Hlavní navigace

Zaručená mzda v roce 2023 vzrostla pouze u dvou skupin. Jak se její hodnoty měnily v průběhu let?

13. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Lidé si poměrně často pletou pojmy minimální a zaručená mzda, ačkoliv se nejedná o jedno a totéž. Pravdou ale je, že oba tyto termíny spolu úzce souvisí. V průběhu let se nejen v souvislosti se změnou spotřebitelských cen vyvíjí právě i zaručená mzda. Na začátku roku 2023 tak došlo stejně jako v předchozích letech k jejímu navýšení, avšak pouze u některých skupin prací.

Co je zaručená mzda

Nejnižší možná přípustná odměna za vykonanou práci podle míry její náročnosti a odpovědnosti se označuje jako zaručená mzda. Jedná se tedy o zákonem stanovenou minimální hranici výplaty zaměstnance s ohledem na činnost, kterou vykonává. Zaručená mzda je dána tabulkově pro konkrétní skupiny profesí. Její podmínky upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a výši této hranice stanovuje nařízení vlády s účinností zpravidla od začátku kalendářního roku.

Účelem zaručené mzdy je ochrana zaměstnanců před nedostatečným ohodnocením s ohledem na náročnost jejich profese a sjednocení minimálních mezd daných oborů napříč Českou republikou. Toto opatření bylo zavedeno mimo jiné proto, že na výši mezd může mít vliv také lokalita nebo velikost firmy. Minimální zaručená mzda tak musí být stejná například pro pošťačku v malé obci jako pro pošťáka v hlavním městě.

Hodnota zaručené mzdy se obvykle mění v závislosti na tom, jak se vyvíjí spotřebitelské ceny a mzdy, přičemž nejnižší sazba zaručené mzdy nesmí být nižší než sazba minimální mzdy. Pojmy zaručená a minimální mzda se často zaměňují, přitom představují dvě rozdílné věci, které spolu však úzce souvisí.

Rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou

Minimální mzda na rozdíl od té zaručené nezohledňuje druh vykonávané práce ani její náročnost či namáhavost. Jde o absolutně nejnižší přípustné ohodnocení pracovníka, pod které není možné klesnout v žádném oboru v České republice. Jedná se o hranici, jíž se musí řídit všichni zaměstnavatelé, kteří uplatňují takzvané kolektivní vyjednávání o mzdách.

V soukromých organizacích, kde není kolektivní smlouva uzavřena nebo mzdové podmínky nejsou jejím obsahem, platí nejnižší úrovně zaručené mzdy. Výše minimální mzdy je stanovena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. V roce 2023 činí její hodnota 17 300 korun při plném úvazku (tedy 103,80 korun na hodinu), což je o 1100 korun více, než to bylo v roce 2022.

Zaručená mzda 2023: skupiny prací

Jak bylo výše zmíněno, zaručená mzda je stanovena zvlášť pro konkrétní skupiny prací. Těch je dohromady osm a jejich obecný popis včetně příkladů konkrétních profesí je možné nalézt v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Každá skupina zahrnuje profese, jež jsou srovnatelné, co se týče náročnosti, potřebné kvalifikace a míry odpovědnosti.

V první skupině se nachází profese, jež nevyžadují žádnou kvalifikaci, jako jsou například uklízeči a uklízečky, vrátní a vrátné, pomocná síla v kuchyni a podobně. Druhá skupina pak zahrnuje práce, které už vyžadují určitou kvalifikaci. Patří sem ostraha objektů, obsluha čerpacích stanic, dělníci na stavbách a mnoho dalších zaměstnání.

Třetí až sedmá skupina zahrnuje odborné specializované profese a systémové práce, které již vyžadují určitou kvalifikaci a vyšší míru spolehlivosti. V osmé skupině se pak nacházejí nejnáročnější práce zásadního významu. Jelikož rozdíl mezi jednotlivými skupinami nemusí být mnohdy příliš znatelný a zařazení konkrétní profese do dané kategorie může být pro někoho poněkud matoucí, druhá část přílohy zmíněného nařízení vlády obsahuje příklady skupin konkrétních oborů.

