Hlavní navigace

Jak fungují úvěrové registry?

11. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Využívání úvěrových registrů při rozhodování o poskytnutí úvěru není pouze „českým specifikem“ – naopak, úvěrové registry jsou nástrojem využívaným v celém světě.

Co to jsou úvěrové registry?

Obecně řečeno úvěrový registr je databáze všech typů klientů, tedy fyzických osob občanů, fyzických osob podnikatelů i právnických osob, kteří „jsou spojeni“ s poskytnutým úvěrem. Jejich účelem je poskytovat obchodním bankám (ale nejenom jim) údaje o klientech, které potřebují pro poskytování úvěrů a zamezit tak poskytování úvěrů nebonitním klientům.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Úvěrové registry je možné členit podle nejrůznějších hledisek. Nejdůležitější je jejich členění na registry negativní a pozitivní.

  • Negativní úvěrové registry obsahují pouze takové klienty, kteří mají špatnou platební morálku (z hlediska splácení poskytnutého úvěru).
  • Pozitivní úvěrové registry obsahují pozitivní i negativní informace o platební morálce všech klientů, kterým byl poskytnut úvěr.

Úvěrové registry obsahují zejména identifikační údaje klienta, údaje o jeho bonitě a jeho úvěrovou historii, tj. informace o tom, jaké úvěry a ve které bance, příp.splátkové firmě klient čerpal, resp. dosud čerpá, jak je splácel a splácí, zda není nebo nebyl ve skluzu se splácením úvěrů atp.

Pokud má klient „pozitivní“ úvěrovou historii, je zvýhodněn při posuzování své žádosti o úvěr (včetně např. výhodnější úrokové sazby). Díky využívání úvěrových registrů se také urychluje proces posuzování žádostí o úvěry a může dojít i ke snižování úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů.

V další části článku Vás seznámíme s úvěrovými registry, které působí v České republice.

Centrální registr úvěrů ČNB

Vznik úvěrového registru, vedeného Českou národní bankou, umožňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Na jeho základě se banky mohou bez souhlasu klienta vzájemně informovat o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů, a to také prostřednictvím právnické osoby, která je stoprocentně vlastněna bankami.

ČNB vytváří z těchto údajů informační databázi, která obsahuje informace o právnických osobách a fyzických osobách podnikatelích, pokud jsou dlužníky. K informacím, uloženým v této databázi, mají přístup banky za podmínek, stanovených vyhláškou ČNB.

Centrální registr úvěrů je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky Centrálního registru úvěrů. Jeho účastníkem jsou všechny obchodní banky a pobočky zahraničních obchodních bank, které působí na území ČR, a další osoby, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Předmětem registrace v Centrálním registru úvěrů jsou současné a potencionální závazky klientů, které zahrnují úvěrové riziko bez ohledu na velikost pohledávky účastníka „registru“ s výjimkou u debetů na běžných účtech, tj. čerpané úvěry, včetně kontokorentních, debety na běžných účtech nad stanovený limit (např. 2 000,– Kč), nečerpané úvěrové rámce a přísliby, vydané záruky a úvěrové ekvivalenty vybraných podrozvahových pohledávek.

Registraci podléhají pohledávky za právnickými osobami (s výjimkou bank a poboček zahraničních bank) a fyzickými osobami podnikateli.

Účastníkům Centrálního registru úvěrů je umožněn přístup k: 

  • celkovému úvěrovému zatížení klientů, tj.informacím o souhrnu závazků jednotlivých klientů vůči subjektům bankovního sektoru ČR. Jde o souhrnné hodnoty úvěrových pohledávek za klienty, včetně dluhu po splatnosti, v členění podle typu pohledávek; agregovaná podoba poskytnuté informace vylučuje možnost lokalizace závazků daného dlužníka ve vztahu ke konkrétním účastníkům registru,
  • databázi informací poskytnutých do Centrálního registru úvěrů – jde o všechny vlastní údaje, které příslušný účastník registru do databáze vložil.

K dispozici jsou informace o aktuálním stavu i o historii záznamů v Centrálním registru úvěrů.

Klient má právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm vedeny v Centrálním registru úvěrů. Požadavek na pořízení výpisu klient předává České národní bance prostřednictvím tiskopisu ČNB. Za poskytnutí výpisu s údaji z Centrálního registru úvěrů je klientovi účtována cena dle platného „sazebníku ČNB“.

Vyhotovení výpisu pro klienty účastníků Centrálního registru úvěrů, tedy bank, zajišťuje ČNB, která odpovídá za technickou stránku zpracování výpisu a jeho distribuci žadatelům. Případnou reklamaci nesouladu věcného obsahu výpisu se skutečností uplatňuje žadatel přímo u obchodní banky, která o klientovi údaj do registru předala a která odpovídá za věcnou správnost těchto informací.

.„Registry CCB“

Společnost CCB – Czech Credit Bureau, a.s. (www.creditbureau.cz) je provozovatelem a organizátorem bankovního a nebankovního registru klientských informací. Oba tyto registry jsou vzájemně oddělené, ale existuje mezi nimi vzájemná výměna informací. Po udělení souhlasu klienta může dojít k vzájemné výměně informací mezi nimi s tím, že tyto údaje jsou následně přístupné také dalším bankovním i nebankovním věřitelům.

Účastníkem Bankovního registru klientských informací (BRKI)se mohou stát všechny obchodní banky, které aktivně působí na českém trhu a které nejsou v nucené správě nebo v likvidaci.

Informační databáze registru je tvořena pozitivními i negativními informacemi o bonitě, důvěryhodnosti a o platební morálce jednotlivých klientů. Údaje v registru jsou aktualizovány údaji, zaslanými zúčastněnými obchodními bankami.

Informace z registru může čerpat pouze ten, kdo do něj informace poskytuje. Přístup k informacím z registru je možný pouze k jednotlivým záznamům, hromadné dotazy nejsou možné, resp. nejsou zodpovídány.

Členy nebankovního registru klientských informací (NRKI) jsou např. leasingové nebo splátkové společnosti.

Registr Solus

Další významný úvěrový registr, který působí v ČR, se nazývá Solus (www.solus.cz). Jeho název je zkratkou názvu zájmového sdružení právnických osob, které se nazývá „Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům“, jehož členy jsou bankovní i nebankovní finanční instituce.

Posláním tohoto sdružení (založeného nikoli za účelem zisku) je spolupráce, vzájemná pomoc a ochrana společných zájmů jeho členů a vytváření společné databáze subjektů, které neplní svoje povinnosti ve vztahu k finanční činnosti členů sdružení. Zde je nutno uvést, že společná databáze je určena výhradně pro potřebu členů sdružení.

Registry sdružení SOLUS mohou využívat jen jeho členové, a to formou on-line dotazů v reálném čase. Členská společnost je oprávněna realizovat dotaz do registru jen se souhlasem klienta či žadatele o poskytnutí služby. Veškeré dotazy jsou zaznamenávány a archivovány a tyto archivované informace mohou být použity pro kontrolu oprávněnosti realizovaného dotazu.

Požádali jste už o výpis z úvěrového registru?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).