Hlavní navigace

Jak být s dětmi a současně podnikat?

29. 11. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Chcete být se svými dětmi, ale být jen na mateřské či rodičovské vám nestačí? Jak skloubit podnikání a péči o dítě?

Patříte mezi rodiče, kteří řeší jak se uplatnit na trhu práce a současně zajistit péči o děti? Zřiďte si vlastní školku. Zní to prostě, ale v reálném životě to obnáší jistá pravidla a mnohdy splnění značných povinností. Čtěte také: Jaké jsou výhody a nevýhody práce při mateřské a rodičovské dovolené?

Péče o děti do tří let věku 

Na úvod neuškodí pár legislativních informací pro lepší přehled v problematice. Pokud chcete podnikat v oblasti péče o děti do tří let věku, je vhodné vědět, že s účinností od 1. 4. 2012 je v platnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, který částečně nahrazuje zákon č. 20/1966 Sb. V souladu s tímto zákonem již jesle nepatří mezi zdravotnická zařízení. 

Vyřiďte si živnostenské oprávnění

Obdobnou péči, která byla poskytována v jeslích, je možno poskytovat v režimu vázané živnosti dle zákona o živnostenském podnikání, kterou je péče o děti do 3 let věku v denním režimu. Živnost vázaná sebou nese nutnou podmínku odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, nebo například zdravotního asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, záchranáře, odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, pracovník v sociálních službách.    

Zákon ani žádný jiný předpis nestanoví pro tento předmět podnikání podmínku pro zřizovatele zřídit právnickou osobu. Věcí zřizovatele je, jakou formu podnikání si zvolí, jestli bude provozovat živnost jako fyzická osoba nebo zda bude podnikat jako právnická osoba například prostřednictvím společnosti s ručením omezením. Čtěte více: Jak přivést na svět potomka a nepřijít na mizinu?

Hygienické předpoklady

Na tuto vázanou živnost se vztahuje zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Důležité je také vědět, že je třeba zvážit, zda budete pečovat o děti v krátkodobém nebo dlouhodobém režimu. Pokud budete podnikat v péči o děti do tří let věku pouze v rámci krátkodobého režimu, je zde kladena menší náročnost na hygienické podmínky. Krátkodobým pobytem je pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu kratší než 4 hodiny. U tohoto pobytu nejsou tak přísné hygienické nároky na provoz, a to z důvodu, že se nepočítá s pravidelným stravováním a spánkem dětí, proto jsou kladeny menší nároky na vybavení toalet a prostor.

Za dlouhodobý pobyt je považován pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se při trvalém využívání budovy více než jednou týdně. Za dlouhodobý pobyt se také považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má trvalý charakter. 

Péče o děti do tří let věku v rámci dlouhodobého pobytu sebou nese značnou náročnost, a to jak podmínek uložených legislativou, tak s tím spojenou i poměrně značnou finanční nákladnost. 

Z hlediska prostorových podmínek je nutné splnit, aby připadla na jedno dítě plocha a travnatá plocha nejméně o velikosti 4 m2, plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice nejméně 4 m2. V případě, je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělena, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na jedno dítě. Co se týká spánku dětí, plocha na jedno lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na jedno dítě. 

Záchody a umývárny pro děti musí být přístupné ze šatny a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Hygienické předpisy mimo jiné stanoví povinnost, že na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo, počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky.

U dlouhodobého pobytu je povinností zřizovatele zabezpečit pro děti stravování, nejméně náročné je prostřednictvím jiného subjektu např. škola, nemocnice.

Vzhledem k tomu, že péče o děti mladší 3 let věku není v současné době zařazena do rejstříku škol ministerstva školství a mládeže, proto není poskytován žádný normativ na dítě ani na zaměstnance (dotace ze strany státu).

Péče o děti starší tří let

Další možná varianta podnikání je péče o děti starší tří let. K tomuto způsobu podnikání je třeba si vyřídit živnostenské oprávnění s druhem živnosti volné s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského podnikání, obor činnosti náležející do živnosti volné, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti. Pro získání živnostenského oprávnění s druhem živnosti volné nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. Zvolený způsob této péče o děti je vhodný, pokud tuto činnost chcete vykonávat ve vámi určených prostorách k podnikání. V praxi je obvyklé, že tento způsob podnikání je provozován pouze fyzickou osobou, a to na základě živnostenského oprávnění. Zároveň ale nic nebrání tomu, aby péče o děti starší tří let byla provozována právnickou osobou.

