Hlavní navigace

Zavřel, Metropolitní družstvo: Stát trestá střadatele

18. 7. 2016
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Pod dohledem Vrchního státního zastupitelství odtekly z MSD dvě miliardy korun. ČNB nečinně přihlížela, jak MSD rozprodává dluhopisy za jednu miliardu korun.

Text je názorovým vyjádřením autora. Mezititulky a fotografie redakční.

Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ) se v tisku chlubí, že v Metropolitním spořitelním družstvu (MSD) blokací ve výši 2,7 mld. Kč na jeho několika účtech u různých bank zablokovalo reálně 2,3 mld. Kč a že to jsou jediné peníze, které v MSD zůstaly. Ale už nikdo neřekl, že poté, co byly výše zmíněné peníze na účtech zablokovány, MSD zcela volně a bez dozoru nakládalo s dalšími dvěma miliardami korun. Co se však stalo s těmito dvěma miliardami, které po té zcela bez dohledu VSZ Praha protekly MSD? V zásadě jsou možné dvě odpovědi:

  1. Jedná se o trestuhodnou nedbalost VSZ Praha, které přesto, že na svých stránkách dne 14. 6. 2013 odůvodňuje blokaci peněz tím, že se jednalo o „prostředky určené ke spáchání trestného činu“, zcela rezignovalo na svou povinnost ochránit další prostředky, které přitekly na zablokovaný účet MSD.
  2. VSZ chtělo nachytat management MSD „na švestkách“, a tak mu dalo volnost nakládat s prostředky, které přitekly na účet MSD. (Bylo riziko ztráty dvou miliard úměrné tomuto cíli? VSZ Praha nemělo proti managementu MSD dost důkazů, že přistoupilo na takto riskantní operaci?)

Nicméně ani jedna z výše zmíněných možností se zcela zřejmě nepotvrdila. VSZ muselo velice dobře vědět, co se na účtech MSD děje, a z toho, že nikde nepublikovalo skutečnost, že by management MSD někam „vyvedl“ dvě miliardy korun, lze usuzovat, že se tak nestalo.

Takže co se skutečně stalo se dvěma miliardami, které poté, co VSZ Praha zablokovalo všechny účty MSD, přes jeden z těchto zablokovaných účtů protekly? Odpověď je jednoduchá. K datu 30. 4. 2013 byly vklady členů MSD 13,3 miliard korun, ale Fond pojištění vkladů vyplatil 12 miliard korun. Takže ony dvě miliardy, které MSD získalo po zablokování jeho účtů, byly zcela zřejmě a zcela legálně použity na výplatu vkladů a úroků z těchto vkladů členů spořitelního družstva, kteří si řádně podali platební příkaz, a na jeho provoz po dobu 8 měsíců.

Pobočka MSD v Praze, Sokolovská 394/17.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Původní pobočka MSD v Praze, Sokolovská 394/17.

Nadprůměrné zisky MSD byly z úvěrů

Nyní je však třeba vyřešit jinou otázku: Jestliže management MSD mohl zcela volně a bez dozoru VSZ Praha vyplácet členům MSD a na provoz MSD dvě miliardy korun, které získalo MSD po blokaci jeho účtů a které VSZ Praha z dosud neznámých důvodů nezablokovalo, proč nemohl vyplácet i ony 2,3 mld. Kč, které ležely zablokovány na jeho účtech? Jak bylo VSZ Praha schopno rozlišit, které peníze v MSD jsou určeny k páchání trestné činnosti a které ne?

Zde je třeba upozornit na fakt, že je s naprostou jistotou prokazatelné, že MSD žádné peníze ze svých účtů nikdy nevyvádělo. MSD poskytovalo úvěry a touto činností realizovalo nadprůměrné zisky. A byly to právě úvěry, které VSZ označilo jako trestnou činnost. Jenže problém je v tom, že 7. 5. 2013 ČNB zakázala MSD poskytovat jakékoliv úvěry, MSD tento zákaz prokazatelně dodržovalo a VSZ to muselo vědět. Takže jaký byl reálný důvod k blokaci 2,3 mld. Kč na účtech MSD? Asi žádný. MSD zcela prokazatelně po 7. 5. 2013 žádné úvěry neposkytovalo. MSD zcela prokazatelně žádné peníze ze svých účtů nikdy, ani před, ani po blokaci jeho účtů, nevyvádělo. Management MSD měl plnou důvěru VSZ k tomu, aby mohl volně a bez dozoru disponovat s jinými 2 mld. Kč, které získal po zablokování svých účtů a které mu nebyly zablokovány.

