Hlavní navigace

Jak zdaňovat příjmy ze zahraničí?

3. 6. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vyděláváte si v zahraničí? Domnívat se, že v Čechách už je přiznávat nemusíte, by mohlo být krátkozraké. Jak tyto příjmy zdaňovat?

Máte zaměstnání či pronajímáte nemovitost v zahraničí? Domnívat se, že zahraniční příjmy byly již přímo zdaněny v zahraničí a přiznávat je v České republice nemusíte, může mít nepříjemné následky. Následující článek poradí, jak zdaňovat příjmy ze zahraničí.

Rezident či nerezident – důležitý pojem 

Prvním důležitým pojmem v případě přiznávání a zdaňování příjmů ze zahraničí je daňová rezidentura. Daňovým rezidentem je poplatník s neomezenou daňovou povinností. Jeho daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy se zdrojem ve státu rezidentství poplatníka, tak na příjmy plynoucí poplatníkovi ze zahraničí. Česká daňová legislativa  definuje rezidenta v § 2 odst. 2 a 4 zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako osobu, která má na území České republiky bydliště; se zde obvykle zdržuje, tj. pobývá na území České republiky alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích (do lhůty se započítává každý započatý den pobytu).

Bydlištěm na území České republiky se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Zákon už ale nijak neupřesňuje, co se konkrétně považuje za „stálý byt“. 

Konkrétnější definici ale můžeme nalézt v Pokynu č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Ministerstvem financí. Stálým bytem dle tohoto Pokynu je byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní, či pronajatý. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).

Pokud tedy dle výše uvedených kriterií zjistíte, že jste daňovým rezidentem České republiky, máte povinnost ve svém daňovém přiznání přiznat veškeré celosvětové příjmy. 

Anketa

Přiznali byste příjem ze zahraničí?

Metody zamezení dvojího zdanění

Dle smluv o zamezení dvojímu zdanění, které má Česká republika dosud uzavřeny, lze pro zdanění zahraničních příjmů použít následující metody: 

  • úplný zápočet,
  • prostý zápočet,
  • úplné vynětí,
  • vynětí s výhradou progrese.

Úplný zápočet

Při aplikaci této metody lze daňovou povinnost rezidenta České republiky z celosvětových příjmů snížit o celkovou daň z příjmů zaplacenou v zahraničí. 

Prostý zápočet

U této metody lze daňovou povinnost českého rezidenta z celosvětových příjmů snížit o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, avšak nejvýše o částku české daně z příjmů, která by připadla na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Maximální výše daně, kterou lze odečíst, se vypočítá jako součin celosvětové daňové povinnosti poplatníka a čísla, které vyjde podělením příjmů ze zdrojů v zahraničí se základem daně. Tento základ daně však neobsahuje položky odčitatelné od základu daně a nezdanitelné části základu daně.

Úplné vynětí

Na rozdíl od metody zápočtu, kdy se odečte zaplacená zahraniční  daň od celkové daňové povinnosti v České republice, se při aplikaci metod vynětí příjmy ze zdrojů v zahraničí vyjímají z celosvětového základu daně (daňové ztráty), a v České republice  tak vlastně nepodléhají zdanění. 

Účto_tip_změny21

Vynětí s výhradou progrese

Při požití metody vynětí s výhradou progrese se také vyjímají zahraniční příjmy, ale na rozdíl od úplného vynětí se potom zbylé příjmy zdaňují sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy. Nejprve se touto metodou provede samotné vynětí, a to před uplatněním nezdanitelných částí základu daně a částek odčitatelných od základu daně. Následně se vypočítá daň ze zbylého příjmu, ale sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy. 

Následující tabulka obsahuje metody vyloučení dvojího zdanění dle smluv o zamezení dvojímu zdanění s vybranými státy:

Stát Metoda prostého zápočtu Metoda vynětí s výhradou progrese
Slovensko všechny příjmy osvobozené příjmy dle smlouvy
Německo dividendy, licence, kapitálové zisky, tantiémy, příjmy umělců a sportovců ostatní příjmy
Rakousko všechny příjmy osvobozené příjmy dle smlouvy
Polsko všechny příjmy  
Rusko všechny příjmy osvobozené příjmy dle smlouvy
USA všechny příjmy  
Velká Británie dividendy, licenční poplatky, tantiémy, příjmy umělců a sportovců ostatní příjmy
Kanada všechny příjmy osvobozené příjmy dle smlouvy
Itálie dividendy, licence, tantiémy, příjmy umělců a sportovců ostatní příjmy
Španělsko dividendy, licence, tantiémy, příjmy umělců a sportovců ostatní příjmy

Autor článku

Autorka pracuje ve společnosti Accace s.r.o. na pozici Tax Consultant.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).