Hlavní navigace

Zapomnětlivce vyjde zdravotní pojištění na 26 000 Kč ročně

10. 5. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pracujete jako OSVČ nebo si občas přivyděláváte na „vedlejšák“ na živnosťák či máte honoráře? Kdo na zdravotní pojišťovnu zapomene, má pro něj nepříjemné překvapení.

Některé osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) stále ještě vycházejí z domněnky, že pokud nedodají zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (přehled), vyhnou se jedné ze svých zákonných povinností a zdravotní pojišťovna pak jen s velkými obtížemi uplatňuje svoje zákonné nároky. Opak je však pravdou. Stávající právní úprava, platná nejen ve zdravotním pojištění, dává zdravotním pojišťovnám určitý „manévrovací prostor“, v jehož rámci mohou tento prohřešek OSVČ (a nutno dodat, že často i úspěšně) řešit.

Základním termínem pro podání přehledu za rozhodné období kalendářního roku 2009 byl pátek 30. dubna 2010 za předpokladu, že nemá daňového poradce. Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, dokládá OSVČ tuto skutečnost zdravotní pojišťovně taktéž do uvedeného data a nejzazším termínem pro podání Přehledu za rok 2009 je pak pondělí 2. srpna 2010. Lze tedy konstatovat, že OSVČ má poměrně dlouhé časové období na splnění této povinnosti. Přehled se podává i v případě, kdy má OSVČ stanovenou daň paušální částkou nebo není povinna (například z důvodu nízkých příjmů) daňové přiznání podat. OSVČ, které daňové přiznání nepodávají, byly povinny dodat přehled do čtvrtku 8.4.2010.

Pojišťovna může požádat o pomoc finanční úřad

Pokud OSVČ nedodá zdravotní pojišťovně (zdravotním pojišťovnám v případě její změny v průběhu rozhodného období kalendářního roku) přehled v termínech výše uvedených, bude se zdravotní pojišťovna domáhat svého zákonného nároku, neboli bude po OSVČ předložení přehledu požadovat. Nejprve zřejmě osloví všechny OSVČ, dlužící přehled s tím, aby tento neprodleně dodaly. Pokud se však tento krok nesetká s odpovídající odezvou (to znamená, že přehled předložen není), může zdravotní pojišťovna začít v předmětné záležitosti spolupracovat s jinými institucemi (viz dále), jejichž prostřednictvím může potřebné údaje o výši příjmů a výdajů OSVČ za rok 2009 obdržet.

Při svém postupu se zdravotní pojišťovna opírá o platnou legislativu, kdy možnost  kontaktování správy sociálního zabezpečení vyplývá:

  • z ustanovení § 14 odst. 3 písm. c) z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v povinnosti orgánů sociálního zabezpečení poskytnout zdravotním pojišťovnám na jejich žádost údaje o výši příjmů a výdajů podle podaného Přehledu včetně dalších informací, potřebných k doplnění údajů v informačních systémech zdravotních pojišťoven,
  • z ustanovení § 23 odst. 1 z.č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého není porušením mlčenlivosti vzájemné poskytování informací mezi správci daní z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění, které jsou nezbytné pro účelnou kontrolu plátců.

Další možností zdravotní pojišťovny k získání potřebných údajů o OSVČ je obrátit se na místně příslušný finanční úřad, kde jsou příjmy a výdaje uvedeny v daňovém přiznání za předpokladu, že toto bylo podáno.

Pravděpodobné pojistné vyjde přes 2000 měsíčně

Pokud zdravotní pojišťovna nemá u OSVČ k dispozici údaje o jejích příjmech a výdajích, může podle ustanovení § 25a z.č. 592/1992 Sb. stanovit tzv. pravděpodobnou výši pojistného, pokud byla OSVČ v dříve zaslané písemné výzvě k předložení přehledu na tento následek upozorněna.

Při stanovení pravděpodobné výše pojistného vychází zdravotní pojišťovna z údajů a pomůcek, které má k dispozici nebo které si sama opatří. Těmito podklady tedy mohou být například údaje získané od státních institucí (viz výše). Pokud zdravotní pojišťovna takové údaje neobdrží, má se pro účely stanovení pravděpodobné výše příjmů OSVČ za to, že jejím měsíčním příjmem (pro daný účel vyměřovacím základem) je částka odpovídající 50% z 1,5 násobku všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného, což je konkrétně pro rok 2009 částka 2180 Kč, tj.26 160 Kč za rok..

Povinnosti podat přehled se nezbavíte a naskakuje penále

OSVČ si však musí uvědomit, že stanovením pravděpodobné výše pojistného není ve zdravotním pojištění nijak dotčena její povinnost podat přehled včetně možnosti zdravotní pojišťovny uložit pokutu za porušení zákona. Pokud OSVČ následně požadovaný přehled předloží, zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.

Z dlužné částky pravděpodobné výše pojistného jsou OSVČ povinny platit i  penále,  a to ode dne, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného do dne, ve kterém byl přehled předložen. Tento postup je uplatněn i tehdy, je-li penále z pravděpodobné výše pojistného vyšší než penále podle podaného přehledu. Je-li naopak penále z titulu pravděpodobné výše pojistného nižší než penále z pojistného na základě přehledu, doplácí OSVČ ještě tento rozdíl.

Tip do článku - účto fakturace duben

Nevzdávejte to

Přehledy si u nás pohodlně stáhněte a pošlete třeba přes datovou schránku

Hlavní nebo vedlejší činnost nerozhoduje, pokuta je vysoká

Přehled podávají OSVČ bez ohledu na skutečnost, zda je jejich samostatná výdělečná činnost hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů. Nesplnění této povinnosti je pod sankcí, kdy zdravotní pojišťovna tedy může takto se provinivší osobě stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného a rovněž uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Ani sankční postih, uplatněný v této podobě zdravotní pojišťovnou, nezbavuje OSVČ její povinnosti přehled podat. 

Určitě by mělo být v osobním zájmu každé podnikající osoby, aby přehled podala v souladu se zákonem, neboť pokud by OSVČ následně třeba požádala o prominutí vyměřeného penále (cestou odstranění tvrdosti), bude zdravotní pojišťovna v zájmu objektivity a na základě individuálního přístupu při rozhodování o každé žádosti přihlížet mj. i k tomu, jak plátce plní ve zdravotním pojištění svoje zákonné povinnosti.

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).