Hlavní navigace

Umělci a pracovníci umělecko-technických profesí už mohou žádat o podporu za únor a březen

16. 2. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

OSVČ podnikající v uměleckých a umělecko-technických profesích už mohou žádat o jednorázovou podporu ve výši 60␣000 korun ve 3. dotační výzvě programu COVID – KULTURA.

Lidé podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v uměleckých a umělecko-technických profesích mohou žádat o jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun v rámci třetí dotační výzvy programu COVID – Kultura. Program je určený umělcům a pracovníkům, kteří mají na starosti technické zázemí uměleckých produkcí, jež se kvůli vládním opatřením majícím zpomalit šíření onemocnění COVID-19 ocitli bez hlavního zdroje příjmů. Příspěvek je vyplácen za období 1. únor 2021 až 31. březen 2021.

Od kdy do kdy můžete žádat o příspěvek z programu COVID – Kultura pro OSVČ

Příjem žádostí byl zahájen 15. 2. 2021.

Příjem žádostí skončí 15. 4. 2021 v 17:00 hodin.

 Podávat žádosti je možné pouze prostřednictvím systému AIS MPO.

Celkově má být mezi žadatele o podporu rozděleno 800 miliónů korun. Peníze má na základě posouzení žádosti Ministerstvem kultury vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kdo může o jednorázovou podporu v 3. výzvě programu COVID – Kultura žádat

Na jednorázovou podporu mají nárok umělci, kteří se zabývají hudbou, divadlem, tancem a nově také výtvarným uměním a literaturou. Pro účely tohoto programu jsou rozřazeny do těchto dvou kategorií:

 • výkonní umělci a autoři, jedná se tedy například o profesionální interprety a autory, herce, hudebníky, tanečníky, zpěváky, akrobaty, dramaturgy, malíře, sochaře, kurátory výtvarného umění, umělecké fotografy, spisovatele, tvůrce autorských knih – ilustrátory, autory dramatických textů a tak dál,
 • odborné umělecko-technické profese, jedná se tedy například o umělecké zvukaře, lightdesignéry nebo třeba umělecké manažery, kteří se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění. 

Žadatel musí být občan České republiky nebo EU/EHP případně cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP. Podmínkou je, aby byl plátcem daně v ČR (musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě). Současně jako žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno. Ani nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona. Jako žadatel musíte doložit, že jste výkonným umělcem či autorem či vykonáváte odbornou umělecko-technickou profesi působící v oblasti profesionálního umění (konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury).

Příspěvek je realizován formou projektu, tedy jako příspěvek na uměleckou a tvůrčí činnost. Žádost musí být podána vždy jen daným žadatelem. U projektů, na kterých se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost. V žádostech je pak potřeba uvést, že se jedná o společný projekt, a každý žadatel popíše svou podíl na projektu. Žádost není možné dodatečně převést na jinou osobu.

Další podmínky, které musíte splnit:

 • Umělecký obor, jímž se profesně zabýváte, musí tvořit podstatnou část vašeho příjmu. Podpora je dále určena OSVČ, které nemají hlavní pracovní poměr, konkrétně třeba zaměstnání v divadle.
 • Žadatelé musí podnikat na hlavní činnost s výjimkou: nezaopatřených dětí – studentů, osob pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečujících osob včetně pedagogických pracovníků do maximálně 0,5 úvazku (podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), pro něž je tento příjem převažující. 
 • Uměleckou činnost musíte vyvíjet soustavně a dlouhodobě.
 • Součet vašich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti nepřesáhl v roce 2020 částku 418 020 korun, tj. příjmový limit. (Součástí formuláře žádosti je mimo jiné kalkulačka pro výpočet příjmů.)

Částka 418 020 korun je tedy součtem všech příjmů žadatele, kdy za příjem za rok 2020 se považuje příjem z výdělečné činnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně autorských honorářů od kolektivních správců a dále: 

 • příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. hrubá mzda zaměstnance, a současně
 • příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. příjmy z činnosti OSVČ (IČO/DIČ); do příjmů se nezapočítávají výdaje OSVČ vynaložené na dosažení příjmů ze samostatné činnosti, podle reálných započitatelných výdajů či dle paušálu: 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (IČO), 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti. Tedy podle nastavení žadatele pro uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů ze samostatné činnosti, nebo podle údajů z daňového přiznání, respektive reálných výdajů.

Jestliže žadatelé současně s uměleckou tvorbou vykonávají v daném oboru pedagogickou činnost, tak je to pro potřeby této výzvy posuzováno jako činnost, která bezprostředně navazuje na jejich uměleckou tvorbu. Výuka, předávání poznatků či vedení studentských souborů a příjem z ní se řadí do výše zmíněného příjmového limitu jako příjem z umělecké činnosti.

Ostatní příjmy, například sociální dávky, ošetřovné, peníze z mimořádné vládní podpory a dotace – třeba z programu COVID – Kultura, COVID – Nájemné atd., starobní či jiný důchod nebo rodičovský příspěvek se do součtu příjmů za rok 2020 nezapočítávají.

Kdo na příspěvek z programu COVID – Kultura nemá nárok

O podporu nemohu žádat profese a umělecké činnosti: lektoři, umělecké vzdělávání, organizační a administrativní profese, moderátorská činnost, PR, technické zabezpečení, organizátoři eventů a společenských akcí, catering, média, architektura, grafika, oblast sportovních akcí a tak podobně.

Co je potřeba uvést v žádosti

Do žádosti je potřeba doplnit identifikační (jméno, příjmení, datum narození) a kontaktní údaje (místo trvalého pobytu, kontaktní adresu) a také informace o své kulturní činnosti a projektech. 

Dále je nutné uvést název projektu, na nějž žádáte podporu, a jeho stručný popis. (Zpráva o projektu a průběžném plnění. Je tím myšlena krátká zpráva o tom, co jste v rámci své umělecké činnosti / daného projektu udělali či uděláte. Například popíšete, jak jste cvičili na housle, učili se novou roli v dramatu, připravovali novou divadelní hru, pracovali na přípravě vystoupení, připravovali výstavu – včetně seznamu vytvořených děl a podobně. Uvedete plánované provedení díla.)

skoleni_7_4

K žádosti musíte také doložit dva doklady dokládající činnost, na kterou je podána žádost:

 • faktury/příjmové doklady,
 • smlouvy s podpisy obou smluvních stran a datem podpisu,
 • případně aktuální potvrzení dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů pro daný obor nebo
 • potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad o umělecké/tvůrčí činnosti.

Souběh této podpory je možný: s ošetřovným pro OSVČ a programem COVID – Kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, mohou podat žádost ve zkráceném znění. Nemusí dokládat umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti.

Nedoplatky vůči vybraným úřadům

Žadatel nesmí být v době podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020. Vybranými institucemi se rozumí finanční správa, celní správa, ČSSZ a zdravotní pojišťovna. Pokud však u jedné či více institucí dlužíte, ale máte schválený splátkový kalendář a nejste v prodlení se splácením nebo máte povolený odklad, pohlíží se na vás jako na osobu bezdlužnou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).