Potrestejme střadatele

Nabízí se jeden zcela pragmatický důvod k tomu, proč VSZ trvalo na blokaci 2,3 mld. Kč na účtech MSD i poté, co vědělo, že MSD žádné úvěry neposkytuje. Potrestat všechny střadatele MSD za jejich „drzost“, že si dovolili uložit u něj své peníze, tím, že na své peníze budou co nejdéle čekat. Řeknete si nyní, jak do této strategie zapadá fakt, že MSD mohlo střadatelům – členům družstva – vyplácet jiné dvě miliardy korun? Odpověď je nasnadě. VSZ změnilo taktiku. Místo blokace peněz svými veřejnými prohlášeními vyvolalo run na MSD, a tím mu tyto volné peníze odčerpalo (jedná se o tiskové prohlášení VSZ Praha ze dne 14. 6. 2013 a rozhovor JUDr. Smetanové pro Aktuálně.cz ze dne 18. 6. 2013 – viz graf níže).

Výběry družstevníků v Kč za den
Autor: Jan Zavřel

Výběry družstevníků v Kč za den

Ode dne, kdy VSZ Praha publikovalo svá prohlášení, museli členové MSD čekat na své peníze čím dál tím déle. Přitom na účtech MSD bylo zablokováno tolik peněz, že ani jeden člen MSD, který si podal platební příkaz s úředně ověřeným podpisem, nemusel čekat ani vteřinu na své peníze. Jak vysoká byla cena, kterou střadatelé v MSD zbytečně zaplatili za pofidérní kampaň VSZ na obhajobu blokace všech účtů MSD?

Navíc VSZ mělo zcela legitimní prostředek, který mohl zajistit jak bezpečnost 2 miliard korun získaných MSD po blokaci peněz na jeho účtech, tak bezpečnost 2,3 miliardy korun zablokovaných na účtech MSD. VSZ mohlo podle § 45 odst. 2 tr. řádu per analogiam stanovit opatrovníka, který by na výplatu peněz MSD jeho členům dohlížel. Tuto variantu v říjnu 2013 zmínilo samo MSD. Stanovení opatrovníka by mělo spoustu výhod a zabránilo by to škodám jak u členů družstva, tak u Fondu pojištění vkladů v řádu desítek milionů korun.

Uměle navýšené škody

Marně se vkrádá otázka: Nebylo tedy cílem celé akce maximalizovat škody členů družstva a tím i Fondu pojištění vkladů? Vždyť kdyby bylo tímto způsobem umožněno plynule vyplácet peníze, nebylo by možné medializovat pohnuté osudy členů družstva čekajících na své peníze a Fond pojištění vkladů by vyplatil „pouze“ méně než 10 miliard korun. Jak by to v médiích vypadalo? Například novinový titulek „MSD plynule vyplácí vklady svých členů“.

Pozorný čtenář si teď jistě klade otázku, kde MSD vzalo 2 miliardy korun poté, co mu byly na jeho účtech zablokovány všechny rychle likvidní rezervy. V rozporu s tvrzeními VSZ o špatných úvěrech MSD toto inkasovalo na splátkách úvěrů a úrocích cca 1 mld. Kč. A to i přes skutečnost, že řada dlužníků měla ihned po načerpání úvěru zablokovány peníze, a proto nemohla realizovat své podnikatelské záměry. Druhou cca 1 mld. Kč získalo MSD prodejem dluhopisů. ČNB ale v září 2014 zakázala MSD zbytek dluhopisů ve výši 400 mil. Kč prodat s odůvodněním, že by je management MSD mohl prodat pod cenou.

Opět se ptám, jak to, že ČNB nečinně přihlížela prodeji dluhopisů za cca 1 mld. Kč, než se rozhoupala k zákazu jejich prodeje? Byla to z její strany trestuhodná nedbalost? Riskovala desítky, možná i stovky milionů ztrát z prodeje dluhopisů pod cenou? Proč? Chtěla snad nachytat management MSD „na švestkách“? ČNB o prodeji dluhopisů musela vědět například z pravidelných měsíčních hlášení. Proč však ČNB později zablokovala prodej dluhopisů v hodnotě 400 mil. Kč, když dobře věděla, že dluhopisy za 1 mld. Kč byly prodány za regulérní tržní ceny? Nasnadě je jediné racionální zdůvodnění – chtěla zabránit výplatě vkladů klientům MSD. Jak by v médiích vypadala zpráva „MSD vyplatilo svým klientům dalších 400 mil. Kč“?

