Hlavní navigace

Může se dosavadní kolega v práci stát vaším zaměstnavatelem?

6. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pokud se vám nelíbí nový zaměstnavatel, můžete před převodem rychle odejít bez dodržení dvouměsíční výpovědní doby. Když nevyhovují zhoršené pracovní podmínky, získáte zase odstupné.

Vlastníci podniků a provozů se mění. Pro zaměstnance to může být příležitost k tomu, jak rychle odejít nebo vydržet a dostat odstupné.

Podle ust. § 338 odst. 1 zákoníku práce k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Podle ust. § 338 odst. 2 zákoníku práce, dochází-li k převodu:

  • činnosti zaměstnavatele,
  • části činnosti zaměstnavatele,
  • úkolů zaměstnavatele,
  • části úkolů k jinému zaměstnavateli,

přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku.

Podle ust. § 338 odst. 3 zákoníku práce za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních k nim určených nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

Podle ust. § 338 odst. 4 zákoníku práce práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči lidem, jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Do přechodu práv a povinností nemůžete mluvit

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází podle ust. § 338 odst. 2 a 3 zákoníku práce vždy, pokud byl učiněn právní úkon (smlouva) nebo nastala jiná právní skutečnost, s nimiž je (podle zákona) spojen převod činnosti nebo úkolů k jinému zaměstnavateli. To vše za předpokladu, že přejímající fyzická nebo právnická osoba je způsobilá pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu, aniž by bylo významné, jaký je právní důvod převodu – zda jím dochází také k převodu vlastnických práv a zda dosavadní zaměstnavatel ztratil schopnost být zaměstnavatelem.

V ust. § 338 odst. 3 zákoníku práce se pak uvádí, co se v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů považuje za „úkoly“ nebo „činnosti“ zaměstnavatele. Jsou-li splněny všechny předpoklady vyžadované zákoníkem práce nebo zvláštními právními předpisy, souhlas tím dotčených zaměstnanců dosavadního zaměstnavatele se nevyžaduje a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na přejímajícího, i kdyby s tím pracovníci nesouhlasili. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů tedy dochází ze zákona, bez souhlasu zaměstnance a bez nutnosti rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem a uzavření nové pracovní smlouvy s tím novým.

Můžete rychle odejít nebo vybojovat odstupné

Převedení podniku, provozu tedy nemůžete zabránit. Máte jedinou možnost se tomu protivit, pokud se vám nový zaměstnavatel nebo pracovní podmínky u něj nelíbí – dát výpověď. Buď ihned, ještě před převodem, a pak můžete odejít velmi rychle. Nemusíte totiž dodržet dvouměsíční výpovědní dobu. Nebo až po převodu, kdy už musíte dodržet výpovědní dobu, ale můžete získat odstupné i proti vůli zaměstnavatele.

Tip do článku - účto fakturace duben

Příklady

Výpověď před převodem

Byla-li výpověď dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (dále jen přechodem práv a povinností či jejich výkonu), platí podle ust. § 51a zákoníku práce, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností či jejich výkonu. Rozhodnete-li se dát výpověď třeba jen 2 dny před účinností převodu, je vaše výpovědní doba jen dvoudenní namísto dvouměsíční.

Výpověď po převodu

Když se rozhodnete zůstat a zkusit práci u nového zaměstnavatele, můžete získat odstupné, na které si jinak sáhnete jen ve stanovených případech, kdy dává výpověď zaměstnavatel. Byla-li totiž vaše výpověď podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností či jejich výkonu, nebo byl-li pracovní poměr v téže lhůtě rozvázán dohodou, můžete se u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s převodem. To říká ust. § 339a odst. 1 zákoníku práce. A prokáže-li se, že došlo k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v ust. § 339a odst. 1 zákoníku práce, máte podle ust. § 339a odst. 2 zákoníku práce právo na odstupné.

Přečtěte si také: Odstupné 2012: Tři platy až po dvou letech práce

Obě novinky platí už od 1. 1. 2012 a informovali jsme o nich v článku Dejte výpověď a získejte odstupné. I to umožňuje novela zákoníku práce.

Kolega jako přejímající zaměstnavatel?

Nejvyšší soud ČR řešil nově nedávno otázku, zda dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případě, že pracovníci jako osoby samostatně výdělečně činné na základě živnostenského oprávnění pokračují v dosavadním místě výkonu jejich práce v činnosti, kterou jejich zaměstnavatel v tomto místě ukončil. Nejvyšší soud ČR dospěl ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 3408/2015, ze dne 23. 6. 2016, ke kladné odpovědi.

Fyzickou osobou, k níž mohou být převedeny činnosti nebo úkoly zaměstnavatele (jejich části), může být i jeho dosavadní pracovník, je-li způsobilý pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu (zejména má-li k provozování těchto činností potřebné oprávnění a materiální vybavení). V takovém případě se pracovník stává přejímajícím zaměstnavatelem, na kterého přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů podle ust. § 338 odst. 2 zákoníku práce.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).