Hlavní navigace

Přivyděláváte si k mateřské či rodičovské? Brigády vám mohou snížit důchod. Jak se tomu vyhnout?

4. 9. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Potřebujete na mateřské a rodičovské přivýdělek, abyste vyšli s penězi? Tyto drobné brigády vám ale mohou snížit penzi tak, že přijdete celkem o statisíce korun.

Přivýdělky na mateřské nebo rodičovské vám mohou snížit důchod. Situace může nastat v případě, že jsou tyto brigády nižší než předchozí a následné příjmy. Proč tomu tak je? Roli hraje fakt, že jste tento nižší přivýdělek získali během tzv. náhradní doby pojištění.

Náhradní doba pojištění (NDP) je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se tato doba za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod. Typicky se jedná právě o dobu péče o dítě při pobírání peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřská) nebo rodičovského příspěvku. 

Dále hraje důležitou roli skutečnost, že právě péče o dítě do čtyř let se pro účely nároku na důchod započítává ze 100 %. Pravidlo platí i při péči o dítě osvojené nebo převzaté.

Bez příjmů je to jednodušší

Fakt, že se vám doba péče o dítě započítá pro účely nároku na důchod v plné míře, znamená, že se stát na toto období dívá tak, jako byste pobírali obvyklou výši svých příjmů. To ale jen za situace, kdy v tomto období nemáte právě žádné menší brigády.

Pokud žena nebo muž po dobu péče o dítě ve věku do 4 let nemá příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, je tato doba péče o dítě také dobou vyloučenou. To znamená, že se při výpočtu výše důchodu vyloučí, aby nulové příjmy během této doby ‚nerozředily‘, resp. nezhoršily osobní vyměřovací základ. Vyloučená doba tedy nesníží vypočtený důchod, vysvětlil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která se zaměřuje i na důchodové poradenství.

Při stanovování důchodu se tak počet dnů vyloučených dob odečte od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr vašich výdělků. Tím se právě docílí toho, že se váš příjem dosažený během života nerozmělnil obdobím, kdy jste vykonávali tak záslužnou činnost, jakou je např. zmíněná péče o děti. Institut vyloučené doby tak má na výši důchodu pozitivní dopad v tom smyslu, že zmíněná doba bez příjmů vaši penzi nijak nesníží.

V lednu se opět navýší důchody. Pravidelná i mimořádná valorizace se ale změní Přečtěte si také:

V lednu se opět navýší důchody. Pravidelná i mimořádná valorizace se ale změní

Brigády během mateřské a rodičovské

Ne každý si ale může dovolit zůstat během mateřské a rodičovské bez vedlejších výdělků, i když jsou kvůli péči o dítě logicky většinou nižší než při práci na plný úvazek. Zde ale přichází problém, protože pokud se doba péče o dítě do 4 let kryje s dobou, v níž jste měli příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, postupuje stát jinak. Naštěstí už ale aspoň máme možnost, jak se snížení důchodu vyhnout.

Právní úprava platná do roku 2010 totiž upřednostňovala v případech souběhu vyloučené doby a doby s příjmy, jež spadají do vyměřovacího základu, vždy právě příjmy bez ohledu na to, jak nízké byly. To paradoxně vedlo k tomu, že byl takový rodič za své příkladné „budování rodiny“ a snahu o přivýdělek potrestán nižší penzí. Jeho příjmy se totiž „naředily“ nižšími výdělky dosahovanými během péče o malé dítě.

Novější právní úprava už dává možnost tyto negativní dopady na výši důchodů eliminovat. Ale nebudete to mít zadarmo.

Dvě situace

V praxi mohou nastat dvě situace. Jde-li o období před 1. lednem 1996, pokud se kryje doba s vyšším příjmem s vyloučenou dobou, přihlíží se k tomuto příjmu a daná vyloučená doba se nezahrne do celkového počtu vyloučených dob. Naopak, v případě nižších příjmů se k těmto příjmům nepřihlíží a daná vyloučená doba se do celkového součtu vyloučených dob zahrne, informoval Šafařík s tím, že po 31. prosinci 1995 se ale postupuje jinak: Doba péče o dítě, která se kryje s dobou s příjmy neboli vyměřovacími základy, není vyloučenou dobou. ČSSZ tedy zahrne do výpočtu výše důchodu vždy vyměřovací základy, pokud žena nebo muž pečující o dítě aktivně nepožádá o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám.