Pobočka MSD v Brně
Autor: Metropolitní spořitelní družstvo

Původní pobočka MSD v Brně

Učebnicový příklad potrestání

ČNB v té době intenzivně bojovala za omezení nebo až ukončení činnosti družstevních záložen. Asociace družstevních záložen se těmto snahám bránila a k prosazení novely zákona o družstevních záložnách se „exemplární případ“ a jeho mediální prezentace ČNB hodil. Lze vysledovat i časovou souvislost informování v médiích o situaci v MSD se zasedáními poslanecké sněmovny, která se schvalováním novely zákona o družstevních záložnách zabývala.

Z výše uvedeného je zcela nepochybné, že VSZ Praha a ČNB svými koordinovanými kroky proti MSD výrazně poškodila jak členy MSD, kteří museli na své peníze několik měsíců zbytečně čekat, tak i Fond pojištění vkladů, který musel vyplatit zbytečně 12 mld. Kč. Můžeme jen spekulovat, zda to bylo zaviněno souhrou náhod a nekompetentního jednání odpovědných osob příslušných institucí, nebo zda to bylo výsledkem záměrné a koordinované činnosti státních orgánů.

V této souvislosti si dovolím ještě zmínit dopis VSZ zaslaný MSD dne 30. 5. 2013, ve kterém státní zástupkyně JUDr. Daniela Smetanová přislíbila, že se bude možností výplat vkladů členům MSD zabývat. Nikdy však v tomto směru nepodnikla žádné kroky. Navíc platí, že v okamžiku, kdy dojde k tak masivnímu zajištění peněžních prostředků finanční instituce, jako se tomu stalo v případě MSD, musí zajišťující subjekt, tedy Vrchní státní zastupitelství v Praze, převzít a plnit funkci zpracovatele žádostí o provedení příkazů k úhradě. Bez zajímavosti není ani fakt, že všechny platební příkazy klientů, které MSD proplácelo po zajištění peněz, byly opatřeny úředně ověřeným podpisem.

skoleni_4_3

Úvahu o tom, že by snad pomocí těchto platebních příkazů mohly být vyváděny peníze z MSD, vyvrací ta skutečnost, že všichni členové MSD, tedy ti, co si podali platební příkaz, i ti, co si ho nepodali, dostali vyplaceny své vklady z Fondu pojištění vkladů a není známo, že by VSZ nějakou výplatu z Fondu pojištění vkladů zablokovalo s podezřením na vyvádění peněz z MSD nebo s podezřením na praní špinavých peněz. Tak proč museli členové MSD na své peníze čekat několik měsíců? Napomohlo snad VSZ Praha některým střadatelům MSD vyprat peníze přes Fond pojištění vkladů?

Závěrem si dovolím ještě jednou zdůraznit, že zablokované peníze na účtech MSD by stačily na výplatu všech platebních příkazů, které si členové MSD do prosince 2013 podali, a ještě by pár desítek milionů zbylo.

Reakce České národní banky

Především se musíme ohradit vůči tvrzení, že ČNB nečinně přihlížela, jak MSD rozprodává dluhopisy za 1 mld. Kč. Tento výrok je vyloženě manipulativní a zavádějící. Pokud totiž autor tvrdí, že s prodejem dluhopisů bylo vše v pořádku a ČNB najednou bezdůvodně zakázala prodej dalších dluhopisů za 400 mil. Kč, pak přece předtím nebyl důvod zasahovat! Formulace implikuje, že se jednalo o nějakou nežádoucí činnost MSD, což ale autor článku současně popírá. V této věci je ČNB vázána povinností mlčenlivosti a může odkázat pouze na již dříve oficiálně zveřejněné informace.

Tvrzení, že „ČNB v té době intenzivně bojovala za omezení nebo až ukončení činnosti družstevních záložen“, pokládáme za nepravdivé a hrubě zkreslující. ČNB obecně nikdy bezdůvodně neusilovala a ani neusiluje o omezení ani ukončení činnosti žádných regulovaných subjektů. Platí ale, že v případě zjištění závažných nedostatků v jejich činnosti je takový krok na místě.

V reakci na článek odkazujeme také na blog ředitele sekce dohledu nad finančním trhem Davida Rozumka z roku 2014, který se mimo jiné zabývá i problematikou MSD.

Marek Zeman, ředitel odboru komunikace ČNB

Reakce Vrchního státního zastupitelství

Obsah uvedeného textu je opakovaným vyjádřením obžalovaného v trestní věci, v níž podalo státní zastupitelství obžalobu. S veškerými argumenty, které autor uvádí, se státní zástupce vypořádá v řízení před soudem tak, jak mu ukládá trestní řád. Vést polemiku mezi obviněným a žalobcem mimo soudní jednání je pro nás nepřijatelné.

Lenka Bradáčová,  vrchní státní zástupkyně v Praze

Autor článku

Autor působil jako člen představenstva Metropolitního spořitelního družstva.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).