Hlavní navigace

Jaké dokumenty donést do účtárny pro snížení daně z příjmů?

4. 2. 2015
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Pokud chcete, aby vám daně zpracoval zaměstnavatel, musíte mu urychleně dodat podklady pro uplatnění slev a odpočtů. Co všechno byste měli donést do účtárny?

Pokud pracujete jako zaměstnanci, pravděpodobně budete mít nárok, aby za vás zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně. Abyste ale mohli využít všech slev a odpočtů, musíte do účtárny do 15. února doručit všechna potřebná potvrzení. Jak na to, abyste na daních nemuseli platit ani o korunu víc?

Za koho zaměstnavatel a kdo sám?

O roční zúčtování daně můžete zaměstnavatele požádat, pokud nemáte vedlejší příjmy vyšší než 6000 Kč a v uplynulém roce jste byli zaměstnáni pouze u jednoho zaměstnavatele (nebo postupně u více zaměstnavatelů, ale bez toho, aby se tyto poměry překrývaly). Dále je nutné, abyste měli u zaměstnavatele (či zaměstnavatelů) podepsáno prohlášení k dani.

Většině zaměstnanců se tento postup vyplatí, protože zaměstnavatel jako plátce za ně vyřeší daňovou povinnost. Kromě toho v případě daňového přeplatku se dostanou k penězům dřív, protože ho ve výplatě vrací zaměstnavatel. Ten tak musí učinit nejdéle s březnovou výplatou. Většinou ale zaměstnavatelé poukazují tyto přeplatky zaměstnancům dříve. Finanční úřad daňový přeplatek vyčíslený v daňovém přiznání musí poukázat nejdéle do konce dubna.

Pokud jste si během roku přivydělávali jako OSVČ nebo jste měli příjmy z pronájmu či kapitálového majetku (nad stanovenou hranici 6000 Kč), musíte si podat daňové přiznání.

Tato povinnost platí i pro příjmy zaměstnanců, na které se aplikuje solidární přirážka. Oproti minulému roku to ale neplatí pro všechny takové zaměstnance. Daňové přiznání v tomto případě nemusí podávat poplatníci, u kterých sice došlo ke zvýšení zálohy na daň z příjmů, ale zároveň nedojde k překročení maximálního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění.

Pokud jste tedy v minulém roce například kvůli štědré prémii přesáhli v některých měsících limit pro aplikaci solidární přirážky a zvýšila se vám tak jednorázově záloha na daň (ale za celý rok tak vysoký základ daně nemáte), daňové přiznání podávat nemusíte.

Kdy se vám dřina s přiznáním vyplatí?

V případě, že byste měli vedlejší příjmy za uplynulý rok nižší než 6000 Kč, vyplatí se vám podat daňové přiznání (i když ze zákona nemusíte), pokud byste dosáhli daňové ztráty. Tu si totiž vždy za předchozí období můžete odečíst od základu daně.

Stejně tak se vám chvilky nad formulářem daňového přiznání vyplatí i v situaci, kdy zaměstnavateli do stanoveného termínu (15. února) nestihnete dodat všechna potvrzení a kvůli tomu byste nedosáhli na všechny daňové slevy či odpočty. Pokud si totiž budete řešit daně „po vlastní ose“, budete mít na dodání všech potvrzení a dokladů čas až do konce března.

Pokud se tak rozhodnete, musíte si od všech svých zaměstnavatelů z předchozího období vyžádat Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014. 

Jak uplatnit odečitatelné položky?

Odečitatelné položky se odečítají od základu daně. Čím prokázat, že na ně máte nárok?

Dary

Uplatnit můžete proti základu daně hodnotu darů na veřejně prospěšné účely, obcím, pořadatelům vybraných sbírek jakož i fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, anebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby (na zdravotnické prostředky apod.).

Podmínkou je, aby úhrnná hodnota darů za předchozí rok přesáhla 2 % ze základu daně, anebo činila alespoň 1000 Kč. Maximálně můžete takto odečíst 15 % ze základu daně

Od základu daně si odečtete i darování krve. Hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek (pokud za něj nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů s ním spojených s výjimkou úhrady prokazatelných cestovních výdajů) se oceňuje na 2000 Kč. Pokud darujete rovnou orgán, oceňuje se pro daňové účely částkou 20 000 Kč.

