Hlavní navigace

Topíte doma kotlem? Připravte se na přísnější pravidla

10. 6. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kotle na tuhá paliva je nutné pravidelně kontrolovat, jak to ukládá zákon. Dokdy musíte mít první kontroly a co vše musíte mít potvrzené?

1. září 2012 nabyl účinnosti zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Ten stanovuje všem, kteří provozují kotle na pevná paliva, povinnost provádět pravidelně jejich kontrolu. Tu je nutno udělat jednou za dva kalendářní roky. První kontrolu ale můžete udělat až do 31. prosince 2016, a tak možná řada lidí na tuto povinnost zapomněla.

Důvodem, proč jsou podmínky pro provozování kotle přísnější, je stav ovzduší v České republice. Udává se, že 40 % celkových emisí, které jsou způsobené prachem, se do vnějšího ovzduší dostává právě spalováním uhlí a dřeva v zastaralých kotlích v lokálních topeništích. A v případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí.

Jakých kotlů se povinnost týká?

Zákon stanovuje, že povinnost provést výše zmíněnou kontrolu máte u každého spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (tzn. kotle na tuhá paliva) o příkonu od 10 kW do 300 kW včetně. Kotel musí zároveň sloužit jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 

Není kontrola jako kontrola

Zkontrolovat váš kotel ale nemůže kdokoli. Hospodářská komora zveřejnila jmenovitý seznam speciálně proškolených techniků, kteří jsou k tomuto úkonu oprávněni. Jejich seznam si můžete prohlédnout na webu Hospodářské komory.

Jedná se o odborně způsobilé osoby, které byly proškoleny výrobcem stacionárního spalovacího zdroje a mají od něj uděleno oprávnění k instalacím, provozu a údržbě.

Počet techniků, kteří vám na vyžádání mohou kontrolu provést, poměrně rychle přibývá. Ačkoli zákon nabyl účinnosti již v roce 2012, na začátku února 2016 bylo k dispozici pouze 40 schválených techniků. Ke konci dubna 2016 však jejich počet prudce stoupl a vyšplhal se přibližně k 500 pracovníkům. A aktuálně jich je na webu Hospodářské komory k dispozici více než dvakrát tolik, a sice 1084.

Pozor na výběr správného technika

Aby bylo dopředu jasně stanoveno, jak má kontrola proběhnout, zveřejnilo ministerstvo životního prostředí metodický pokyn s doporučenými postupy. Tzv. Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je rovněž k dispozici na webu Hospodářské komory. Pro účely kontrol je v metodice vymezeno 9 typů spalovacích zdrojů:

 • Kotel prohořívací.
 • Kotel odhořívací.
 • Kotel zplyňovací.
 • Kotel automatický se šnekovým dopravníkem.
 • Kotel automatický s rotačním roštem.
 • Kotel automatický přestavěný.
 • Kotel automatický speciální.
 • Lokální topidlo s výměníkem.
 • Jiný typ spalovacího stacionárního zdroje.

V ideálním případě by kontrolu měl provést přímo výrobce konkrétního kotle. Pokud jej znáte, máte napůl vyhráno. Jestliže ale výrobce svého kotle neznáte, případně zanikl, máte o trochu práce navíc.

Musíte si zjistit, jaký typ kotle doma máte a následně hledat v seznamu výše zmíněných „odborně způsobilých osob“ takového technika, jež je proškolen právě na váš typ kotle.

Jak kontrola probíhá?

Při samotné kontrole bude revizní technik prohlížet celý kotel. Nejen řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale i co a jak se v kotli spaluje. Prohlížet může i to, jakým způsobem skladujete uhlí. Celá kontrola tak zabere minimálně hodinu času.

V rámci ní zkoumá několik skutečností.