Důchodové pojištění: Které OSVČ nebudou platit více a jak se změní pravidla pro minimální zálohy? Přečtěte si také:

Důchodové pojištění: Které OSVČ nebudou platit více a jak se změní pravidla pro minimální zálohy?

Musíte si vzpomenout sami

Jak vyplývá z předchozích řádků, aby ČSSZ do důchodu nezahrnula nižší příjmy získané (od roku 1996) během péče o dítě, musíte také sami požádat o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám, a to při sepisování žádosti o důchod.

Je nutné si přímo vyžádat výslovné uvedení vyloučení dob péče do protokolu, zdůraznil Šafařík a zároveň upozornil, že toto případné opomenutí pro vás může znamenat ztrátu v řádu statisíců korun během penze.

Pokud byste o nezahrnutí nízkých příjmů do výpočtu důchodu nepožádali při sepisování žádosti o penzi, je vaší jedinou další možností stihnout to ještě (písemně) do 30 dnů od vydání rozhodnutí o důchodu.

Opatření, které musíte promyslet

Na tomto místě je nutné upozornit na to, že pokud se rozhodnete požádat o nezahrnutí nižších příjmů během péče o dítě do 4 let do důchodu, bude se postup aplikovat vždy na celé časové období souběhu příjmů a péče. Není možné z toho postupu vyjmout například nějaký konkrétní rok, ve kterém jste měli při péči příjmy naopak nadstandardní. V takových situacích tedy nejprve musíte – například s pracovníkem příslušné OSSZ – zhodnotit, jaký krok pro vás bude výhodnější.

Je třeba si také uvědomit, že OSSZ pracuje s vyměřovacími základy, a ne přímo s příjmy. Vyměřovací základ ze zaměstnání s nižším platem tedy může vyjít výhodněji než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti s obdobným měsíčním příjmem, ale při placení minimálních záloh na důchodové pojištění, ze kterých teprve vyměřovací základ vychází.

Při vyloučení nižších příjmů během péče o dítě jste vlastně platili důchodové pojištění po tuto dobu zbytečně. Pokud tedy další potomky ještě plánujete, můžete hledat i takové formy výdělečné činnosti, ze kterých neplyne povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění. Tedy za situace, že jste ochotní se spolehnout sami na sebe v tom ohledu, že si při sepisování žádosti o důchod na vyloučení nízkých příjmů opravdu vzpomenete. (A že jste ochotni si vsadit na to, že v době odchodu do penze bude zákon o důchodovém pojištění v tomto ohledu stejný jako nyní.)

Krácení penze za předčasnost nově: Jak se zpřísní postih za odchod do předčasného důchodu? (PŘÍKLADY) Přečtěte si také:

Krácení penze za předčasnost nově: Jak se zpřísní postih za odchod do předčasného důchodu? (PŘÍKLADY)

Modelové příklady

Efekt vyloučení vyměřovacích základů během náhradní doby si můžeme ilustrovat na příkladu ženy s příjmem 40 000 Kč měsíčně, která pracovala během péče o dítě do věku 4 let (po roce 1995) a jejíž příjmy během péče o dítě byly nižší. O kolik bude mít důchod nižší, když si o vyloučení těchto přivýdělků z výpočtového základu nepožádá?

První varianta příkladu počítá s přivýdělky během péče o jedno dítě do 4 let ve výši jedné třetiny jejího obvyklého příjmu. V takovém případě by se její starobní důchod snížil o 540 Kč měsíčně. Za 20 let pobírání starobního důchodu by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2023) činila 130 tis. Kč. Při péči o dvě nebo tři děti za stejných podmínek by byla ztráta dvojnásobná nebo trojnásobná.

