Hlavní navigace

Na změnu životního pojištění máte poslední dva dny

30. 3. 2015
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

K poslednímu březnu 2015 přijdou někteří poplatníci o možnost uplatňovat si do budoucna odpočet za životní pojištění. Nebudete k nim nedobrovolně patřit taky?

Od nového roku platí, že platby na životní pojištění je možné od základu daně odečíst jen v případě, že smlouva neumožňuje předčasné výběry. Ačkoli se tato změna projeví u zaměstnanců i OSVČ až příští rok při zúčtování daní, do konce března se se svou pojišťovnou musíte dohodnout, zda o předčasné výběry stojíte nebo ne. Jinak o možnost odpočtu přijdete.

Byznys s výhodou

Za novou podmínkou stojí snaha státu více motivovat lidi ke spoření na stáří. Kromě toho chce ministerstvo financí zabránit trikům zaměstnavatelů, kteří se snažili v minulosti obcházet odvody z mezd tím, že odměnu vypláceli raději formou příspěvku na životní pojištění. Zaměstnanci si pak prostředky vybírali jako mimořádné pojistné. Odvody neplatil ani jeden z nich. Více si přečtěte v článku Na výběr peněz z životní pojistky máte čas jen do konce roku 2014.

Co teď a co potom?

I nadále bude platit, že pokud vaše smlouva neumožní průběžné výběry, budete si moct i za letošek příští rok uplatnit platby na pojistné (ne ty od zaměstnavatele) do limitu 12 000 Kč (a z příspěvků od zaměstnavatele do 30 000 Kč ročně nezaplatíte zdravotní a sociální pojištění).

I nadále platí podmínka, že smlouva před výplatou prostředků musí trvat nejméně 60 měsíců a končit nejdříve v roce, kdy dosáhnete 60 let věku.

(Obsahuje-li pojištění sjednanou pevnou částku na dožití, musí činit minimálně 40 000 Kč u pojistných smluv na 5 – 15 let a 70 000 Kč u pojistek nad 15 let.)

Pro možnost uplatnění odpočtů musí smlouva obsahovat ustanovení o tom, že není možné uskutečňovat předčasné výběry. Nestačí tedy jen nevybírat z ní, ale je nutné se na případné změně s pojišťovnou vyloženě dohodnout (pokud už takovou smlouvu nemáte) například formou dodatku ke smlouvě, a to nejpozději do konce března.

Pojišťovny zvolily různé způsoby, jak tuto změnu s klienty dohodnout, a my je níže u každé z nich vyjmenujeme. Pokud je potřeba pro změnu smlouvy z vaší strany vyvinou aktivitu (například poslat zpět podepsaný dodatek apod.), měli byste si pospíšit. Pokud to nestihnete v následujících dvou dnech, odpočet za letošní rok už neuplatníte (a z této smlouvy ani žádný další). Zaměstnavatel na takovou smlouvu sice může dále přispívat, ale příspěvek se bude chovat jako mzda s povinností odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění, vysvětlila zpráva České asociace pojišťoven.

Stručně a jasně

Pokud předčasně ukončíte daňově zvýhodněnou smlouvu formou jednostranné výpovědi, dohodou nebo dojde k ukončení pojistné smlouvy z důvodu neplacení, dojde tím k porušení podmínek pro daňové zvýhodnění. V důsledku toho budete muset provést dodanění všech částek, které jste již uplatnili jako daňový odpočet, a to za 10 let nazpět. Tuto částku zahrnete do svého ročního daňového přiznání. V případě, že vám na životní pojištění přispíval zaměstnavatel, jste povinni ve svém daňovém přiznání zdanit také tyto příspěvky, které byly osvobozeny od daně po 1. 1. 2015.

Pokud smlouvu nezrušíte, ale po 1. 1. 2015 u daňově zvýhodněné smlouvy provedete formou písemného dodatku k pojistné smlouvě změnu daňového režimu na režim daňově nezvýhodněný a následně uskutečníte i mimořádný výběr, budete muset dodanit jen odpočty provedené za rok 2015 a později. Tuto částku zahrnete do svého ročního daňového přiznání.

Pokud vám přispívá zaměstnavatel a vy kdykoli po 1. 1. 2015 rozhodnete pro změnu daňového režimu s možností mimořádných výběrů a následně ho i provedete, musíte to oznámit zaměstnavateli. Budete muset navíc dodanit i všechny osvobozené příspěvky zaměstnavatele poskytnuté v roce 2015 a dál, a to 10 let nazpět (ale pouze počínaje rokem 2015).

U příspěvků zaměstnavatele poskytnutých do 31. 12. 2014 nemáte žádné povinnosti. Daň vypočítá a odvede pojišťovna.

Jak doložit nárok na odpočet?

Doložit splnění podmínek tak, jak je vyžaduje zákon, můžete pojistnou smlouvou či pojistkou (tedy písemným potvrzením pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy). Pokud máte pojistku nastavenou tak, že umožňuje výplatu jiného příjmu než pojistného plnění, musíte doložit splnění podmínek buď:

  • dodatkem k pojistné smlouvě, ze kterého vyplývá vyloučení možnosti těchto výplat, nebo
  • potvrzením pojišťovny o jednostranné úpravě podmínek, kterou se možnost těchto výplat vylučuje.

