Hlavní navigace

Jak ovlivní ukončení či prerušení studia výplatu sirotčího důchodu?

29. 8. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pobírání sirotčího důchodu se řídí trochu jinými pravidly. Studovat můžete i kombinovaně nebo distančně a stejně máte nárok na vyplácení důchodu. Nesmíte si však vydělat moc a musíte mít všechny dokumenty v pořádku.

Sirotčí důchod je ze zákona vyplácen pouze dítěti a pouze v případě, že toto dítě je nezaopatřené. Abyste tak mohli pobírat sirotčí důchod, musíte splnit jednu z následujících podmínek:

  • soustavně se připravujete na budoucí povolání,
  • nemůžete se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jste neschopni vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

A zároveň vám musí být maximálně 26 let. V životě ale mohou nastat různé sporné situace, kdy si jeden není jist, jestli ještě nárok na sirotčí důchod trvá, zaniká, vzniká znovu či jak vlastně. Podívali jsme se proto, jak to vypadá s nárokem na sirotčí důchod při ukončení školy, přerušení studia z vlastní vůle, při pobírání podpory v nezaměstnanosti a v dalších případech.

Konec povinné školní docházky

První ukončení studia nastává ve chvíli, kdy ukončíte povinnou školní docházku. Pokud nepokračujete dále ve studiu a místo toho se jdete přihlásit na úřad práce a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci, tak o sirotčí důchod nepřicházíte. Ten vám bude vyplácen nadále, avšak maximálně do 18. roku věku. Na Českou správu sociálního zabezpečení musíte doložit potvrzení od příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

Jestliže máte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, bude vám ji úřad práce vyplácet, ale o sirotčí důchod tím přijdete. Sirotčí důchod je odejmut od nejbližší možné splátky po oznámení této skutečnosti. Následně ČSSZ rozhodne o vyčíslení případného přeplatku na sirotčím důchodu, který může vzniknout ode dne zániku nároku do dne předcházejícího dni odnětí sirotčího důchodu, uvedla pro server Měšec.cz Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení. Do takové situace se můžete dostat, když do 8 dnů neohlásíte, že například pobíráte podporu v nezaměstnanosti, ale necháte si současně s tím vyplácet i sirotčí důchod. Nárok na něj už ale nemáte a tak vám jej ČSSZ vyčíslí jako přeplatek a bude ho po vás chtít zpět.

V případě, že sice povinnou školní docházku ukončíte, ale na úřad práce nezajdete a do práce rovněž nenastoupíte, je vám sirotčí důchod vyplácen do srpna daného roku. Pak vám ČSSZ zašle rozhodnutí o odejmutí.

Potvrzení dodejte co nejdříve

Většina studentů nicméně po ukončení povinné školní docházky pokračuje dále na střední školu. V takové situaci se nic nemění a výplata sirotčího důchodu pokračuje. Musíte ale doložit potvrzení o studiu, a to co nejdříve. ČSSZ doporučuje jej obstarat a doručit na příslušná místa již koncem srpna.

Pouze na základě potvrzení o studiu totiž může ČSSZ povolit další vyplácení sirotčího důchodu, a pokud byste na doručení potvrzení zapomněli nebo jej prostě nedoručili, výplatu dávek vám zastaví.

Pokud kdykoli během čerpání sirotčího důchodu zapomenete včas dodat potvrzení o studiu, nic se neděje. Ve chvíli, kdy jej předložíte, vám bude výplata dávky obnovena. To platí i v případě, že jste studium přerušili a pak začali studovat znovu atd.

Pokud opět dojde ke splnění podmínek nároku na sirotčí důchod (např. ukončení pobírání podpory v nezaměstnanosti, zahájení dalšího studia), může sirotek požádat o opětovné přiznání sirotčího důchodu. Žádost je možné podat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého bydliště (OSSZ) nebo zaslat s příslušnými doklady přímo ČSSZ. Po obdržení žádosti rozhodne ČSSZ o obnovení nároku na sirotčí důchod, a to od data, kdy na něj znovu vznikl nárok, dodává Jana Buraňová. Ve chvíli, kdy znovu splníte podmínky pro výplatu sociální dávky, vám ji ČSSZ začne vyplácet.

Pokud se v průběhu střední školy rozhodnete ve studiu nadále nepokračovat a ukončíte jej, platí pro vás stejná pravidla jako pro ty, kteří ukončili základní školu. Tedy – pokud se půjdete přihlásit na úřad práce, bude vám sirotčí důchod vyplácen, a to maximálně do 18. roku. Když na úřad práce nezajdete, sirotčí důchod vám vezmou.

Ovšem pozor. Když ukončíte studium na střední či vysoké škole z vlastní vůle, přestáváte mít nárok na sirotčí důchod okamžitě – tedy dnem ukončení studia.

Když tedy například ukončíte školu z vlastní vůle v říjnu, protože byla nad vaše síly, bude vám sirotčí důchod na říjen ještě náležet. Důchody se však vyplácejí dopředu, a tak se v praxi může stát, že vám ČSSZ vyplatí důchod na listopad, ale vy už na něj nárok nemáte. V takovém případě musíte vyplacenou dávku vrátit jako přeplatek, jinak ji ČSSZ bude vymáhat.

Je vaše potvrzení správné?

Někdy je dobré ohlídat si i školu, která vám potvrzení o studiu vystavuje. Česká správa sociálního zabezpečení totiž vyžaduje, aby předkládané potvrzení mělo určité náležitosti a pokud je mít nebude, může vám výplatu důchodu pozastavit.