Varianta 1: Rozdíl při zahrnutí vyloučených dob a při zahrnutí nízkých příjmů
Zahrnutí vyloučených dob Snížení důchodu při zahrnutí nízkých příjmů po dobu
Měsíční příjem Starobní důchod 1 roku 4 roků péče o 1 dítě 8 roků péče o 2 děti 12 roků péče o 3 děti

20 000 Kč
17 236 Kč −68 Kč −269 Kč −879 Kč –1916 Kč
30 000 Kč 19 106 Kč −100 Kč −403 Kč –808 Kč –1213 Kč
40 000 Kč 20 978 Kč −136  −540 Kč –1080 Kč –1619 Kč
50 000 Kč 22 848 Kč −168 Kč −674 Kč –1348 Kč –2022 Kč

60 000 Kč
24 719 Kč −202 Kč −809 Kč –1618 Kč –2427 Kč
70 000 Kč 26 589 Kč −235 Kč −943 Kč –1887 Kč –2831 Kč
80 000 Kč 28 461 Kč −270 Kč −1080 Kč –2158 Kč –3237 Kč
90 000 Kč 30 331 Kč
−303 Kč
−1214 Kč –2427 Kč –3640 Kč
100 000 Kč 32 202 Kč −370 Kč −1482 Kč –2365 Kč –4045 Kč
110 000 Kč 34 072 Kč −370 Kč −1482 Kč –2365 Kč –4448 Kč
120 000 Kč 35 944 Kč −405 Kč −1618 Kč –3237 Kč –4855 Kč

Zdroj: Výpočty společnosti Freedom Financial Services na úrovni roku 2023 pro dobu pojištění v délce 48 let

Druhá varianta počítá s nižším přivýdělkem během doby péče o malé dítě, a to ve výši 10 tis. Kč měsíčně. V takovém případě by se starobní důchod při péči o jedno dítě snížil o 607 Kč měsíčně. Za 20 let pobírání starobního důchodu by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2023) dosáhla 145 tis. Kč. Při péči o dvě nebo tři děti za stejných podmínek by byla ztráta opět dvojnásobná nebo trojnásobná.

FIN24

Varianta 2: Rozdíl při zahrnutí vyloučených dob a při zahrnutí nízkých příjmů
Zahrnutí vyloučených dob Snížení důchodu při zahrnutí nízkých příjmů po dobu
Měsíční příjem Starobní důchod 1 roku 4 roků péče o 1 dítě 8 roků péče o 2 děti 12 roků péče o 3 děti

20 000 Kč
17 236 Kč –50 Kč –202 Kč –405 Kč –1138 Kč
30 000 Kč 19 106 Kč –100 Kč –403 Kč –808 Kč –1213 Kč
40 000 Kč
20 978 Kč
–152  –607 Kč –1214 Kč –1820 Kč
50 000 Kč 22 848 Kč –202 Kč –809 Kč –1618 Kč –2427 Kč
60 000 Kč 24 719 Kč –253 Kč –1011 Kč –2023 Kč –3033 Kč
70 000 Kč 26 589 Kč –303 Kč –1213 Kč –2426 Kč –3640 Kč
80 000 Kč 28 461 Kč –355 Kč –1417 Kč –2832 Kč –4248 Kč
90 000 Kč 30 331 Kč –404 Kč –1618 Kč –3235 Kč –4854 Kč
100 000 Kč 32 202 Kč –455 Kč –1820 Kč –3640 Kč –5461 Kč
110 000 Kč 34 072 Kč –505 Kč –2021 Kč –4044 Kč –6067 Kč
120 000 Kč 35 944 Kč –557 Kč –2225 Kč –4450 Kč –6675 Kč

Zdroj: Výpočty společnosti Freedom Financial Services na úrovni roku 2023 pro dobu pojištění v délce 48 let

Nejde jen o dobu péče o dítě

Závěrem ještě připomeňme, že péče o dítě není jedinou situací, které se problematika souběhu vyloučené doby s vyměřovacími základy týká. Náhradních dob je celá řada. Typicky se může podobný problém týkat příjmů, kterých jste dosahovali během studia (v období před rokem 2010).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).