Hlavní navigace

Nový zákon o spotřebitelském úvěru v kostce

1. 12. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jaké změny přináší nový zákon o spotřebitelském úvěru? Přinášíme přehledný souhrn těch nejdůležitějších novinek.

Dnes začíná platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Přinese větší regulaci na trh úvěrů a lepší ochranu dlužníka. Na druhou stranu může způsobit i zdražení hypoték. Přinášíme přehled hlavních změn.

Levnější splácení u spotřebitelských úvěrů na bydlení

V případě úvěrů na bydlení je můžete kdykoli předčasně splatit a věřitel vám za to může naúčtovat jen poplatek ve výši účelně vynaložených nákladů, které s touto předčasnou splátkou vznikly (max. do výše úroku, který byste zaplatili při splácení do konce původní sjednané splatnosti). Poplatky za předčasnou splátku se tak většinou výrazně sníží. Přečtěte si také: Banky mlží o nákladech na předčasnou splátku hypotéky

V případě těžké životní situace, jakou je například úmrtí, dlouhodobá nemoc či invalidita vaše nebo vašeho manžela či partnera, která povede k výraznému snížení schopnosti splácet, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela bez poplatku.

Zcela bez poplatku také můžete splatit úvěr na bydlení ve lhůtě tří měsíců od oznámení nové úrokové sazby věřitelem a pak také splatíte-li maximálně 25 % jistiny měsíc před výročím smlouvy. Čtěte více: Banky chápou předčasnou splátku hypotéky každá po svém

V případě předčasné splátky v souvislosti s prodejem zastavené nemovitosti může poplatek za předčasné splacení činit nejvýše 1 % z předčasné splátky, max. 50 000 Kč.

U klasických spotřebitelských úvěrů zůstává v platnosti, že za předčasnou splátku zaplatíte max. 1 % z její hodnoty, pokud do konce splatnosti zbývá doba delší než rok, a 0,5 %, pokud do splatnosti nezbývá ani celý rok.

Omezení sankce za trable se splácením

Zákon dále omezuje sankce za prodlení se splácením. Věřitel vám může naúčtovat pouze:

  • poplatek ve výši účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením splátek, pokud by byl poplatek vyšší, považuje se za smluvní pokutu,
  • úroky z prodlení pouze do zákonné výše,
  • smluvní pokutu do 0,1 % denně z částky po splatnosti (neuplatní se na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku zesplatnění, pokud jsou tyto pokuty v roce, kdy jste byli v prodlení, nižší než 3000 Kč a pokud tyto smluvní pokuty uplatněné ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou činí max. 500 Kč.

Souhrn výše všech smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru a zároveň částku 200 000 Kč.

Lhůta na rozmyšlenou

Nový zákon vám dává v případě úvěru na bydlení také lhůtu na rozmyšlenou v délce 14 dnů, kdy věřitel musí garantovat znění návrhu smlouvy a nesmí ho měnit, zrušit ani odvolat. Pokud mu ho v této době odkýváte, musí s vámi bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu podle těchto podmínek.

Výjimkou je situace, kdy se během této doby dozví nové okolnosti týkající se vaší úvěruschopnosti, na jejichž základě je povinen úvěr neposkytnout.

Uplatnění zástavního práva až po půl roce

U úvěrů na bydlení nový zákon omezuje výkon zástavního práva tak, že při prodlení se splácením může věřitel zastavenou nemovitost prodat nejdříve po 6 měsících od doby, kdy vám tento plán oznámí (nebo ode dne zápisu výkonu zástavního práva do veřejného seznamu či rejstříku zástav, pokud tento zápis nastal až po oznámení). Během této doby se  můžete pokusit nemovitost prodat sami a utržit tak za ni více než věřitel v dražbě. Ten vám nesmí v prodeji bránit. Peníze pak ale pochopitelně musíte použít na úhradu dluhu.

Alespoň měsíc na úhradu dluhu před zesplatněním

V případě, že by věřitel přistoupil kvůli prodlení k zesplatnění úvěru, bude se tato splatnost týkat pouze nesplacené jistiny úvěru, a nikoli jeho budoucích nákladů. Než bude moci věřitel úvěr zesplatnit, musí vás vyzvat k úhradě dlužné splátky a dát vám alespoň měsíc na její zaplacení.

Zákaz plateb před uzavřením smlouvy

Zákon zakazuje u všech spotřebitelských úvěrů poskytovateli nebo zprostředkovateli vyžadovat jakoukoli platbu ještě před uzavřením smlouvy o úvěru. Pravidlo se nevztahuje na platby za účelem náhrady daní, správních nebo podobných poplatků nebo účelně vynaložené náklady na ocenění předmětu zajištění (zde vám ale musí vydat bez zbytečného odkladu posudek o hodnotě nemovitosti). Povinnost splnit podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření podle zákona upravujícího stavební spoření tím není dotčena.

