Hlavní navigace

Nová sociální superdávka v otázkách a odpovědích

12. 4. 2024
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nová sociální dávka má lépe mířit na domácnosti, které pomoc opravdu potřebují. Za finanční podporu stát chce ale vidět snahu pracovat.

Nová dávka, kterou bude stát vyplácet místo čtyř dosavadních, dostává jasnější kontury. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo nové informace poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o dávce státní sociální pomoci. Podstatné informace, které o nové dávce víme, si shrneme formou otázek a odpovědí.

Ze kterých dávek vznikne jedna nová?

Nová Dávka státní sociální pomoci (DSSP) nahradí čtyři opakující se příjmově testované dávky: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Ostatní dávky, jako např. rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné apod., zůstávají beze změny, stejně jako dávky mimořádné okamžité pomoci.

V čem má být dávka jiná?

Finanční pomoc má být adresnější, výši dávky může výrazně ovlivnit snaha získat práci nebo přímo pracovní aktivita. Pro účely schvalování dávky žadatel projde příjmově-majetkovým testem, jenž má zamezit případům, kdy na dávku dosáhne člověk s rozsáhlejším majetkem (např. kontroly na účtech se ale nebudou dělat plošně). 

Zohledňovat se bude například to, kolik máte nemovitostí (víc než jedna má být dle současného návrhu tolerována max. tři roky – počítají se i rekreační nemovitosti), zda máte více než dvě auta na domácnost, jakou výši úspor máte (kromě stavebka a státem podporovaného životka nebo spoření na důchod o podporu nepřijdete také s 200 tis. Kč na účtu u jednotlivce, 250 tis. Kč u dvou členů v domácnosti, 300 tis. Kč u tří, 350 tis. Kč u čtyř a max. 400 tis. Kč u pěti- a vícečlenné domácnosti).

Na druhou stranu dávka počítá s nepodkročitelnými standardy kvality bytu, která stanovuje nový zákon v § 20 (u specifických lokalit by mělo jít umožnit odlišnosti u cenových map, aby stát nevyplácel dávky obchodníkům s chudobou za neadekvátní bytové prostory) a rozlišovat žadatele podle míry ohrožení chudobou. 

Dávka má odstranit body zlomu, kdy překročení nastavené hranice příjmu o malou částku znamená nárazové odejmutí celé dávky. Finanční podpora má plynule klesat v závislosti na růstu příjmu.

Podporu má mít ten, kdo pracuje nebo se o to snaží. To má být vyžadováno u všech členů domácnosti, kde je to důvodné. Výjimkou budou tzv. zranitelné osoby, které z nejrůznějších důvodů nemohou příjem svou aktivitou zvyšovat (např. senioři, lidé se zdravotním postižením, matky samoživitelky s malými dětmi, pečující o osoby závislé na péči apod.).

Od čeho se bude odvíjet výše nové dávky?

Výše jednotné dávky se bude odvíjet od čtyř faktorů, které budou reflektovat: úroveň živobytí (pomoc s úhradou nákladů na základní životní potřeby), úroveň bydlení (pomoc při placení nákladů na bydlení), to, zda máte děti (pokrytí jejich potřeb) a jak se o ně staráte (např. plnění základní školní docházky). Dávka může být také navýšena o pracovní bonus.

Výše a způsob výpočtu jednotlivých komponent závisí na příjmech rodiny a je více zacílena na nízkopříjmové.

Kdo bude pobírat DSSP déle než půl roku bez toho, aby se pro něj našla vhodná pracovní příležitost, bude poté muset odpracovat min. 30 hodin měsíčně pro obec. Případné odmítnutí ho připraví o dávku. Toto pravidlo se nebude vztahovat na zranitelné osoby.

Co si představit pod pracovním bonusem?

Pracovní bonus získají ti, kteří se budou aktivně snažit dostat zpět na trh práce. Podle ministra práce Mariana Jurečky půjde o výraznou komponentu, která se má počítat jako procento z výdělku ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti s tím, že jeho výše bude postupně klesat s růstem příjmu.

Nová dávka má ale reflektovat i to, že se snažíte pracovat aspoň na dohody, zda jste v evidenci Úřadu práce apod.

Pro domácnosti s příjmem do 1,5násobku životního minima se má stanovovat jako 40 % z celkových příjmů z pracovní aktivity. Od této výše příjmu
ale bude částka postupně redukována (40% tempem).

Jak se bude přiznávat část pro podporu živobytí?

Komponenta pro podporu živobytí bude přiznávána rodinám s příjmem do 1,43násobku životního minima. Její výše se má rovnat částce, o kterou převyšuje částka na životní potřeby rodiny její příjem, od kterého se odečte 30 % (ty představují náklady na bydlení).

Částka na životní potřeby bude složena z částek na životní potřeby jednotlivých osob v rodině s tím, že osobní částka na životní potřeby je ve výši existenčního minima, ale s výjimkou nezaopatřeného dítěte, příjemce invalidního důchodu ve stupni III a osoby starší 68 let. V těchto případech bude osobní částka stanovována na úrovni životního minima. Osobní částka bude takto navýšena, i pokud plníte opatření dle podpůrného plánu (inkluzivní a aktivizační), a dále se navýší také v případě, že se musíte stravovat podle speciální diety.

Částky životního minima za měsíc:

  • pro jednotlivce: 4860 Kč,
  • pro první osobu v domácnosti: 4470 Kč,
  • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 4040 Kč.