 1. Váš kotel by měl být připojen k teplovodní soustavě ústředního topení tak, aby tím byla zajištěna maximální hospodárná výroba a dodávka tepla. Pokud výrobce předepisuje k dosažení deklarované účinnosti a emisních parametrů i akumulátor tepla, je nutné, aby jím byl kotel vybaven.
 2. Dále musí být řádně připojen na spalinovou cestu pro eliminaci úniku odpadního plynu do interiéru.
 3. Revizní technik bude zkoumat technický stav vnějšího opláštění, spalovací komory, hořák, zatápěcí klapky, vstupní a čisticí otvory, přívodní cesty spalovacího vzduchu, odvod odpadního plynu, funkčnost a nastavení čidel pro regulaci a součinnost regulátoru s regulačními prvky. Vše musí být v takovém stavu, aby bylo možné dosahovat provozních a emisních parametrů, jak je stanovil výrobce. Nesmí také docházet ke zvýšené kouřivosti.
 4. V dokladu o kontrole se uvede, jestli váš kotel splňuje, nebo nesplňuje minimální emisní požadavky.
 5. Kontrolovat se bude i to, jaká paliva v kotli spalujete. Musí to být pouze taková, jež určil výrobce. Zároveň je musíte skladovat tak, aby např. nenasákla vodou či se jinak neznehodnotila.

Minimální emisní požadavky

Do zápisu o kontrole a do potvrzení se musí uvést, zda váš kotel odpovídá, či neodpovídá minimálním emisním požadavkům dle zákona o ochraně ovzduší. Ovšem i pokud neodpovídá, není to problém. Zatím. Minimální emisní požadavky musí totiž toto zařízení splňovat nejpozději do 1. září 2022.

Od té doby budou muset totiž veškeré typy spalovacích zdrojů na pevná paliva splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Kotle, které splňují parametry pouze první a druhé emisní třídy, už u nás nekoupíte od 1. ledna 2014. A od 1. ledna 2022 je nebudete smět ani používat. Budete muset zajistit, že váš kotel vyžadované parametry splňuje, jinak dostanete pokutu.

Dodávka paliva Palivo Jmenovitý tepelný příkon v kW Mezní hodnoty CO v mg.m-3 Mezní hodnoty TOC v mg.m-3 Mezní hodnoty TZL v mg.m-3
Ruční Biologické ≤ 65 kW 5000 150 150
Ruční Biologické > 65 kW – 187 Kw 2200 100 150
Ruční Biologické > 187 kW až 300 kW 1200 100 150
Ruční Fosilní ≤ 65 kW 5000 150 125
Ruční Fosilní > 65 kW – 187 kW 2500 100 125
Ruční Fosilní > 187 kW -  300 kW 1200 100 125
Samočinná Biologické ≤ 65 kW 3000 100 150
Samočinná Biologické > 65 kW – 187 kW 2500 80 150
Samočinná Biologické > 187 kW – 300 kW 1200 80 150
Samočinná Fosilní ≤ 65 kW 3000 100 125
Samočinná Fosilní > 65 kW – 187 kW 2500 80 125
Samočinná Fosilní > 187 kW – 300 kW 1200 80 125

TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík.

Minimální emisní požadavky na TOC se nevztahují na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.

Ukažte potvrzení, jinak hrozí pokuta

Od 1. ledna 2017 mohou obecní úřady s rozšířenou působností vyžadovat doklad o provedení výše zmíněné kontroly. Ty mohou následně kontrolovat, zda byla celá kontrola provedena odborně vyškoleným revizním technikem.

skoleni_4_3

Následně jste povinni provést kontrolu jednou za dva kalendářní roky. Pokud nebudete kontrolu provádět a obecní úřad na vás přijde, dostanete pokutu. Tu vám ale může uložit i za to, že kontrolu neprovede odborně způsobilá osoba.

V takovém případě vám hrozí pokuta až 20 000 Kč. A jste-li podnikající fyzická osoba, tak můžete dostat pokutu až 50 000 Kč.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).