Zprostředkovatel nesmí vzít odměnu od vás i věřitele

Zákon také zakazuje, aby samostatný zprostředkovatel pobíral odměnu za zprostředkování spotřebitelského úvěru jak od vás tak i od poskytovatele úvěru. Nesmí tedy zastupovat vás a jednat vaším jménem a současně zastupovat i věřitele a jednat jeho jménem.

Neposoudí-li úvěruschopnost, nemusíte platit žádný úrok

Pokud nebude před poskytnutím úvěru řádně posouzena vaše úvěruschopnost (jestli jste ze svých příjmů schopni úvěr splácet), je smlouva o úvěru neplatná, což můžete namítnout do tří let od uzavření smlouvy. V takovém případě nemusíte platit žádný úrok z úvěru a ty, které už jste uhradili, vám musí věřitel vrátit. Jistinu pak  budete splácet podle svých možností.

Nová sazba k hypotéce minimálně tři měsíce dopředu

Poskytovatel úvěru na bydlení s pevnou úrokovou sazbou u fixací od jednoho roku vás musí informovat o návrhu nové sazby na další fixační období (které potrvá opět nejméně jeden rok) nejméně 3 měsíce před změnou sazby.

Možnost výběru u doplňkových služeb

Zákon zakazuje tzv. vázaný prodej. To znamená, že poskytovatel úvěru nesmí podmínit uzavření smlouvy o úvěru sjednáním smlouvy o doplňkové službě, pokud nenabízí současně možnost sjednat úvěr bez doplňkové služby. Pokud věřitel podmiňuje smlouvu o úvěru sjednáním pojistky, nesmí vás tlačit do konkrétního poskytovatele – produkt si můžete vybrat sami.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří:

  • bezplatný platební či spořicí účet, odkud se bude splácet úvěr,
  • stavební spoření,
  • pojištění vozidla, které je daným spotřebitelským úvěrem financováno.

Více informací pro spotřebitele

Před uzavřením úvěr vám musí věřitel poskytnout řadu informací, které pro klasické spotřebitelské úvěry shrnuje § 95 v odst. 1 a pro úvěry na bydlení v odst. 2 (tzv. ESIP) s odkazem na čtvrtou přílohu zákona.

V případě, že dojde podle § 110 k porušení informační povinnosti přímo ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, platí, že je úvěr úročen pouze repo sazbou vyhlašovanou Českou národní bankou, pokud ve smlouvě není sjednána sazba ještě nižší.

Omezení kurzového rizika u úvěrů v cizí měně

Pokud uzavřete smlouvu na úvěr v cizí měně, musí vám nově poskytovatel umožnit tuto měnu později změnit na:

  • měnu, ve které jste měli hlavní příjem v době, kdy bylo provedeno poslední posouzení vaší úvěruschopnosti ve vztahu k danému spotřebitelskému úvěru,
  • měnu, ve které jste drželi aktiva, z nichž má být spotřebitelský úvěr splácen (v době, kdy bylo provedeno poslední posouzení úvěruschopnosti),
  • měnu členského státu, v němž jste měli bydliště v okamžiku uzavření smlouvy nebo
  • měnu členského státu, v němž máte bydliště v okamžiku, kdy žádáte o změnu měny.

Pokud by tuto změnu poskytovatel neumožnil, musí vám zajistit jiný mechanismus, který by eliminoval riziko vyplývající ze změny kurzu.

Nově regulace mikropůjček

Nový zákon se vztahuje na všechny typy úvěrů, zápůjček a odložených plateb, tedy i na malé spotřebitelské úvěry do 5000 Kč, tzv. mikropůjčky, které byly dosud neregulované.

Větší nároky na nebankovní věřitele

Trh poskytování úvěrů nebankovními subjekty byl do této doby prakticky neregulovaný, stačilo pořídit živnostenský list. Nově bude podmínkou vstupu do odvětví u poskytovatelů  a zprostředkovatelů získání licence od České národní banky (nové sjednocené požadavky na odbornost) a pro nebankovní poskytovatele půjček také počáteční kapitál minimálně ve výši 20 mil. Kč.

Dohled bude vykonávat opět Česká národní banka, která povede i registr všech subjektů, který bude přístupný veřejnosti. Zde bude možné dohledat informace o konkrétním poskytovateli či zprostředkovateli nebo o udělených pokutách. Centrální banka bude dohlížet pouze na licencované subjekty. Případnou činnost v tzv. černé zóně – tedy bez oprávnění a tím za hranou zákona – bude potřeba řešit v trestněprávní rovině.

Nový zákon od 1. prosince 2016 platí jen pro nové spotřebitelské úvěry. U úvěrů na bydlení se budou nová pravidla vztahovat i na smlouvy sjednané před účinností tohoto zákona, ale v dalším období fixace úrokové sazby. Na úvěry s plovoucí sazbou se zákon bude vztahovat od data účinnosti.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).