Hlavní navigace

Řidičské průkazy: jaké možnosti a omezení platí pro jednotlivé skupiny?

1. 6. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Osobní automobil, autobus, náklaďák i různé typy motocyklů. Ačkoliv můžete vlastnit řidičské oprávnění na celou řadu vozidel, k jejich získání je vždy nutné splňovat určité podmínky. Vedle zdravotní způsobilosti je to například také věk, který se u jednotlivých skupin a podskupin znatelně liší. S ním jde navíc ruku v ruce i omezení výkonem a hmotností jednotlivých vozidel. Jaké jsou možnosti pro získání řidičáku a na jaké restrikce se v případě zájmu připravit?

Když se řekne řidičský průkaz, většina lidí si jako první představí osobní automobil, který je dnes běžnou součástí mnoha domácností. Čtyřkolovými vozy ale možnosti ani zdaleka nekončí. Typů motorových vozidel či jízdních souprav, k jejichž řízení lze získat oprávnění, je totiž celá řada.

Kromě základních skupin, kam spadají již zmíněné osobní automobily (B), motocykly (A), nákladní automobily ©, autobusy (D) a případně také traktory (T), existuje i několik podskupin, které jsou omezeny hmotností, výkonem a věkem. Nesmíme však zapomínat ani na to, co se nachází za zadními světly. Některá motorová vozidla lze totiž rozšířit také o přívěsy a návěsy nad 750 kg (E). Pojďme si jednotlivé skupiny rozebrat pěkně popořadě.

Motocykly

Skupina AM

Pod skupinou AM se skrývají motorová vozidla, jejichž konstrukční rychlost nepřesahuje 45 km/h. Nejedná se však pouze o dvoukolá jednostopá vozidla, jak se spousta lidí domnívá, do této skupiny se totiž řadí také vozidla tříkolová a čtyřkolová.

Co se týče dvoukolových vozidel, tedy typicky „malých skútrů“, je příslušnost omezena zdvihovým objemem spalovacího motoru do 50 kubíků. Výkon elektrického motoru pak nesmí být vyšší než 4 kW. U tříkolových a čtyřkolových vozidel je to trochu jinak. Ačkoli je v tomto případě omezení kubatury stejné jako u dvoustopých vozidel, vztahuje se pouze na zážehové motory. Ostatní typy motorů pak nesmějí překročit výkon 4 kW. U čtyřkolých vozidel je pak ještě nutné myslet na omezení hmotnosti. Ta nesmí přesáhnout 350 kg v nenaloženém stavu.

A kdo je oprávněn vozidla ze skupiny AM řídit? Ve zkratce kdokoli, kdo vlastní kterékoli jiné řidičské oprávnění s výjimkou skupiny T. O řidičák na „malou motorku“ rovněž můžete zažádat v případě, že jste starší 15 let.

Skupina A1

Do skupiny A1 se řadí lehké motocykly s postranním vozíkem, ale také bez něj, jejichž výkon nepřesahuje hodnotu 11 kW. Zároveň je nutné, aby poměr jejich výkonu a hmotnosti odpovídal nejvýše 0,1 kW/kg, objem spalovacího motoru pak maximálně 125 kubíkům. U tříkolových vozidel je to s omezením výkonu trochu jiné, ten může dosahovat až 15 kW.

S řidičským průkazem pro skupinu A1 můžete rovněž řídit čtyřkolová vozidla do 125 kubíků s výkonem do 15 kW. Jejich hmotnost v nenaloženém stavu však nesmí přesáhnout 400 kg.

Získat řidičské oprávnění pro tuto skupinu vozidel můžete od věku 16 let. Pokud vlastníte řidičák na B, pamatujte na to, že smíte vozidla spadající pod A1 řídit jen v případě, kdy mají automatickou převodovku.

Skupina A2

Sem patří motocykly s postranním vozíkem i bez něj, které mají výkon maximálně 35 kW. Poměr výkonu a hmotnosti pak může být maximálně 0,2 kW/kg. Nesmí být však upraven z motocyklu, který má více než dvojnásobný výkon.

