Hlavní navigace

Stát zastaví stovky tisíc exekucí, u jiných se změkčí pravidla

10. 1. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V oblasti exekucí nastalo k novému roku několik významných změn. Počet vedených exekucí se kvůli nim výrazně sníží a u těch zbylých budou pro dlužníky platit přívětivější pravidla.

Začátkem roku vešla v platnost většina novinek, kterou přinesla velká novela soudního a exekučního řádu (sněmovní tisk 545), definitivně schválená loni v červenci. Jednou z největších změn je ukončení marně vymáhaných exekucí.

Podle mého názoru jde o revoluční změnu, určitě největší změnu v exekucích za dobu jejich existence. Předloha obsahuje klíčové věci, které pomohou vyřešit nakumulované exekuce z minulosti. V posledních třech letech byl počet nových exekucí nižší než počet ukončených exekucí, takže celkově jejich počet postupně klesal. Je tedy evidentní, že v celkovém součtu hrají významnou roli nahromaděné exekuce staršího data. Často se navíc týkají lidí, kteří mají tři, čtyři a více exekucí, řekl nám loni u příležitosti schválení novely poslanec Patrik Nacher, podle kterého mohou být takto zastaveny stovky tisíc bezvýsledně vedených exekucí.

Konec marných exekucí

Nejvýraznější změnou je ukončování marně vymáhaných exekucí. Postup tohoto ukončování se bude lišit podle toho, v jaké výši byl původní dluh.

Obecně platí, že se na dluhy vztahuje tříletá promlčecí lhůta. Exekuce tuto lhůtu staví, takže dluhy vymáhané exekucí se do jejího ukončení nemohou promlčet. Proti dlužníkům jsou tak po léta vedené neúspěšné exekuce jen pro případ, že by se dostali k majetku.

Bagatelní dluhy

Během prvního kvartálu letošního roku dojde k ukončování marných exekucí z bagatelních dluhů. Bezvýsledně vedené exekuce, které jsou kvůli nemajetnosti povinného vymáhány déle než tři roky, budou ukončeny v případě, že původní dluh nebyl vyšší než 1500 Kč.

Věřitelé mohou proces ukončení o tři roky prodloužit. Exekutoři totiž budou během prvních tří měsíců letošního roku rozesílat věřitelům výzvy, a pokud ti do 30 dnů zaplatí pětistovku jako další zálohu na náklady exekuce, dojde k prodloužení exekuce o další tři roky.

V případě zastavení exekuce exekutoři a věřitelé pak získají částečnou kompenzaci za vynaložené výdaje spojené s vymáháním.

Exekutor získá nárok na 30 % paušálních hotových výdajů, které činí 3500 Kč. Náhradu ve výši 1050 Kč bude vyplácet stát přes exekuční soud. Exekutoři si takto ale budou moci uplatnit náhradu maximálně za pět exekucí na jednoho povinného.

Oprávnění věřitelé získají za každou zastavenou pohledávku náhradu ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Pokud už v minulosti bylo na jistinu něco vymoženo, tato částka se odečte. Náhrada bude poskytována formou slevy daně z příjmů.

Podle mého názoru je toto nejvýznamnější změna, protože umožní desítkám tisíc lidí vystoupit ze šedé zóny. Kompenzace pro věřitele je záměrně řešena formou daňové slevy, aby z této změny nemohl být další byznys pro lidi, co s těmito pohledávkami kšeftují v daňových rájích, vysvětlil Nacher, který je autorem tohoto pozměňovacího návrhu.

jistina – dluh v původní výši bez dalších sankcí

příslušenství – úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky věřitele

Dluhy, co si na sebe za šest let „nevydělají“

Dále ale novela ukončí i další bezvýsledně vymáhané exekuce, jejichž původní jistina byla vyšší než 1500 Kč. Předloha počítá se zavedením šestileté lhůty, po jejímž uplynutí by byly ukončeny bezvýsledně vedené exekuce. Bezvýsledná exekuce je pro tyto účely taková, ze které se nepodaří vymoci za tuto dobu ani náklady na její pokrytí nebo za tuto dobu nebyla zjištěna či obstavena žádná nemovitost, která by stačila aspoň ke krytí nákladů exekuce.

Věřitel ji potom může ještě dvakrát prodloužit (pokaždé o tři roky), ale pouze za podmínky, že vždy složí další zálohu na vymáhání ve výši 500 Kč.

Povinnost složit zálohu se nebude vztahovat na věřitele, který se snaží vymoci peníze za výživné na nezletilé dítě, za náhradní výživné, náhradu újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání, náhradu újmy za ublížení na zdraví nebo trestným činem apod. V takovém případě bude stačit, když věřitel sdělí exekutorovi, že nesouhlasí se zastavením exekuce. Musí se ale takto vyjádřit, jinak k zastavení exekuce dojde. Na tyto věřitele se také nebude vztahovat omezení celkové doby vedení exekuce (max. 12 let).