Jaké způsoby pro možnost doložení plnění zákonných podmínek splnily jednotlivé pojišťovny?

AEGON Pojišťovna

Jste-li klienty této pojišťovny a vaše smlouva umožňuje předčasné výběry, je nutné je vyloučit podpisem dodatku k pojistné smlouvě. Pak můžete pojišťovnu požádat o potvrzení pro zaměstnavatele.

Allianz pojišťovna

I zde se daňová uznatelnost plateb na životní pojištění dokládá dodatkem ke smlouvě, který pojišťovna zasílala svým klientům. U některých produktů pak pojišťovna posílala pojistku jako potvrzení o změně podmínek pojištění tak, aby splňovaly požadavky na daňovou uznatelnost. O potvrzení o daňové uznatelnosti musíte pojišťovnu požádat.

AXA životní pojišťovna

Tato pojišťovna rozesílala klientům dvě vyhotovení návrhu dodatku, kterým při uzavření do konce března dojde k upravě smlouvy, aby již neumožňovala provádění mimořádných výběrů. Podle návrhu k uzavření dodatku dochází už podpisem klienta. Jedno vyhotovení je nutné vrátit podepsané pojišťovně, druhé klientům poslouží jako doklad o změně smlouvy.

Česká podnikatelská pojišťovna

Pojišťovna zaslala klientům „Potvrzení pro zaměstnavatele“. Na webu je k dispozici také formulář „Oznámení o nesouhlasu s ukončením možnosti výběrů finančních prostředků“. Klienti, kteří si přejí zachovat výběry, jej musí vyplnit a doručit pojišťovně.

Česká pojišťovna

Postup České pojišťovny se liší podle nastavení. U smluv, které neumožňovaly mimořádné výběry, nedochází ke změně a vy tak nemusíte za letošní rok předkládat žádné nové doklady.

U smluv, které mimořádný výběr umožňovaly, pojišťovna zaslala dva návrhy dodatku, z nichž jeden je nutné jí doručit zpět.

ČSOB Pojišťovna

I ČSOB Pojišťovna rozesílala dva návrhy dodatku s tím, že pokud jej klient podepíše, považuje se za uzavřený a jeho kopii je pak nutné předložit zaměstnavateli. Dodatek je nutné podepsat do konce března (požadavek na datum, které v něm uvádíte při podpisu) a pojišťovně ho stačí doručit do 10. dubna 2015.

Pokud pojišťovna od zaměstnavatele daného klienta obdrží v průběhu letošního roku další platbu pojistného, bude ji brát jako potvrzení, že došlo k podepsání dodatku a předání jeho kopie zaměstnavateli. 

V případě, že se neozvete, vaše smlouva se nezmění, mimořádné výběry budou možné, ale osvobození příspěvků od zaměstnavatele a odpočet nikoli.

ERGO pojišťovna

ERGO pojišťovna posílala klientům informaci o tom, zda jejich smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti i pro rok 2015 s potvrzením o platbách za rok 2014.

Klienti, kteří mají ve smlouvě povoleny výběry a chtěli by je vyloučit pro trvání uznatelnosti i pro rok 2015 a dál, musí uzavřít dodatek ke smlouvě.

Generali Pojišťovna

U smluv uzavřených do konce minulého roku (které už plnily podmínky pro daňové zvýhodnění) není nutné předkládat nové doklady.

U smluv, které výběry umožňují, zaslala pojišťovna návrh na změnu podmínek a v něm vyloučení mimořádných výběrů. Pokud jej klienti telefonicky či mailem neodmítli, pak upravila smlouvu a odeslala s potvrzením za rok 2014 i potvrzení o tom, že smlouva splňuje nové podmínky daňové uznatelnosti.

NN Životní pojišťovna (ING Životní pojišťovna)

V listopadu pojišťovna klientům s daňově zvýhodněnými smlouvami rozeslala dopisy, ve kterých je informovala, že pro zachování daňového zvýhodnění nemusí podnikat žádné kroky a smlouva bude od roku 2015 v tomto režimu automaticky.

Česká národní banka (ČNB) ale vydala stanovisko, že je nutné, aby klienti, kteří si přejí zachovat daňové zvýhodnění, uzavřeli písemný dodatek (smlouvy do konce roku 2014). Podepsaný dodatek tak nahradil potvrzení o daňovém zvýhodnění pojistné smlouvy, které pojišťovna rozesílala na podzim.

Pokud se klienti na podzim nerozhodli převést smlouvu do daňově nezvýhodněného režimu, obdrželi dopis s dodatkem, který potvrzuje daňově zvýhodněný režim.

Dodatek musíte do 31. 3. 2015 doručit přímo do sídla pojišťovny.

