Hlavní navigace

Nákaza v zahraničí. Cestovní pojištění na epidemii pomůže, ale ne vždy

2. 3. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Co dělat, pokud v zahraničí onemocníte nákazou? Jak postupují pojišťovny, kdy se pojistná událost hradí a kdy půjde z vaší kapsy?

Pojištění je vždy o tzv. nahodilosti. Jde tedy o pojištění proti něčemu, co může teoreticky hrozit, a pokud by k tomu došlo, přineslo by to danému pojištěnému finanční zátěž. A právě proto se proti tomu pojistí. Pojištění není pro případ, kdy reálně hrozí nějaké riziko a lze jej předvídat, resp. bude zázrakem, pokud nenastane. Pojistit už nelze ani nějakou situaci, která právě probíhá. Vysvětlíme si, proč je to důležité.

Nemoc či nákaza, epidemie či pandemie

Když cestujete do zahraničí s cestovním pojištěním, již nyní standardně máte v pojistných podmínkách ve výlukách pojištění proti nemocem, které už vás už trápí a lze předvídat, že může dojít k jejich zhoršení či komplikacím. Pokud k nim dojde, zdravotní pomoc vám pojišťovna neproplatí. Typicky jde o civilizační nemoci (vysoký krevní tlak, diabetes apod.), ale je jich celá řada.

Pokud onemocníte až v zahraničí nebo se až tam nakazíte, na to se léčebné výlohy vztahují, proto se přece pojišťujete. Ale… Přestože současná problematika nákazy koronavirem COVID-19 je nová i pro naše komerční pojišťovny, některé ve svých pojistných podmínkách s podobným rizikem počítají. A rovnou mají výluku na epidemii (která právě celosvětově probíhá) i na pandemii (která není).

Proto jsme pročetli pojistné podmínky všech pojišťoven poskytujících cestovní pojištění, abychom zjistili, která může na současné dění aplikovat výluky.

Přehled pojišťoven s výlukami na nákazy
Pojišťovna Výluka na epidemii a pandemii Výluka na karanténu Poznámka
Allianz pojišťovna ne ne
AXA pojišťovna ne ne  
BNP Paribas Cardif Pojišťovna ne ne  
Colonnade Insurance ne ne  
Česká podnikatelská pojišťovna ne ne  
ČSOB Pojišťovna ano ne Od 21. 2. 2020 veřejný příslib, že výluku neuplatní
Direct pojišťovna ne ne  
ERGO pojišťovna ne ne  
ERV Evropská pojišťovna ano ne  
Generali Česká pojišťovna ne ne
Komerční pojišťovna ne ne
Kooperativa pojišťovna ano ne
Pojišťovna VZP ne ne
Slavia pojišťovna ne ne
Starr International (Diners Club) ne ano  
Union poisťovňa ne ne
UNIQA pojišťovna ne ne
Vitalitas pojišťovna ne ne

V tabulce přehledně vidíte, že pozor si musíte dávat jen u tří pojišťoven. Všechny ostatní ve výlukách epidemii, pandemii a karanténu nemají.

ERV Evropská pojišťovna má ve výlukách doslova neodvratitelné události, jimž nelze zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí (např. pandemie, stávky a jiné druhy zastavení práce).

Kooperativa pojišťovna má epidemie a pandemie ve výlukách obecně, kromě karantény.

Poslední pojišťovna Starr International, kterou mají držitelé karet Diners Club, má výluku jen na karanténu.

Převeďme si to do praxe. Pokud s kartou Diners Club s cestovním pojištěním uvíznete např. v hotelu z důvodu nařízené karantény, cestovní kancelář ani nikdo jiný vám pobyt hradit nebude, tak pojišťovna může plnění odmítnout právě z důvodu výluky na karanténu.

Podobné odmítnutí plnění může nastat u pojišťovny ERV, Kooperativy a ČSOB, pakliže v cizině onemocníte novým virovým onemocněním COVID-19, protože je považován za epidemii, a tu pojišťovny mají ve výlukách. Teoreticky – dle pojistných podmínek.

V praxi se ale plnit bude. Příkladem je ČSOB pojišťovna, která kvůli tomu vydala veřejný příslib (box níže na konci článku). Není to jen gesto, ale spíše nutnost ujistit její klienty, protože, jak jsme si už napsali, většina pojišťoven epidemii ve výlukách nemá. Klienti ČSOB pojišťovny tak mohou být už v klidu.

23. ledna 2020 změnila Světová zdravotnická organizace (WHO) celosvětovou klasifikaci situace kolem koronaviru COVID-19 ze střední na vysokou.

Pokud je klient již v zahraničí nebo tam míří, postaráme se o něj, má plný nárok na služby plynoucí z pojištění – asistenční službu, úhradu nákladů na léčbu apod. Když klient pojede do oblasti, která je už koronavirem zasažena (= MZV tam nedoporučuje cestovat), zajistíme a uhradíme léčení jakýchkoli nemocí či úrazů mimo koronaviru, jehož řešení podléhá rozhodnutí místních úřadů, píše přímo na svém webu ERV Evropská pojišťovna. I klienti této pojišťovny proto mohou zůstat klidní.

