Hlavní navigace

Změny v dani z příjmů od roku 2015, o kterých (asi) nevíte

7. 11. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od nového roku nás čeká řada změn v daňové oblasti. Média často informují jen o některých. O kterých novinkách se hovoří méně?

O základních daňových novinkách pro rok 2015 už jsme vás informovali několikrát. Naposledy v článku Daňový balíček prošel Senátem, paušály čeká nejspíš zastropování

Změn bude od příštího roku ale pravděpodobně víc, protože v platnost by měla vejít i novela daňového řádu. V dnešním článku se proto zaměříme na novinky, které tak známé nejsou. Ačkoli většinu z nich zákonodárci připravili s cílem bojovat proti daňovým únikům, přece jen se najdou i takové, které poplatníky mohou potěšit.

Úrok z odpočtu

Jednou z nich je tzv. úrok z odpočtu, což by měl být jakýsi postih finančního úřadu pro případ, kdy zadržuje nadměrný odpočet v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností (POP) po dobu delší než pět měsíců. Daňový subjekt bude mít v takové situaci nárok na vyplacení úroku odpovídající výši reposazby stanovené centrální bankou zvýšené o jeden procentní bod.

Pokud se bude jednat o řízení zahájené ještě před začátkem roku 2015, bude se lhůta i přes to počítat až od 1.1. 2015. 

Individuální prominutí penále

Novela daňového řádu také připouští individuální prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, pokud vzniknou po začátku roku 2015. 

Finanční úřad vám bude moci prominout maximálně tři čtvrtiny penále a dokonce celý úrok z prodlení a úrok z posečkání. 

Možnost vyššího odpočtu i penále

Důsledky další novinky mohou být pro daňový subjekt dvousečné. Další zásadní změnou je odstranění restrikce v uplatnění vyšších částek odčitatelných položek (např. ztráty), položek snižujících základ daně (např. dary), jakož i nezdanitelných částí základu daně v rámci dodatečného daňového přiznání, uvedla Alena Švecová ze společnosti KPMG ČR. Vysvětlila, že v návaznosti na nedávnou judikaturu Nejvyššího správního soudu bude možné požádat finanční úřad o uplatnění vyšších částek daňové ztráty a jiných odpočtů v rámci daňové kontroly, POP či odvolacího řízení. 

Na druhou stranu správce daně bude moci vyměřovat penále z částky daně tak, jako kdyby odpočet při doměření zohledněn nebyl.

Více podání přes datové schránky

Fyzické a právnické osoby, které mají aktivní datovou schránku musí od ledna podávat daňová přiznání a další povinná oznámení pro daňovou správu elektronicky, právě přes „datovku“.

Povinnost se dosud týkala pouze plátců DPH s obratem přesahujícím hranici šesti milionů korun.

Pokud povinnost nesplníte v případech, kde je přímo vyžadována zákonem, dostanete od finančního úřadu pokutu ve výši 2000 Kč. Správce daně její uložení nijak neovlivní, postih totiž vznikne přímo ze zákona, takže hodná paní z finančního úřadu už nebude mít žádnou možnost ji snížit nebo dokonce neuložit. Naopak může pokutu správce daně zvýšit, pokud by shledal, že příčením se této povinnosti závažně ztěžujete správu daní.

 Výjimku bude tvořit typ podání, u kterého tuto možnost podání v papírové formě správce daně předpokládá a které bude pro tyto účely uvedeno na webových stránkách Finanční správyPokud bude takové podání v papírové formě ale jinak formálně v pořádku, bude ho finanční úřad považovat i přes to za bezvadné.

Nová oznamovací povinnost

Poplatníci budou muset do konce lhůty pro podání daňového přiznání finančnímu úřadu oznamovat přijetí osvobozeného příjmu, který přesahuje 5 mil. Kč. Pokud tak neučiníte, bude vám hrozit pokuta maximálně do výše 15 % takového příjmu. Za určitých okolností ji bude možné prominout. Oznamovací povinnost se bude vztahovat jen na příjmy, které obdržíte od 1. ledna 2015. 