Také s tímto způsobem podnikání jsou spojeny nároky na hygienu, které stanovuje vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která byla novelizována vyhláškou č. 343/2009 Sb., a to podle toho, zda se bude jednat o krátkodobou nebo dlouhodobou péči o děti.

Tento typ hlídání dětí nad 3 roky věku není zařazen do sítě škol, školských a předškolních zařízení (rejstřík veden ministerstvem školství), proto není vyplácen normativ na dítě ani na zaměstnance. 

Hlídání dětí v rodinách

Hlídání dětí v rodinách bez rozdílu věku je nejméně legislativně a finančně náročná varianta, v oboru toho předmětu podnikání nejsou živnostenským zákonem stanoveny žádné kvalifikační předpoklady. Zcela postačí, aby byly splněny všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami, kterými je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Pro hlídání dětí v rodinách je nutné získat živnostenské oprávnění v druhu živnosti volné, jejímž předmětem je podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského podnikání, obor činnosti náležející do živnosti volné, poskytování služeb pro rodinu a domácnost.  

Hlídání dětí v rodinách představuje značnou finanční úsporu v investicích, neboť tento způsob podnikání není podmíněn splněním poměrně náročných hygienických podmínek. Není zapotřebí ani vybudovat prostory ani investovat do sociálního zařízení. Avšak ani tento typ hlídání dětí není zařazen do sítě škol, školských a předškolních zařízení, proto také není vyplácen normativ ani na dítě ani na zaměstnance. V praxi je hlídání dětí v domácnosti nejčastěji provozováno fyzickými osobami. 

Soukromé mateřské školy

Péče o děti nad 3 roky věku lze také vykonávat prostřednictvím provozování soukromé mateřské školy zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení, jejichž zřízení upravuje školský zákon. 

Zřizovatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Avšak zřizovatel má povinnost založit právnickou osobu, v praxi se nejčastěji setkáváme se společností s ručením omezeným. Další povinností zřizovatele je požádat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zápis do rejstříku škol a školských zařízení. Mateřským školám, které jsou zapsány v rejstříku škol vedeným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, náleží normativ na dítě i zaměstnance. 

Tento způsob podnikání je spojen s regulací dle školského zákona. Musí být naplněny podmínky provozu mateřské školy, organizace předškolního vzdělávání v ní, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti, které jsou stanoveny vyhláškou č. 14/2005SB. o předškolním vzdělávání. Nutné je také poskytovat dětem program určený zákonem. Učitelky v mateřské škole musí mít pedagogické vzdělání. Soukromé mateřské školy zapsané v rejstříku škol podléhají kontrole školní inspekce.

dan_z_prijmu

Provozovatel soukromé mateřské školy musí také splnit hygienické požadavky, které stanovuje vyhláška č. 410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Dále pak musí být splněny podmínky pro stravování upravené vyhláškou č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláška č. 107/2005Sb. o školním stravování. Stravování pro děti může být zajištěno výdejnou nebo školní jídelnou. Prostory mateřské školy musí také splňovat nároky na technické požadavky, které upravuje vyhláška č.268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby.

Dětské koutky a denní centra

Pokud se rozhodnete v rámci své podnikatelské činnosti zřídit dětský koutek nebo denní centrum jako způsob zajišťující péči o děti, zjistíte, že tento způsob péče není ošetřen žádným právním předpisem. Z čehož plyne, že nejsou ani stanoveny podmínky pro poskytování péče v těchto zařízeních. Avšak podnikání v tomto předmětu činnosti musí být v souladu s obecně platnými předpisy týkající se oblasti stravování dětí, hygieny, požární ochrany a případně dalších předpisů. S hlídáním dětí v dětském koutku, denním centru nebo v obdobných zařízeních se obvykle počítá s krátkodobým pobytem dětí. Z čehož plyne menší náročnost pro splnění hygienických požadavků, neboť se nepočítá se stravováním ani spaním dětí.

Autor článku

Převážnou část svého profesního života jsem zasvětila oblasti účetnictví, daní a mezd. Současně s těmito činnostmi se dlouhodobě věnuji úpadkovému právu. www.ferencikova.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).