Hlavní navigace

Novou ochranu před energetickými zprostředkovateli můžete využít i na smlouvy uzavřené loni

21. 1. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jakou ochranu a nová práva vám přináší novela energetického zákona? Jaké povinnosti musí plnit energetičtí zprostředkovatelé už nyní a co začne platit od července?

Letošní rok přinese do oblasti energetiky z pohledu spotřebitele významné změny. Některé začaly platit 1. ledna, na jiné si ještě půl roku počkáme. Novinky se ve velké míře týkají energetických zprostředkovatelů.

Změny vychází z novely energetického zákona (sněmovní tisk 799), která reaguje na nepoctivé praktiky tzv. energetických šmejdů. Kromě regulace energetických zprostředkovatelů a přesun jejich dozoru směrem pod Energetický regulační úřad také přiznává větší ochranu a práva spotřebitelům.

Změny účinné od 1. ledna

Do konce minulého roku nebyla činnost energetických zprostředkovatelů téměř nijak regulována. Toho začali mnozí z nich zneužívat při používání nepoctivých praktik. Nová právní úprava se jim snaží zabránit.

Energetickým zprostředkovatelem je každý, kdo zajišťuje sjednávání, změnu nebo zrušení smlouvy o dodávkách energií bez ohledu na to, zda to vykonává pro odběratele, či dodavatele energií. Stačí, aby se na obstarání smlouvy či podpisu i jen podílel.

Ačkoli část pravidel začne platit až ve druhé polovině roku, od začátku ledna jsou účinné podmínky platné pro zprostředkovatelské smlouvy a smlouvy o dodávkách energií.

V oblasti smluv je novela tzv. nepřímo retroaktivní. To znamená, že od 1. ledna mohou spotřebitelé vypovědět zprostředkovatelské smlouvy bez jakéhokoliv postihu, i pokud by šlo o smlouvy uzavřené před tímto datem. Pokud tedy někdo právě bojuje s energetickým šmejdem, kterému například podepsal přihlášku do energetické aukce už minulý rok, teď může zprostředkovatelskou smlouvu bez sankce vypovědět, uvedl Ladislav Havel, člen Rady ERÚ, a připomněl, že od poloviny tohoto roku navíc veškeré, i starší smlouvy uzavřené se zprostředkovateli musejí splňovat nové zákonné podmínky, jinak se automaticky stanou neplatnými, i kdyby je nikdo nevypověděl.

Zprostředkovatelské smlouvy

Od 1. ledna tedy platí, že i pokud byla smlouva o zprostředkování ve smyslu energetického zákona uzavřena před rokem 2022, vztahuje se na ni § 11m odst. 5 a 6 a § 11n energetického zákona.

Zákonná úprava v těchto bodech například dává spotřebitelům právo kdykoli, bez postihu a bez finančního plnění vypovědět:

  • závazek ze smlouvy s energetickým zprostředkovatelem bez aplikace výpovědní doby,
  • odvolat plnou moc k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny či plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu, ke změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy (používá se zejména u energetických aukcí).

Za finanční plnění se nepovažuje odměna zprostředkovatele uvedená ve smlouvě (stanovená aspoň výpočtem, pokud není známa při sjednání) nebo její poměrná část za již poskytnutou službu.

V případě, že plná moc udělená zprostředkovateli nebude spotřebitelem odvolána, zanikne automaticky po jednom roce platnosti (platí i na smlouvy zpětně).

Zprostředkovatel vám také musí nově předat písemné vyhotovení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou za vás uzavřel, nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření, ne však později než ke dni zahájení dodávky dle takové smlouvy.

Pokud nebude zprostředkovatelská smlouva uzavřená do konce roku 2021 dána do 30. června 2022 do souladu s požadavky, jež jmenuje v § 11m, závazek ze smlouvy zanikne i bez výpovědi.

Nová úprava nařizuje zprostředkovateli také povinnost vás informovat o tom, že s vámi jedná jako zprostředkovatel. Svou činnost musí podle zákona provozovat poctivě a s odbornou péčí a zohledňovat při ní práva a zájmy spotřebitele nad těmi vlastními.

Dodávkové smlouvy

Nově také spotřebitelé získali právo podle § 11o vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce či smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu, kterou uzavřel zprostředkovatel. A to bez ohledu na fakt, zda se tak stalo v obchodních prostorách, nebo mimo ně. Tento závazek je možné vypovědět do 15. dne po zahájení dodávky. Výpovědní doba je 15 dní a běží od prvního dne měsíce, který následuje po vaší výpovědi.

S ohledem na obecnou přípustnost nepřímé retroaktivity a nutnost priority výkladu zákona ve prospěch spotřebitele ERÚ se předmětné ustanovení vztahuje též na smlouvy uzavřené prostřednictvím zprostředkovatele přede dnem 1. ledna 2022, upřesnil Energetický regulační úřad.

Větší ochrana spotřebitelů před špatnou smlouvou

Dále zákon nově nepovoluje smlouvy na dobu určitou s délkou platnosti přes 36 měsíců (vč. případného prodloužení). Pokud smlouva na dobu určitou přesáhne platností touto délku, považuje se od toho okamžiku za smlouvu na dobu neurčitou (tedy ukončení bez omezení, jen s běžnou výpovědní lhůtou).

