Hlavní navigace

Státní příslušnost a státní občanství nejsou totéž. V čem se liší a jak získat občanství ČR?

19. 9. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Při vyplňování úředních formulářů často narazíte na kolonku státní příslušnost nebo státní občanství. Jedná se o důležitou informaci, která stanovuje, k jakému státu se váží vaše občanská a politická práva. Pro některé státní služby je občanství ČR nutností. Jak ho cizinec může získat? A jak správně příslušnou kolonku ve formuláři vyplnit? Všechny odpovědi najdete v následujícím článku.

Co je státní příslušnost

Státní příslušnost vyjadřuje vztah mezi osobou a jeho vlastí, na základě kterého náleží občanovi práva spojená s životem v daném státě. Díky těmto právům má občan možnost ve své zemi studovat, pracovat, účastnit se voleb nebo vlastnit majetek. Tento pojem se uvádí v důležitých dokladech a bez jeho určení je komplikované vykonávat řadu úředních procesů. Státní příslušnost je zcela zásadní pro fungování v zemi, kde člověk žije, a zapojení se do společnosti.

Rozdíl mezi státní příslušností a občanstvím

Rozdíl mezi tím, co je státní občanství a co příslušnost, nemusí být na první dojem úplně jasný. Zjednodušeně by se však dalo říci, že státní příslušnost je chápána v širším pojetí. Zahrnuje vztah fyzických i právnických osob k příslušnému státu především z hlediska mezinárodního práva. Oproti tomu státní občanství je bráno jako vztah jedince (tedy pouze fyzické osoby) k jeho vlasti z pohledu politických a občanských práv.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva publikovala v roce 2003 Právní komparativní studii programu migrace, kde uvádí, že státní příslušnost je především formální vztah k danému státu a jejím důležitým znakem je mimo jiné vlastnictví pasu. Občanství pak zahrnuje plnoprávné členství v dané společnosti, které je definováno výše uvedenými právy.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, máme tu také pojem národnost. V obecném pojetí lze národnost chápat jako příslušnost ke konkrétnímu národu, avšak nelze ji zaměňovat s termínem státní příslušnost, jelikož se nejedná o totéž. Národ je definován jako společenství lidí, které je charakteristické společnými kulturními tradicemi a jazykovými, náboženskými a etnickými rysy, kdežto stát je forma politické lidské společnosti. Je tedy potřeba mít na paměti, že stát a národ jsou dvě rozdílné věci, stejně jako národnost a státní příslušnost.

Státní občanství: co napsat do formuláře

Kolonku pro vyplnění občanství a příslušnosti nalezneme v žádostech a přihláškách, jež se týkají především státních služeb. Tyto údaje se do formulářů uvádí z toho důvodu, aby daná osoba mohla využívat práva, která jsou spojená s životem v příslušném státě. Pokud váháte, zda do formuláře napsat státní občanství české, nebo ČR, pak je správně druhá možnost. To samé platí také pro státní příslušnost. Česká je pouze národnost, ale ta už se ve valné většině případů do úředních tiskopisů nevyplňuje.

Mezi dokumenty, kde se uvádí státní příslušnost, patří:

 • žádost o vystavení občanského, řidičského a pilotního průkazu, cestovního pasu a dalších důležitých identifikačních karet,
 • přihláška do zdravotního a sociálního systému,
 • žádost o provedení svatebního obřadu či registrovaného partnerství,
 • přihláška do školy,
 • žádost o provedení pohřbu.

Jak získat občanství České republiky

Možnosti nabývání občanství upravuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. Ten stanovuje mimo jiné také způsob jeho prokazování a zjišťování včetně vydávání osvědčení a vedení evidence osob, které občanství nabyly či pozbyly. Dle platné legislativy existuje dohromady sedm způsobů, jak je možné stát se občanem České republiky:

 1. narozením,
 2. určením otcovství,
 3. osvojením,
 4. nalezením na území ČR,
 5. udělením,
 6. prohlášením,
 7. svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy péče.

Žádat o občanství České republiky mohou cizinci s trvalým pobytem na území ČR. O jeho udělení pak rozhoduje Ministerstvo vnitra, které posuzuje žadatele na základě podmínek nutných pro naplnění žádosti. V rámci procesu vyhodnocení žádosti však lze některé z těchto podmínek za určitých okolností prominout.