Na vašem potvrzení o studiu tedy musí být uvedeny:

  • vaše identifikační údaje,
  • identifikační údaje o škole,
  • forma studia,
  • ročník, v jakém jste,
  • kdy má být studium za normálních okolností ukončeno,
  • číslo jednací, pod nímž je váš sirotčí důchod evidován (bývá to vaše rodné číslo),

Tento dokument následně zašlete na ústředí ČSSZ nebo ho odevzdáte na příslušné okresní pobočce.

Jste po maturitě? Pozor na práci

Jste-li po maturitě nebo po ukončení vyšší odborné školy, ještě vám sirotčí důchod náleží, a to za prázdninové měsíce, tedy za červenec a srpen. Je tu ale důležitá podmínka, kterou musíte splnit:

Po celý kalendářní měsíc nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení. Nesmíte ani pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

V praxi to tedy znamená, že brigádu mít můžete, ale práci na hlavní pracovní poměr nikoli. A pokud už máte brigádu, je potřeba si hlídat výši výdělku. U dohody o provedení práce je tato hranice nastavena na 10 000 Kč měsíčně. Pokud si vyděláte více, již platíte odvody na sociální a zdravotní pojištění. U dohody o pracovní činnosti je hranice výrazně nižší, a sice 2500 Kč.

Tématu brigád a vhodných smluv jsme se již několikrát věnovali:

Po státnicích na VŠ

Pokud pokračujete dále na vysokou školu, výplata sirotčího důchodu se nezastavuje. Ale opět je potřeba dodat na ČSSZ potvrzení o studiu, a to co nejdříve.

Když studium úspěšně ukončíte, náleží vám sirotčí důchod ještě 1 kalendářní měsíc poté, co k ukončení dojde. Po celý tento měsíc ale opět platí pravidlo, že sice můžete pracovat, ale ne tak, aby vaše výdělečná činnost zakládala účast na pojištění. Ani nesmíte pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Studujete kombinovaně i jinak? Nárok stále máte

I když si zvolíte kombinovanou formu studia nebo distanční formu studia, neznamená to, že o sirotčí důchod přijdete. Pro ČSSZ je důležité jen to, jak je na tom váš výdělek.

Zakládá vaše výdělečná činnost účast na pojištění? Pak vám nárok zaniká. Chcete-li tedy pobírat sirotčí důchod i v době kombinovaného a distančního studia, zašlete na ČSSZ potvrzení o studiu a přiložte prohlášení, že sice vyděláváte, ale ne tolik, abyste platili sociální pojištění.

Pokud jste evidováni na úřadu práce a zároveň studujete jednu z výše uvedených forem studia, přiložíte k potvrzení o studiu ještě potvrzení, že jste vedeni na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ale nepobíráte podporu v nezaměstnanosti ani podporu při rekvalifikaci.

Na základě toho vám sirotčí důchod zůstane.

Důchod i o prázdninách. Ale pozor na data

Mezi jednotlivými ročníky studia, při přechodu ze základní školy na střední školu a ze střední školy na vysokou školu či vyšší odbornou školu vám nárok na sirotčí důchod trvá a bude vám i nadále vyplácen. To platí i pro přestup mezi bakalářským a magisterským stupněm studia.

Výplata dávky se během prázdnin nepozastavuje. Studium na sebe ale musí bezprostředně navazovat. Kromě toho navíc doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole nesmí přesáhnout 3 kalendářní měsíce. Pokud tedy ukončíte bakalářský stupeň studia v květnu, nárok na sirotčí důchod máte pouze do 31. srpna. Poté musíte buď dodat nové potvrzení o studiu, nebo vám ČSSZ výplatu dávky pozastaví.

Pokud by se vám ale nepodařilo do 1. září sehnat potvrzení o studiu, nic se neděje. ČSSZ sice výplatu pozastaví, ale po dodání potvrzení o studiu vám zpětně doplatí i měsíce, ve kterých jste na sirotčí důchod měli nárok, ale neměli jste pro to dokument.

Věk hraje roli

Dokud je vám méně než 18 let, je váš sirotčí důchod vyplácen vašemu zákonnému zástupci, tedy rodiči nebo opatrovníkovi. Poté, co dosáhnete věku 18 let, si můžete sami vybrat mezi několika variantami.

Důchod může být i nadále vyplácen vašemu rodiči, pokud s tím souhlasíte a sepíšete o tom čestné prohlášení. Nebo můžete zažádat o změnu výplaty a pak vám ČSSZ posílá důchod na bankovní účet, který uvedete, případně si peníze můžete chodit přebírat v hotovosti na Českou poštu.

Všechno oznamujte

Jakožto poživatel sirotčího důchodu jste povinni ohlásit na ČSSZ každou změnu. Tou může být předčasné ukončení studia, dodání potvrzení o studiu na nové škole, ale i mnoho dalších. Ze zákona musíte všechny změny oznámit do 8 dnů, a to písemně.

Když tak neučiníte a bude vám sirotčí důchod nadále vyplácen i přes fakt, že na něj nemáte nárok, budete ho muset vrátit.

skoleni_7_4

A co když se ožením?

Někdy nemá na výplatu sirotčího důchodu vliv ani manželství. Jestliže stále studujete, je vám méně než 26 let a rozhodli jste se vstoupit do manželství, bude vám ČSSZ vyplácet důchod i po uzavření sňatku.

I pokud se vám následně narodí dítě a budete pobírat rodičovský příspěvek, nezastaví vám výplatu důchodu, pokud splňujete všechny podmínky.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).