Hlavní navigace

UFO již nečekejte, přijde Finanční správa ČR

10. 10. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

UFO se od roku 2013 přemění na Finanční správu ČR. Jak tato novinka poznamená náš daňový život a kolik za změnu zaplatíme ze státního rozpočtu?

UFO (tedy finanční úřad a lidově berňák) se „přemění“ v OFS, resp. Finanční správu České republiky a to již od roku 2013. Poznamená toto nějak zásadně náš daňový život?

Není UFO jako ÚFO?

Zkratka UFO je vedle z anglického „UnidentifiedFlyingObject“ (neidentifikovaný létající předmět) též zkratkou pro „územní finanční orgán“. Pravda je ta, že pro absolutní korektnost zkratky, by se tedy mělo užít pravopisně správné „ÚFO“. 

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, který byl účinný od 1. ledna 1991, bude zrušen od 1. ledna 2013 zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, a to ve svém § 21 bodu 1. 

Finanční správa České republiky (její orgány finanční správy – OFS) začne tedy „úřadovat“ od 1. ledna 2013. Jaké změny pro daňové poplatníky přinese? 

Není se nač těšit, panika je ale zbytečná

Netěšte se, ale ani nepropadejte panice. Generální finanční ředitelství (GFŘ) nám zůstává, zřejmě i s panem Knížkem (musí ho však nyní nově jmenovat vláda a to na návrh ministra financí) a se stejným sídlem v Lazarské  15/7 na Praze 1. Finanční úřady, resp. jejich základní názvy, zůstávají nezměněny, avšak přemění se finanční ředitelství, a to na tzv. „Odvolací finanční ředitelství“. 

Pro zaměstnance „berňáků“ se v pracovněprávních vztazích nic zásadního nemění. Významnou „úlevu“ však zaznamenají ti pracovníci finančních úřadů, kteří jsou členy bytového družstva. 

Jde o to, že s písemným souhlasem zaměstnavatele může být zaměstnanec „OFS“ statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem kontrolní komise bytového družstva, což doteď vlastně nebylo možné.

GFŘ je stále „kápo“

Věcná působnost GFŘ spočívá například v tom že: 

  • vykonává působnost správního orgánu nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství, 
  • provádí řízení o správních deliktech, 
  • vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy, 
  • a podílí se na přípravě návrhů právních předpisů, zabezpečování analytických a koncepčních úkolů nebo zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv.

Odvolací finanční ředitelství má celorepublikovou působnost se sídlem v Praze. Vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům a provádí řízení o správních deliktech. Původní návrh zákona, opřen o první připravenou důvodovou zprávu, nepočítal s „Odvolávacím finančním ředitelstvím“ nýbrž se 14 územními pracovišti GFŘ.

Finanční úřad zůstává věcně stejným úřadem

Věcná působnost finančních úřadů (FÚ) zůstala prakticky nezměněna. Přibyla pouze, a to z pověření ministerstva, působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádění mezinárodní pomoci při správě daní. 

FÚ tedy i nadále hlavně vykonává správu daní, vymáhá věcně příslušná peněžitá plnění, kontroluje účetnictví nebo značení tabákových výrobků či dodržování zákazu prodeje lihovin… Finanční úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. 

Specializovaný finanční úřad (tzv. „speciálka“) má celorepublikovou působnost se sídlem v Praze, tak jako doposud. Příslušnost k tomuto úřadu mají především banky a pojišťovny, ale také právnické osoby s obratem nad 2 mld. Kč (obratem je výše výnosů snížená o prodejní ceny).

Pomoc se (o)cení

Pokud se někdo rozhodnete být „statečným“ a poskytnete pomoc berňáku při výkonu působnosti OFS a tato pomoc bude na žádost či s vědomím zaměstnance OFS a zároveň dotyčný bude mít smůlu v tom, že při takto poskytnuté pomoci mu vznikne škoda na věcech, finanční náhrada od GFŘ ho nemine. Při újmě na zdraví nebo smrti, se určí rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců. 

Proč už ne ÚFO, ale OFS?

Podle důvodové zprávy k zákonu o Finanční správě České republiky je základním přínosem vzniku OFS především „odstranění legislativních nedostatků aktuální právní úpravy při současném zachování jejích věcných pozitiv (kompaktní centrálně řízená soustava daňové správy, jedna účetní jednotka, realizace SFÚ), posílení možnosti daňové správy si samostatně určovat strukturu, funkční organizaci a alokaci zdrojů v celé organizaci. 