Nabytí českého občanství sňatkem

Mnoho lidí se domnívá, že uzavřením sňatku s občanem České republiky nabývá cizinec automaticky české občanství. Takto jednoduché to ale ve skutečností není. Sňatek může být jedním s důvodů prominutí splnění některých zákonných podmínek pro nabytí občanství, nikoli však samotným důvodem. Pakliže však splňujete základní podmínky, jako je trvalý pobyt v ČR, doložení příjmů, nezatěžování sociálního systému a bezpečnost vůči státu, může vám svatba pomoci celý proces schvalování značně urychlit.

Podmínky pro udělení občanství ČR

Žadatel, který se chce stát občanem České republiky, nesmí žádným způsobem ohrožovat bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, stejně jako jeho demokratické základy, životy, zdraví a majetkové hodnoty. Dále je nezbytné, aby splňoval podmínku integrace do české společnosti z pracovního, rodinného a sociálního hlediska.

Další podmínky pro získání českého občanství, které žadatel musí splňovat, pakliže mu některé z nich nebyly prominuty, jsou následující:

 • má povolení k trvalému pobytu na území ČR,
 • na území ČR se skutečně zdržuje,
 • je trestně bezúhonný,
 • ovládá český jazyk,
 • je seznámen a rozumí ústavnímu systému České republiky a má základní přehled o českých reáliích,
 • je starší 18 let,
 • prokázal výši a zdroje příjmů,
 • v posledních 3 letech nezatěžoval systém státní a sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi,
 • v posledních 3 letech neporušil povinnosti, jež mu vyplývají z právních předpisů.

Jak podat žádost o české občanství

Žádost o udělení státního občanství musí cizinec podat osobně na krajském úřadu v místě svého trvalého pobytu, v Praze pak na úřadu konkrétní městské části (Praha 1 až Praha 22). Pro žádost o udělení státního občanství České republiky vzor na internetu nenajdete. Tiskopis je k dispozici na příslušném krajském úřadu. Po vyplnění a podání žádosti přiloží úřad k formuláři své vyjádření a odešle ji na Ministerstvo vnitra, kde se rozhodne o jejím potvrzení či zamítnutí. V některých případech si ministerstvo může žadatele předvolat k pohovoru.

Je možné mít dvojí občanství?

Do roku 2014 nebylo v ČR přípustné být občanem dvou různých států. To se však novelizací zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, po tomto roce změnilo. Od 1. ledna 2014 je tak možné mít dvojí občanství, jedno v České republice a druhé v jiné zemi. 

Díky novele zákona se usnadnil také proces nabývání občanství ČR pro cizince, neboť ani oni již nemusí při žádosti prokazovat, že už nejsou občané jiné země. Samozřejmě je však nutné, aby dvojí státní občanství schvaloval také druhý zúčastněný stát. Například na Slovensku bylo ještě do konce března 2022 dvojité občanství nemožné.

V čem se liší státní příslušnost a státní občanství?
Státní příslušnost je chápána v širším pojetí a zahrnuje vztah k dané zemi jak fyzických, tak právnických osob. Jedná se především o formální vztah, kdy jedním z jeho znaků je například cestovní pas. Státní občanství je pak vztah výhradně fyzické osoby k jeho vlasti na základě občanských a politických práv jedince.
Jak zapsat státní občanství do formuláře?
Jak státní příslušnost, tak české občanství vyplňujete v úředních formulářích stejným způsobem, a to buď zkratkou ČR, nebo celým názvem státu, tedy Česká republika. Slovo české nebo česká se uvádí pouze v případě, že je ve formuláři nutné uvést údaj o národnosti. Ve většině případů je už ale v online formulářích nápověda nebo roletka s možnostmi na výběr.
Je možné nabýt české občanství sňatkem?
Sňatek s českým občanem neznamená automatické získání českého občanství pro cizince. Stejně jako ostatní zahraniční žadatelé musí nejprve tato osoba podat žádost u krajského úřadu a splnit zákonem stanovené podmínky. Sňatek však může proces řízení urychlit a některé podmínky mohou být žadateli díky této skutečnosti prominuty.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).