Hlavní navigace

Nezabavitelné minimum se dlužníkům pro rok 2021 zvyšuje

5. 1. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nezabavitelné minimum pro dlužníky, kterým je v exekuci sráženo ze mzdy, se pro rok 2021 zvyšuje. Mzdy v soukromém sektoru se asi příliš zvedat nebudou.

Parametry (limity, omezení, proporce, čísla – jak chcete, dosaďte si případně výstižnější výraz) nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok odvisí od pravidelně pro každý kalendářní rok s účinností od 1. ledna nově (pro účely státní sociální podpory) vyhlašovaného normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a od výše životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně, resp. méně často.

Časté změny v minulých dvou letech, letos snad jenom jedna

V předloňském roce 2019 se však měnily parametry pro srážky ze mzdy dvakrát. Jednak šlo o běžnou valorizaci nezabavitelných částek a jednak se posléze měnila konstrukce (stanovení) částky, nad kterou se sráží bez omezení – kdo neví, nezná – tento termín si dále ještě vysvětlíme, jakož i úlohu tohoto limitu – částky, nad níž se sráží bez omezení.

V loňském roce 2020 se pak se parametry pro srážky ze mzdy měnily dokonce hned třikrát. Od 1. ledna došlo k valorizaci nezabavitelných částek na základě zvýšení normativu nákladů na bydlení. (Stejně jako tomu je letos.)

Od 1. dubna došlo znovu ke zvýšení nezabavitelných částek s ohledem na zvýšení životního minima. A od 1. července došlo ke třetí změně, a to ke změně konstrukce  nezabavitelných částek. Vše přineslo zvýšení ochrany dlužníků s tzv. obstavenou mzdou.

Po každé změně ze stejně vysoké mzdy připadlo věřitelům méně a dlužníkům, jejichž ochrana se zvyšovala, zůstalo více.

Exekuce je nepříjemná, ale uvažme, že povětšinou zasloužená a teď už snad i snesitelná (rozhodně ne pro rodiny s dětmi likvidační) – i když je pravda, že i my se rádi věnujeme excesům.

Jsou to obvykle politováníhodné případy, jenže dobře se na nich vysvětluje, ilustruje právní úprava a příběh (skutková podstata soudně řešeného sporu, problému) přitáhne pozornost.

Naposledy platná (a dosud v praxi proto používaná) pravidla – ještě se užijí na exekuci mzdy za prosinec 2020, která bude zúčtována v lednu 2021 – tedy limity, proporce, omezení srážek jsme si vysvětlili v článku Z červencové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci zase více peněz.

Vývoj parametrů pro srážky ze mzdy v posledních letech
2019 do srážek ze mzdy za měsíc květen včetně 2019 od srážek ze mzdy za měsíc červen 2020 do srážek ze mzdy za měsíc březen včetně 2020 od srážek ze mzdy za měsíc duben do srážek ze mzdy za měsíc červen včetně 2020 od srážek ze mzdy za měsíc červenec 2021
Nezabavitelná částka za povinného v Kč 6428,67 6428,67 6608 6908 7771,50 7872,75
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu v Kč 1607,17 1607,17 1652 1727 2590,50 2624,25
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení (tzv. 100% částka výpočtové základny) v Kč 9643 19 286 19 824 20 724 20 724 20 994
Vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy 3214 6428 6608 6908 6908 6998

Nezabavitelné částky

Nezabavitelnou (exekucí nepostižitelnou) částku na (osobu samotného) povinného (dlužníka) stanovíme (po předchozích změnách) jako  3/4 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3860 Kč (která se nyní pro rok 2021 nemění) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný (dlužník) žije, která je pro rok 2021 stanovena (nařízením vlády č. 580/1992 Sb.) na 6637 Kč čili jako 3/4 z částky 10 497 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného činí tedy od 1. 1. 2021 7872,75 Kč.

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme jako 1/3 nezabavitelné částky na povinného, bude tedy činit 2624,25 Kč.

Na koho lze uplatnit částku na vyživovanou osobu

Na manžela povinného se započítává jedna třetina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. K zápočtu částky na manžela (manželku) není podmínkou, aby žili ve společné domácnosti s povinným. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů.

Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá. Příslušná nezabavitelná částka se tak nezapočítává na osobu, v jejíž prospěch byla nařízena exekuce pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá; je-li však výživné sráženo na základě dohody o srážkách ze mzdy, je třeba příslušnou nezabavitelnou částku na tuto vyživovanou osobu započítat.

Dlužník se musí starat o zachování svého nezabavitelného minima

Aby mohl plátce mzdy (zaměstnavatel) zohlednit při srážkách ze mzdy nebo jiných opatřeních, týkajících se zaměstnancovy mzdy, osoby vyživované povinným, musí povinný plátci doložit, že výživné poskytuje a komu. Sám plátce mzdy není povinen vyživované osoby vyhledávat. Vyživovací povinnost k dítěti se prokazuje rodným listem, u zletilého dítěte je třeba doložit i potvrzení o studiu, případně rozsudek o stanovení vyživovací povinnosti. Existence manželství se prokazuje předložením oddacího listu a čestným prohlášením o tom, že manželství trvá.

Obdobně u registrovaného partnerství se plátci předkládá doklad o partnerství vydaný příslušným matričním úřadem. Povinný může mít stanovenou vyživovací povinnost též k rozvedenému manželu, tu prokazuje rozsudkem o stanovení výživného (stejně jako u skončení registrovaného partnerství). Má-li plátce pochybnosti o tom, co všechno zohlednit, může se obrátit na soud s žádostí o určení výše částky, která má být v příslušném výplatním období povinnému sražena.

Součet nezabavitelné částky na povinného a nezabavitelných částek na vyživované osoby

Nezabavitelnou základní (celkovou) částku (určitého povinného) stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Příklad

Ženatý zaměstnanec se 4 nezaopatřenými dětmi pobírá čistou mzdu 18 000 Kč, z níž by měl splácet exekučně vymáhanou nepřednostní pohledávku. Nezabavitelná částka však činí na samotného povinného dlužníka 7872,75 Kč, k nimž se připočte 5 × nezabavitelná částka na vyživované osoby 2624,25 Kč, tedy celkem základní nezabavitelná částka činí 20 994 Kč, což je více, než činí mzda, z níž by měly být srážky prováděny.

Jak počítat a zaokrouhlovat

Nezaokrouhlují se jednotlivé složky (nezabavitelné částky), ale až jejich součet u jednotlivého zaměstnance, tedy (až celková základní) nezabavitelná částka, a to na celé koruny nahoru. Průběžné – případně v průběhu výpočtu, resp. stanovení (základní) nezabavitelné částky potřebné – zaokrouhlování na dvě desetinná místa je třeba provádět podle obecných matematických pravidel, nikoli podle zmíněného pravidla.

Od jaké částky bez omezení

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy ve výši dvojnásobku součtu částek 3860 Kč a 6637 Kč, pro rok 2021 činí 20 994 Kč.

skoleni_20_9

Od kdy nové limity

Plátce mzdy (zaměstnavatel) uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky (a další  uvedené parametry) poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění.

Nové nezabavitelné částky ovlivňují (až) mzdu za měsíc leden 2021, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2021, zatímco mzda za měsíc prosinec 2020 vyplácená v lednu 2021 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek. Tato pravidla najdete v článku Z červencové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci zase více peněz. A příště si přiblížíme nová pravidla pro rok 2021.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).