Hlavní navigace

Kdy má brigádník činný na dohodu nárok na nemocenské?

7. 7. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Abyste dostali náhradu odměny za nemoc a posléze nemocenské, musí mít váš příjem přesně stanovenou minimální výši. Jinak neobdržíte nic.

Zaměstnanci konající práci na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění, jestliže jim byl za měsíc zúčtován započitatelný příjem z této dohody vyšší než 10 000 Kč měsíčně, tedy minimálně 10 001 Kč.

Na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce se nevztahuje obecná podmínka účasti na nemocenském pojištění, tedy sjednání započitatelného příjmu ve výši alespoň 2 500 Kč za kalendářní měsíc (to platí pro dohodu o pracovní činnosti a také pro pracovní poměr), a nevztahuje se na ně ani podmínka trvání zaměstnání po příslušnou dobu, tj. podmínka, že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů. Doba trvání dohody o provedení práce pro účely účasti na nemocenském pojištění je tak nerozhodná, účast na nemocenském pojištění založí i dohoda sjednaná byť na jeden den, pokud za ni bude zúčtována odměna vyšší než 10 000 Kč.

Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců konajících práci na základě dohody o provedení práce je pouze v těch měsících, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody vyšší než 10 000 Kč. V případě, kdy dohoda je sjednána např. na 3 měsíce a jen ve dvou měsících odměna z ní překročí uvedených 10 000 Kč, bude zaměstnanec účasten nemocenského jen v oněch dvou měsících. Jestliže je např. sjednána dohoda na období od 1. července do 30. září a zaměstnanec si vydělá v červenci 12 000 Kč, v srpnu 9000 Kč a v září 11 000 Kč, jen v červenci a září je účasten nemocenského pojištění.

V případě, kdy zaměstnanec pracuje v kalendářním měsíci u zaměstnavatele na základě více dohod najednou a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesahuje v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč, bude zaměstnanec též účasten nemocenského pojištění. Musí se ale jednat o dohody u jednoho zaměstnavatele. Bude-li zaměstnanec pracovat na základě dohod u více zaměstnavatelů, odměny v nich dosažené se nesčítají, i když v jednom kalendářním měsíci přesáhne jejich úhrn částku 10 000 Kč.

Nemocenské pojištění vzniká zaměstnanci konajícímu práci na základě dohod o provedení práce dnem, ve kterém poprvé začal po uzavření dohody o provedení práce konat sjednanou práci. Nemocenské pojištění zaniká zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda sjednána.

Podmínky pro náhradu odměny za nemoc a nemocenské

  • Minimální příjem 10 001 Kč/měsíc na dohodu o provedení práce.
  • Minimální příjem 2500 Kč/měsíc na dohodu o pracovní činnosti.

Bez mateřských dávek a ochranné lhůty

Pro nemocenské pojištění zaměstnanců konajících práci na základě dohody o provedení práce platí následující odchylky:

  • zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce nevzniká nárok na ošetřovné a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
  • pro účely stanovení rozhodného období pro účely výpočtu denní vyměřovacího základu se za vznik nemocenského pojištění považuje nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání, i když dohoda o provedení práce v daném kalendářním měsíci nezaložila účast na nemocenském pojištění (zúčtovaný příjem nepřekročil hranici 10 000 Kč),
  • ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce neplyne ochranná lhůta. (V čem spočívá ochranná lhůta? Nemocenské náleží pojištěnci též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo sice po zániku pojištění, ale v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.)

Pokud zaměstnanci činnému na dohodu o provedení práce náleží nemocenské, je to od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. V období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje náhradu odměny z dohody o provedení práce zaměstnavatel.  Pro tyto účely je zaměstnavatel povinen také rozvrhnout (a to alespoň fiktivně) zaměstnanci pracovní dobu.

FIN21

Když děláte až na běžný poloviční úvazek

Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na nemocenském pojištění, pokud trvala nebo měla trvat alespoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc dosáhla částky rozhodné pro účast na pojištění, což je aktuálně 2500 Kč. Pokud při uzavírání dohody o pracovní činnosti není stanovena žádná částka započitatelného příjmu nebo je sjednaná částka nižší než rozhodný příjem 2500 Kč, pak se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu platí, že zaměstnanec je pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu ve výši minimálně 2500 Kč.

Použitá literatura: Dandová, E.: Práce konané mimo pracovní poměr – klady a zápory, Daně a účetnictví č. 7/2015

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).