Hlavní navigace

Nezapomeňte na sociálku!

28. 4. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Živíte se podnikáním nebo jste v minulém roce měli příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 3 700 Kč měsíčně? Pak nezapomeňte do konce dubna správě sociálního zabezpečení odevzdat Přehled o příjmech a výdajích. Jaké sankce hrozí při porušení povinností?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemají v Česku jednoduchý život. Kromě starostí, jak si vydělat na chléb svůj vezdejší, mají také spoustu povinností vůči orgánům státní správy. Předpisy jsou v této oblasti natolik komplikované a mění se tak rychle, že v nich občas tápe i expert. Při vyplňování složitých formulářů skoro každý dříve či později propadá beznaději a bez pomoci odborníka se nakonec většinou neobejde. Připadá-li většině lidí oblast daní a zdravotního pojištění složitá, tak o sociálním zabezpečení to platí dvojnásob. Předložit úřadu chybně vyplněný formulář nebo ho ve stanoveném termínu nepředložit vůbec a neodvést kvůli tomu státu příslušnou částku přitom znamená riziko nemalých sankčních poplatků.

Březen a duben jsou pro většinu OSVČ nejméně oblíbeným obdobím roku, protože musejí se státem zúčtovat příjmy, kterých dosáhly v minulém roce. Vše začíná přiznáním se k dani z příjmů na finančním úřadě a zaplacením této daně do konce března. Do osmi dnů po podání daňového přiznání pak musejí své zdravotní pojišťovně předložit Přehled o zaplacených zálohách na zdravotní pojištění a zaplatit případný nedoplatek na pojistném. Do konce dubna pak mají povinnost předložit Okresní či Pražské správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích kvůli důchodovému a nemocenskému pojištění. Odklad uvedených termínů o tři měsíce lze získat využitím služeb daňového poradce.

OSVČ nejsou jen podnikatelé s živnostenským listem, ale všechny osoby vykonávající soustavně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost činnost za účelem dosažení příjmu, popř. osoby spolupracující při výkonu této činnosti. Může se jednat třeba o samostatně hospodařící zemědělce, umělce, autory, společníky veřejných obchodních společností atd.

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Každý podnikatel se může sám rozhodnout, zda se k němu přihlásí a bude si jej platit, či nikoliv. Pozor však, dobrovolné nemocenské pojištění a povinné zdravotní pojištění jsou dvě různé věci! Rozhodne-li se OSVČ platit si nemocenské pojištění, je jí v době nemoci poskytováno nemocenské a ženám – matkám při splnění stanovených podmínek peněžitá pomoc v mateřství.

Při výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ se postupuje obdobně jako při výpočtu dávek zaměstnanců. Výše dávky se stanoví z denního vyměřovacího základu, přičemž rozhodným obdobím je zpravidla kalendářní rok předcházející roku, v němž nárok na některou dávku nemocenského pojištění vznikl. OSVČ je účastna nemocenského pojištění jen jednou, i když vykonává několik samostatných výdělečných činností. Sazba pojistného pro OSVČ činí 4,4 % vyměřovacího základu.

Důchodové pojištění je pro OSVČ povinné. Podmínky účasti na důchodovém pojištění nově upravuje novela zákona o důchodovém pojištění. Od 1. 1. 2004 mají OSVČ, které vykonávají výdělečnou činnost jako hlavní, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné vždy, tedy i v případě, že jsou „ve ztrátě“. V případě vedlejší samostatně výdělečné činnosti se účast na důchodovém pojištění řídí výší dosažených příjmů po odečtení výdajů v daném roce. Přihlášení se k důchodovému pojištění je povinné, jsou-li příjmy vyšší než tzv. rozhodná částka, která pro rok 2004 činí 40 410 Kč pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost po celý rok.

Za rok 2003 povinně platí pojistné pouze OSVČ, které dosáhly příjmu po odečtení výdajů 44 400 Kč, tj. průměrně 3 700 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost. Je přitom jedno, zda byla činnost vykonávána jako hlavní, či vedlejší. Vyměřovací základ za rok 2003 se stanoví jako 35 % příjmů ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v tomto roce po odpočtu výdajů. Minimální vyměřovací základ pro rok 2003 činí 22 200 Kč, maximální vyměřovací základ je 486 000 Kč. Sazba pojistného činí 29,6 % vyměřovacího základu. Z toho 28 % je placeno na důchodové pojištění a 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti.

