Hlavní navigace

Jak vyplnit Přehled pro správu sociálního zabezpečení? (NÁVOD)

19. 4. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích pro příslušnou správu sociálního zabezpečení krok za krokem?

Do 2. května je nutné odevzdat Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. První zmíněné už jsme si ukázali v článku Jak vyplnit Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu? (NÁVOD), proto se tentokrát budeme věnovat Přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení.

Modelový příklad

Jako modelový příklad nám poslouží modelový příklad Petra Sváči, za kterého už jsme odevzdávali i daňové přiznání a Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.

Pro dnešní článek je důležité připomenout, že Petr je zaměstnán jako grafik a bere 40 tisíc hrubého měsíčně. Každý měsíc si ale zároveň přivydělává administrativní činností na živnostenský list. Protože vykonává jako OSVČ vedlejší činnost (tou hlavní je jeho zaměstnání), neplatí během roku z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti žádné zálohy na sociální pojištění. Pojistné odvádí ze svého zaměstnaneckého platu.

Pro účely tohoto článku si stanovíme, že si Petr jako OSVČ každý měsíc přivydělá 15 000 Kč (v původních modelových příkladech je 8000 Kč měsíčně). To proto, abychom si ve formuláři předvedli vyplnění co nejvíce políček.

Oddíl A

U oddílu A se příliš nezdržíme, je určen osobním údajům. Jediný problém by mohl být s tzv. variabilním symbolem. Ten neodpovídá rodnému číslu a zjistíte ho z tzv. inventury pohledávek, kterou vám zaslala příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Nezapomeňte také nad tímto oddílem zaškrtnout, že odevzdáváte řádný (nebo opravný) Přehled.

Oddíl B

Oddíl B také není komplikovaný. Petr zde potvrdí, že je povinen podávat daňové přiznání (příjmy ze samostatné výdělečné činnosti přesáhly hranici 6000 Kč za rok, a on proto nemohl požádat zaměstnavatele o zúčtování daní), ale nevyužívá služeb daňového poradce. Uvede také, že není poplatníkem daně z příjmu, která se stanovuje paušální částkou, a že neúčtuje v hospodářském roce.

Oddíl C

V oddílu C uvádíme, jakou jsme v minulém roce vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. Zda jen hlavní, jen vedlejší, nebo obojí. Petr pracuje v zaměstnaneckém poměru, což je jeho hlavní činnost. Přehled se ale podává vždy jen za samostatnou výdělečnou činnost a tu vykonává jen jako vedlejší. Na řádku „Vedlejší SVČ jsem vykonával/a v měsících“ zaškrtne políčko 1–12, protože vedlejší činnost jako OSVČ vykonával celý rok.

Oddíl D

Zde musí Petr úřadu vysvětlit, z jakého důvodu byla jeho činnost vedlejší. Má na výběr z několika možností:

  • zaměstnání,
  • nárok na výplatu invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu,
  • nárok na rodičovský příspěvek,
  • nárok na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců, není-li nárok na PPM,
  • osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve st. I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve st. II–IV,
  • výkon vojenské služby v ozbrojených silách ČR,
  • nezaopatřenost dítěte podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.

Petr zaškrtne hned první možnost, vedlejší činnost vykonává proto, že je zaměstnán.

Oddíl E

Zde vyplníme dvakrát „ne“, protože Petr se neúčastní jako OSVČ nemocenského pojištění (platí ho povinně v odvodech ze zaměstnání) a ani nevstoupil do druhého pilíře.

Oddíl F

Teprve v tomto oddíle dochází na pověstné lámání chleba, proto si ho projdeme řádek po řádku.

řádek 26 – zapíšeme daňový základ, který odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji ze samostatné výdělečné činnosti (72 000 Kč)

řádek 27 – do pole „vedlejší činnost“ zapíšeme hodnotu 12, protože měl Petr v minulém roce příjmy jako OSVČ po celý rok

řádek 28 – do pole „vedlejší činnosti“ zapíšeme opět hodnotu 12 z téhož důvodu

řádek 29 – průměrný měsíční daňový základ spočteme tak, že vydělíme hodnotu z ř. 26 počtem měsíců z ř. 28 (6000 Kč) (v případě výkonu hlavní i vedlejší SVČ vydělte daňový základ číslem, které je součtem čísel z obou políček v ř. 28)

řádek 30 a 32 – nevyplňujeme – je určen pro osoby, které vykonávaly jako OSVČ hlavní i vedlejší činnost

řádek 31 – vypočtený vyměřovací základ – Petr podle pokynů k formuláři vyplní 36 000, protože jeho daňový základ z této činnosti dosáhl rozhodné částky (pro rok 2015 platí 63 865 Kč za 12 měsíců činnosti) a on tak musí vyměřovací základ stanovit jako 50 % daňového základu z vedlejší činnosti a následně hodnotu zaokrouhlit na celé koruny směrem nahoru

(OSVČ, které v minulém roce z titulu samostatné výdělečné činnosti pobíraly nemocenské či mateřskou, rozhodnou částku sníží o 5323 Kč za každý měsíc, v němž nevykonávaly vedlejší činnost, a za každý měsíc, kdy měly nárok na výplatu nemocenského či PPM jako OSVČ. Pokud by rozhodné částky v minulém roce dosáhly, stanoví se vyměřovací základ jako polovina daňového základu. Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.)

