Hlavní navigace

Úvěr v zahraničí snadno získejte, bez sankcí zrušte

10. 6. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Potřebujete půjčit, ale tuzemské banky se vám zdají příliš drahé? Nenabízejí to, co potřebujete? Sjednejte si úvěr v zahraničí. A pokud si to rozmyslíte, klidně jej do 14 dnů bez sankcí zrušte. Utopie? Ale kdepak, do dvou let běžná praxe v Evropské unii podle její směrnice, kterou musí Česká republika přijmout.

Průhledný, efektivní a bez překážek, takový by měl být do dvou let trh spotřebitelských úvěrů v Evropské unii. Evropští občané si budou moci vybrat v jakékoliv členské zemi EU takový spotřebitelský úvěr, který nejlépe odpovídá jejich potřebám a finanční situaci, a poskytovatelé půjček budou moci snadněji nabízet své produkty i za hranicemi. Měla by to umožnit nová směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru (plným názvem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS), která v těchto dnech vstupuje v platnost a jíž bude muset do 12. května 2010 implementovat i Česká republika.

Cílem nové směrnice je harmonizovat právní předpisy členských států v oblasti spotřebitelských úvěrů a vytvořit skutečný vnitřní trh, kde neexistují překážky volného pohybu úvěrových nabídek. Značná pozornost je věnována především ochraně spotřebitele před nekalými nebo zavádějícími praktikami poskytovatelů úvěrů a před nadměrnou zadlužeností. Co nového tedy směrnice přináší?

Právo spotřebitele na informace

S dostatečným předstihem před uzavřením úvěrové smlouvy je věřitel, případně zprostředkovatel úvěru, nově povinen poskytnout spotřebiteli dostatek informací o podmínkách a nákladech úvěru a o povinnostech spotřebitele, a to prostřednictvím zcela nového formuláře „Standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru”.

Tento formulář musí podle směrnice obsahovat:

 • totožnost a poštovní adresu věřitele, případně zprostředkova­tele úvěru,
 • druh úvěru,
 • celkovou výši úvěru a podmínky jeho čerpání,
 • dobu trvání úvěrové smlouvy,
 • výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést,
 • celkovou částku splatnou spotřebitelem, ilustrovanou reprezentativním příkladem s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet této sazby,
 • náklady úvěru,
 • výpůjční úrokovou sazbu,
 • roční procentní sazbu nákladů (RPSN) – matematický vzorec, podle kterého se počítá je uveden v příloze směrnice,
 • případnou povinnost uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné doplňkové službě, je-li uzavření této smlouvy povinné pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek,
 • úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb a veškeré poplatky z prodlení,
 • upozornění na důsledky opomenutí plateb,
 • případné požadované záruky,
 • existenci nebo neexistenci práva na odstoupení od smlouvy,
 • informace o právu na předčasné splacení, aj.

Tytéž informace budou poté samozřejmě uvedeny i v samotné úvěrové smlouvě.

RPSN = celkové náklady úvěru (úroky, provize, poplatky pro zprostředkovatele úvěru a jiné poplatky související s úvěrovou smlouvou) vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Požádá-li spotřebitel před uzavřením půjčky o kopii návrhu úvěrové smlouvy, musí mu ji věřitel bezplatně poskytnout. Informace, které takto spotřebitel získá, by mu měly pomoci srovnat nabídky jednotlivých bank a finančních institucí a učinit odpovědné rozhodnutí, zda úvěrovou smlouvu uzavře.

Povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele

Ve snaze ochránit spotřebitele před nadměrnou zadlužeností a zabránit tomu, aby se věřitelé pouštěli do nezodpovědného půjčování, směrnice zavádí povinnost věřitelů posoudit před uzavřením úvěrové smlouvy úvěruschopnost spotřebitele, a to nejen na základě informací poskytnutých spotřebitelem, ale i na základě vyhledávání v příslušné databázi.

V případě přeshraničního úvěru je povinností každého členského státu zajistit, aby do databáze, kterou používá k posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů, měli přístup i věřitelé z jiných členských států. Podmínky přístupu přitom nesmějí být diskriminační.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud se občan přeci jen rozhodne sjednat si spotřebitelský úvěr, dává mu směrnice nově právo odstoupit od úvěrové smlouvy bez sankcí a bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, případně ode dne, kdy obdrží smluvní podmínky a informace ke smlouvě.

Právo na předčasné splacení úvěru

Zatímco u práva na odstoupení od smlouvy stojí směrnice zcela na straně spotřebitele, v případě předčasného splacení úvěru se snaží chránit obě smluvní strany. Na jedné straně dává spotřebiteli právo kdykoliv zcela nebo zčásti splatit úvěr, ale zároveň přiznává věřiteli nárok „na spravedlivé a objektivně odůvodněné” odškodnění případných nákladů přímo spojených s předčasným splacením úvěru. Výpočet odškodnění by měl být průhledný a spotřebitel by s ním měl být seznámen již v předsmluvní fázi, nejpozději v průběhu plnění úvěrové smlouvy.

skoleni_29_6

Výše odškodnění nesmí podle směrnice přesáhnout 1 procento předčasně splacené výše úvěru. V případech, kdy je doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěrové smlouvy kratší než 1 rok, se maximální výše odškodnění snižuje na 0,5 procenta předčasně splacené výše úvěru. Definovány jsou též situace, kdy věřitelé žádný nárok na kompenzaci nemají. Na druhou stranu, členské státy mohou výjimečně povolit i vyšší odškodnění, než jaké stanoví směrnice. To však nesmí být nikdy vyšší než suma úroků, které by spotřebitel zaplatil, pokud by dodržel sjednanou délku úvěru.

Oblast působnosti směrnice

Nová směrnice se netýká všech úvěrových smluv, ale vztahuje se pouze na smlouvy na částky vyšší než 200 EUR a nižší než 75 000 EUR se splatností delší než jeden měsíc. Půjčky, které nespadají do daného rozmezí, budou i nadále upravovány vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států. Směrnice se dále nevztahuje na úvěrové smlouvy, které jsou zajištěny nemovitostí, půjček na nákup pozemku, na smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, u kterých není stanovena povinnost odkupu předmětu smlouvy, na úvěrové smlouvy, kde je úvěr poskytnut bez úroků a jakýchkoli jiných poplatků a netýká se ani takových smluv, podle jejichž podmínek musí být úvěr splacen do tří měsíců a platí se pouze zanedbatelné poplatky, např. debetních karet s odloženou splatností.

Anketa

Bude trh spotřebitelských úvěrů v EU do dvou let efektivní a průhledný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).