Co doložit?

Potvrzení příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce, anebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění.

Úroky z úvěru na bydlení

Daňový základ mohou snížit i zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního či jiného úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud jste je použili na financování bytových potřeb (viz. Stavební spořeníHypoteční úvěr).

Maximálně lze za rok odečíst 300 000 Kč na jednu domácnost.

Pokud úvěrovou smlouvu uzavře více osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.

Co doložit

Napoprvé smlouvu o úvěru a pravidelně pak originál potvrzení o zaplacených úrocích od banky či stavební spořitelny. Dále stavební povolení ohlášení stavby nebo výpis z listu vlastnictví.

Penzijní připojištění či penzijní spoření

Odečíst se dají také příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Ale jen ty, které přesáhly 12 000 Kč. Maximální můžete odečítat za rok 12 000 Kč. 

Co doložit

Napoprvé smlouvu o penzijním připojištění či penzijním spoření či pojištění a pravidelně pak originál potvrzení od penzijní společnosti o úhradách.

Životní pojištění

Odečítat můžete i platby na pojistné na soukromé životní pojištění, za podmínky, že

  • výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let,
  • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč
  • až bude zaměstnavatel zúčtovávat rok 2015, přibude další podmínka: pro odpočet nebude možné, aby pojistná smlouva umožňovala průběžnou výplatu kapitálové hodnoty.

Maximálně můžete za rok odečíst 12 000 Kč za zdaňovací období.

Co doložit

Napoprvé smlouvu o soukromém životním pojištění a pravidelně i originál potvrzení od pojišťovny o úhradách na pojistné.

Odbory

Daňový základ vám mohou snížit i zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, pokud jste členem. Maximálně takto můžete uplatnit 1,5 % zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však 3000 Kč za rok.

Co doložit

Potvrzení o zaplacených příspěvcích od odborové organizace.

Vzdělávání

Poslední odčitatelnou položkou jsou úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. To za situace, že vám je neplatil zaměstnavatel a neuplatnili jste je jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (podle par. 24 zákona o daních z příjmů). Maximálně můžete za rok odečíst 10 000 Kč. U poplatníků se zdravotním postižením se částka zvyšuje na 13 000 Kč a u poplatníků s těžším zdravotním postižením na 15 000 Kč.

Poplatník se zdravotním postižením si může odečíst až 13 000 Kč a poplatník s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.

Jak uplatnit daňové slevy?

Daňové slevy snižují vypočtenou daň, nikoli daňový základ. Některé si zaměstnanci mohou odečítat každý měsíc, jiné se musí uplatnit až po skončení roku právě přes zúčtování daně nebo při podání daňového přiznání.

Roční slevy na dani pro jednotlivé roky
Sleva na dani 2015 2014 2013 2012   2011
Na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 23 640 Kč
Na poplatníka – starobního důchodce 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 23 640 Kč
Na dítě 1. dítě 13 404 Kč, 2. dítě 15 804 Kč, 3. a další 17 004 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 11 604 Kč
Na dítě – držitele průkazu ZTP/P 1. dítě 26 808 Kč, 2. dítě 31 608 Kč, 3. a další 34 008 Kč 23 208 Kč 23 208 Kč 23 208 Kč 23 208 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč 49 680 Kč 49 680 Kč 49 680 K 49 680 Kč
Invalidita I. a II. stupně 2520 Kč 2520 Kč 2520 Kč 2520 Kč 2520 Kč
Invalidita III. stupně 5040 Kč 5040 Kč 5040 Kč 5040 Kč 5040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 K 16 140 Kč
Student 4020 Kč 4020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč
Za školku do výše 9200 Kč Do výše 8500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Sleva na poplatníka

Slevu na poplatníka nemusíte nijak dokládat, je započtena automaticky. Pro ty, kteří si teprve začínají vydělávat, je příjemné, že ačkoli pracovali v minulém roce například jen 6 měsíců, slevu na poplatníka mohou uplatnit za celý rok. 

Sleva platí i pro pracující důchodce, a to i zpětně za rok 2013. 

Sleva na dítě

Daňové zvýhodnění (slevu na vyživované dítě, se kterým žijete ve společné domácnosti) vám jako jediné může dopomoci k tomu, abyste měli tzv. zápornou daň a získali daňový přeplatek resp. daňový bonus. Ten za rok může dosáhnout maximálně 60 300 Kč. 