Komerční pojišťovna

Pojišťovna na konci listopadu 2014 zasílala dopis přímo zaměstnavatelům, kteří přispívají svým zaměstnancům na životní pojištění. V něm informuje o zvoleném přístupu pojišťovny a zároveň tedy uvádí, zda konkrétní smlouvy jejich zaměstnanců nadále budou či nebudou daňově uznatelné.

Počátkem roku zaslala pojišťovna klientům se smlouvou bez možnosti výběrů daňová potvrzení pro uplatnění daňového odpočtu, která slouží i jako informace, že je smlouva i nyní daňově uznatelná.

Klientům, kteří mají smlouvu s možností mimořádných výběrů a chtějí zachovat daňovou uznatelnost, však pojišťovna nenabízí uzavření dodatku jako ty ostatní, nýbrž musí uzavřít novou smlouvu. Toto řešení se ale nemusí vyplatit vzhledem k tomu, že i přes možnost si odečítat pojistné od základu daně klienti zaplatí v nové smlouvě i další vysoké poplatky.

Kooperativa pojišťovna

Pojišťovna vystavila klientům, u kterých eviduje příspěvek zaměstnavatele, potvrzení, že jejich pojistná smlouva splňuje k datu vystavení potvrzení podmínky pro daňové zvýhodnění. Součástí potvrzení je i prohlášení pojistníka, že dosud neprovedl žádnou změnu smlouvy umožňující předčasný výběr finančních prostředků po 1. 1. 2015, a pokud by tak učinil do budoucna, musí – v případě příspěvků od zaměstnavatele – tuto novinku zaměstnavateli nahlásit. Potvrzení se předává zaměstnavateli.

Kooperativa tedy rozesílá potvrzení o tom, že smlouvu upravuje tak, aby do budoucna nebyly výběry možné. Pokud klient souhlasí, nemusí podle pojišťovny podnikat žádné kroky. Pokud si chcete možnost výběrů zachovat, můžete úpravu smlouvy odmítnout písemným nesouhlasem se změnou (návod každý dostal spolu s informací o změně smlouvy) a opět to nahlásit zaměstnavateli, pokud vám na pojištění přispívá.

MetLife pojišťovna

Pojišťovna rozeslala klientům návrhy dodatků se zákazy výběrů s platností a účinností datem podpisu (dodatek poslouží jako potvrzení pro zaměstnavatele). Ozvat se pojišťovně museli jen ti klienti, kteří dodatek nepodepsali. Pokud klient pojišťovnu nekontaktoval, předpokládá se, že dodatek podepsal. Později to ale bude pojišťovna ještě ověřovat.

Pojišťovna České spořitelny

Pojišťovna zaslala klientům návrh dodatku, který slouží jako potvrzení o tom, že smlouva splňuje podmínky pro odpočet pojistného od základu daně. Pokud s ním nesouhlasíte, kontaktujte včas svou pojišťovnu, abyste jí sdělili, že si nepřejete zrušit mimořádné výběry.

UNIQA pojišťovna

Pojišťovna zasílala návrhy dodatku ke smlouvě, aby zůstala zachována daňová uznatelnost životního pojištění (dodatek typu A) či variantu ukončení daňové uznatelnosti životního pojištění (dodatek typu N). Podepsaný dodatek je nutné doručit zpět na adresu pojišťovny.

Dodatek typu A je nutné přiložit k potvrzení o pojistném za rok 2015, které bude pojišťovna rozesílat na začátku příštího roku. Pokud si naopak ponecháte možnost předčasných výběrů, další potvrzení o zaplaceném pojistném od pojišťovny už neobdržíte.

V případě, že pojišťovna podepsaný dodatek do 27. 1. 2015 neobdržela, byl ten zaslán spolu s potvrzením o zaplaceném pojistném za rok 2014 ještě jednou. Pokud jej neobdrží ani v březnu, informuje pojišťovna zaměstnavatele, kteří případně přispívají na životní pojištění.

Pokud nesouhlasíte se zaslaným dodatkem (typ A přišel klientovi, který si přeje zachovat mimořádné výběry, či typ N přišel tomu, kdo chce nadále odečítat uhrazené pojistné od základu daně), musíte o tom pojišťovnu do konce března informovat a ta provede změnu smlouvy podle vašeho přání.

Tip do článku - účto fakturace duben

Wüstenrot, životní pojišťovna

Klienti se smlouvou, která neobsahuje možnost mimořádných výběrů, obdrželi „Potvrzení o daňovém zvýhodnění smlouvy životního pojištění", kde pojišťovna potvrdila, že jejich pojistná smlouva i nadále splňuje podmínky daňového zvýhodnění a není třeba ji upravovat.

Klientům, jejichž smlouva umožňuje mimořádné výběry a/nebo tzv. půjčku, zaslala pojišťovna návrh „Dodatek pro daňové zvýhodnění od roku 2015". Pokud ho do konce března podepíšete (účinnosti nabývá podpisem), nebudou vám dále umožněny mimořádné výběry a/nebo půjčka. Dokument slouží i jako potvrzení o tom, že smlouva splňuje podmínky daňového zvýhodnění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).