Hlavní navigace

Máte, nebo nemáte nárok na sirotčí důchod? Projděte si nejčastější mýty

3. 12. 2018
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
O sirotčích důchodech panuje řada mýtů. Třeba že pokud vám jej jednou přiznají nebo odeberou, už se situace nemůže změnit. Nejen to ale není pravda. Projděte si mýty, které o sirotčích důchodech panují.

Pokud v dětství přijdete o jednoho či oba rodiče, náleží vám podle zákona v některých případech sirotčí důchod. Ten slouží ke zmírnění finančních dopadů takové situace. Jde o dávku poskytovanou státem ze systému důchodového pojištění a patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. Okolo sirotčích důchodů ale panuje řada mýtů a ty se Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla vyvrátit. Uvedla proto těch 10 nejčastějších na pravou míru.

Sirotčí důchody se přiznávají vždy

Mezi lidmi často panuje představa, že dítě má na sirotčí důchod nárok automaticky, pokud mu zemře rodič. To ale není pravda.

VŠE O DŮCHODECH

Starobní, invalidní, sirotčí… Podrobné informace o důchodech najdete v naší speciální příloze.

Sirotčí důchod náleží vždy jen nezaopatřenému dítěti do 26 let za podmínky, že zesnulé osobě již byl vyplácen starobní či invalidní důchod anebo zemřela následkem pracovního úrazu. To jsou ale spíše výjimky.

V ostatních, standardních případech platí, že zesnulá osoba musí mít ke dni úmrtí stanovenou dobu důchodového pojištění. Ta je od 1. února 2018 stanovena takto:

  • Zesnulý do 28 let musí mít odpracován alespoň 1 rok v posledních 10 letech před dnem úmrtí.
  • Zesnulý do 38 let musí mít odpracovány alespoň 2 roky v posledních 20 letech před dnem úmrtí.

V zásadě to nezní jako přísná podmínka, ale pokud ji zesnulý rodič nesplní, dítě nemá na sirotčí důchod nárok. Do této doby se však nezahrnují náhradní doby pojištění. Jinými slovy tento 1 či 2 roky musí být placeno pojištění, respektive musí docházet k výdělečné činnosti, za kterou je vyplácen příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení (důchodové pojištění).

Podle starých pravidel zamítnuto, podle nových je vypláceno automaticky

Zmínili jsme, že od 1. února 2018 platí nová pravidla pro přiznávání sirotčího důchodu, viz výše. Stará pravidla byla přísnější. Dříve platilo, že musel zemřelý ke dni smrti získat alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. Tedy u osob starších 28 let to bylo 2,5 roku v posledních 10 letech a u osob starších 38 let pak 5 let v posledních 20 letech.

Nabízí se tedy otázka, jak jsou řešeny případy, kterým byla podle starých pravidel zamítnuta žádost o sirotčí důchod, ale podle nových pravidel by prošli. Opět panuje mýtus, že ČSSZ automaticky situaci přezkoumá a začne důchod vyplácet. To ale není pravda.

Řízení o přiznání sirotčího důchodu nezahajuje ČSSZ automaticky, ale pouze na základě podané žádosti. Jestliže vám tedy před 1. únorem 2018 žádost zamítli, musíte si ji znovu podat na OSSZ a teprve poté bude nárok na důchod posouzen podle nových podmínek a přiznán.

V případě smrti obou rodičů je nárok jen na jeden důchod

Dalším rozšířeným mýtem je přesvědčení, že pokud dítěti zemřou oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod jen po jednom z nich. Oboustranně osiřelé dítě má ale nárok na sirotčí důchod po obou zemřelých rodičích.

Procentní výměra důchodu po každém z rodičů náleží sirotkovi v plné výši (nižší procentní výměra se nekrátí na polovinu jako u souběhu starobního a vdovského důchodu), základní výměra však náleží pouze jedna, a to k důchodu s vyšší procentní výměrou.

Uveďme si příklad. Dítěti zemřou oba rodiče. Po otci je mu vypočítán sirotčí důchod 10 000 Kč (procentní výměra 7300 Kč a základní výměra 2700 Kč). Po matce je vypočítán sirotčí důchod 5000 Kč (procentní výměra 2300 Kč a základní výměra 2700 Kč).

ČSSZ vyplatí dítěti obě procentní výměry (7300 Kč + 2300 Kč) a k tomu ještě základní výměru náležející vyššímu důchodu (2700 Kč po otci). Celkem tedy 12 300 Kč.

Nárok na přiznaný sirotčí důchod se už nikdy nemusí prokazovat

Řada lidí žije v domnění, že pokud jim je jednou sirotčí důchod přiznán, je tím situace navždy vyřešena. Ve skutečnosti ale pracovníci ČSSZ pravidelně ověřují, jestli váš nárok stále trvá, a podmínky pro výplatu sirotčího důchodu se musí v řadě případů prokazovat.

Typicky se jedná o ukončení základní školní docházky, kdy ČSSZ neví, jestli pokračujete ve vzdělání dále, nebo jdete pracovat. V druhém případě by to totiž znamenalo, že už nejste nezaopatřené dítě, sami si vyděláváte, a tak nárok na sirotčí důchod zaniká. Je proto potřeba ČSSZ zaslat potvrzení o studiu z nové školy, aby nebyla výplata sirotčího důchodu pozastavena.