(Za vyživované dítě se považuje dítě nezletilé. Po dosažení 18 let ho lze za vyživované považovat v případě, že se studiem soustavně připravuje na budoucí povolání nebo studovat či pracovat nemůže kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. Slevu lze v tomto případě uplatnit maximálně do 26 let.)

Letos došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění za druhé a další dítě. Více si přečtěte v článku Kolik peněz ušetří změna daňového zvýhodnění rodinám s dětmi?

Slevu na děti může samozřejmě uplatňovat jen jeden z rodičů, a to už i za měsíc, ve kterém se dítě narodilo.

OSVČ, které si uplatní v daňovém přiznání výdaje paušálem, nemohou daňové zvýhodnění na dítě využít. 

Co doložit

Rodný list dítěte, průkaz ZTP/P, pokud je dítě jeho držitelem, a také čestné prohlášení druhého z rodičů (nebo potvrzení od jeho zaměstnavatele jako plátce daně), že současně neuplatňuje slevu na dítě. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí zaměstnání na střední, vyšší či vysoké škole, pak ještě potvrzení o studiu.

Sleva na vyživovanou manželku/manžela

Slevu na vyživovanou manželku/manžela si můžete uplatnit v případě, že jeho/její příjmy za uplynulý rok nepřesáhly hranici 68 000 Kč. Započítávají se všechny příjmy – nesnížené o výdaje – tedy hrubé příjmy, kterých dosáhl/a v minulém zdaňovacím období, tedy i ty podléhající srážkové dani osvobozené příjmy či příjmy které nejsou předmětem daně. 

Patří sem veškeré hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu, včetně příjmů od daně osvobozených např. prodej nemovitosti, auta, cenných papírů, všechny druhy důchodů, nemocenská, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, podpora v nezaměstnanosti i peněžitá pomoc v mateřství. 

Nezahrnují se naopak dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění a na stavební spoření a stipendium. Do této částky se také nezapočítává příjem, který náleží za péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je osvobozen od daně (u osob blízkých je osvobozen příjem do výše poskytovaného příspěvku, u jiných osob je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách).

Slevu můžete uplatnit pouze za celý rok v rámci ročního zúčtování daně nebo při podání daňového přiznání.

Co doložit

Doklad prokazující totožnost manžela/manželky, čestné prohlášení o výši příjmů manžela/manželky za předchozí zdaňovací období a případně průkaz ZTP/P, pokud je majitelem.

Pokud by pracovník finančního úřadu věděl, že váš manžel/manželka měli v minulém roce nějaké příjmy, může požadovat také potvrzení o příjmech od zaměstnavatele. 

Invalidita I., II. nebo III. stupně

Abyste mohli uplatnit daňovou slevu kvůli invaliditě I., II. nebo III. stupně, musíte doložit rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a každoročně také doklad o výplatě důchodu. 

Držitel průkazu ZTP/P

Jak už jsme zmiňovali výše, je nutné v tomto případě vždy doložit průkaz ZTP/P, kde je uvedena i doba jeho platnosti.

Studium

Studenti si mohou uplatnit daňovou slevu z titulu denního studia, pokud se předchozí rok na škole soustavně připravovali na budoucí zaměstnání a je jim méně než 26 let. V případě prezenčního doktorského studia se věková hranice posouvá na 28 let. 

Co doložit

Potvrzení o studiu. 

skoleni_27_5

Sleva na školku

Tuto slevu si může uplatnit jeden z rodičů, který s dítětem žije ve společné domácnosti a uhradil tzv. „školkovné“ v předškolním zařízení (např. mateřská škola). Výše slevy není konkrétně daná, ale odpovídá právě poplatku za návštěvu školky, bez stravného či cestovného. Maximálně může sleva za loňský rok činit 8500 Kč a za ten letošní 9200 Kč. Tato sleva se uplatňuje pouze za celý rok, tedy u zaměstnanců v rámci zúčtování daně nebo (stejně jako u OSVČ) při podání daňového přiznání. Všechny další podrobnosti najdete v článku Sleva na školku: Jak získat 8500 Kč krok za krokem

Co doložit

Potvrzení o platbě od provozovatele předškolního zařízení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).