Hlavní navigace

Kolik si můžete vydělat k podpoře?

Přivydělat si můžete i pokud jste nezaměstnaní. Jak si počínat, abyste neztratili ani nárok na podporu?
Richard W. Fetter
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zaměstnavatelé mohou za určitých podmínek zaměstnávat i uchazeče o zaměstnání zařazené v evidenci úřadu práce. Je to možné učinit i tak, aniž by ztratili nárok na podporu v nezaměstnanosti popř. na podporu při rekvalifikaci. Takový postup je při splnění stanovených podmínek zcela legální a výhodný pro všechny. Určitou nevoli vyjadřují někdy jen úřady práce. Zákon o zaměstnanosti sice takový termín nepoužívá, ale v praxi se tato situace vžila pod označením nekolidující zaměstnání. Podobné téma: Částečná nezaměstnanost sice sníží výdělek, ale zachová vám zaměstnání

Rozhoduje výše příjmu – polovina minimální mzdy

Kromě zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání při splnění předepsaných podmínek (v prvé řadě získání důchodového pojištění zaměstnáním, jinou výdělečnou činností nebo započtením náhradních dob) nebrání pobírání podpory v nezaměstnanos­ti ani:

  • výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
  • výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání si tedy smí i k podpoře v nezaměstnanosti (popř. podpoře při rekvalifikaci) přivydělat aktuálně až 4000 Kč měsíčně hrubého příjmu. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíční výdělky sčítají. Polovina minimální mzdy je vždy konečným a nepřekročitelným limitem výše přípustného příjmu. Výše odměny se sleduje měsíčně. V případě, že je odměna z dohody o pracovní činnosti vyplácena za delší než měsíční období, což někdy u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti bývá, celková částka se rozpočítá na jeden měsíc za období, za které přísluší. Jestliže uchazeč o zaměstnání tedy uzavře dohodu o provedení práce na období 3 měsíců, za které mu náleží odměna 10 000 Kč, pak jde o nekolidující zaměstnání. Podobné téma: Jste nezaměstnaní? Zvýšenou podporu od listopadu nečekejte

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po tzv. podpůrčí dobu, a to po dobu:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Podpora při rekvalifikaci se vyplácí po celou dobu rekvalifikace.

Pracovní doba nerozhoduje

Rozsah pracovní doby v nekolidujícím zaměstnání není nutné nijak sledovat. Jedinou omezující podmínkou je výše příjmu. Na druhou stranu je však samozřejmě nutné dodržet příslušné limity přípustného objemu práce. U dohody o provedení práce je to nejvýše 150 hodin za kalendářní rok a u dohody o pracovní činnosti v průměru maximálně polovina stanovené týdenní pracovní doby.

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Pracovní úvazek může být oproti pracovnímu poměru tedy nejvýše poloviční. (Pokud pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně.) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Z povahy skutečnosti, že zaměstnavatel musí dodržovat minimální mzdu (resp. v pracovním poměru i minimální zaručenou mzdu) také v nekolidujícím zaměstnání, plyne, že by pracovní doba zaměstnance v tomto nekolidujícím pracovně – právním vztahu nikdy neměla překročit 83 hodin za měsíc. Podobné téma: Finanční krize a zaručená mzda

Nekolidující zaměstnání je nutno nahlásit na úřad práce

Uchazeč o zaměstnání je povinen výkon nekolidující pracovní činnosti přiznat při zařazení do evidence úřadu práce. Tak tomu bude v případě, že zaměstnanci skončil např. pracovní poměr, který byl hlavním zdrojem jeho příjmů, ale zůstal mu ještě drobnější přivýdělek (do výše poloviny minimální mzdy za měsíc) ve vedlejší činnosti (např. na dohodu o pracovní činnosti), která splňuje uvedené podmínky.

Pokud si nezaměstnaný obstará přivýdělek až v průběhu doby, kdy je evidován úřadem práce jako nezaměstnaný, je povinen úřadu práce výkon této nekolidující činnosti, oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Ve lhůtě stanovené úřadem práce, zpravidla měsíční, je uchazeč povinen dokládat také výši měsíčního výdělku.

Spolupracovat s úřadem práce

Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon nekolidujících výdělečných činností není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. To může v praxi občas přinášet nedorozumění.

Uchazeči o zaměstnání se někdy pokoušejí namítat, že nemohou docházet na úřad práce a plnit si další povinnosti, protože vykonávají nekolidující zaměstnání. Takové argumenty jsou však irelevantní a úřad práce musí podobné výmluvy odmítnout. Pokud jako uchazeč o zaměstnání s úřadem práce nebudete spolupracovat, můžete si vysloužit sankce jako je vyřazení z evidence či ztráta nároku na podporu. Nelze ani připustit, aby nekolidující zaměstnání narušovalo průběh případné rekvalifikace, které se uchazeč o zaměstnání účastní. Podobné téma: Pomůže české ekonomice zkrácení pracovního týdne?

Takové případné pokusy o obstrukce jistě znepříjemňují úřadům práce jejich činnost, stejně jako fakt, že kontrola výše přípustného příjmu je někdy obtížná. Například dohoda o provedení práce může být totiž platně sjednána i ústně, a proto její sjednání včetně výše dohodnutého příjmu lze těžko doložit. Mnohdy ji lze zkontrolovat až zpětně.

Příjem z nekolidujícího zaměstnání je pro nezaměstnané uchazeče vítaným přilepšením v jistě nelehké sociální a ekonomické situaci. Navíc si tak můžete zachovat pracovní návyky, které mnozí dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí. Uplatnění v nové práci je pak obtížnější. Dalším přínosem nekolidujícího zaměstnání je možnost zaměstnavatele nabídnout uchazečům kratší pracovní úvazky, o které by případně na trhu práce nebyl velký zájem.

Anketa

Myslíte si, že je dobré si přivydělávat když jste nezaměstnaní?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).