Hlavní navigace

Jak fungují v bankách bezpečnostní schránky?

17. 3. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Moc se o nich nemluví, moc se o nich neví. A přece tam jsou. Bezpečnostní schránky v bankách. Jak fungují?

Jedním z produktů, které jsou nabízeny obchodními bankami, je také pronájem bezpečnostních neboli safesových schránek.

Ne každá banka a ne každá pobočka

Bezpečnostní schránky jsou malé trezory (obvykle o objemu v rozsahu od cca 10 000 cm3 až do cca 35 000 cm3), které si mohou klienti pronajímat a ukládat do nich cenné předměty, které se z nejrůznějších důvodů obávají mít uloženy u sebe doma nebo v sídle svojí společnosti.

Tato služba doplňuje, resp. kompletuje nabídku bankovních služeb. Není ovšem nabízena všemi obchodními bankami. Schránky pronajímá např. Komerční banka, Česká spořitelna nebo ČSOB.

V této souvislosti je nutné připomenout, že ani ty banky, které bezpečnostní schránky pronajímají, je nenabízejí na každém ze svých obchodních míst. Důvodem k tomu je skutečnost, že bezpečnostní schránky vyžadují speciální zabezpečené prostory. Jinak řečeno, bezpečnostních schránek banky nabízejí fyzicky omezený počet (na rozdíl od např. běžných účtů nebo platebních karet), takže ne na každého klienta se může „dostat“.

Písemné a tajné

Bezpečnostní schránky jsou pronajímány výhradně na základě písemné smlouvy. Obsahem „smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky“ jsou následující skutečnosti:

  • identifikace obou smluvních stran (tedy klienta, který si schránku pronajímá, a obchodní banky),
  • identifikace pronajímané bezpečnostní schránky (označení obchodního místa, ve kterém se schránka nachází, a její bližší označení, např. její číslo),
  • cena za pronájem bezpečnostní schránky, a to včetně případných smluvních pokut,
  • práva a povinnosti uživatele bezpečnostní schránky a příslušné obchodní banky a také
  • tzv. „společná ustanovení“, což bývají další pravidla pro využívání pronajaté bezpečnostní schránky.

„Smlouvu o pronájmu bezpečnostní schránky“ je možné uzavřít jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou.

Veškeré informace o pronájmu bezpečnostní schránky podléhají bankovnímu tajemství.

Cennosti i listiny, zbraně ne

Pronajatou bezpečnostní schránku můžete využít k uložení např. cenností nebo listin. Obchodní banka si může stanovit limit pro cenu předmětů uložených v jedné bezpečnostní schránce (např. do deseti milionů korun). Máte právo určit i další osoby, které budou mít k uschovaným předmětům přístup.

Bezpečnostní schránky, resp. jejich obsah, bývají přístupné pouze v pracovní době příslušné pobočky banky.

Obchodní banky si ovšem obvykle nepřejí, aby byly v pronajatých bezpečnostních schránkách uloženy např. zbraně a střelivo nebo předměty snadno výbušné, zápalné, hořlavé nebo jinak nebezpečné. Je pochopitelné, že do skupiny nevhodných předmětů patří i ty podléhající zkáze (např. potraviny), předměty, jejichž úschova vyžaduje specifické klimatické podmínky, resp. stálost magnetického pole, nebo předměty, jejichž úschova by byla v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo s obecným zájmem.

Za uschovaný majetek obchodní banka zodpovídá v plné míře v souladu s platnými právními předpisy a s uzavřenou smlouvou. Banka se zavazuje poskytovat tuto službu tak, aby váš majetek uložený v uzamčené bezpečnostní schránce nebyl poškozen nebo dokonce zničen.

Předměty jsou pojištěné

Uschovaný majetek obchodní banka obvykle pojišťuje proti jeho odcizení (v případě krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením), vandalismu (úmyslného poškození nebo zničení obsahu bezpečnostní schránky) nebo proti živelní pohromě (může se jednat např. o požár, výbuch, pád letadla, povodeň, sesuv půdy, vichřice, náraz vozidla nebo o tzv. vodovodní škody).

Cena závisí na velikosti schránky nebo hodnotě předmětů

Poplatek za pronájem bezpečnostní schránky může záviset jak na její velikosti, tak rovněž na hodnotě v ní uschovaných předmětů. Banka rovněž může stanovit, že pokud současně využíváte jiné její produkty nebo služby, budete platit výhodnější sazby.

Konkrétní výši poplatků za tuto službu a přehled poskytovatelů služby najdete v některém z příštích článků.

Bezpečnostní schránka je opatřena dvěma různými zámky, které je možné otevřít pouze za součinnosti klienta, který si schránku pronajal, a pověřeného zaměstnance banky. Z tohoto pravidla ovšem v žádném případě nevyplývá, že jeden ze zámků bezpečnostní schránky nemůže být elektronický.

Páčení schránky povoleno

Pokud ztratíte svůj klíč od pronajaté bezpečnostní schránky, měli byste to okamžitě ohlásit pracovníkům příslušné bankovní pobočky. Bankovní úředníci potom obstarají – samozřejmě na vaše náklady – odborné a násilné otevření pronajaté bezpečnostní schránky, výměnu jejího zámku a také zhotovení nového klíče.

Tomuto odbornému (násilnému) otevření pronajaté bezpečnostní schránky byste měli být přítomni.

V žádném případě nemáte právo si sami nechat zhotovit další klíče ke schránce, kterou jste si pronajali.

Ke dni ukončení pronájmu nebo v určité lhůtě po tomto dni (např. do patnácti kalendářních dnů) musíte pronajatou bezpečnostní schránku vyklidit.

Pokud tak neučiníte, je banka oprávněna schránku násilně otevřít, a to za přítomnosti např. dvou oprávněných bankovních úředníků a další nezúčastněné osoby (může se jednat např. o notáře, pracovníka krajského, resp. obecního úřadu nebo o pracovníka policie).

skoleni_4_3

O vlastním aktu otevření této bezpečnostní schránky a rovněž o obsahu takto otevřené bezpečnostní schránky sepíší bankovní úředníci protokol a zajistí úschovu jejího obsahu.

Pak má banka samozřejmě nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů, které jí vznikly v souvislosti s otevřením bezpečnostní schránky.

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).