Šestiletá lhůta se bude aplikovat i zpětně tak, že první exekuce se takto budou dát zastavit nejdříve od roku 2023. Novela tedy umožní zastavit exekuce započaté od roku 2017.

Exekutoři u takto zastavených exekucí nebudou moci po povinném požadovat další platbu za náklady exekuce. Náklady exekuce tak mohou uspokojit jen z dříve uhrazených záloh nebo ze zálohy na další vedení exekuce.

Nejprve jistina, potom příslušenství

Nově se také začne z vymožených peněz od dlužníka splácet nejprve jistina (původní dluh), poté úrok z prodlení a nakonec náklady věřitele. I tuto změnu pořadí při splácení považuji za klíčovou. Když dlužník splácí jako první příslušenství, tak je to jako by začínal pořád od začátku a ne a ne se dobrat jistiny, myslí si Nacher.

Díky přednostnímu splácení jistiny se bude povinným dařit splácet dluhy rychleji. Dlužná jistina, ze které se počítá úrok, se splácením bude snižovat, a úrok z dluhu tak poroste pomaleji. Po doplacení jistiny se růst úroku zastaví úplně.

Milostivé léto

Povinní, proti kterým je vedena exekuce kvůli dluhu vůči státu a dalším veřejným institucím (státní, krajské, obecní instituce, zdravotní pojišťovna, podniky s účastí státu), mají možnost se svých dluhů poměrně levně zbavit. V rámci tzv. Milostivého léta totiž dojde k zastavení exekucí v případě, že dlužník jednorázově zaplatí jistinu a 750 Kč (plus DPH) za náklady řízení, nejdéle do 28. ledna 2022.

Exekuce vedené daňovou správou zůstávají v platnosti.

Institutu Milostivého léta se chytly i některé banky a úvěrovky. Podmínky se někdy liší od těch zákonných. Téma jsme mapovali v článku Dluhy v rámci Milostivého léta odpustí banky i úvěrovky. Co pro to musíte udělat?

Přívětivější proces mobiliární exekuce

V případě mobiliární exekuce jde o vymáhání a zabavování majetku k následnému prodeji přímo u dlužníka doma.

Nově budou moci dlužníci zabavování majetku doma zastavit v případě, že nad rámec zákonných srážek zaplatí nejméně 1500 měsíčně (dle výše příjmu).

Novela také zakáže mobiliární exekuce u dluhů vzniklých před dosažením zletilosti a dále u důchodců s penzí pod úrovní minimální mzdy a u invalidních důchodců ve druhém a třetím stupni invalidity. Nadále se bude zpeněžovat prostřednictvím mobiliární exekuce majetek těchto osob pouze v případě, že půjde o luxusnější věci, které neodpovídají obvyklým majetkovým poměrům.

Už také nebude možný souběh sepsání věcí v případě, že má dlužník více exekucí. Mobiliární exekuci tedy nově může provádět jen jeden exekutor. Za tím účelem se do rejstříku exekucí začne zapisovat informace, zda je proti povinnému vedena mobiliární exekuce, či nikoli.

Záznam i z ústní komunikace

Dosud platilo, že musí exekutor pořizovat záznam (přesněji videozáznam) jen při mobiliární exekuci. Nově bude muset pořizovat záznam i z ústní komunikace, která se týká exekučního řízení. Povinnost ale začne platit až od letošního července.

Elektronické dokumenty pro dlužníky

Dlužníci také získají právo na jedno bezplatné získání exekučního spisu na datovém nosiči a dostanou také možnost získat přístup ke spisu i v jiné elektronické formě, např. přes cloud. Pomůže to lidem, jejichž dluhy řeší exekutor se sídlem daleko od jejich bydliště.

školení účto Kučerová

Nová výše penále u pojistného

Dále se s účinností novely sníží penále u dluhů za neuhrazené zdravotní a sociální pojištění na úroveň úroku z prodlení podle občanského zákoníku. Ten odpovídá repo sazbě ČNB navýšené o 8 %. V současnosti repo sazba ČNB činí 3,75 %. 

Paušální náhrada i pro zaměstnavatele

Další novinkou, která souvisí s exekucemi, je nový nárok zaměstnavatele na paušální náhradu nákladů za to, že provádí dlužníkovi srážky ze mzdy. U jedné osoby s exekucí paušál odpovídá měsíčně jedné padesátikoruně.

 O novince jsme informovali podrobněji v článku Ze mzdy dlužníka v exekuci si nově ukrojí peníze i samotný zaměstnavatel

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).