočasné zvýšení normativu pro účely exekučních srážek ze mzdy, resp. oddlužení při insolvenci nezohledňují. (Nepočítáme tak se změnou normativu k 28. 1. 2022, ale jen k 1. 1. 2022, jakož i se změnou životního minima k 1. 4. 2022.)

Domnívám se, že druhé navýšení normativu pro rok 2022 platí pouze pro účely státní sociální podpory. Ostatně proto jsme o žádné jiné změně parametrů srážek ze mzdy než od 1. 1. 2022 neinformovali. Všeobecný autoritativní výklad v době sestavení článku není znám. Nemůžeme tedy vyloučit, že může event. zvítězit názor opačný.

A s jakými čísly proto počítáme my?

Nezabavitelné částky – varianta 2
Od 1. 1. 2022, resp. od zúčtování příjmu za leden 2021 do 31. 3. 2022, resp. do zúčtování příjmu za  březen Od 1. 4. 2022, resp. od zúčtování příjmu za duben 2022
Nezabavitelná částka na povinného v Kč 8006,25 Kč 8298,75 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu v Kč (1/3 nezabavitelné částky na povinného) 2668,75 Kč 2766,25 Kč
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, čili hranice, nad kterou je mzda již plně zabavitelná, v Kč 21 350 Kč 22 130 Kč

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).