Platí, že čím vyšší číslo má daná skupina prací, tím vyšší zaručená mzda profesím v této skupině náleží. V případě první skupiny prací je tak zaručená mzda nejnižší a odpovídá částce minimální mzdy. Naopak nejvyšší zaručená mzda náleží osmé kategorii, kde je už zapotřebí vysoká odbornost a odpovědnost. Profese, které do této skupiny spadají, jsou velice náročné a nemůže je vykonávat každý.

Vývoj zaručené mzdy

Minimální zaručená mzda v roce 2022 činila 16 200 korun, pro rok 2023 byla stanovena na částku 17 300 korun. Oproti loňskému roku však došlo ke změně pouze u dvou skupin prací, a sice u první a poslední, tedy osmé. Změna v případě první skupiny musela zákonitě nastat poté, kdy byla stanovena nová výše minimální mzdy. Nejvyšší skupina je pak na dvojnásobku minimální mzdy, čili z původní částky 32 400 korun se posunula na 34 600 korun. Následující tabulka uvádí, jak se zaručená mzda dle profesí vyvíjela od roku 2020 po současnost.

CHP23

Vývoj zaručené mzdy v letech 2020–2023
Skupina prací rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
1 14 600 Kč 15 200 Kč 16 200 Kč 17 300 Kč
2 16 100 Kč 16 800 Kč 17 900 Kč 17 900 Kč
3 17 800 Kč 18 500 Kč 19 700 Kč 19 700 Kč
4 19 600 Kč 20 500 Kč 21 800 Kč 21 800 Kč
5 21 700 Kč 22 600 Kč 24 100 Kč 24 100 Kč
6 24 000 Kč 24 900 Kč 26 600 Kč 26 600 Kč
7 26 500 Kč 27 500 Kč 29 400 Kč 29 400 Kč
8 29 200 Kč 30 400 Kč 32 400 Kč 34 600 Kč

Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Každému zaměstnanci, který pracuje ve ztíženém pracovním prostředí, náleží ze zákona určitý příplatek. Jedná se o takové prostředí, kdy je výkon činnosti zaměstnance spojen s mimořádnými obtížemi, které vyplývají z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Stěžujícím vlivem může být například vysoká koncentrace prachu, která přesahuje trojnásobek hodnoty stanoveného expozičního limitu, určité chemické látky a jejich směsi překračující hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší, vystavení chemické karcinogenitě nebo radiační činnosti a podobně.

Příplatek ve ztíženém pracovním prostředí se týká také zaměstnanců, kteří pobírají zaručenou mzdu. Jeho minimální sazba je stanovena procentem z částky aktuální minimální mzdy. Od 1. 1. 2023 představuje výměra tohoto příplatku 10 % ze sazby minimální mzdy. Zaměstnanci pracující ve ztíženém pracovním prostředí tak mají nárok na příplatek ve výši alespoň 1730 korun k zaručené mzdě.

Kolik činí minimální zaručená mzda?
Nejnižší sazba zaručené mzdy odpovídá výši minimální mzdy, která byla pro rok 2023 stanovena na částku 17 300 korun. Minimální zaručená mzda je určena první skupině v tabulce prací, kam patří profese, u nichž není potřeba žádná kvalifikace a které nejsou příliš náročné. Patří sem například povolání jako vrátní, uklízečky, pomocná síla v kuchyni a podobně.
Jak se změnily sazby zaručené mzdy oproti roku 2022?
Zaručená mzda od 1. 1. 2023 vzrostla, avšak pouze u první a poslední skupiny prací. První skupině prací náležela v roce 2022 zaručená mzda ve výši 16 200 korun, v roce 2023 je to 17 300 korun. Výše zaručené mzdy u poslední skupiny prací představuje dvojnásobek minimální mzdy. To znamená, že v roce 2022 tato sazba činila 32 400 korun a v roce 2023 vrostla na 34 600 korun.
V čem se liší minimální a zaručená mzda?
Zaručená mzda představuje nejnižší možné ohodnocení zaměstnance s ohledem na profesi, její náročnost, potřebnou kvalifikaci a míru odpovědnosti. Oproti tomu minimální mzda je nejnižší přípustná odměna pracovníka bez ohledu na profesi, kterou vykonává. Zaměstnavatelé, kteří uplatňují kolektivní vyjednávání o mzdách, se musí řídit hranicí minimální mzdy. Soukromé organizace, kde kolektivní smlouva uzavřena nebyla, nebo její součástí nejsou mzdové podmínky, se řídí sazbami zaručené mzdy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).