Hlavní navigace

Jak převést zbývající letošní nebo starší dovolenou k čerpání na příští nebo další rok?

1. 12. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: profit
Nevyčerpaná dovolená nepropadá, vždy vám zůstává nárok na placené volno v práci, nebo aspoň na peníze. Jaká jsou pravidla pro převod nevyčerpané dovolené v různých situacích?

Pokud jste za letošní rok nestihli a už nestihnete dočerpat svou dovolenou, nepřijdete o ni. Není třeba se bát ani o dovolenou z let minulých, třeba předloňska či ještě starší. Nejčastěji ale řešíme právě nevyčerpanou nebo nedočerpanou dovolenou za aktuální rok.

O staré dovolené můžete rozhodnout sami

Může zbývat i dovolená z roku 2021, ale to je na pováženou. Taková dovolená by měla zbývat jen zaměstnancům a zaměstnankyním na dlouhodobé rodičovské dovolené. Výjimečně snad ještě někomu, kdo je třeba dlouhodobě nemocný.

V jiných případech jste totiž měli možnost si loňskou dovolenou vyčerpat už dávno, a dokonce si o tom i sami rozhodnout.

Pokud se snad opravdu nacházíte v situaci, že vám zbývá loňská dovolená z r. 2021, nebo dokonce ještě starší a v jejím čerpání vám nebrání překážka v práci (např. péče o děti na rodičovské dovolené) a ani zaměstnavatel dosud neurčil její čerpání, můžete si termín, kdy ji nastoupíte, určit sami.

Klidně to může být v období letošních Vánoc. Pouze musíte zaměstnavatele informovat o době čerpání v předstihu aspoň 14 dnů. Všechno potřebné o tom, jak si sami rozhodnout o čerpání „staré“ dovolené, naleznete v článku Nevyčerpali jste si loňskou dovolenou? Od července si sami určíte, kdy ji chcete mít.

Přitom se čerpání nemusí nutně stihnout v roce letošním.

Příklad

Pokud vám třeba zbývá ještě 10 dnů dovolené z r. 2021 a určíte si její čerpání na dobu po Vánocích od 27. prosince 2022, vyčerpáte si v r. 2022 4 dny – od 27. do 30. prosince 2022 – a zbylých 6 dnů až v novém roce 2023. Abyste takto mohli čerpat dovolenou, musíte to oznámit zaměstnavateli nejpozději do 13. prosince 2022.

O letošní dovolené stále rozhoduje výhradně zaměstnavatel

Ale pozor, v žádném případě možnost takového nástupu čistě z vašeho rozhodnutí neplatí pro letošní dovolenou. O té stále rozhoduje zaměstnavatel.

Zásadním základním pravidlem je, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. On je tím, kdo rozhoduje, kdy budete mít dovolenou, i když se na tom samozřejmě můžete i dohodnout. Můžete o dovolenou kdykoliv požádat a zaměstnavatel vašemu návrhu co do termínu a délky vyhoví, nebo nevyhoví.

O letošní dovolené (za r. 2022) si budete moci sami rozhodovat případně až od 1. července 2023, pokud ji do té doby nevyčerpáte ani zaměstnavatel neurčí dobu jejího čerpání.

Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen vám písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se s vámi nedohodne na kratší době. Nemůže vám nikdy určit dovolenou ze dne na den, leda by vám to vyhovovalo, a proto byste s tím vyslovili souhlas.

Zaměstnavatel vám nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy vykonáváte vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy jste uznáni dočasně práce neschopnými pro nemoc nebo úraz. Ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na žádost zaměstnance.

Možnost dohody o odloženém čerpání dovolené v rozsahu nad 4 týdny

Zaměstnavatel je povinen určit vám zásadně (pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na jeho straně nebo překážky v práci na vaší straně) čerpání dovolené v tom roce, za který náleží. Nerozlišuje se přitom v této souvislosti základní výměra dovolené v rozsahu do 4 týdnů a nad 4 týdny, jako tomu bylo dříve. Přesto jsou ale odlišná pravidla pro převod dovolené.

S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.

Stejně jako můžete zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené ve vám vyhovujícím termínu, bez ohledu na záměry zaměstnavatele a rozvrh (plán) čerpání dovolené, můžete navrhnout zaměstnavateli uzavření dohody o odložení čerpání dovolené, o jejím převodu do dalšího kalendářního roku.

Takhle dohodou lze převést jen dovolenou nad základní výměru 4 týdny. Pedagogičtí pracovníci škol a akademičtí činitelé vysokých škol, kteří mají dovolenou delší, mohou žádat o převod dovolené nad výměru 6 týdnů.

Požádat musíte písemně, ale dohoda se zaměstnavatelem písemná už být nemusí. Určitě je ale vhodné ji písemně uzavřít. Dovolená vám však i bez takové dohody nepropadá. Je to spíše v zájmu zaměstnavatele, aby mu od kontrolních orgánů inspekce práce inspekce nehrozily sankce za neplnění povinností při určování dovolené zaměstnancům.

