Hlavní navigace

Zákoník práce: Povinnosti zaměstnavatele k bezpečnosti

2. 5. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zaměstnavatel musí zajistit bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance na svůj náklad. Součástí toho je ale též školení zaměstnanců, lékařské prohlídky pro zaměstnance vč. hrazeného pracovního volna nebo odpočinkový prostor pro těhotné a kojící matky. A nejen to...

V minulém výkladu týkajícím se právní úpravy zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme si probrali obecná ustanovení Zákoníku práce, která se týkají této problematiky. Dnes se podíváme na konkrétní výčet povinností, které musí zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům splnit.

Zaměstnavatel je především povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Školení musí zajistit zaměstnavatel při nástupu zaměstnance do práce, a dále při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, ale také při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, jakož i v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zaměstnavatel musí určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. V případech, kdy změny mají bezprostřední vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Při vlastním výkonu práce svých zaměstnanců je zaměstnavatel zejména povinen

  • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
  • nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,
  • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Ve vztahu k povinnostem stanoveným v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, je zaměstnavatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích.

Významná je i povinnost zaměstnavatele dbát na to, aby pouze stanovení zaměstnanci vykonávali činnosti, k nimž je třeba mít zdravotní průkaz a další zdravotní předpoklady (např. očkování). S tím souvisí i povinnost sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytne pracovnělékařskou péči; samozřejmá je povinnost zaměstnavatele k předepsanému vyšetření poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy a vymezená zdravotní vyšetření hradit.

Potřebné informace a pokyny je třeba zajistit ihned při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O těchto informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

FIN21

Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

Zaměstnavatel je rovněž povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

Anketa

Stará se váš zaměstnavatel o bezpečnost dostatečně?

20 %
74 %
6 %
Odpovědělo 133 čtenářů.

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).