Hlavní navigace

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za listopad. Už jde kombinovat s kompenzačním bonusem

22. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) už mohou žádat o ošetřovné za listopad. Nově jde opět kombinovat s kompenzačním bonusem, což bylo možné i na jaře, v říjnu to ale nešlo.

Od kdy do kdy můžete žádat o ošetřovné za listopad

Příjem žádostí odstartoval 21. 12. 2020.

Příjem žádostí skončí 21. 1. 2021 ve 23:59 hod.

Kdo má na ošetřovné nárok

Na ošetřovné mají nárok osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání kvůli péči o dítě do 10 let či handicapovaného člověka. Další podmínky jsou následující:

 • výše dotace na jeden kalendářní den činí 400 Kč
 • Ošetřovné už jde kombinovat s kompenzačním bonusem v jeden kalendářní den
 • výzva je určena pro OSVČ na hlavní činnost, které se starají o děti do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
 • dále mají na ošetřovné nárok OSVČ, které se starají o osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (bez ohledu na věk) v případě uzavření zařízení, ve kterém jsou dlouhodobě umístěny
 • dříve podané žádosti a žádosti na nesprávném formuláři nebudou akceptovány
 • osobní podání není z hygienických důvodů možné
 • preferováno je podání datovou schránkou, ale jde to i e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, ideálně doporučeně.

Za které dny lze žádat

Pokud budete žádat o ošetřovné za dítě v 1. nebo 2. třídě, můžete tak učinit za dny od 1. do 17. listopadu 2020. Na další dny pouze tehdy, když dítě nemohlo chodit do školy kvůli nařízené karanténě ve škole nebo ve společně hospodařící domácnosti.

Pokud budete žádat o ošetřovné na děti, které chodí do vyššího ročníku (nejvýše však do 10 let věku), můžete žádat o podporu za dny od 1. do 29. listopadu 2020, za 30. listopad  jen v případě nařízené karantény ve škole či ve společně hospodařící domácnosti.

O dotaci nemůžete žádat v případě, že jste si dítě či handicapovaného člena rodiny nechali v domácí péči dobrovolně.

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Příjemcem dotace nemůže být:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.
 • Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo
 • osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I a vyšším.

Co uvést do žádosti

Do žádosti vyplníte název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení. V případě plošného uzavření škol či zařízení na základě nařízení vlády nedokládáte žádné potvrzení, stačí jen čestné prohlášení obsažené ve formuláři. Ministerstvo průmyslu vás ale v případě potřeby může vyzvat k doplnění, například pokud jste nežádali v předchozích měsících.

Pokud vyplňujete žádost poprvé, formulář vás vyzve, abyste doložili existenci alespoň jednoho dítěte, například přiložením kopie vysvědčení nebo jiného dokladu.

Pokud školu, školku či jiné zařízení uzavře sám provozovatel nebo hygiena, musíte k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (například print screen e-mailu od hygienické stanice, popřípadě zřizovatele).

V případě, že pečujete o nezaopatřené dítě do 26 let nebo staršího člena rodiny závislého na péči jiné osoby, musíte k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že jste OSVČ na hlavní činnost. Dále také rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud jste ho už nedoložili k předchozím výzvám.

Jak žádost podat

O ošetřovné můžete požádat pouze prostřednictvím předepsaného formuláře na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost vyplňte a podepište.

Podepsaný originál žádosti můžete poslat třemi způsoby:

 • Prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fplis (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
 • poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Obálka musí být označena „fplis“.
 • Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete žádost poslat s tímto podpisem na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fplis“.

Nedoplatky vůči vybraným úřadům

Před dokončením žádosti budete muset čestně prohlásit, že nemáte žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Také budete muset stvrdit, že nejste v konkurzu či v likvidaci.

Vybranými institucemi se rozumí finanční správa, celní správa, ČSSZ a zdravotní pojišťovna. Pokud nedoplatky máte, na ošetřovné nemáte nárok. Můžete žádat jen za dny, kdy nic nedlužíte.

skoleni11_1

Pokud však u jedné či více institucí dlužíte, ale máte schválený splátkový kalendář a nejste v prodlení s jejich splácením nebo máte povolený odklad, pohlíží se na vás jako na osobu bezdlužnou a ošetřovné vám MPO přizná.

Na co si dát pozor

Ministerstvo průmyslu nabádá, abyste při podání žádosti pamatovali na následující:

 • Dodržujte termíny podání. Žádosti podané před termínem a po termínu výzvy a žádosti na nesprávném formuláři nebude MPO akceptovat.
 • V případě chyb vás resort vyzve k jejich odstranění.
 • V případě pochybností budete vyzváni k doložení dalších podkladů nebo údajů.
 • Bez vyzvání neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.
 • Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít vlastní datovou schránku.
 • Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků (plná moc dané osoby opatřena doložkou o provedení autorizované konverze dokumentu).

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).