Hlavní navigace

Jak si změnit jméno a příjmení? Jak dostat novou identitu?

10. 10. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Změna jména a příjmení je poměrně jednoduchá záležitost. Požádat můžete i o změnu obojího najednou. Pokud však chcete využít exotičtějšího jména, budete možná muset za soudním znalcem.

Křestní jméno nám při našem narození vyberou rodiče. Příjmení dostáváme podle toho, jak se naši rodiče rozhodli. Buď dostaneme společné příjmení rodičů, nebo se zapíše příjmení jen jednoho z nich, pokud nemají stejná. Které to bude, na tom se rodiče mohou dohodnout. Případně nám mohou vybrat zcela jiné příjmení. Pokud se ale nedohodnou a nejsou sezdaní, dostáváme automaticky příjmení po matce.

Někdy se však může stát, že se nám z nějakého důvodu jedno či druhé nelíbí. Naše příjmení může být například hanlivé, nebo nemáme s rodinou dobré vztahy a chceme se od nich i od jména distancovat.

Ať už je důvod jakýkoli, česká legislativa umožňuje změnu jména či příjmení na vlastní žádost, a to v podle zákona č. 300/200 Sb, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Není to ale rychlá záležitost a není zadarmo. Změnit si můžete jen jméno, jen příjmení, ale i oboje najednou. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli variantu, postup je totožný.

Kde zažádat a co s sebou

Pokud se vám vaše jméno či příjmení nelíbí a chcete změnu, musíte podat písemnou žádost. Tu adresujete matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu jste přihlášeni k trvalému pobytu. Pokud v současné době nemáte trvalý pobyt v České republice, žádáte u matričního úřadu, kde jste měli poslední trvalý pobyt v České republice.

Pokud už víte, který úřad je příslušný k tomu, aby řešil vaši žádost, je potřeba ji správně sepsat. Písemná žádost musí obsahovat:

 • vaše současné jméno a příjmení (případně rodné příjmení),
 • datum a místo narození,
 • datum a místo uzavření manželství,
 • rodné číslo,
 • místo vašeho trvalého pobytu,
 • jméno, příjmení, datum a místo narození vašeho manžela a nezletilých dětí, pokud se změna vztahuje i na ně,
 • vaše státní občanství,
 • důvod, proč chcete změnit jméno či příjmení,
 • jméno či příjmení, které si chcete zvolit.

Kromě toho je potřeba k žádosti doložit i některé dokumenty. Předložit musíte rodný list, oddací list (pokud jste uzavřeli manželství), rozsudek o rozvodu manželství (pokud jste ho ukončili), úmrtní list (pokud jste ovdověli), doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení), průkaz totožnosti, váš souhlas.

Zažádat můžete i o změnu jména a příjmení najednou, pokud byste si nechtěli nechat ani jedno.

Předepsaný formulář není pevně stanoven, a tak můžete žádost napsat sami doma a se všemi náležitostmi ji na daný úřad odnést či zaslat. Některé úřady však mají na svých webových stránkách připraveny elektronické formuláře, a tak můžete využít i těch.

Dvě jména ano, dvě příjmení někdy ano

Pokud používáte jedno jméno, můžete si zvolit i druhé, které budete používat. Musí to však být existující jméno a zapsané pravopisně správně. Pokud vám úřad změnu povolí, jste pak povinni používat v úředním styku obě dvě jména.

Dvě příjmení si však nemůžete zvolit takto jednoduše. Více příjmení můžete mít jenom v případě, že jste je nabyli jednou z těchto situací:

 • při uzavírání manželství,
 • jde o příjmení po rodičích,
 • při osvojení,
 • podle dřívějších platných předpisů.

Pokud jste při uzavírání manželství prohlásili, že příjmení vašeho snoubence bude i vaše a vás snoubenec má dvě příjmení, smíte nově užívat tyto dvě příjmení. Nebo jste mohli prohlásit, že se společným příjmením budete užívat na druhém místě i předchozí příjmení. Případně máte dvě jména po rodičích, kteří užívali dvě jména. Poslední možností je, že jste dvě příjmení nabyli v souvislosti s osvojením.

Další varianty přípustné nejsou, a pokud byste chtěli užívat dvě příjmení z vlastní vůle, ačkoli nyní máte jedno, nebude vám taková varianta umožněna.

Kolik to stojí

Se změnou jména či příjmení se pojí i poplatky, jelikož změna není zdarma. Výše poplatků ale není jednotná a velmi záleží na důvodu, proč ke změně dochází.