Řidičský průkaz na motorku skupiny A2 můžete vlastnit až od 18 let věku. Zároveň jste oprávněni řídit vozidla skupiny A1. 

Skupina A

Pod skupinou A se ukrývají takzvané velké motorky s postranním vozíkem i bez postranního vozíku, které na rozdíl od předchozích podskupin nejsou vůbec omezeny výkonem. Držení tohoto řidičáku vás navíc zároveň opravňuje k řízení tříkolových vozidel o výkonu vyšším než 15 kW a stejně výkonných čtyřkolek do 400 kg v nenaloženém stavu. Pokud jste držitelem tohoto řidičského oprávnění, můžete automaticky řídit také vozidla ze skupin A2 a A1.

A jak je to s věkem? Řídit „neomezenou motorku“ můžete od 24 let a tříkolová vozidla dokonce o rok dříve. Nutně tomu tak ale být nemusí. Pro jednostopá vozidla totiž platí určitá výjimka. Pokud jste již dva roky držiteli řidičáku na skupinu A2, smíte motocykly spadající do skupiny A řídit už od 20 let věku.

Osobní automobily do 3,5 tuny

Skupina B

Skupina B je mezi žadateli o řidičské oprávnění nejvíce populární, umožňuje totiž řídit běžné osobní automobily. Konkrétně do této skupiny spadají vozidla, která se nenacházejí v žádné z předchozích skupin a jejich hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny. K automobilu smí být také připojeno přípojné vozidlo do hmotnosti 750 kg. V případě, že celá souprava nepřesáhne hmotnost 3,5 tuny, smí být toto přípojné vozidlo i těžší. Pro lepší představu: automobil, který váží 2,5 tuny, za sebou smí táhnout přípojné vozidlo vážící 1000 kg.

V momentě, kdy hmotnost soupravy přesáhne 3,5 tuny, je k jejímu řízení nutné vlastnit skupinu B v rozšířeném rozsahu, která je známá také jako B96. V takovém případě může hmotnost přípojného vozidla přesáhnout i zmíněných 750 kg, celá souprava však nesmí vážit více než 4250 kg. V opačném případě musíte mít také oprávnění pro skupinu B+E.

Vlastnit řidičák skupiny B smíte od 18 let věku. Automaticky se navíc stáváte také držiteli řidičského oprávnění pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Držitelé řidičského oprávnění B, kteří dosáhli věku 21 věk, pak mohou řídit také tříkolová vozidla ze skupiny A.

Skupina B1

Mnohem méně využívanou skupinou je B1, kam se řadí čtyřkolá motorová vozidla do výkonu 15 kW, která zároveň nespadají do skupin AM. Jejich hmotnost nesmí být vyšší než 400 kg, výjimku však mají vozidla, která jsou určena k přepravě zboží. Ta mohou vážit až 550 kg.

Získat řidičské oprávnění pro B1 můžete v momentě, kdy jste dovršili 17 let věku, zároveň smíte řídit také tříkolová vozidla ze skupiny A1.

Nákladní automobily

Skupina C1

Vozidla, která převyšují 3,5 tuny, ale nejsou těžší než 7,5 tuny, se řadí do skupiny C1 (s výjimkou traktorů). Tato vozidla mohou mít maximálně devět míst k sezení (včetně místa řidiče) a může k nim být připojeno přípojné vozidlo do 750 kg. V případě, že by jeho hmotnost byla vyšší, jedná se již o skupinu C1+E, což je jízdní souprava do 12 tun, která je složená z:

  • motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla nad 750 kg nebo
  • motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla nad 3,5 tuny.

Řidičské oprávnění na skupinu C1 i C1+E můžete mít od 18 let věku, ale pouze za předpokladu, že vlastníte i řidičák na osobní automobil. Pokud jste držiteli oprávnění na skupinu C1+E, lze navíc automaticky řídit i B+E.

