Hlavní navigace

Za péči o blízké peníze. Stát chce pomoci novou dávkou

7. 2. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nová dávka nemocenského pojištění má finančně podpořit OSVČ a zaměstnance, kteří musí dlouhodobě pečovat o své blízké.

Zítra bude vláda projednávat zavedení nové dávky nemocenského pojištění, dlouhodobé ošetřovné. Mohlo by řešit situaci, kdy potřebujete pečovat o své blízké a nemůžete si dovolit placenou asistenci.

Nová dávka nemocenského pojištění

Pojem ošetřovné už v nemocenském pojištění známe. Jedná se o dávku, která má zmírnit finanční následky způsobené péčí o člena rodiny, ale vyplácí se maximálně 9, u samoživitelů maximálně 16 kalendářních dnů.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová by ráda zavedla této dávce ještě jednu příbuznou, využitelnou v situacích, kdy potřebujete pečovat o blízkého delší čas.

Komu vznikne nárok?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné by měl vzniknout tomu, kdo dlouhodobě pečuje o blízkou osobu v domácím prostředí a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Z toho plyne, že dávka je (na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného) určena i pro OSVČ. Protože je to ale dávka nemocenského pojištění, je dostatečně dlouhá účast podmínkou pro vznik nároku na výplatu dávky.

Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošetřovanému spočívající v každodenním ošetřování, provádění opatření spojených se zajištěním léčebného režimu stanoveného poskytovatelem zdravotních služeb nebo pomoci při péči o vlastní osobu (tzn. péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby).

Ošetřovanou osobou přitom musí být fyzická osoba, jejíž závažná porucha zdraví si vyžádala hospitalizaci trvající nejméně 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů a u které je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude vyžadovat alespoň měsíční péči.

Za den hospitalizace se považuje i den přijetí do zdravotnického zařízení a den propuštění. Situace se netýká akutní lůžkové péče poskytované za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně. 

Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou účastni nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je to účast na pojištění podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců.

Pokud byste uplatňovali nárok na dlouhodobé ošetřovné z více pojištění, musí být podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění. 

Nárok naopak nevzniká:

  • z dohody o provedení práce,
  • z pojištění ze zaměstnání malého rozsahu,
  • odsouzeným ve výkonu trestu nebo osobám ve výkonu zabezpečovací detence zařazeným do práce,
  • žákům nebo studentům, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin,
  • vojákům v záloze ve výkonu vojenské činné služby.

Nárok nevznikne ani tomu, kdo pečuje o dítě, jestliže jiná osoba čerpá z důvodu péče o toto dítě peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato např. onemocněla, utrpěla úraz, porodila, je v karanténě apod.

Dlouhodobé ošetřovné by se nemělo vyplácet zaměstnancům za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud potřeba dlouhodobé péče vznikla až po dni nástupu na takové volno. Dávka se nevyplácí ani za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud v něm zaměstnanci nevznikl nárok na výplatu dávky alespoň za 1 den. Pokud byste tedy začali s péčí o víkendu, kdy jste neměli pracovat, bude vám náležet první dlouhodobé ošetřovné až za první další pracovní den.

Doba výplaty dlouhodobého ošetřovného při trvání pracovního vztahu bude pro účely výpočtu důchodu považována za vyloučenou dobu a doba trvání podpůrčí doby u dlouhodobého ošetřovného po skončení pracovního vztahu, který zakládal účast na nemocenském pojištění, bude považována za náhradní dobu pojištění, uvádí v článku na sesterském serveru Podnikatel.cz Dagmar Kučerová s tím, že OSVČ nebudou muset platit zálohy na pojistné za měsíc, ve kterém měly nárok na dávku za celý měsíc.

Pro ošetřovanou osobu naopak v době ošetřování platí, že nemůže vykonávat žádnou výdělečnou činnost.  

Kdo je osoba blízká?

Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé ošetřovné, musíte být:

  • a) manželem nebo registrovaným partnerem ošetřované osoby,
  • b) příbuzným v linii přímé nebo její sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  • c) manželem, registrovaným partnerem nebo druhem příbuzného v linii přímé nebo jeho sourozence, jeho tchýně, tchána, snachy, zetě, neteře, synovce, tety nebo strýce,
  • d) druhem ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

V případě, že jste druhem dle písm. c) nebo osobou dle písm. d), musíte mít s ošetřovanou osobou shodné také trvalé bydliště (u cizince místo pobytu) alespoň po dobu 3 měsíců. 

Ošetřovaná osoba (kromě těch nezletilých) vám také musí na předepsaném tiskopise dát písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. Odvolat ho musí rovněž písemně. Nemůže-li ošetřovaná osoba psát, postupuje se podle ustanovení § 563 občanského zákoníku

Kolik dostanete a na jak dlouho?

Nárok na dávku máte jen jednou za rok. Přesněji po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, za který jste měli naposledy na tuto dávku nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen jednou, i když současně poskytujete péči více osobám. Podpůrčí doba trvá nejdéle 90 kalendářních dnů (nezapočítává se do ní doba hospitalizace, s výjimkou prvního a posledního dne).

školení účto Kučerová

Výše dávky za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

V případě poskytování péče téže ošetřované osobě náleží dávka jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Řešením je se v péči postupně střídat, protože pak se může dávka postupně vyplácet i více oprávněným. Vystřídání je možné i opakovaně, ale za podmínky, že v jednom kalendářním dnu může poskytovat péči s nárokem na dlouhodobé ošetřovné jen jedna osoba.

Novela zákona o nemocenském pojištění by měla nabýt účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícím po jejím vyhlášení. Dá se proto počítat s tím, že by to bude v roce 2018.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).