Poplatek 100 Kč zaplatíte, pokud si chcete změnit:

 • hanlivé, výstřední, směšné, zkomolené a cizojazyčné příjmení,
 • příjmení na své dřívější příjmení,
 • jméno a příjmení v důsledku změny pohlaví.

Pokud úřad nazná, že vaše příjmení či jméno není ani výstřední, ani hanlivé či urážející a zároveň jste jej ještě v minulosti neměli, zaplatíte při povolení změny 1000 Kč.

Zaplatit musíte buď hotově, nebo složenkou ještě před provedením úkonu.

Pokud měníte příjmení dohromady jako rodina, tzn. rodiče a nezletilé děti na nové společné příjmení, platíte jen jeden poplatek. I pokud měníte příjmení více nezletilým dětem téhož rodiče, vybere od vás úřad jen jeden poplatek.

Pokud budete žádat o změnu jména i příjmení najednou a ani jedno z nich není hanlivé či urážející, zaplatíte za každé jméno 1000 Kč, celkem tedy 2000 Kč.

Jestliže jste se rozvedli a chcete přijmout své dřívější příjmení nebo upouštíte od užívání společného příjmení vedle svého dřívějšího, můžete mít změnu bez poplatku, pokud to oznámíte matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Poté, co podáte návrh na změnu, má úřad 30 dnů na to, aby věc vyřídil. Jestliže jde o složitější případ, má na vyřízení 60 dnů. A pokud uzná, že v této lhůtě není možné rozhodnout, může ji přiměřeně prodloužit. O každé změně vás ale úřad musí informovat.

Kdy vám změnu (ne)povolí

Zákon upravuje situace, kdy vám změnu jména či příjmení z nějakého důvodu nepovolí. Je to zejména tehdy, pokud jako osoba mužského pohlaví žádáte o změnu jména na ženské jméno (např. z Josefa na Marii) a naopak. Muž si musí zvolit mužské jméno a žena ženské jméno.

Dále si nemůžete vybrat jméno zkomolené ani zdrobnělé, takže můžete být Anna, ale ne Anička, ani Pepíček místo Josefa. A pokud se vám líbí jméno, které rodiče dali vašemu stále žijícímu sourozenci, bohužel vám úřad tuto změnu také nepovolí. Ovšem pouze v případě, že máte společné oba rodiče. Pokud máte společného pouze jednoho rodiče, změnu vám povolí.

V některých případech může úřad pochybovat, jestli je jméno pravopisně správně a je taková forma jména v pořádku. Pokud bude mít pochybnosti, vyzve vás, abyste předložili doklad vydaný znalcem, který tuto pochybnost vyvrátí.

Jestliže měníte jméno či příjmení svému nezletilému dítěti a podle úřadu je nová varianta v rozporu s jeho potřebami a zájmy, rovněž bude změna zamítnuta.

Ačkoli v současném zákoně již toto není explicitně vyjádřeno, stále se uplatňuje zásada, že není dovoleno si zvolit jméno neosobní, tedy například dnů v týdnu, nějaké věci, ale ani jméno, které se užívá jako příjmení. Zvolit si také můžete jen jméno, které je již existující a doložené. Nemůžete tedy vymyslet nové jméno a používat ho.

Pokud vám úřad změnu zamítne, neznamená to, že byste neměli možnost se proti tomuto rozhodnutí bránit. Do 15 dnů ode dne doručení zamítnutí žádosti můžete podat odvolání.

Soudní znalec jediný v ČR

Pokud budete vyzváni k tomu, abyste doložili vyjádření znalce, nebudete mít s jeho vybíráním přílišnou práci. Oblasti ověřování podob jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů se v České republice věnuje pouze jediná soudní znalkyně, a to paní Miroslava Knappová. Ta také vydává znalecký posudek v případě, že jste se rozhodli pro jméno či příjmení ne zcela tradiční v českých podmínkách (například Anakin).

Tip do článku - účto fakturace duben

Jakmile však je jméno či příjmení povoleno, aby jej užívala byť jediná osoba v České republice, je možné, aby si ho následně zvolil kdokoli další. O tom, jestli je vaše jméno či příjmení v České republice využíváno, se můžete přesvědčit na webových stránkách Kdejsme.cz.

Hurá pro nové doklady

Se změnou jména či příjmení se po vydání rozhodnutí a nabytí právní moci plní další povinnosti. Ať už jste si změnili jen jméno, jen příjmení, nebo oboje, musíte zažádat o nové vydání občanského průkazu, cestovního dokladu, kartičky pojištěnce, řidičského průkazu a dalších dokladů, které vlastníte.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).