Prostředkem tohoto posílení je především navržená transformace 199 FÚ na územní pracoviště 14 FÚ se sídly v krajských městech, tedy na součásti jejich vnitřní organizační struktury. S tím je spojena možnost zřizování a rušení územních pracovišť formou interního aktu řízení (resp. vyhláškou Ministerstva financí v případě pracovišť FÚ nacházejících se mimo jejich sídlo), která umožní zvýšit flexibilitu řízení spolu s relativně snadnou další optimalizací celého systému pomocí eventuálního zrušení těch územních pracovišť, které se v praxi ukážou jako neefektivní, resp. málo využívané“. 

Pro daňové subjekty je jistě důležité, že je slíbeno zachování dostupnosti služeb orgánů Finanční správy ČR „v území“. Pro nynější zaměstnance ÚFO je pozitivní, že se nepředpokládá rušení žádných konkrétních FÚ ke dni účinnosti navrhovaného zákona, bez jejich náhrady územními pracovišti (ani v horizontu následujících let prý nelze předpokládat radikální snížení počtu územních pracovišť).

Podle důvodové zprávy k zákonu o Finanční správě ČR lze též zmínit, že územní pracovitě OFŘ budou patrně vytvořeny v sídlech krajských soudů (jako dnes FŘ), avšak jejich počet (vč. okruhu činností) vyplyne z rozhodnutí generálního ředitele GFŘ odrážející se  aktuální potřebou daňové správy.

Bezproblémové nahlédnutí do spisu

Pro daňový subjekt nový zákon v § 13 přináší možnost nahlížet do spisu v sídle příslušného orgánu finanční správy nebo na jeho územním pracovišti, kde je umístěn spis nebo jeho příslušná část. Toto opatření má, dle důvodové zprávy k zákonu, zajistit flexibilitu výkonu správy daní na územních pracovištích a zabránění přetížení samotného sídla orgánu finanční správy.

OFS na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn jeho spis či jeho příslušná část. Spis či jeho část OFS umístí tak, že přihlédne k dostupnosti spisu pro daňový subjekt (jistá eliminace šikany ze strany OFS) a k hospodárnosti výkonu správy daní.

Na kolik nás přijde změna značení?

Na závěr uvádím dvě tabulky z důvodové zprávy k zákonu o Finanční správě ČR. První zobrazuje přehled finančního dopadu na výdaje státního rozpočtu, tj. jednorázových výdajů na změnu označení z titulu vzniku 14 FÚ v sídle kraje (v tis. Kč). Tabulka č. 1 předkládá stav podle první důvodové zprávy předložené veřejnosti.

Tabulka č. 1

Výdaj Cena za jednotku (tis. Kč) Cena za 14 FÚ (tis. Kč)
Označení úřadů na budovách 2 28
Orientační systém v budovách 1 14
Průkazy zaměstnanců 30 420
Vizitky vedoucích pracovníků 0,3 4,2
Jmenovky (visačky) zaměstnanců 20 280
Razítka 20 280
Frankovací stroje (výměna štočků) 5 70
Poštovné 8 112
Předtisky složenek typu „A“ (počáteční zásoba) 3 42
Celkem 89,3 1250,2

Zdroj: důvodová zpráva k zákonu o Finanční správě ČR

skoleni11_1

Tabulka č. 2 ukazuje dopad jednorázových výdajů na změnu označení z titulu vzniku 14 FÚ v sídle kraje a OFŘ a změny názvu 199 FÚ na územní pracoviště FÚ a 8 FŘ na územní pracoviště OFŘ (v tis. Kč). Jedná se tedy již o náklady přímo související s nově přijatým zákonem.

Tabulka č. 2

Výdaj Cena za jednotku Cena celkem
Označení úřadů na budovách 3 666
Orientační systém v budovách 1 15
Průkazy zaměstnanců 30 6660
Vizitky vedoucích pracovníků 0,3 7,5
Jmenovky (visačky) zaměstnanců 20 4440
Razítka 20 4440
Frankovací stroje (výměna štočků) 5 1110
Poštovné 8 112
Předtisky složenek typu „A“ (počáteční zásoba) 3 42
Celkem 89,3 1250,2

Zdroj: důvodová zpráva k zákonu o Finanční správě ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).