Skupina C

Do skupiny C patří motorová vozidla (ne traktory), která svou hmotností převyšují 7,5 tuny a mají maximálně 8+1 míst k sezení (včetně řidiče). K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo do 750 kg. V případě překročení hmotnosti se už jedná o skupinu C+E, tedy jízdní soupravu složenou z vozidla skupiny C a přípojného vozidla.

Toto řidičské oprávnění smí vlastnit osoby, které jsou starší 21 let věku. Od 18 let mohou C a C+E řídit jedinci s průkazem profesní způsobilosti. Řidičské oprávnění skupiny C+E rovněž opravňuje k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E nebo C1+E.

Autobusy

Skupina D1

Skupinou D1 se míní autobusy, konkrétně tedy motorová vozidla nepřesahující délku 8 metrů, která mají více než 8+1, ale méně než 16+1 míst k sezení (včetně řidiče). I toto vozidlo lze řídit s přípojným vozidlem do 750 kg. Pokud by přívěs byl těžší, než ukládá zmiňovaná hodnota, musel by řidič mít oprávnění pro skupinu D1+E.

K tomu, abyste mohli řídit malý autobus (D1), musíte mít nejprve řidičák na osobní automobil a být staří alespoň 21 let. Výhodou je, že pokud vlastníte D1+E, smíte automaticky řídit také B+E.

Skupina D

Autobusy, které nespadají do skupiny D1 a mají více než 8+1 míst k sezení (včetně řidiče), patří do skupiny D, kterou lze udělit žadateli staršímu 24 let (21 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti). Stejně jako u skupiny D1 i v tomto případě platí pravidlo, že dříve než se stanete držitelem oprávnění pro skupinu D, musíte nejprve vlastnit řidičák na automobil do 3,5 tuny, tedy klasické B.

Stejně jako tomu bylo u nákladních automobilů, i v případě autobusů platí, že s řidičským oprávněním na D smíte řídit také D1. K vozidlu rovněž smí být připojen přívěs do 750 kg, těžší pouze se skupinou D+E, kterou je možné získat od 24 let věku (23 let v případě profesní způsobilosti). S D+E automaticky smíte řídit také B+E anebo D1+E.

Skupina T

Do skupiny T pak spadají traktory a veškeré samojízdné pracovní stroje. Řídit je lze od 17 let, a to i s přípojným vozidlem.

Co je to řidičák na „malou motorku“?
Řidičák na takzvanou „malou motorku“ neboli skupinu AM si mohou udělat osoby starší 15 let a zároveň toto oprávnění automaticky náleží všem, kteří mají řidičský průkaz na jakoukoliv skupinu s výjimkou skupiny T. Jedná se o oprávnění řídit motorová vozidla, jejichž konstrukční rychlost nepřesahuje 45 km/h. Dvoukolá vozidla navíc nesmí mít objem spalovacího motoru vyšší než 50 kubíků.
Na jaká vozidla se vztahuje skupina A?
Osoba, která si udělala řidičský průkaz na skupinu A, má oprávnění řídit velké motorky bez omezení jejich výkonu, tříkolová vozidla s výkonem vyšším než 15 kW a také čtyřkolky do 400 kg v nenaloženém stavu. Zároveň držitel tohoto řidičáku může řídit motorová vozidla spadající do skupin A1 a A2. To znamená lehké motocykly a motocykly o výkonu do 35 kW.
Co spadá pod skupinu B1?
Tato skupina není tolik žádaná jako ostatní, avšak i ona najde své uplatnění. Spadají do ní čtyřkolová motorová vozidla do výkonu 15 kW, která ale zároveň nejsou součástí skupiny AM. Tato vozidla mohou mít hmotnost až 400 kg. V případě, že jsou využívána pro přepravu zboží, je povolená hmotnost v rámci skupiny B1 až do výše 550 kg. Řidičák na skupinu B1 mohou získat osoby starší 17 let.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).