Životní minimum pro nezaopatřené dítě ve věku:

  • do 6 let: 2480 Kč,
  • 6 až 15 let: 3050 Kč,
  • 15 až 26 let: 3490 Kč.

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Existenční minimum činí 3130 Kč za měsíc.

Jak se bude přiznávat část pro pomoc s náklady na bydlení?

Předpokladem pro její získání má být platný právní titul k bytu nebo k nebytovému prostoru, který ale splňuje základní standardy a domácnost ho
užívá k trvalému bydlení. Právním titulem se myslí doložení vlastnických práv nebo např. nájemní smlouvy (má být více možných právních titulů i typů podporovaného bydlení).

Podmínkou bude, aby náklady na bydlení přesahovaly definovanou část rozhodného příjmu a tato část nebyla vyšší než uznatelné náklady na bydlení.

Definovaná část příjmu se stanoví jako 30 % příjmů s tím, že pokud podíl příjmu a životního minima domácnosti přesáhne hodnotu 2, část rozhodného příjmu se navýší o součin části rozhodného příjmu převyšující 2násobek výše životního minima a koeficientu 0,10. Bude tedy zohledněna „progrese“ zápočtu příjmu, takže čím vyšší příjem, tím více bude rodina dávat na náklady.

Mezi uznatelné náklady na bydlení bude patřit nájemné dle smlouvy (ale max. do výše nájemního normativu dle počtu osob a velikosti obce dle stávajícího třídění Praha/Brno, do a nad 70 tis.), dále vlastnický paušál jako příspěvek na náklady vlastníků, družstevníků a pro užívání na základě věcného břemena.

U domácností s příjmem ve výši 1,43násobku životního minima a nad tuto hranici budou započteny náklady na energie paušálně, takže je většinou nebudou muset dokládat (tzv. energetický paušál). Ten se dle současné verze návrhu pohybuje mezi 2,5–4,5 tis. Kč dle počtu osob nebo zranitelnosti domácnosti – ty dostávají vyšší částky.

U domácností s příjmem do 1,43násobku životního minima bude možné uznat skutečně uhrazené náklady na energie, maximálně však do 1,2násobku energetického paušálu.

Nájemní normativ a energetický paušál bude stanovován podle dat příjemců dávek, s přihlédnutím k údajům Českého statistického úřadu (ČSÚ) nebo na žádost obce. Nájemní normativ bude pravidelně upravován podle aktuálních dat.

Podle jakých pravidel se bude stanovovat podpora na děti?

Na tuto část dávky budou mít nárok rodiny s příjmem do 4násobku životního minima. Výše bude závislá na výši příjmu domácnosti a počtu nezaopatřených dětí. Zohledňovat ale bude také snahu zajistit soběstačnost domácnosti také vlastní cestou nebo např. i plnění povinné školní docházky.

Pokud po nějaké z osob z rodiny bude vyžadována pracovní aktivita (vč. evidence na Úřadu práce) a on pracovat nebude, tuto část dávky na děti nezíská. Na tři měsíce přijde o dávku také zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému byl uložen přestupek spojený s neplněním povinné školní docházky.

Rodiny s příjmy do 1,43násobku životního minima by měly dostávat 500 Kč na každé dítě.

Rodiny s příjmy od 1,43násobku do 3násobku životního minima by měly dostávat 1000 Kč na každé dítě.

Rodinám s příjmy od 3– do 4násobku životního minima bude částka stanovena individuálně, avšak tak, že s výší příjmu bude klesat.

Co když nemůže pracovat nikdo?

V případě, že z objektivních důvodů nemohou členové domácnosti pracovat (všichni členové spadají do zranitelných skupin), jde o tzv. zranitelnou domácnost. Protože v tomto případě nemohou získat pracovní bonus, poskytne stát domácnosti více prostředků v rámci prostředků na bydlení.

Normativní nájem bude v takové situaci stanoven na úrovni 75. percentilu, započtena bude i vyšší sazba energetického paušálu. Dále bude zvýšena také částka na dítě i v adresné části dávky.

Kdo patří mezi zranitelné osoby?

Do zranitelných skupin spadají nezaopatřené děti, osoby ve III. stupni invalidního důchodu a příjemci příspěvku na péči ve stupni II a III, osoby pečující o jiné, kteří jsou závislí na péči, pečující o děti do 4 let nebo o děti do 7 let v případě osamělého rodiče, senioři nad 68 let a příjemci starobního důchodu a nastávající a čerstvé maminky pobírající dávky nemocenského pojištění.

Revize dávek: Jedna dávka místo čtyř a bič na ty, co systém zneužívají Přečtěte si také:

Revize dávek: Jedna dávka místo čtyř a bič na ty, co systém zneužívají

Jak si požádám?

Požádat o dávku by mělo být jednodušší (úřady si budou více vyměňovat informace), zejména v případě, že to uděláte elektronicky přes klientskou zónu Jenda. Požádat ale bude možné i na úřadu. Tím, že nová nahradí původní čtyři dávky, které někteří pobírají souběžně, by celkově měla znamenat méně papírování.

Výše se stanoví pro období tří měsíců na základě skutečností předchozích tří měsíců (nikoli čtvrtletí).

Od kdy mají změny platit?

Účinnost opatření je plánována na rok 2025 s tím, že bude v běhu přechodné půlroční období, aby podpora u příjemců, kteří budou přecházet z původních dávek na novou, navazovala. Příjemci původních dávek by měli podat žádost o novou dávku nejpozději do tří měsíců od účinnosti zákona, který dávku právně ukotví.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).