Vyšší pokuty

S novým rokem by mělo také dojít ke zvýšení hranice pro pořádkovou pokutu z 50 na 500 tis. Kč. Navíc v případě, že daňový subjekt nesplní zcela nebo zčásti registrační, ohlašovací, či jinou oznamovací nebo záznamní povinnost stanovenou daňovým řádem nebo správcem daně, popřípadě ji splní opožděně, bude mu nově hrozit pokuta až 500 tis. Kč, upozornila Švecová s tím, že ji lze uložit v případě nesplnění výše uvedených povinností po 1. lednu 2015 bez předchozí výzvy správce daně, a to dokonce opakovaně. 

V případě, že daňové přiznání podá pozdě poplatník, jehož základ daně tvoří z většiny (z více než 50 %) příjmy ze závislé činnosti, bude pokuta za opožděné tvrzení daně snížena na desetinu.

Bez povšimnutí také nelze nechat zrušení časového omezení pěti let pro výpočet úroků z prodlení, dodala také Červenková.

Deset let zpětně odpočty za penzijní připojištění

Novela zákona o daních z příjmů navrhuje, abyste v případě předčasného zrušení smlouvy o penzijním připojištění museli dodanit dříve uplatněné odpočty za úhradu pojistného, a to deset let zpětně.

Zároveň však platí, že příspěvky na penzijní připojištění, které jste uplatnili před rokem 2006, dodaňovat nemusíte. V praxi se tedy bude dodaňovat penzijko až při zrušení v roce 2016. 

Výběr ze životka jen do konce roku

Stejná desetiletá lhůta pro dodanění uplatněných odpočtů by měla platit i pro životní pojištění. V tomto případě ale už od příštího roku.

Odpočet za uhrazené pojistné na životní pojištění si navíc bude moci uplatnit jen ten, kdo z něj nebude vybírat průběžně žádné prostředky (až na výplatu pojistného plnění). Pro uplatnění odpočtu ale nestačí pouze nevybírat. Zákon požaduje si toto s pojišťovnou vyloženě smluvně sjednat. 

Pojišťovny, které musí mít změny smluv vyřízeny do konce března 2015, mohou volit ze dvou cest, jak budou klienti na nové podmínky přistupovat. Buď pasivním souhlasem, kdy rozešlou klientům informaci o tom, že od 1. ledna 2015 není možné dělat mimořádné výběry a ti, kteří se změnou nesouhlasí, budou muset dát pojišťovně sami vědět. Nebo tzv. aktivním souhlasem, kdy bude muset klient například podepsat dodatek k pojistné smlouvě nebo svůj souhlas se změnou vyjádřit jinou formou.

Znovu je potřeba upozornit na to, že změna není důvodem pro rušení stávající smlouvy. Potřeba založit novou smlouvu tím nevzniká. Přesto se jistojistě najde spousta poradců, kteří vám to budou tvrdit. Nenechte se proto ke zrušení původní smlouvy přinutit či přemluvit. Změna se většinou nevyplatí a vy ponesete celé náklady na tento (poplatkově drahý) produkt podruhé a zbytečně.

Detailně jsme se problematice věnovali v článku Na výběr peněz z životní pojistky máte čas jen do konce roku 2014

Tip do článku - účto fakturace duben

Odkupné za odbytné

V návaznosti na slovník nového občanského zákoníku (NOZ) dojde v zákoně o daních z příjmů k nahrazení pojmu „odbytné“ za „odkupné“. NOZ totiž v § 2842 stanovuje pojistníkům právo na odkupné. Odbytné naproti tomu NOZ stanovuje v § 2968 jako formu náhrady při újmě poškozeného. 

Bezúplatný dar manželů

V případě, že poskytnou dar manželé ze společného jmění, mohou si daňový odpočet uplatnit oba, ale pouze poměrnou částí. Nebo jen jeden z nich na částku celou. V případě, že byste tedy společně darovali na charitu 10 000 Kč, může si tuto částku z daní odečíst jeden z manželů nebo například každý polovinu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).