Hlavní navigace

Inspekce práce - připravte se na kontroly

22. 11. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

V květnu byly zřízeny inspektoráty práce. Jejich posláním je dohlížet na dodržování pracovně-právních předpisů. Jaké má nový úřad pravomoci a na koho si může "došlápnout"? Musíte se obávat i vy? A co se stane s úředníky, kteří dohlíželi na totéž z úřadů práce?

V květnu letošního roku schválením zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, spatřil světlo světa zcela nový úřad, o jehož poslání a úkolech si něco povíme.

Zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce charakterizovaných jako kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Současně stanoví působnost a příslušnost těchto orgánů inspekce práce, jejich práva a povinnosti při kontrole a sankce, které jsou jim svěřeny vůči těm, kteří na úseku jejich působnosti poruší zákonem stanovené povinnosti.

Zlatý Měšec - logo
Už jste hlasovali? Ne? Pak máte poslední možnost! Hlasování v anketě Zlatý Měšec 2005 o nejoblí­benější finanční instituci bude uzavřeno 30. listopadu 2005. Vylosovaní hlasující si užijí dovolenou za 30 tis. Kč!

Máme dalšího generálního inspektora

Zákonem byl zřízen Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, které jsou správními úřady. Sídlem úřadu se stala Opava. Úřad je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu mají inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek úřadu.

Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. V čele úřadu je generální inspektor. V čele jednotlivých inspektorátů jsou pak vedoucí inspektoři.

Zákonem stanovená příslušnost a působnost

Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z

 1. právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů,
 2. právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
 3. právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
 4. právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
 5. právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu,
 6. právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi.

Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování

 1. kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle zákoníku práce,
 2. vnitřních předpisů vydaných podle zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech nebo zákona o cestovních náhradách, jestliže zakládají nároky zaměstnanců.

Úřad a inspektoráty vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštním právním předpisem, kterým je zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Úkoly Státního úřadu inspekce práce

Uvedený ústřední orgán

 1. řídí inspektoráty; je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti,
 2. odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc,
 3. zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení,
 4. koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek,
 5. je oprávněn vyžadovat od jiných správních úřadů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek, v nezbytně nutném rozsahu informace potřebné k výkonu kontroly,
 6. a provádí další v zákoně výslovně uvedené úkony a oprávnění.

Povinností Úřadu je dále

 1. na základě vyžádání poskytovat nezbytné informace z výkonu kontroly jiným správním úřadům, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek,
 2. předkládat ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů ve své kontrolní působnosti,
 3. podílet se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního prostředí, bezpečnosti práce a pracovních podmínek,
 4. poskytovat právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické osoby, a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
 5. na základě podkladů svých inspektorátů zpracovávat roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí, kterou předkládá ministerstvu, a informuje o jejím obsahu vyšší odborové orgány a organizace zaměstnavatelů,
 6. spolupracovat na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi zaměstnavatelů.

Informační systém o pracovních úrazech a rizicích při výkonu práce

Úřad vede podklady a informace o

 1. fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiž jsou jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví,
 2. zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde k pracovnímu úrazu došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo,
 3. pracovním úrazu, jimiž jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu, co bylo zdrojem pracovního úrazu, včetně jeho organizačních a technických příčin, a proč k pracovnímu úrazu došlo.

Informační systém o pracovních úrazech slouží pro potřebu úřadu a ministerstva; údaje z něho se poskytují jiným orgánům v případech stanovených zvláštními zákony nebo v případech, kdy dala předchozí souhlas fyzická osoba, jíž se údaje týkají, popřípadě fyzická osoba, která by poskytnutím údajů mohla být dotčena.

České správě sociálního zabezpečení se údaje z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

Je rovněž veden informační systém o rizicích při výkonu práce, který obsahuje údaje o

 1. zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele a předmět jeho podnikání,
 2. rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata.

Postavení a úkoly jednotlivých inspektorátů

Příslušný inspektorát

 1. vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v zákoně /viz shora/,
 2. ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
 3. kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
 4. přezkoumává závazné pokyny a zákazy odborových orgánů vydané podle § 136 odst. 1 písm. c) a d) zákoníku práce;
 5. je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje,
 6. poskytuje úřadu údaje o
  1. pracovních úrazech , pro vedení informačního systému o pracovních úrazech, ke kterým došlo v jeho územním obvodu, včetně jejich organizačních a technických příčin,
  2. rizicích při výkonu práce zjištěných kontrolou a o opatřeních přijatých k jejich odstranění pro vedení informačního systému,
 7. předkládá úřadu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů,
 8. poskytuje informace a zpracovává zprávy o plnění svých úkolů, které předkládá úřadu,
 9. vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
 10. uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
 11. poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
 12. rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o
  1. přestupcích nebo správních deliktech,
  2. uložení pořádkové pokuty za nesplnění stanovených povinnosti.

Provedl-li inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně o výsledku toho, kdo podnět podal. Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,

 1. fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují,
 2. fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu a nikoho nezaměstnávající,
 3. spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny b) a c),
 4. vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby podle zvláštního právního předpisu,
 5. právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť nebo vyšších odborných škol,
 6. věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené,
 7. právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi.

Působnost úřadu a inspektorátů se naopak nevztahuje na

 1. vojáky v činné službě povolané na vojenská cvičení podle zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze,
 2. vojáky z povolání podle zákona o vojácích z povolání,
 3. fyzické osoby vykonávající službu v bezpečnostních sborech podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
 4. právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, u nichž vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy,
 5. kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor orgány státního zdravotního dozoru,
 6. kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
 7. kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor drážní správní úřady a Drážní inspekce,
 8. bezpečnost provozu určených technických zařízení v ozbrojených silách České republiky,
 9. činnost bezpečnostního sboru při služebním zákroku nebo zásahu podle zvláštních právních předpisů.

Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem; ve správním řízení se řídí místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát.

Nový úřad přebírá důležitá oprávnění od úřadů práce a od zrušených úřadů bezpečnosti práce

Se vznikem Státního úřadu inspekce práce se zrušuje Český úřad bezpečnosti práce a jeho inspektoráty bezpečnosti práce.

dan_z_prijmu

Současně výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v úřadech práce, k jejichž pracovním úkolům patří kontrola nad dodržováním povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, s výjimkou pracovněprávních předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, přechází dnem 1. července 2005 z úřadů práce na inspektoráty. Úřad práce na základě dohody provede delimitaci zaměstnanců v úřadech práce.

Inspekce práce se stává úřadem, který komplexně zabezpečuje kontrolu nad dodržováním pracovněprávních vztahů vyplývajících z příslušných právních předpisů, které tyto záležitosti upravují.

Anketa

Má stát kontrolovat dodržování pracovně-právních předpisů?

80 %
18 %
1 %
Odpovědělo 272 čtenářů.

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.

Seriál Inspekce práce

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).