Pokud váš daňový základ nedosáhl rozhodné částky 63 865 Kč a nebyli jste přihlášeni k důchodovému pojištění (z titulu OSVČ), uvedete v řádcích 31–38 nulu.

řádek 33 – uvádíme částku z pole 31 (36 000), která ale nesmí být nižší než hodnota 31 944 Kč, popř. částka snížená (tj. částka 31 944 Kč snížená o 2662 Kč za každý kalendářní měsíc v roce 2015, ve kterém ani jeden den nebyla vykonávána vedlejší SVČ, a za kalendářní měsíc, ve kterém jste měli po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo PPM jako OSVČ.)

Pokud je částka z ř. 31 políčko pro vedlejší činnost nižší než minimální nebo snížená částka, uvede se tato minimální (popřípadě snížená) částka. Minimální vyměřovací základ může činit nejvíce 1 277 328 Kč.

řádek 34 – zde si můžete určit vyměřovací základ sami. Nesmí být ale nižší než hodnota z řádku 33 a vyšší než 1 277 328 Kč. Petr opět zapíše 36 000 Kč

řádek 35 – Petr řádek nevyplňuje, protože nedosáhl ze zaměstnání (ani v součtu se samostatnou výdělečnou činností) maximálního vyměřovacího základu

řádek 36 – zde sečteme hodnoty z řádků 34 a 35 a zapíšeme opět 36 000 Kč

řádek 37 – pokud je hodnota řádku 36 menší nebo rovna částce 1 277 328 Kč, uvede se hodnota z ř. 34. Zapíšeme tedy zase 36 000 Kč

Pokud je ř. 36 větší než 1 277 328 Kč, uvede se částka, která se vypočte jako: 1 277 328 minus ř. 35. Jestliže je výsledek záporný, uveďte nulu.

řádek 38 – zde vypočteme, jaké bychom měli platit pojistné. To činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Částku uvedenou v ř. 37 proto vynásobte 0,292 a zaokrouhlete na celé koruny směrem nahoru. Petr zapíše 10 512 Kč

Jestliže jste byli alespoň po část roku 2015 ve druhém pilíři a období této účasti se krylo alespoň částečně s výkonem SVČ, který založil účast na důchodovém pojištění, činí pojistné 26,2 % z vyměřovacího základu. Částku uvedenou v ř. 37 vynásobte 0,262 a zaokrouhlete na celé koruny směrem nahoru.

řádek 39 – zde zapíšeme úhrn zaplacených záloh na důchodové pojištění, který zjistíme z inventury pohledávek od OSSZ. Petr zálohy neplatil, protože je zaměstnanec a odvádí zálohy na sociální pojištění v rámci svého pracovního poměru

řádek 40 – uvádíme rozdíl mezi pojistným na důchodové pojištění a úhrnem záloh, v našem případě zapíšeme 10 512 Kč

Oddíl G

Zde bychom v případě přeplatku na pojistném vyplnili, jak si ho přejeme využít. Máme možnost si s ním nechat uhradit zálohu, nebo si ho nechat zaslat složenkou na adresu či na bankovní účet.

Oddíl H

Ani tento oddíl není nijak komplikovaný, protože Petr bude dále vykonávat jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

řádek 41 – měsíční vyměřovací základ stanovíme jako polovinu hodnoty z ř. 26, kterou poté vydělíte hodnotou z ř. 27. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Petr zapíše 3000 Kč.

Pokud je u vedlejší činnosti tato hodnota nižší než částka 2701 Kč, uvádí se 2701 Kč. Pokud jste nedosáhli rozhodné částky, zapište nulu.

řádek 42 – měsíční zálohu na důchodové pojištění získáme tak, že hodnotu z ř. 41 vynásobíme číslem 0,292 a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Petrovi vyšla částka 876 Kč. Protože jeho příjem z vedlejší činnosti je vyšší než rozhodná částka 63 865 Kč, musí platit zálohy

Měsíční záloha je pro hlavní činnost nejméně 1972 Kč a pro vedlejší 789 Kč. Pro hlavní i vedlejší činnost pak 31 544 Kč.

Oddíl I

Je určen pro identifikaci spolupracující osoby.

Oddíl J

Zde je možné se přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, pokud jste ze samostatné činnosti nedosáhli rozhodné částky. Petr jí dosáhl, proto oddíl nevyplňuje.

skoleni_29_6

Oddíl K

Tento oddíl slouží k odůvodnění předložení opravného Přehledu OSVČ.

Oddíl L

Zde vyplníte jen, pro jakou OSSZ (nebo PSSZ či MSSZ) Přehled předkládáte, a doplníte datum a vlastnoruční podpis.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).