Konkrétní termín čerpání převedené dovolené dohoda obsahovat nemusí, ale i to je možné. Ovšem i kdyby termín byl dohodnut a u vás pak nastaly v inkriminované době překážky v práci jako pracovní neschopnost, bude dohoda v příslušné části negována, dovolená zase nepropadne.

I u převedené dovolené se může čerpání oddálit

Pokud bude dovolená, resp. její část převedena na vaši žádost dohodou se zaměstnavatelem do roku následujícího, zůstává zaměstnavateli povinnost určit vám ji tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Takže dovolená převedená z r. 2022 do r. 2023 musí být vyčerpána do konce roku 2023. Pokud jste si takto převedli dovolenou již vloni z r. 2021 do letošního roku 2022, už byste ji měli mít vyčerpánu nebo ji brzy začít čerpat.

Kdy nemusí být dovolená vyčerpána v roce, za který náleží

Povinnost zaměstnavatele určit vám vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna ve dvou případech. V případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo překážky v práci na straně zaměstnance (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci), dojde k čerpání dovolené později.

Dovolená z letošního roku 2022 se převádí k čerpání v roce 2023. Ani nemusíte o nic žádat, není třeba sepisovat žádné dohody. Dovolená vám bude automaticky převedena. K žádnému propadnutí dovolené, zániku práva na ni, nedochází.

Kdy se dovolená převádí do vzdálenější budoucnosti než jen příští rok

Jestliže nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že:

  • jste byli uznáni dočasně práce neschopnými, nebo
  • z důvodu čerpání mateřské anebo
  • rodičovské dovolené,

je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Např. dovolenou z r. 2021 bylo tedy z těchto důvodů možno převést k čerpání nejen do r. 2022, ale i do let dalších, třeba nyní právě do r. 2023. Letošní dovolenou za r. 2022 pak převést do r. 2023, 2024 atp.

Důvody převodů lze kombinovat

Převod, resp. míra převodu dovolené na základě dohody je, jak vidno, omezena, může jít jen o dovolenou nad základní výměru 4 týdnů (a u pedagogických a akademických pracovníků vysokých škol nad výměru 6 týdnů).

Pokud tedy v nějaké firmě mají jen 4 týdny dovolené, nic na základě dohod převádět nelze. Ale to neznamená, že tam nelze převádět dovolenou, jen nepůjde o převod dohodou, ale o automatický převod, pokud zaměstnavatel neurčí čerpání dovolené z důvodů překážek v práci nebo naléhavých provozních důvodů.

Pokud se u zaměstnavatele poskytuje dovolená v rozsahu 5 týdnů, 1 týden si budete moci převést z titulu své žádosti a dosažené vzájemné dohody a třeba 1 další týden s odkazem na to, že dovolenou nebylo možno čerpat pro naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Ovšem i kdybyste nečerpali ani 1 den dovolené z provozních důvodů na straně zaměstnavatele a nedošlo ani k žádné dohodě mezi jím a vámi, stejně o dovolenou nepřijdete.

Převod dovolené je možný i k jinému zaměstnavateli, ale ne na přelomu roku

Převod dovolené je možný nejen v rámci jedné firmy, ale i mezi dvěma rozdílnými zaměstnavateli, původním a novým, pokud zaměstnanec odchází pracovat jinam.

Navíc byl tento převod zjednodušen. Stále je však samozřejmě třeba dobré vůle obou zúčastněných zaměstnavatelů.

Takový převod je ovšem možný jen v průběhu kalendářního roku, nikoliv na přelomu starého a nového kalendářního roku.

Kdo mění zaměstnavatele mezi 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023, si dovolenou do nové firmy k čerpání do dalšího roku převést nemůže. Převod je možný třeba na přelomu listopadu a prosince 2022 či ledna a února 2023, ale ne když se střídají dva kalendářní roky.

Zaměstnanec, který mění zaměstnavatele právě na přelomu dvou kalendářních roků, si musí nechat nevyčerpanou dovolenou proplatit. Na to mu rovněž vzniká automatický nárok.

Proplácení dovolené jen při skončení pracovního poměru

Na tom, že byste převedenou dovolenou nevyčerpali a nechali si ji proplatit, pokud nekončíte pracovní poměr, se však se zaměstnavatelem dohodnout nemůžete.

Podle zákoníku práce vám přísluší náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Jestliže vám takto vznikne při skončení pracovního poměru právo na náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část, tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku.

Jde o průměrný výdělek platný v den skončení pracovního poměru, tedy výdělek za kalendářní čtvrtletí předcházející datu skončení pracovního poměru.

Jestliže pracovní poměr končí např. 31. ledna 2023, potom se pro výpočet náhrady za dovolenou použije průměrný výdělek za IV. čtvrtletí r. 2022.

Kolik loňské dovolené ještě máte?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.