Novela rozšiřuje také možnosti, jak smlouvy na dobu určitou vypovědět. Pokud máte smlouvu na dobu určitou s automatickou prolongací, kterou nemusíte pokaždé výslovně odsouhlasit, můžete nově závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do 20. dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku.

V případě, že vám zanikne vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu (typicky např. stěhování z nájmu či prodej nemovitosti), můžete bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo závazek ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

V případě, že dodavatelé budou měnit ceníky nebo podmínky, musí zákazníkům informaci o změně ceny přímo doručit. Nebude tedy stačit, aby jen informovali o změně na svém webu, pobočce nebo upozorněním v zákaznické sekci. Spotřebitel má v takovém případě nárok bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy, nejpozději do desátého dne přede dnem účinnosti změny.

Kromě toho nově dodavatelé musí zákazníkům sdělit také termín ukončení smlouvy. Ten někdy může být nejasný kvůli odlišnému datu uzavření smlouvy u dodavatele a reálným zahájením dodávek.

Změny účinné od 1. července 2022

Do registru se nemusí zapsat zprostředkovatelé, kteří působí přímo pod licencovaným dodavatelem energií, který za ně nese odpovědnost. Registraci nepotřebujete, ani pokud např. jednorázově pomůžete příbuzným s uzavřením smlouvy a není to v rámci podnikání.

Novinky účinné od druhé poloviny roku se dotknou přímo zprostředkovatelů. Novela jim totiž ukládá povinnost registrovat se od 1. července 2022 u Energetického regulačního úřadu, který je spolu s pořadateli aukcí bude od tohoto data dozorovat místo České obchodní inspekce (kam spadají nyní).

Každý zprostředkovatel bude muset splňovat předepsané podmínky na vzdělání, praxi a bezúhonnost a pro svou činnost bude muset od ERÚ získat pětiletou licenci

Nový registr bude veřejně přístupný, takže si budete moci zkontrolovat, jestli daný zprostředkovatel plní zákonem požadované podmínky a má příslušné oprávnění.

Aby mohli zprostředkovatelé vykonávat svou činnost, musí stihnout registraci u ERÚ nejpozději do 30. září 2022.

Obecně se zprostředkovatelé stali subjekty podnikajícími v režimu energetického zákona s účinností od 1. ledna 2022. Zprostředkovatelé vykonávající svou činnost na základě jiného právního předpisu (např. živnostenského zákona) mohou tuto činnost vykonávat nejdéle do konce roku 2023. To ale jen pod podmínkou, že se do konce letošního září zaregistrují u ERÚ. Po přechodnou dobu tedy bude právní režim zprostředkovatelské činnosti dvojí.

Pokud by zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě jiného předpisu nestihli registraci do konce letošního září, jejich oprávnění k činnosti zanikne 1. října 2022.

Mimosoudní řešení sporů

Od července také bude možné s ERÚ řešit spory o splnění povinnosti ze smlouvy se zprostředkovateli mimosoudní cestou. Úkol ERÚ je v tomto případě vést obě strany sporu k dohodě. Nemůže tedy v rámci mimosoudního řešení autoritativně nařídit konkrétní řešení situace. To může pouze soud.

Návrhy na mimosoudní řešení sporů je možné podávat právě až od letošního července.

Na jaké praktiky si dát pozor?

Jaké fígle na vás energošmejdi můžou v současnosti zkoušet? Popisujeme je v článku Jaké triky nyní používají energošmejdi a co dělat, když už jim něco odsouhlasíte?

Účinnost novely od počátku roku neznamená, že můžete odložit kritické myšlení. Důsledky nové právní úpravy se budou do praxe promítat celé měsíce.

Energošmejdi tu za několik let zneužili důvěry desetitisíců spotřebitelů. Počítejme ale s tím, že samotný registr vše nevyřeší. Zprostředkovatele jsme doteď nemohli kontrolovat ani pokutovat, takže nemáme zákonný důvod, proč je rovnou při registraci odmítnout. Těm nepoctivým jejich nekalé jednání budeme muset teprve prokázat, nabádá k opatrnosti Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Energetičtí šmejdi, jak se nepoctivým zprostředkovatelům přezdívá, mohou i nadále používat klamavé a agresivní praktiky k tomu, aby spotřebitele (často seniory) donutili podepsat smlouvu o zprostředkování výběru nového dodavatele nebo přihlášku do výběrového řízení, které vede k nevýhodné smlouvě o dodávkách energií.

Spotřebitelé jsou leckdy od podomních prodejců dotlačeni i k podpisu dokumentu prezentovaného jako pouhý doklad o návštěvě nebo sjednání služby hlídání cen energií. Jindy spotřebitel uzavře nevědomky smlouvu o obstarání nového dodavatele telefonicky, kdy po sérii dotazů na potvrzení svého jména, bydliště, věku a dalších zřejmých údajů odpoví ano i na úmyslně zmatečně formulovanou otázku, zda souhlasí s uzavřením smlouvy, upozornila na praktiky podvodného získání podpisu spotřebitelská organizace dTest.

Když bude chtít někdo chodit po hraně zákona, cestu si vždycky najde. Na vás je používat selský rozum. Pokud přece jen naletíte, nový zákon vám pomůže se z problémů s energošmejdy dostat snáz.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).