Hlavní navigace

Změnu pojišťovny hlaste včas, nebo budete platit penále

20. 3. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Nezapomeňte to ale do 8 dnů oznámit zaměstnavateli. Jinak budete platit penále.

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze k 1. lednu následujícího kalendářního roku, přičemž přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat nové vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu, takže k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, byť by byly podány ve stanovené lhůtě. (Narozené dítě je pojištěno u té zdravotní pojišťovny, u které je v den narození pojištěna jeho matka. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to rovněž k 1. lednu následujícího roku, přičemž ovšem v tomto případě není nutno dodržet šestiměsíční předstih pro podání přihlášky k nové zdravotní pojišťovně.)

Příklad:

Pokud pojištěnec podal žádost o přeregistraci do 30. 6. 2013, stal se pojištěncem nově zvolené zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2014. Nestihl-li červnové datum loňského roku a přihlášku podal až po 30. 6. 2013, dojde ke změně zdravotní pojišťovny až od 1. 1. 2015. Přihláška musí být podána nejpozději do 30. 6. 2014. Kdyby byla žádost podána až po 30. 6. 2014, dojde ke změně až od 1. 1. 2016.

Rychlejší změna při krachu pojišťovny

Pokud ovšem zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace, je u ní zavedena nucená správa, popřípadě Ministerstvo zdravotnictví zjistí nerovnováhu v hospodaření zdravotní pojišťovny a vyhlásí ve sdělovacích prostředcích konkrétní den, jsou pojištěnci těchto pojišťoven oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu v kratší lhůtě. Ke změně pak může dojít jen k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po jedné z výše uvedených skutečností. Vstoupí-li například zdravotní pojišťovna do likvidace dne 14. 3., mohou její pojištěnci změnit zdravotní pojišťovnu nejdříve k datu 1. 4.

Změnu pojišťovny musíte ohlásit zaměstnavateli

Při nástupu do zaměstnání je zaměstnanec povinen sdělit zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání, kdy tuto povinnost musí splnit do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Tuto povinnost má zaměstnanec, aby jej zaměstnavatel mohl přihlásit u nové pojišťovny a odhlásit u bývalé zdravotní pojišťovny a odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojišťovně, kterou si zaměstnanec nově zvolil. Přijetí sdělení o změně pojišťovny je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit.

Zaměstnavatel musí následně přesměrovat platby pojistného zdravotní pojišťovně, ke které zaměstnanec k příslušnému datu přestoupil. Pokud zaměstnanec (a to i bývalý) tuto svoji povinnost nesplní, vzniká zaměstnavateli u zaměstnancovy bývalé zdravotní pojišťovny přeplatek na pojistném. Naopak zdravotní pojišťovna, které platby řádně náležejí, bude po zaměstnavateli (neboť ten je v takovém případě partnerem zdravotní pojišťovny z hlediska placení pojistného) uplatňovat dlužné pojistné včetně penále. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které případně zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem (zaměstnancem). Sazba penále činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Na prominutí penále není nárok

Zaměstnavatel však může podat žádost o prominutí penále. Zdravotní pojišťovna může buď vyhovět v plném rozsahu, to znamená, že celé penále promine, nebo jej alespoň snížit. V postoji zdravotních pojišťoven při posuzování, resp. předepisování a vymáhání, takto vzniklého penále panuje v praxi určitá benevolence, protože odvedené pojistné fakticky bylo v systému veřejného zdravotního pojištění, i když bylo poukázáno nesprávné zdravotní pojišťovně. Nicméně následné řešení takové chyby je pracné a nepříjemné pro všechny zúčastněné. Na prominutí vyměřeného penále není právní nárok.

skoleni_13_10

Zaměstnavatel obvykle argumentuje tím, že vznik penále sám nezapříčinil, ale k dluhu došlo v důsledku opomenutí zaměstnance (neoznámení nebo opožděné oznámení změny zdravotní pojišťovny). Další okolností bývá konstatování, že příslušné finanční prostředky (pojistné) byly uhrazeny do systému veřejného zdravotního pojištění, byť nesprávné zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojišťovna tyto argumenty může, ale nemusí vzít v úvahu.

Pokud zdravotní pojišťovna žádosti o prominutí penále nevyhoví, případně jí vyhoví pouze částečně, může zaměstnavatel uplatňovat takto vzniklou škodu vůči zaměstnanci. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny. V takových situacích se může zaměstnanec vyvinit tehdy, pokud prokáže, že zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny řádně oznámil. Proto je dobré nechat si oznámení o změně pojišťovny potvrdit. Mohla by totiž nastat situace, že zaměstnavatel včas nebo vůbec nezareaguje na sdělení zaměstnance a nepřesměruje platbu pojistného za tohoto zaměstnance na účet nové zdravotní pojišťovny, nýbrž stále bude platit pojistné zaměstnancově bývalé zdravotní pojišťovně. Čtěte také: Co je to hmotná odpovědnost?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).