Hlavní navigace

Řidič zavinil autonehodu, vy chcete spravedlnost. Právní pomoc s jeho trestním stíháním vám pojišťovna nezaplatí

11. 9. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Z povinného ručení vám musí zaplatit i náklady na právníka, který vám vymáhal odškodnění za újmu způsobenou řidičem, ale ne to, co jste advokátovi zaplatili za trestní stíhání viníka nehody. To si musíte zaplatit sami, anebo to chtít po samotném řidiči, ne po pojišťovně.

Právní pomoc s trestním stíháním a souzením řidiče, který zavinil autohavárii, vám pojišťovna z pojistného ručení nezaplatí. Proč?

Jistí lidé byli poškozeni dopravní nehodou zaviněnou řidičem, který měl sjednáno pojištění z odpovědnosti z provozu vozidla. Řidič byl trestně stíhán a obžalován před trestním soudem, kterého se poškození účastnili prostřednictvím svého právního zástupce. Ten jim za to naúčtoval vysokou částku 177 023 Kč. (Uvážíme-li předpisy pro odměny advokátů, šlo opravdu o hodně vysokou částku. Viz kolik stojí advokát.)

Požadovali, aby jim ji zaplatila pojišťovna. Ale civilní soud prvního stupně nepovažoval nárok za důvodný, protože pojišťovna – logicky – nebyla účastníkem trestního řízení ani spor nevyvolala a rozsudek vydaný v trestním řízení vůči řidiči, který je u ní pojištěn, ji nezavazuje.

Stejný negativní názor měl i odvolací soud, na který se poškození dopravní nehodou obrátili. Odvolací soud považoval za správný postup pojišťovny, jestliže uhradila náklady právního zastoupení spojené s uplatněním nároku u ní jakožto pojistitele, ale odmítl, aby pojišťovna hradila náklady zastoupení v trestním řízení vedeném proti u ní pojištěného řidiče.

Soud dospěl k názoru, že výše pojistného plnění poskytovaného z tzv. povinného ručení není neomezená, z povinného ručení se nehradí veškeré újmy, které poškozenému vznikly, ale pouze nároky stanovené zákonem. V případě nákladů právního zastoupení poškozeného se musí jednat o náklady zastoupení spojené s uplatněním nároku na (samotné) pojistné plnění, nikoliv již např. o náklady poškozeného na zastoupení v trestním řízení proti škůdci. Poškození to však nevzdali, podali si dovolání, a věcí – sporem mezi nimi a pojišťovnou – se tak musel zabývat Nejvyšší soud ČR.

Na co má poškozený nárok

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému

  • a) způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • b) účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
  • c) ušlý zisk,
  • d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků shora uvedených pod písm. a) až c).

Pojistné plnění poskytované z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tedy není neomezené a nehradí se z něj veškeré újmy, které poškozenému v důsledku škodní události vznikly, ale pouze nároky taxativně vypočtené v textu zákona (§ 6 odst. 2).

Patří do toho i zastoupení v trestním řízení?

Nejvyšší soud ČR v odůvodnění svého rozsudku spis. zn. 25 Cdo 4112/2017,
ze dne 11. 4. 2018
, připomenul, že je třeba důsledně rozlišovat mezi právem poškozeného na náhradu vzniklé škody vůči škůdci (tj. tomu, kdo zavinil dopravní nehodu) a specifickým právem poškozeného na výplatu plnění za pojištěného škůdce od pojišťovny.

skoleni_29_6

Plnění pojistitele – pojišťovny – poskytnuté poškozenému není plněním z titulu jeho odpovědnosti za škodu, neboť osobou odpovědnou za škodu způsobenou poškozenému je pojištěný; toto plnění má charakter pojistného plnění. Pojistitel – pojišťovna – provozující povinné ručení proto hradí poškozenému jen zákonem vyjmenované nároky, jestliže je poškozený uplatnil a prokázal. A proto náklady vynaložené poškozeným na právní zastoupení v tzv. adhezním řízení, což je součást trestního řízení, v němž se rozhoduje o (případném dalším) odškodnění poškozeného, nejsou podřaditelné pod nároky, které má pojišťovna uspokojit, a přímý nárok žalobce vůči žalované pojišťovně tak není dán.

Shrnutí

Pojistné plnění poskytované z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinného ručení) není neomezené a nehradí se z něj veškeré újmy, které poškozenému v důsledku škodní události (dopravní nehody) vznikly, ale pouze nároky jmenovitě určené zákonem – mezi ty nepatří náklady vynaložené poškozeným autohavárií na právní zastoupení v trestním řízení vůči řidiči vozidla.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).