Hlavní navigace

Může se dosavadní kolega v práci stát vaším zaměstnavatelem?

 Autor: Shutterstock
Pokud se vám nelíbí nový zaměstnavatel, můžete před převodem rychle odejít bez dodržení dvouměsíční výpovědní doby. Když nevyhovují zhoršené pracovní podmínky, získáte zase odstupné.
Richard W. Fetter 6. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vlastníci podniků a provozů se mění. Pro zaměstnance to může být příležitost k tomu, jak rychle odejít nebo vydržet a dostat odstupné.

Podle ust. § 338 odst. 1 zákoníku práce k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Podle ust. § 338 odst. 2 zákoníku práce, dochází-li k převodu:

  • činnosti zaměstnavatele,
  • části činnosti zaměstnavatele,
  • úkolů zaměstnavatele,
  • části úkolů k jinému zaměstnavateli,

přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku.

Podle ust. § 338 odst. 3 zákoníku práce za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních k nim určených nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

Podle ust. § 338 odst. 4 zákoníku práce práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči lidem, jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Do přechodu práv a povinností nemůžete mluvit

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází podle ust. § 338 odst. 2 a 3 zákoníku práce vždy, pokud byl učiněn právní úkon (smlouva) nebo nastala jiná právní skutečnost, s nimiž je (podle zákona) spojen převod činnosti nebo úkolů k jinému zaměstnavateli. To vše za předpokladu, že přejímající fyzická nebo právnická osoba je způsobilá pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu, aniž by bylo významné, jaký je právní důvod převodu – zda jím dochází také k převodu vlastnických práv a zda dosavadní zaměstnavatel ztratil schopnost být zaměstnavatelem.

V ust. § 338 odst. 3 zákoníku práce se pak uvádí, co se v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů považuje za „úkoly“ nebo „činnosti“ zaměstnavatele. Jsou-li splněny všechny předpoklady vyžadované zákoníkem práce nebo zvláštními právními předpisy, souhlas tím dotčených zaměstnanců dosavadního zaměstnavatele se nevyžaduje a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na přejímajícího, i kdyby s tím pracovníci nesouhlasili. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů tedy dochází ze zákona, bez souhlasu zaměstnance a bez nutnosti rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem a uzavření nové pracovní smlouvy s tím novým.

Můžete rychle odejít nebo vybojovat odstupné

Převedení podniku, provozu tedy nemůžete zabránit. Máte jedinou možnost se tomu protivit, pokud se vám nový zaměstnavatel nebo pracovní podmínky u něj nelíbí – dát výpověď. Buď ihned, ještě před převodem, a pak můžete odejít velmi rychle. Nemusíte totiž dodržet dvouměsíční výpovědní dobu. Nebo až po převodu, kdy už musíte dodržet výpovědní dobu, ale můžete získat odstupné i proti vůli zaměstnavatele.

Příklady

Výpověď před převodem

Byla-li výpověď dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (dále jen přechodem práv a povinností či jejich výkonu), platí podle ust. § 51a zákoníku práce, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností či jejich výkonu. Rozhodnete-li se dát výpověď třeba jen 2 dny před účinností převodu, je vaše výpovědní doba jen dvoudenní namísto dvouměsíční.

Výpověď po převodu

Když se rozhodnete zůstat a zkusit práci u nového zaměstnavatele, můžete získat odstupné, na které si jinak sáhnete jen ve stanovených případech, kdy dává výpověď zaměstnavatel. Byla-li totiž vaše výpověď podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností či jejich výkonu, nebo byl-li pracovní poměr v téže lhůtě rozvázán dohodou, můžete se u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s převodem. To říká ust. § 339a odst. 1 zákoníku práce. A prokáže-li se, že došlo k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v ust. § 339a odst. 1 zákoníku práce, máte podle ust. § 339a odst. 2 zákoníku práce právo na odstupné.

Přečtěte si také: Odstupné 2012: Tři platy až po dvou letech práce

Obě novinky platí už od 1. 1. 2012 a informovali jsme o nich v článku Dejte výpověď a získejte odstupné. I to umožňuje novela zákoníku práce.

Kolega jako přejímající zaměstnavatel?

Nejvyšší soud ČR řešil nově nedávno otázku, zda dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případě, že pracovníci jako osoby samostatně výdělečně činné na základě živnostenského oprávnění pokračují v dosavadním místě výkonu jejich práce v činnosti, kterou jejich zaměstnavatel v tomto místě ukončil. Nejvyšší soud ČR dospěl ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 3408/2015, ze dne 23. 6. 2016, ke kladné odpovědi.

Fyzickou osobou, k níž mohou být převedeny činnosti nebo úkoly zaměstnavatele (jejich části), může být i jeho dosavadní pracovník, je-li způsobilý pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu (zejména má-li k provozování těchto činností potřebné oprávnění a materiální vybavení). V takovém případě se pracovník stává přejímajícím zaměstnavatelem, na kterého přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů podle ust. § 338 odst. 2 zákoníku práce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).