Přehled o příjmech a výdajích má povinnost podat na příslušnou Okresní či Pražskou správu sociálního zabezpečení každá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, ať už jako hlavní, nebo vedlejší. Učinit tak musí na předepsaném tiskopise nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, tedy do konce dubna, respektive června. Přehled podávají i ty OSVČ, které mají nulový příjem a nemusejí podávat daňové přiznání, a to letos nejpozději do 2. srpna 2004.

Případný doplatek pojistného je splatný do osmi dnů po podání Přehledu. Pro úplnost dodávám, že Přehled nemusejí podávat jenom osoby, které nepodnikají na základě živnostenského listu a jejichž výdělečná činnost byla v uplynulém roce nesoustavná či doplňková.

Pro účel důchodového pojištění je za samostatnou výdělečnou činnost pokládán výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon této činnosti. Nikde přitom není přesně vymezeno, co je a co není soustavný výkon výdělečné činnosti.

Budete-li tvrdit, že např. honoráře za vaše vystoupení v cirkuse nebo za napsané články do novin jsou plodem vaší nesoustavné činnosti, nejste pro sociálku OSVČ. Nemusíte tedy podávat Přehled o příjmech a výdajích, ani se přihlašovat k důchodovému pojištění.

Nutno však dodat, že nic se nemá přehánět. Přinejmenším proto, že existuje informační propojení správ sociálního zabezpečení s finančními úřady a větší nesrovnalosti prověřují kontrolní orgány.

Placení záloh na pojistné je pro účastníky pojištění povinné. Každý účastník si výši záloh musí vypočítat sám přímo na tiskopise Přehledu o příjmech a výdajích. Do dne podání Přehledu za rok 2003 se zálohy platí podle předpisů platných k 31. 12. 2003. Minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění u OSVČ tedy činí 548 Kč, u dobrovolného nemocenského pojištění pak 82 Kč.

Po podání Přehledu za rok 2003 bude OSVČ, vykonávající hlavní činnost, platit zálohy minimálně ve výši 997 Kč na důchodové pojištění a 149 Kč na nemocenské pojištění, bude-li ho účastna. Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost budou tyto částky poloviční, tedy 499 Kč a 75 Kč. OSVČ vykonávající vedlejší činnost není v roce 2004 povinna platit zálohy na pojistné pouze v případě, že její průměrný měsíční příjem v roce 2003 nedosáhl částky 3 700 Kč nebo se nepřihlásila k důchodovému pojištění na rok 2004.

Za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se pro účely placení záloh na pojistné považuje OSVČ, která v roce 2003 vykonávala zaměstnání a jejíž příjem ze zaměstnání v tomto roce dosáhl aspoň částky 74 400 Kč, má v roce 2004 nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu, má nárok na výplatu příspěvku při péči o osobu blízkou, vykonává vojenskou (civilní) službu, je nezaopatřeným dítětem – studentem nebo je ve vazbě či výkonu trestu a tuto skutečnost příslušné Okresní či Pražské správě sociálního zabezpečení písemně oznámí. Je-li důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro účel placení záloh výkon zaměstnání, je OSVČ povinna doložit potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu ze zaměstnání.

skoleni_29_6

Za porušení povinností OSVČ (např. nepodání Přehledu o příjmech a výdajích, nezajištění archivace podkladů pro možnost kontroly, nepoužívání stanovených tiskopisů atd.) může být správou sociálního zabezpečení uložena pokuta 20 000 Kč, popř. až 100 000 Kč za opakované porušení povinnosti.

Při nezaplacení pojistného ve stanovené lhůtě, popř. jeho zaplacení v nižší částce, než mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den, ve kterém dluh na pojistném trvá. OSVČ neplatí penále z dlužného pojistného za dobu, kdy nevykonává samostatnou výdělečnou činnost. Penále v poloviční výši (0,05 %) se platí z dlužného pojistného, na které bylo povoleno jeho placení ve splátkách.

Anketa

Jste registrovaný/á pro placení sociálního pojištění jako OSVČ?

56 %
14 %
24 %
6 %
Odpovědělo 152 čtenářů.

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).