Plnit však bude i Kooperativa. Pojištění léčebných výloh se vztahuje i na riziko koronaviru. Pokud by tedy byl pojištěný během pobytu v zahraničí nakažen v oblasti, která není MZV vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění se na klienta vztahuje v plném rozsahu, tedy včetně rizika koronaviru, ujišťuje Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v Kooperativě.

Vstříc vyjde Kooperativa klientům i v případě rizika karantény. Pro případy, kdy pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí, zdarma pojištěnému prodloužíme pojištění léčebných výloh na adekvátní dobu, tj. na dobu, než se bez zbytečného odkladu po skončení své karantény vrátí do ČR. Jen bychom klienty rádi požádali, aby se ozvali naší asistenční službě, kontakt mají na asistenční kartě, či na naši infolinku, doplňuje Jana Konvalinová.

Region je rizikový? Nejste pojištěni

Všimněte si, že výše uvedené reakce pojišťoven jinými slovy potvrzují toto pravidlo:

FIN21

1. Pokud v zahraničí onemocníte COVID-19 a odjeli jste do něj v době před nákazou v dané oblasti, pojišťovna vše uhradí.

2. Pokud do ciziny odjedete, přestože pro danou oblast je na webu MZV vyhlášené riziko možné nákazy COVID-19, jedete na vlastní pěst a případné výdaje spojené s nákazou tímto koronavirem vám pojišťovna neuhradí.

Veřejný příslib

Cestovní pojištění, Pojištění léčebných výloh – Zmírnění výluky z pojištění pro škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice, IČO: 455 34 306, DIČ: CZ 455 34 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále také jen „pojišťovna“ nebo „pojistitel“), zastoupená: Mgr. Jiřím Střelickým, M.A., Ph.D., předsedou představenstva, a Ing. Markem Cachem, členem představenstva,

se tímto veřejným příslibem zavazuje,

že oprávněné osobě, při splnění podmínek stanovených v čl. I. tohoto veřejného příslibu (dále také jen „podmínky“), poskytne pojistné plnění dle čl. II. tohoto veřejného příslibu.

I. Podmínka

Podmínky zmírnění výluky z pojištění pro škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy jsou následující:

1. Pojištěný má u pojistitele sjednáno (bez ohledu na to, zda pojištěný je či není pojistníkem) Pojištění léčebných výloh v rámci pojistného produktu Cestovní pojištění, a v tomto pojištění je sjednána výluka z pojištění, dle které se pojištění nevztahuje na škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy.
2. V době trvání účinnosti tohoto veřejného příslibu a v době trvání Pojištění léčebných výloh v rámci pojistného produktu Cestovní pojištění nastala škodná událost z Pojištění léčebných výloh vzniklá následkem epidemické nebo pandemické nákazy.
3. Nastalá škodná událost dle předchozího odstavce 2. tohoto článku – s jedinou výjimkou právě naplnění výluky z pojištění, dle které se pojištění nevztahuje na škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy – splňuje naprosto všechny ostatní předpoklady sjednané pojistnou smlouvou pro to, aby byla událostí pojistnou a vzniklo za ni oprávněné osobě právo na pojistné plnění.

II. Pojistné plnění

1. Pojišťovna poskytne pojistné plnění z Pojištění léčebných výloh i tehdy, vznikla-li škodná událost dle článku I. odstavců 2. a 3. tohoto veřejného příslibu následkem epidemické nebo pandemické nákazy, avšak s výjimkou situací (na takové situace bude i nadále výluka z pojištění dopadat), kdy k nákaze pojištěného došlo ve státě, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nedoporučilo z důvodu šíření epidemické nebo pandemické nákazy cestovat, a kdy pojištěný do státu, v němž k nákaze pojištěného došlo, odcestoval z České republiky po datu publikace uvedeného doporučení, respektive varování, Ministerstva zahraničních věcí České republiky na jeho internetových stránkách.

III. Závěrečná ustanovení

  1. Odchylně od ustanovení § 2886 občanského zákoníku se pojišťovna zavazuje, že pojistné plnění při splnění podmínek uvedených v článku I. tohoto veřejného příslibu poskytne každé oprávněné osobě v plném rozsahu dle všech ostatních ustanovení pojistné smlouvy.
  2. V zájmu předejití jakýmkoliv sporům pojišťovna výslovně uvádí, že tento veřejný příslib se vztahuje pouze a jen k Pojištění léčebných výloh, nikoliv k jakýmkoliv dalším druhům pojištění sjednávaným v rámci pojistného produktu cestovní pojištění.
  3. Veřejný příslib činí pojišťovna s účinností od 21. února 2020, a to na dobu neurčitou a vztahuje se na pojistné události vzniklé po datu účinnosti tohoto veřejného příslibu.
  4. Veřejný příslib se vztahuje na škodné události vzniklé v době jeho účinnosti.
  5. Veřejný příslib v písemné elektronické formě je po celou dobu jeho účinnosti umístěn na veřejně dostupných internetových stránkách pojišťovny na internetové adrese www.csobpoj.cz/dokumenty-ke-stazeni.
  6. Veřejný příslib v písemné listinné formě je uložen v sídle pojišťovny.

V Pardubicích dne 21. 2. 2020

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).