Potvrzení o studiu je pak potřeba předkládat každý nový školní rok, a to jak na střední, tak na vysoké škole, až do jejího ukončení. Potvrzení se zasílá přímo na ústředí ČSSZ, ale je možné ho odevzdat i na místně příslušné OSSZ.

Doklad o studiu je nutné předložit i v případě, že jste své studium znovu zahájili poté, co jste své předchozí studium ukončili. A dále vždy, když vás k tomu ČSSZ vyzve.

Jednou zastavenou výplatu sirotčího důchodu nelze obnovit

Někteří lidé se obávají, že pokud přeruší studium, nastoupí do práce a sirotčí důchod jim přestane být vyplácen, mají pro případ dalšího studia smůlu. A že kdyby znovu nastoupili na prezenční studium, už se jim výplata sirotčího důchodu neobnoví. To ale rovněž není pravda.

Platí, že pokud jsou splněny zákonné podmínky a jsou řádně prokázány, výplatu sirotčího důchodu lze obnovit. V praxi podle ČSSZ obvykle dochází k tomu, že potvrzení o studiu je doloženo dodatečně či s určitou prodlevou (např. po několika měsících). Na základě toho ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období doplatí.

Sirotčí důchod nedostane přímo sirotek

Rozšířeným mýtem je i zpráva, že sirotčí důchod nemůže být vyplácen přímo sirotkovi, ale jeho opatrovníkovi či jiné osobě. Vždy ale záleží na věku dítěte. U nezletilých dětí je samozřejmě sirotčí důchod vyplácen zákonným zástupcům, což bývá druhý rodič, opatrovník nebo zvláštní příjemce.

Jakmile ale sirotek nabude dospělosti, může si vybrat, jakým způsobem chce nadále sirotčí důchod vyplácet. Sirotek může nechat vše při starém, pokud s tím oba souhlasí. Souhlas je ale potřeba prokázat formou čestného prohlášení. Nebo má druhou možnost, která je dle ČSSZ častější, a sice že po dosažení zletilosti jde výplata sirotčího důchodu přímo sirotkovi, a to buď na jeho účet u peněžního ústavu, nebo v hotovosti prostřednictvím pošty.

Sirotčí důchod a brigáda nejdou dohromady

Pobírám sirotčí důchod, a tak nemohu jít na brigádu. To si myslí řada sirotků. Realita je ale taková, že si sirotci přivydělávat mohou, pokud chtějí.

V případě denního, dálkového a kombinovaného studia ale nesmí výdělek zakládat účast na důchodovém pojištění. Z výdělku se tedy nesmí odvádět pojistné na sociální zabezpečení. V opačném případě by vám byla výplata sirotčího důchodu pozastavena.

Sňatkem nebo narozením dítěte výplata sirotčího důchodu zaniká

I když se vdáte, oženíte nebo se vám narodí dítě, na výplatu sirotčího důchodu to vliv nemá. Pokud trvá studium (soustavná příprava na budoucí povolání) a nedosáhli jste věku 26 let, náleží vám výplata sirotčího důchodu i po uzavření manželství.

Pokud jsou plněny stanovené podmínky, nebrání výplatě sirotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, stanete-li se coby student i rodičem.

Poslední den studia je i posledním výplatním dnem

Neplatí ani, že s posledním dnem studia vám ČSSZ automaticky přestane vyplácet sirotčí důchod. Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole vám náleží sirotčí důchod ještě i za prázdninové měsíce, tedy do 31. srpna. Nesmíte ale během prázdnin vykonávat výdělečnou činnost, která by zakládala účast na důchodovém pojištění, nesmíte pobírat podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

I během prázdnin mezi jednotlivými ročníky vysoké školy máte na výplatu sirotčího důchodu nárok a rovněž i mezi jednotlivými stupni studia, pokud na sebe studium bezprostředně navazuje. Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce.

Po ukončení vysokoškolského studia vám náleží sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém jste studium ukončili. Opět ale nesmíte po celý tento kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Když mi důchod vyplatili, nemohou ho žádat zpět

Ani toto neplatí. Pokud vám ČSSZ sirotčí důchod za nějaký měsíc vyplatila, ale vy jste na něj neměli nárok, musíte ho vrátit. Typicky jde o případy, kdy dítě přeruší studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu, nebo změní formu studia či začne vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění.

Jakmile ČSSZ zjistí, že vám důchod vyplatila neoprávněně, musíte ho vrátit. Pokud by se tak nestalo, ČSSZ by musela neoprávněně vyplacený důchod vymáhat jako přeplatek.

Tip do článku - účto fakturace duben

Nevíte si rady? Ptejte se

Problematika sirotčích důchodů může být komplikovaná a ne každý jí porozumí, případně je jeho případ specifický a není si jistý, jestli se na něj některá pravidla vztahují, či nikoli.

Pokud si nejste jisti, jak ve své situaci postupovat, kontaktujte pracovníky OSSZ na telefonním čísle 800 050 248.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).